Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezenční seminář PORADCE 2010 Tábor, 9. 11. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezenční seminář PORADCE 2010 Tábor, 9. 11. 2010."— Transkript prezentace:

1 Prezenční seminář PORADCE 2010 Tábor, 9. 11. 2010

2 OBSAH 9:00 – 10:30Výběr VŠ, typy přijímacího řízení 10:45 – 12:30Typy testů u přijímacích zkoušek na VŠ 12:30 – 13:30Oběd 13:30 – 14:15Zahraniční testy 14:15 – 15:00Hra „Vysokoškolák“ 15:00 – 15:45Diskuse, prostor pro přípravu vlastního semináře 15:45 – 16:00Závěr, hodnocení

3  Termín: 1. 3. 2010 – 31. 7. 2011  Místo realizace:Jihočeský kraj  Cílová skupina:výchovní poradci a SŠ učitelé  Cíl projektu: poskytnout aktuální a kompletní informace o přijímacích zkouškách na vysoké školy jak v ČR, tak i v zahraničí Projekt „Poradce 2010“

4 Úkol 1. Představte se nám ! jméno (stačí křestní) odkud jste škola, na které učíte Vaše pozice ve škole 2. Vaše očekávání a obavy červený lísteček – očekávání zelený lísteček - obavy

5 Příběh I. Magda Škola: Střední zdravotnická škola v Táboře, maturitní ročník Bydliště: Tábor Rodina: mladší bratr, který studuje na gymnáziu, rodiče jsou rozvedení. Matka je melancholická paní, otec se znovu oženil, vzal si paní se dvěma dětmi, žije s nimi v jedné domácnosti. Prospěch: spíše průměrná žačka. Baví jí práce s pacienty, na praxi je pozorná, milá, v odborných předmětech víte, že se musí hodně učit, aby dosáhla dobrých výsledků. Koníčky a zájmy: knihy, fotografování, zájem o lidi okolo sebe, oddíl, tábory Vlastnosti/charakter: spíše nenápadná, ale veselá a v malém kolektivu i docela upovídaná, ochotná pomoci, přemýšlivá. Nedokáže se prosadit, prodat, pochválit, má o svých schopnostech velké pochyby.

6 Příběh II. Zita Škola: Gymnázium Č.Budějovice, maturitní ročník Bydliště: České Budějovice Rodina: starší sestra, rodiče jsou rozvedení. Matka je činorodá paní, pracuje na jiné střední škole, otec má malou soukromou firmu Prospěch: neměla nikdy více než 3 dvojky na vysvědčení, obtíže má s matematikou, němčinou a angličtinou. Koníčky a zájmy: sborový zpěv, Český červený kříž, předseda třídy, aktivně se zapojuje do aktivit školy, četba Vlastnosti/charakter: milá, družná, upovídaná, odhodlaná, suverénní, nebojí se zeptat, prosadit. Je rychlá a bystrá, má cit pro lidi i okolnosti, je diplomat. Je ráda mezi lidmi, v kolektivu, samostatná práce jí moc nebaví. Potřebuje cítit podporu okolí, ráda je středem pozornosti.

7 Výběr VŠ Jaké znáte dělení vysokých škol? Podle jakých kritérií je lze rozdělit?

8 Výběr VŠ A) podle zřizovatele  Veřejné – zřizuje stát  Soukromé – zřizují soukromé fyzické nebo právnické osoby)  Státní - Jsou spravovány přímo příslušnými ministerstvy (vnitra a obrany), nemají právní subjektivitu a jsou organizačními složkami státu. Je zde omezena vysokoškolská samospráva. Na těchto školách mohou studovat i civilní studenti. V České republice působí dvě státní vysoké školy: Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně. B) podle možnosti nejvyššího dosaženého stupně vzdělání  Univerzitní – člení se na fakulty a poskytují bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání  Neuniverzitní – nečlení se na fakulty a poskytují převážně bakalářské studijní programy (ale mohou nabízet i magisterské programy)

9 Výběr VŠ C) podle oborového zaměření  Ekonomické  Lékařské  Technické  Humanitní  Sociální  Umělecké  Zemědělské  Atd.

10 Úkol 1.Přečtěte si další pokračování příběhů a pokuste se poradit studentkám, na jakou VŠ by se měly přihlásit 2.Vytvořte společně seznam kritérií, čím se řídit při poradenství při výběru VŠ, jaké informace o studentovi je nutné brát v potaz, apod. Vytvořte společný flipchart s kritérii, který budete prezentovat ostatním.

11 Výběr VŠ

12  Průvodce výběrem VŠ http://www.najdivs.cz/2-2-pruvodce-vyberem-fakulty.aspx  Poradce při výběru VŠ – dotazník http://www.najdivs.cz/PruvodceVyberemFakulty.aspx  Vyhledávání oborů  Počty přijatých a přihlášených, dny otevřených dveří, ukázkové testy z přijímaček  Porovnání škol dle zvolených kritérií

13 Typy přijímacích zkoušek na VŠ Bez přijímacích zkoušek, výběr podle prospěchu na SŠ, podle maturitních výsledků, bez výběru (na technické obory) Vlastní přijímací zkoušky fakulty Oborové testy vytvořené fakultou, možnost absolvovat 1x Univerzitní test (např. TSP – společný pro většinu fakult), Test všeobecného přehledu – přehled znalostí, velmi široký záběr, téměř nemožné se připravit Národní srovnávací zkoušky NSZ, test OSP – možnost absolvovat až 6x (2010/11), fakulty si volí, zda jej budou využívat či nikoliv NSZ – předmětové testy (ZSV, M, AJ, NJ, BI, CH) Zahraniční testy studijních předpokladů SAT, GRE, ACT,... Výběr VŠ

14 HRA: Jak si vybrat VŠ a uspět Cíl aktivity: Blíže seznámit studenty s tím, co vše je nutné udělat pro výběr fakulty, pro podání přihlášky a inspirovat je, co by už v nižších ročnících mohli dělat pro to, aby se na fakultu dostali. Počet studentů: libovolný počet skupin po cca 5 studentech Instrukce: Úkolem každé skupiny je přiřadit jednotlivé aktivity na časovou osu tak, jak si myslí, že by měl student ideálně postupovat, když si chce odpovědně vybrat vysokou školu a dobře se připravit na studium na ní. Výběr VŠ

15 četba knih k oboru, který chci studovat zájmové kroužky zapojení ve studentských organizacích, mezinárodních studentských projektech výběr volitelných předmětů, které mi pomohou při přijímacích zkouškách na VŠ či při dalším studiu účast na dni otevřených dveří účast u Národních srovnávacích zkoušek zjištění celkových nákladů na studium na dané fakultě aktivní činnost prokazující zájem o obor výběr vhodných maturitních předmětů získání mezinárodní zkoušky/státnic z cizího jazyka podání přihlášky na VŠ a zaplacení poplatku 2.ročník SŠ 3.ročník SŠ 4.ročník SŠ

16 Obsah:  Jaké typy testů existují?  Parametry testů  Test OSP  Obecná strategie řešení testů  Test TSP  Zahraniční testy Testy na VŠ

17 Úkol Nyní máte pár minut na to, abyste se podívali na ukázku úloh ze dvou testů - testu OSP a testu ze Základů společenských věd (ZSV) - a zodpověděli následující otázky: V čem se tyto dva testy liší? Jaké jsou cíle jednotlivých testů? Při jaké příležitosti byste využili tyto testy?

18 Srovnávací testy - testy relativního výkonu Cíl: Rozdělit testované podle úrovně jejich vědomostí na škálu od nejlepších k nejhorším. Typickým místem pro srovnávací testy jsou přijímací zkoušky. Rozsah: Není zpravidla důležité, aby test svým obsahem pokryl vyčerpávajícím způsobem celý předem probraný předmět, naopak je vhodné vybrat takové partie, o nichž se lze domnívat, že dobře rozliší lepší studenty od slabších. Úspěšnost: Ideální je průměrná úspěšnost testovaných mezi 50 a 60 % správně zodpovězených úloh, důležitým kritériem použitých úloh je jejich diskriminační schopnost – viz dále. Testy na VŠ Jaké typy testů existují?

19 Ověřovací testy - testy absolutního výkonu Cíl: zjistit, do jaké míry testovaný splňuje předem stanovená a známá kritéria nebo standardy. Testovaný není srovnáván s ostatními, ale s „ideálním žákem“, který učivo dokonale ovládá. Rozsah: Test by měl pokrývat přinejmenším všechny významné partie učiva. Kvalitní ověřovací test je spolehlivým nástrojem pro průběžnou nebo závěrečnou klasifikaci. Předem je však třeba mít stanoveno, jaký výsledek v testu znamená, že testovaný požadavkům zkoušky vyhověl či nevyhověl, případně vyhověl na jaký stupeň. Úspěšnost: Nejlepším možným výsledkem ověřovacího testu by byla situace, kdy všichni testovaní by dosáhli 100 % správných odpovědí. Testy na VŠ

20 PARAMETRY TESTŮ Validita testu Reliabilita testu Úspěšnost Diskriminace a další

21 Testy na VŠ Validita testu Odpovídá na otázku: do jaké míry test skutečně testuje to, co si myslíme, že testuje, respektive to, co bychom chtěli a potřebovali, aby testoval? Validita vyjadřuje míru adekvátnosti interpretace výsledků testu či jiného evaluačního nástroje vzhledem ke konkrétní testované skupině. Validita vyjadřuje míru. Není to něco, co buď je nebo není. Nejlépe je vyjadřovat ji v nějakých kategoriích, např. vysoká validita, střední validita a nízká validita. Validita se vždy vztahuje k nějakému konkrétnímu použití testu. Žádný test nemá vysokou validitu pro všechny účely.

22 Na straně zadavatele testu: nedostatky v testu nedostatky v jeho administraci – opisování špatné vyhodnocení, např. subjektivní hodnocení položek s otevřenou odpovědí nejasné a nesrozumitelné pokyny či příliš obtížný jazyk testu položky v testu s příliš malou či příliš velkou obtížností, položky v testu se špatně volenými alternativami či položky nejednoznačné (Typickou ukázkou jsou testy, které mohou mít několik správných odpovědí a výběr správných odpovědí se ještě složitým způsobem kóduje. Takový test, i když je třeba zdánlivě z biologie, testuje schopnost orientovat se ve složité struktuře odpovědí a tím snižuje validitu testu jako testu z biologie.) Na straně žáka: strach z výsledku, příliš zbrklá práce nepřesná práce atd. Testy na VŠ Faktory ovlivňující validitu

23 Reliabilita = přesnost měření výkonu žáka Reliabilita se nejčastěji počítá jako tzv. Cronbachovo alfa: alfa = Teoreticky je číslo mezi minus nekonečnem a 1 V praxi bývá mezi 0 a 1. Čím je reliabilita vyšší, tím menší vliv na výsledek má náhoda. Při reliabilitě 0 by šlo o výsledky zcela náhodné Při reliabilitě 1 by naopak šlo o zcela přesné výsledky. Zpravidla se reliabilita pohybuje mezi 0,5 a 0,95. Testy na VŠ

24 HRANICE RELIABILITY Kdybychom například ze 150 žáků měli testem vybrat 90:  Při reliabilitě 0,95 přijmeme (pravděpodobně) 85 správných (tj. těch, které máme přijmout), 5 nesprávných a žádného úplně nesprávného (za úplně nesprávné pokládáme 30 nejhorších žáků).  Při reliabilitě 0,85 přijmeme (pravděpodobně) 81 správných, 8,5 nesprávných a půlku úplně nesprávného. (Půlka znamená, že v závislosti na našem štěstí v polovině případů žádného úplně nesprávného a v polovině jednoho.)  Při reliabilitě 0,75 přijmeme (pravděpodobně) 78 správných, 10 nesprávných a 2 úplně nesprávné.  Při reliabilitě 0,50 přijmeme (pravděpodobně) 71 správných, 13 nesprávných a 5 úplně nesprávných.  Pokud bychom žáky losovali (reliabilita 0,00), přijali bychom (pravděpodobně) 54 žáků správných a 36 žáků nesprávných a mezi nimi 18 úplně nesprávných. Testy na VŠ

25 Diskriminace  Vypovídá o schopnosti úlohy rozlišovat mezi „lepšími“ a „horšími“ žáky.  Vypočítá se jako rozdíl čistých úspěšností u skupiny celkově nejlepších a celkově nejhorších řešitelů (velikost těchto skupin je většinou 20 – 27 % ze všech účastníků).  Hodnota teoreticky mezi 1 a –1 (100 % a –100 %).Vysokou citlivost má taková úloha, kterou řeší „lepší“ žáci podstatně úspěšněji než žáci „horší“. Čím vyšší hodnota, tím lepší. Pokud je tomu obráceně (citlivost nabude záporné hodnoty), měla by být tato úloha z testu vyřazena (obsahuje zřejmě konstrukční vadu).  Citlivost je třeba posuzovat v souvislosti s ostatními charakteristikami – zejména obtížností. U velmi obtížných a velmi lehkých úloh je citlivost vždy nižší, naopak právě úlohy s obtížností cca 50 % mívají citlivost velmi vysokou (i to je důvodem, proč právě úlohy s touto obtížností do testu zařazovat). Testy na VŠ

26 Obtížnost úloh a úspěšnost v testu  Obtížnost úlohy je vyjádřena podílem počtu žáků, kteří danou úlohu vyřešili správně, ku celkovému počtu testovaných.  Obtížnost úlohy odvozujeme na základě úspěšnosti, používají se tři typy měření úspěšnosti (pojem úspěšnost chápeme ve vztahu k populaci, která danou úlohu řešila, zatímco pojem obtížnost chápeme jako vlastnost dané úlohy → tj. obtížnost úlohy odhadujeme na základě úspěšnosti testovaných studentů).  Hrubá úspěšnost: podíl studentů, kteří úlohu vyřešili správně (získali za ni plný počet bodů), ku všem testovaných studentů  Čistá úspěšnost: počítá se jako průměrný počet bodů, které v úloze účastníci získali, k maximálnímu možnému počtu bodů, kterého mohli všichni testovaní za tuto úlohu dosáhnout. Pokud se u úlohy odečítají body za špatnou odpověď, může být čistá úspěšnost záporná (je-li průměrný bodový zisk v úloze záporný, tj. velmi mnoho účastníků odpovědělo špatně).  Korigovaná úspěšnost: počítá se jako podíl studentů, kteří danou úlohu vyřešili správně, ku studentům, kteří danou úlohu dosáhli. Obtížnost úloh v testu  Celková úspěšnost srovnávacích testů by se měla pohybovat kolem 50 %. To umožňuje dosáhnout vysoké citlivosti úloh (diskriminace), a tím také vysokou reliabilitu testu. Testy na VŠ

27 A/ Marika našla v lese o dvě houby méně než Věra. Věra proto Marice dala dvě houby ze svého košíku. Které tvrzení o počtu hub je správné? (A) Marika má nyní o dvě houby víc než Věra. (B) Obě dívky mají nyní stejný počet hub (C) Věra má nyní o 4 houby víc než Marika. (D) Věra má nyní o jednu houbu víc než Marika. (E) Marika má nyní o jednu houbu víc než Věra. B/ Marika našla v lese o dvě houby méně než Věra. Věra proto Marice dvě houby dala. Platí, že: (A) Marika má o dvě houby víc. (B) Obě mají stejně hub (C) Věra má o 4 houby víc. (D) Věra má o dvě houby méně. (E) Marika má o houbu víc Testy na VŠ Ukázky úloh ŠPATNĚ

28 A/ Mezi kterou dvojicí slov je stejný vztah jako mezi slovy ZAHRADA - PLOT? (A) prezident - ratifikace (B) místnost - okno (C) kniha - stránka (D) balík - papír (E) dveře - klika B/ Mezi kterou dvojicí slov je stejný vztah jako mezi slovy ZAHRADA - PLOT? (A) řeka - most (B) místnost - okno (C) kniha - stránka (D) balík - obal (E) dveře - klika Testy na VŠ Ukázky úloh ŠPATNĚ

29 A/ Vojtíšek byl poslán maminkou na trh, aby koupil něco na svícení. Obchodník mu řekl: „Mám tu svíčku, která stojí tři zlaté a vydrží svítit 2,5 hodiny. Nebo zde mám pochodeň, která stojí 3 zlaté a 5 stříbrných a vydrží svítit 5 hodin. Pokud máš však zájem, mohu ti nabídnout i petrolejovou lampu, za 6 zlatých a 4 stříbrné, která vydrží svítit dokonce 8 hodin.“ (platí, že 1 zlatý odpovídá 10 stříbrným). Ve které z následujících možností jsou prostředky na svícení správně řazeny od toho, který za stejnou cenu svítí nejdelší, po ten, který za tutéž cenu svítí nejkratší dobu? (A) svíčka, pochodeň, lampa (B) svíčka, lampa, pochodeň (C) pochodeň, svíčka, lampa (D) pochodeň, lampa, svíčka (E) lampa, svíčka, pochodeň Testy na VŠ Ukázky úloh

30 B/ Vojtíšek byl poslán maminkou na trh, aby koupil něco na svícení. Obchodník mu řekl: „Mám tu svíčku, která stojí tři zlaté a vydrží svítit 2,5 hodiny. Nebo zde mám pochodeň, která stojí 3 zlaté a 5 stříbrných a vydrží svítit 5 hodin. Pokud máš však zájem, mohu ti nabídnout i petrolejovou lampu, za 6 zlatých a 4 stříbrné, která vydrží svítit dokonce 8 hodin.“ Seřaďte prostředky na svícení podle toho, kdy dostanete za nejméně peněz nejdelší svícení od nejúspornějšího po nejméně úsporný. (A) svíčka, pochodeň, lampa (B) svíčka, lampa, pochodeň (C) pochodeň, svíčka, lampa (D) pochodeň, svíčka, lampa (E) lampa, svíčka, pochodeň Testy na VŠ Ukázky úloh ŠPATNĚ

31 Zahraniční testy SAT Reasoning test Stručný popis: Měří gramotnost a schopnost písemného vyjadřování, i do jaké míry je účastník schopen analyzovat a řešit problémy, je využívaný na univerzitách v USA. Komu je test určen druhým, třetím a čtvrtým ročníkům na SŠ Podoba testu tužka + papír Složení testu je rozdělen do tří sekcí: matematika, kritické čtení a psaní Celkový čas Celkem test trvá 3 h a 45 min čistého času, s přestávkami přibližně čtyři a půl hodiny. Testování Testování probíhá nejen v USA, ale i jinde ve světě. V USA se testuje 7x ročně (v říjnu, listopadu, prosinci, lednu, březnu, případně dubnu, květnu a červnu). V cizině není k dispozici jarní termín, jinak se nabídka termínů shoduje. Úspěšnost V průměru řešitelé zodpoví správně 50 až 60 % otázek. 80 % řešitelů dokončí test skoro celý, přičemž většina studentů stihne řešit minimálně 75 % otázek.

32 Zahraniční testy LSAT Stručný popis: LSAT (Law School Admission Test) je přijímací test na právnické školy v USA, Kanadě a Austrálii. Test zjišťuje míru logického a verbálního uvažování a schopnosti argumentovat. Existuje už od r. 1984 Komu je test určen LSAT je určen výhradně uchazečům o vysokoškolské právnické vzdělání. Vyžaduje ho 200 právnických škol – členů LSAC. Podoba testu tužka + papír Složení testu tvoří ho šest sekcí, přičemž čtyři jsou hodnocené (Analytické uvažování, Logické uvažování, Porozumění textu, psaní eseje) a dvě nehodnocené (pilotní sekce a psaní). Celkový čas 210 minut Testování LSAT se píše 4krát v roce (v únoru, červnu, říjnu a prosinci). Na seznamu center, kde je možné vykonat zkoušku LSAT, není uvedena Česká republika. Nejbližší možné testovací centrum je v Německu (v Mnichově). Úspěšnost Průměrné skóre řešitelů je 150 – 151 (mediánové skóre), což odpovídá správně zodpovězeným 60 % otázek.

33 Zahraniční testy ACT Stručný popis: ACT je standardizovaný test pro přijímací řízení na VŠ v USA (je tradičně preferovaný v oblastech středozápadu a jihu USA). Komu je test určen Test ACT píší převážně uchazeči o vysokoškolské studium v USA. V některých státech je test ACT povinným výstupním testem ze SŠ a slouží tak jako srovnávací test jednotlivých škol. Podoba testu tužka + papír Složení testu ACT se skládá ze čtyř sekcí (Matematika, Angličtina, Čtení, Vědecké uvažování) tvořených „multiple-choice“ otázkami. Obsahuje také volitelnou písemnou část. Celkový čas Test ACT bez písemné části trvá téměř tři hodiny (2 hodiny 55 minut čistého času). S písemnou částí je to 3 h 25 min. Během testu je jedna krátká pauza, a to po druhé sekci. Testování Test ACT je v USA nabízen 4–6krát ročně, liší se podle jednotlivých států. Testovací dny jsou vždy soboty (září, říjen, prosinec, únor, duben a červen) Úspěšnost ACT bývá obecně považován za test s jednoduššími otázkami než SAT, ale na řešení jednotlivých úloh je méně času, což celkovou obtížnost zvyšuje

34 Zahraniční testy GRE General test Stručný popis: Graduate Record Examination (GRE) neboli absolventský záznamový test, je komerční standardizovaný test, který je využívaný jako přijímací kritérium na postgraduální studia v USA a dalších anglicky mluvících zemích. Komu je test určen uchazeči o vysokoškolské studium na úrovni „graduate“, tzn. do programů, které vedou k titulu Master anebo Ph.D. Do těchto programů (graduate) se v USA mohou hlásit čeští studenti, kteří končí vysokou školu (stačí i bakalářský program), anebo ti, kteří ji už dokončenou mají. Podoba testu počítačová forma Složení testu je rozdělen do čtyř sekcí. První sekci (písemnou část) tvoří analytické psaní, další dvě jsou verbální a kvantitativní. Čtvrtá část je pilotní a výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení, ale řešitelé nevědí, která z nich to je. V testu může být zahrnuta také výzkumná sekce (pátá sekce), ve které jsou zahrnuty nové typy úloh. Tato sekce se také nezapočítává do výsledného skóre a je vždy umístěna na konci testu. Celkový čas Čistý testovací čas u počítačové varianty testu GRE General Test (bez výzkumné sekce) jsou 3 h. Testování Test GRE General Test je v České republice možné skládat 2–3krát týdně každý měsíc, a to v počítačové formě. Test se skládá v testovacím centru na US Business School Praha.

35 Zahraniční testy TSA Cambridge Stručný popis: Test TSA Cambridge (Thinking Skills Assessment, Cambridge) je vytvořen, využíván a rozsáhle zkoumán organizací Cambridge Assessment. Od roku 2001 ho využívá univerzita Cambridge v procesu přijímacího řízení Komu je test určen Test píší uchazeči o vysokoškolské studium, kteří si podali přihlášku na některou z fakult univerzity Cambridge Podoba testu počítačová nebo papírová forma Složení testu TSA Cambridge měří dvě oblasti, a to kritické myšlení a řešení problémů. Řešení problémů zahrnuje numerické a prostorové myšlení, zatímco oblast kritického myšlení zjišťuje schopnost porozumět argumentům a jejich zdůvodnění s využitím běžného jazyka. Test obsahuje 50 „multiple-choice“ otázek. Celkový čas 90 minut Testování Většina uchazečů absolvuje test při pohovoru přímo ve škole, na kterou se hlásí. Úspěšnost Průměrné skóre řešitelů se obvykle blíží 60 a pouze okolo 10 % řešitelů dosáhne vyššího skóre než 70.

36 Zahraniční testy TSA Oxford Stručný popis: Test TSA Oxford (Thinking Skills Assesments, Oxford) se využívá ve Velké Británii a je vstupním testem, který uchazeči absolvují ještě před pohovorem v rámci přijímacího řízení na některou z fakult univerzity Oxford. Komu je test určen Test je určen uchazečům o tyto obory Oxfordské univerzity: Filozofie, politika a ekonomie, Ekonomie a management, Experimentální psychologie a obor Psychologie a filozofie. Podoba testu Písemná podoba Složení testu Skládá se ze dvou sekcí – v první se hodnotí myšlenkové schopnosti, druhá je založena na písemném úkolu Celkový čas Celý test trvá 2 hodiny, první sekce má 90 minut a druhá 30 minut Testování Většina uchazečů píše test přímo na své vlastní škole nebo fakultě, kam se hlásí. Další kandidáti mohou využít testovací centrum (ze sítě center pro testování). Pro Českou republiku je to British Council v Praze Skóre Skóre je stejně jako u TSA Cambridge přepočítáno na škálu 0 – 100, kde je výsledné skóre zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

37 Základní informace k testu Z jakých materiálů je možné se připravovat? Jaké pomůcky je možné u zkoušky využívat? Jakou má test strukturu (formální a obsahovou)? Kolik času je na řešení testu? Kolik bude možností odpovědí na otázky? Kam a jak se budou zapisovat odpovědi? Lze vyznačenou špatnou odpověď ještě změnit? Jak je test bodován a hodnocen? Kolik bodů je za co? Odečítají se body za špatnou odpověď? Kolik? Jakým způsobem lze ověřit správnost hodnocení a bodování? Dostanou řešitelé zadání domů? Dozvědí se pouze, zda prošli, nebo obdrží i podrobnější výsledek? Dozvědí se, zda správně odpovídali u jednotlivých otázek? Budou moci nahlédnout do svého záznamového archu? Testy na VŠ Obecná strategie řešení testů

38 Tipování V případě tipování záleží na tom, do jaké míry je řešitel schopen vyloučit špatné odpovědi. Je dobré postupovat vylučovací metodou a snažit se určit nejlogičtější odpověď. Tipování je vhodné nechat na závěr, zbude-li čas. Přeskakování Pro získání přehledu se vyplatí nejprve si celý test (resp. příslušný oddíl) projít. Vyplatí se začít jednoduššími úlohami a ty obtížné nechat na konec. Nemá smysl ztrácet čas nad úlohou, se kterou si řešitel neví rady. Takovou úlohu je vhodné přeskočit a věnovat se dalším úlohám. Pokud zbude čas, vyplatí se vynechané úlohy tipovat, ale pouze v případě, je-li řešitel schopen vyloučit alespoň jednu, zcela jistě nesprávnou odpověď. Testy na VŠ Obecná strategie řešení testů

39 Systém značek Vhodné značení usnadní orientaci v testu a přehled o rozpracovanosti jednotlivých úloh. Základem efektivního značení je správná volba značek. Špatně zvolené značky pouze matou a ztěžují práci. Systém značek je vhodné si stanovit předem a vyzkoušet si ho doma na cvičné verzi. Chaotická práce narušuje duševní pohodu a není efektivní! Efektivita Je-li řešitel seznámen s testem před „ostrou zkouškou“, je odstraněn efekt novosti a jeho počínání bude mnohem jistější. Čas hraje často důležitou roli, proto je vhodné dobře si ho rozvrhnout. Lehké úlohy se vyplatí řešit na začátku a ty náročné nechat na konec. Pozor na otázky, ve kterých je negace Všechny myšlenky, které se netýkají testu, rozptylují. Soustředit se téměř 2 hodiny je náročné, ale v této zkoušce je nutné ze sebe vydat maximum. Testy na VŠ Obecná strategie řešení testů

40 Když je test hotový Pokud to čas a podmínky dovolí, měl by si řešitel zaznamenat otázky, na které neznal odpověď, a snažit se dopátrat správných odpovědí. Konzultací vlastního podezření s ostatními je možné odhalit chybu, která nemusí být nutně na straně řešitele. Snaha dopátrat se správných odpovědí se může vyplatit u dalších zkoušek a hlavně při případném odvolání. Testy na VŠ Obecná strategie řešení testů

41 Stručná charakteristika:  Obecné studijní předpoklady = specifický studijní potenciál. Ten vyjadřuje míru určitých dovedností a schopností, které člověku umožní více či méně dobře zvládnout nároky studia. Rozhodně tedy nesouvisí s množstvím znalostí, jež uchazeč do té doby získal např. na střední škole.  Test OSP vychází z testů studijních předpokladů, které jsou dlouhodobě využívány v procesu přijímacího řízení na VŠ v USA. Jedná se především o SAT Reasoning Test, LSAT a částečně GRE General Test. Využití testu OSP ve školství je ale širší, stejně tak jako využití např. testu GRE. … Testy na VŠ Test OSP

42 Verbální oddíl Analytický oddíl Kvantitativní oddíl Oddíl kritického myšlení Oddíl abstraktního uvažování Testy na VŠ Test OSP a jeho složení

43 Verbální oddíl 1.Doplňování slov Úlohy postavené na doplňování chybějících slov do textu v zadání zkoumají, do jaké míry je člověk schopen vyvozovat z textu chybějící informace, do jaké míry je schopen určit správný kontext, jsou-li mu některé informace neznámé a musí je nalézt Poraďte studentům – viz Průvodce testem OSP, str. 22 2.Srovnávací úlohy V těchto úlohách čeká v zadání na uchazeče dvojice slovních výrazů (podstatných jmen). Nejčastěji se jedná o předměty, funkce, vlastnosti, činnosti atd. Mezi těmito dvěma výrazy existuje určitý nevyjádřený vztah (tzn. nevyjádřený formou slovesa, které vztah mezi dvěma výrazy přibližuje). Úkolem řešitele je, aby přiřadil k páru výrazů v zadání takový pár z předkládaných možností, jehož části k sobě mají nejvíce podobný vztah. Poraďte studentům – viz Průvodce testem OSP, str. 24 Test OSP Strategie řešení testu OSP

44 Verbální oddíl 3.Porozumění neznámému textu Tyto úlohy se velmi blíží skutečné studijní situaci. V zadání je dán úryvek z neznámého textu (předpokládá se, že řešitel testu nemá s citovaným textem žádnou předchozí zkušenost), na nějž navazují jednotlivé úlohy. Úlohy mají jednoduše prověřit, jakým způsobem uchazeč text pochopil a jaká fakta z něj dokáže získat. Poraďte studentům – viz Průvodce testem OSP, str. 25 4.Slova opačného nebo stejného významu Úlohy jsou založeny na rozpoznávání antonym (slov s opačným významem), popřípadě synonym (slov se shodným či podobným významem). V zadání je slovo (přídavné jméno označující vlastnost, stav; sloveso vyjadřující činnost), které nese určitý význam. Možnosti odpovědí pak nabízejí slova, která nesou méně či více opačný nebo podobný význam. Úkolem řešitele testu je najít takové slovo, jehož význam je nejvíce opačný, případně nejvíce podobný slovu v zadání. Poraďte studentům – viz Průvodce testem OSP, str. 27 Test OSP Strategie řešení testu OSP

45 Test OSP Další oddíly viz průvodce testem OSP: Verbální oddíl Analytický oddíl Kvantitativní oddíl Oddíl kritického myšlení Oddíl abstraktního uvažování

46 Charakteristika testu TSP Stručný popis: Test studijních předpokladů (TSP) je využíván v rámci přijímacího řízení na fakulty Masarykovy univerzity (MU), kromě Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Komu je test určen Protože je TSP určen pouze pro účely zjišťování předpokladů pro studium na Masarykově univerzitě, je využíván jedině uchazeči o vysokoškolské studium na této univerzitě (zpravidla ho píší student Podoba testu Testování probíhá v papírové podobě Složení testu obsahuje 70 otázek rozčleněných do 7 subtestů po 10 otázkách. V testu se tedy vyskytuje 7 typů úloh, které jsou zaměřeny na verbální, symbolické, numerické a kritické myšlení, dále na analytické myšlení a úsudek, prostorovou představivost a kulturní přehled. Celkový čas Na řešení testu je vymezeno 100 minut čistého času. Testování Test je možné absolvovat pouze jedenkrát v roce, přičemž MU vypisuje tři termíny ve třech po sobě jdoucích dnech zpravidla na začátku května. Zkoušku je možné absolvovat také na Slovensku (v Bratislavě) – zde je však vypsán pouze jeden termín. Hodnocení Výsledek je udáván v podobě percentilu, jenž je stanoven na základě počtu správných odpovědí v testu. Test TSP

47 Úkol  Lze podle Vás rozvíjet studijní předpoklady? Jak?  Přiřaďte jednotlivé činnosti k těm částem testu OSP, které podle vás mohou rozvíjet.

48 Četba novinRozšiřování slovní zásobyPsaní krátkých esejů Četba článků na internetu Diskuse o přečtených článcích Hledání významu cizích slov Hledání slov se stejným významem v textech Psaní básníLuštění křížovek Psaní křížovekČetba odborných textů Práce s texty – podtrhávání, výpisky Rozvoj studijních předpokladů VERBÁLNÍ ODDÍL ANALYTICKÝ ODDÍL Luštění logických hádanek Hraní strategických herHraní šachů Vymýšlení hádanek Kreslení schémat, vývojových diagramů Luštění hlavolamů

49 Rozvoj studijních předpokladů KVANTITATIVNÍ ODDÍL ODDÍL ABSTRAKTNÍHO UVAŽOVÁNÍ Počítání úrokůTvorba příkladů s procentyPočítání rovnic Vytváření rovnic na základě slovních úloh Procvičování úprav algebraických výrazů Tvorba grafů Tvorba a řešení číselných řad, posloupností Opakování vztahů v geometrii Vyvozování závěrů z tabulek s čísly Slovní popisy grafů Řešení úloh typu „zebra“ při vynechání některých podmínek a vyvozování důsledků pro řešení Řešení úloh s předem danými podmínkami a posuzování, zda úloha má v daném případě řešení či nikoliv Řešení rovnic se symboly místo s čísly Slovní vyjádření rovnice s jednou neznámou či vzorce Zápis slovního popisu reálné situace pomocí matematických operací a symbolů

50 Rozvoj studijních předpokladů ODDÍL KRITICKÉHO MYŠLENÍ Čtení názorově rozdílných článků k jednomu tématu Hledání společných východisek názorově rozdílných článků Hledání společných prvků v rozdílných článcích Sestavování argumentace proti výrokům, se kterými nesouhlasíte Hledání objektivních a smyšlených faktů v článcích Sledování diskusních pořadů a hodnocení diskutujících, jaké využívají argumenty Čtení populárně vědeckých článků a jejich aplikace v praxi

51 Co máte k dispozici: -PPT prezentaci -Myšlenkovou mapu testu OSP -Publikace: Průvodce testem OSP, Zahraniční testy -Hry -Jak si vybrat VŠ -Rozvoj studijních předpokladů -Vysokoškolák -Portál NajdiVŠ.cz -Dotazník pro ty, co si vůbec neví rady -Přehled všech fakult v ČR i SR -Možnost srovnání fakult -Aktuální odkazy a informace -www.poradce 2010.cz -Ke stažení všechny materiály, přílohy -Podklady ke hrám -Flash animace myšlenkové mapy k testu OSP -Možnost diskuse s kolegy -Elearningový program s aktuálními informacemi, novými hrami, odkazy, apod. Můj seminář

52 Veškeré informace k projektu naleznete na: www.poradce2010.cz Kontakt: Helena Nováková 234 705 521 hnovakova@scio.cz

53 Děkujeme za pozornost a při práci se studenty přejeme mnoho zdaru


Stáhnout ppt "Prezenční seminář PORADCE 2010 Tábor, 9. 11. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google