Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Památné a jinak vzácné stromy a jejich ochrana Milena Roudná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Památné a jinak vzácné stromy a jejich ochrana Milena Roudná"— Transkript prezentace:

1 Památné a jinak vzácné stromy a jejich ochrana Milena Roudná E-mail: milena.roudna@seznam.cz

2 Mezinárodní stupeň ochrany (pro přírodní útvary obecně) UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu Zal. 16.11.1945 195 řádných + 8 přidružených členů, ústředí Paříž, více než 50 pracovišť po světě ČR (původně Československo) členem od 1991 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví ČR dnes 12 památek (města, obce + Lednicko-valtický areál) + 4 nehmotné památky (Slovácký verbuňk, Masopust, Sokolnictví, Jízda králů) Man and Biosphere Programme (MAB) Rada Evropy Mezinárodní úmluvy (Evropská úmluva o krajině přijatá v r. 2000 ve Florencii, Česká republika smluvní stranou od r. 2004) Diplom RE pro CHÚ

3 Úmluvy a právní předpisy Globální – Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD): široké zaměření + další smlouvy specializované Mezinárodní úmluva na ochranu rostlin (IPPC) EU – Směrnice: souvisí např. Směrnice o stanovištích, volněji Směrnice o ptácích, aj. Strategie – ochrana: úroveň globální, evropská, státní (př. Strategie ochrany biologické rozmanitosti)

4 Ochrana na úrovni státu Příroda – Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Kategorie ochrany: Národní parky Chráněné krajinné oblasti Přírodní parky Přírodní reservace Propojení architektury a přírodních hodnot: Historicky cenné parky a zahrady Botanické zahrady

5 Význam stromů Svědky historických událostí - opředeny bájemi a pověstmi Symbol státnosti (u Němců dub, u Slovanů lípa) Výsadba v okolí příbytků (ochrana před bleskem, praktické využití – dřevo či ovoce, z důvodů estetických) Ekonomické využití – denní potřeba

6 Historie ochrany na území ČR Středověk - ochrana stromů provázána s péčí o lesy – příklady: Právo českého knížete Konráda Oty z období kolem r. 1189, které stanoví pravidla obhospodařování lesů, jakož i tresty za jejich porušování; zemský zákoník Maiestas Carolinae císaře Karla IV. z r. 1348, který však byl již v r. 1355 na nátlak panského sněmu odvolán; lesní řád pro Chebsko z r. 1379 - zakazoval kácet v lese bez svolení lesníka

7 Historie ochrany 15. století – omezování kácení pro potřeby důlní Frýdlanská instrukce pro valdštejnské lesy z r. 1628 - nařizovala dohled fořtmistra s hejtmanem a dodržování těžebních postupů Řád lesní na ochranu a hospodaření v lesích království českého z r. 1754 - vydala Marie Terezie Slezský lesní řád vydán v r. 1756, moravský v r. 1765 Patent č. 250 říšského zákoníku z r. 1852 - jeden z prvních lesních zákonů na kontinentu i v měřítku celosvětovém

8 Historie ochrany 19. – 20. století Okrašlovací spolky – mj. soupisy významných stromů a alejí Zákon č. 40/1956 Sb., o ochraně přírody - památné stromy vyhlašovány jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky. Soupisy prováděla krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

9 Současná ochrana stromů Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., § 46 Upravil kompetence orgánů ochrany přírody Památné stromy jakožto významné prvky kulturní krajiny označovány jako zeleň rostoucí mimo les. Za památné stromy jsou označovány významné stromy – jednotlivé, či jejich skupiny a stromořadí, vynikající svým vzrůstem, věkem, případně tvořící významnou dominantu krajiny, či historicky cenné, ale též staré odrůdy ovocných dřevin. Do této kategorie mohou být kromě domácích dřevin zahrnuty i významné druhy cizí – introdukované.

10 Výběr a vyhlašování památných stromů Návrh – občan ČR, spolek, instituce … Volná krajina, intravilán obce, les, historické zahrady a parky … Hodnota biologická (dendrologická, ekologická), historická, krajinotvorná a estetická Zdravotní stav a bezpečnost Vyhlašují orgány ochrany přírody, pověřené obecní úřady a úřady statutárních měst, správy NP a CHKO (těm se postupuje i návrh k posouzení) „Návrh na vyhlášení památných stromů“ - tiskopis

11 NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: uděluje AOPK Název památného stromu (stromů): Okres: Obec: Pověřený obecní úřad: Katastrální území: Parcelní číslo pozemku: Vlastník: Mapy (1:50000): Nadmořská výška: Zeměpisné souřadnice: Souřadnice JTSK: Charakter výskytu: Počet jedinců: Dřevina (název druhu dřeviny): Obvod kmene (v 1,3 m): Výška stromu: Výška koruny: Šířka koruny: Stáří: Zdravotní stav: Datum popisu: Zdůvodnění ochrany: krajinná dominanta Podmínky ochrany: ze zákona č. 114/1992 Vymezení ochranného pásma: Podmínky režimu ochranného pásma: Zdroje možného ohrožení: Provedená ošetření nebo konservace: Navrhovaná opatření: Údaje o literatuře: Fyziol.stav: Datum: Zpracovatel: Vyjádření regionálního pracoviště AOPK : Přílohy:

12 Péče o památné stromy Odpovědnost – vlastník stromu / pozemku Zásahy (rozsah, provedení) – souhlas orgánů ochrany přírody Odborné provedení (arboristická firma) Možnost využití dotace: www.dotace.nature.cz

13

14 Evidence památných stromů Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Ústředním seznamu ochrany přírody Seznam obsahuje: evidenční číslo,název chráněného stromu, skupiny či aleje, okres, datum vyhlášení (příp. datum vyřazení ze seznamu) Podrobnější údaje k dispozici: topografický údaj, základní charakteristika, provedená ošetření a navrhovaná opatření, důvod a údaje o vyhlášení. Celkem evidováno 6 099 / 5 871 položek (jednotlivých stromů a skupin stromů) Jednotná databáze památných stromů: http://drusop.nature.cz

15 Opatření k záchraně genofondu Opatření k záchraně genofondu nejcennějších památných stromů - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ), Průhonice ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Vybrané dřeviny (ohrožené) – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady

16 Bohumil Reš a Pavel Štěrba PAMÁTNÉ STROMY METODIKA AOPK ČR PRAHA 2010 © AOPK ČR 2010

17 Další opatření Výchova, vzdělávání, osvěta, propagace Mezinárodní spolupráce: - nové poznatky v ochraně - vyhlašování např. evropsky významných stromů - propagace …

18

19 Důležité webové stránky www.pamatnestromy.cz www.starestromy.cz www.nature.cz http://drusop.nature.cz www.mzp.cz www.vokoz.cz

20 Publikace - ukázka Chadt (Ševětínský), J. Ev. (1899): Staré památné a historické stromy v zemích Česko-Slovenských. Čas. Turistů (K. Č. T.), 11: 50-51, Praha. Hrušková, Marie a spol.: Památné stromy (několik publikací) Kyzlík P., Rudl A.: Památné stromy Prahy. Fliegelová, V. a kol.: Staré a památné stromy Třeboňska Gregorová, B. (2000): Řez dřevin ve městě a krajině - aj. publikace – ošetření stromů Tábor, I. - Reš, B. - Součková, M. (2005): Záchrana genofondu památných stromů v Hlavním městě Praze a ve Středočeském regionu. Acta Průhoniciana, 78. VÚOZ Průhonice 2005.

21 Ukázka druhů dřevin „nej“ Stromy rostoucí do nejvyšší nadm. výšky Stromy dosahující nejvyššího vzrůstu Stromy dosahující nejvyššího stáří

22 Ukázka památných stromů ČR Sudslavická lípa Vejdova lípa Semtínská lípa Šimonova borovice Lípa Soběslavice Čertův dub Třeboň Kunratický dub letní – hraniční Sekvojovec obrovský Krčský les

23 Strom roku 2016 Třešeň ptačí

24


Stáhnout ppt "Památné a jinak vzácné stromy a jejich ochrana Milena Roudná"

Podobné prezentace


Reklamy Google