Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/20/20161 PŘEHLED AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH VÝZEV Z ČR I EU ZDROJŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Seminář „FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ Z PROGRAMU ROZVOJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/20/20161 PŘEHLED AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH VÝZEV Z ČR I EU ZDROJŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Seminář „FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ Z PROGRAMU ROZVOJE."— Transkript prezentace:

1 9/20/20161 PŘEHLED AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH VÝZEV Z ČR I EU ZDROJŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Seminář „FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA A EU FONDŮ“ Dana Večeřová květen, červen 2012 Miroslav Koberna

2 Charakteristika Potravinářské komory ČR  Zájmové sdružení právnických a fyzických osob v potravinářském sektoru ČR, reprezentuje 85% českého potravinářského průmyslu  Legislativní rámec: Ustanovení § 11 odst. 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora České republiky" založené podle zvláštního zákona.“  Ustanovení § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 9/20/20162

3 Úloha Potravinářské komory ČR Hlavní činností Potravinářské komory ČR je:  Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu  Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.  Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na jeho činnost.  Provádění vzdělávacích a školících činností.  Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how. 9/20/20163

4 Úloha Potravinářské komory ČR Vedlejší činností Potravinářské komory ČR je zejména:  Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.  Provozování potravinářského informačního systému.  Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin.  Reklamní činnost. 9/20/20164

5 5 STRUKTURÁLNÍ FONDY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE Hlavní strategické dokumenty ČR od nichž se odvíjí systém podpor pro podnikatele ve všech sektorech: Strategie hospodářského růstu ČR Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 Národní strategický referenční rámec Národní inovační politika ČR Tyto strategie musí být v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie 2007–2013 - Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 a rozpracovávají významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR 2007 –2013 „Konkurenceschopná česká ekonomika“.

6 9/20/20166 STRUKTURÁLNÍ FONDY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE Regiony České republiky – územní jednotky NUTS II, s výjimkou hlavního města Prahy – byly pro programovací období strukturálních fondů EU 2007 – 2013 zařazeny pod Cíl „Konvergence“ a budou moci v rámci tohoto cíle využívat podpory ze strukturálních fondů (tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a Evropského sociálního fondu ESF) a Fondu soudržnosti EU. Tento cíl, blížící se svým pojetím tzv. Cíli 1 platnému pro programovací období strukturálních fondů 2004-2006, je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů EU, zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím do materiálních a lidských zdrojů, k podpoře inovací a rozvoji znalostní ekonomiky.

7 9/20/20167 STRUKTURÁLNÍ FONDY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE V oblasti Společné zemědělské politiky jsou základními předpisy Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce zakotvuje zásadní změnu ve způsobu poskytování podpory Společenství zemědělcům. Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) zavádí rámec pro politiku rozvoje venkova na období 2007–2013 a potvrzuje úlohu rozvoje venkova jakožto druhého pilíře SZP. Články 88 a 89 nařízení (ES) č. 1698/2005 obsahují zvláštní ustanovení týkající se státní podpory. Článek 5 stanoví, že podpůrná opatření na rozvoj venkova musí být v souladu se Smlouvou a se všemi akty přijatými na jejím základě.

8 9/20/20168 STRUKTURÁLNÍ FONDY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE V oblasti pro stanovení podmínek poskytování finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU vytvářejí a po zpracování předkládají členské státy Evropské komisi ke schválení tzv. operační programy.

9 9/20/20169 VYUŽITELNÉ ZDROJE PODPOR Ministerstvo zemědělstvíPRV Ministerstvo průmyslu a obchoduOPPI Ministerstvo práce a sociálních věcíOPLZZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OPVaVpI OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo životního prostředíOPŽP Národní podpory

10 9/20/201610 PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PRV OSA I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

11 9/20/201611 PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PRV I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů projektu u žadatelů, na něž se vztahuje definice drobného, malého a středního podniku Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 90 mil. Kč za období 2007 ‑ 2013.

12 9/20/201612 PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PRV I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů projektu. Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí minimálně 200 tis. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 90 mil. Kč za období 2007 ‑ 2013.

13 9/20/201613 PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PRV Rok 2012 – žádosti do jednotlivých kol podány, probíhá administrace Výhled pro rok 2013 – opatření I.1.3 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům –prostředky na opatření jsou vyčerpané ( závazkované ) –MZe zvažuje realokaci nevyčerpaných prostředků z jiných opatření PRV –vyhlášení příjmu žádostí bude záležet na aktuální situaci – nalezení dostatečných finančních prostředků

14 9/20/201614 STRUKTURÁLNÍ FONDY A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo pro období let 2007- 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006.

15 9/20/201615 PODPORY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU OPPI Program Forma podpory 1. Start Úvěr 2. Progres Úvěr 3. Záruka Zvýhodněná záruka 4. Rozvoj Dotace 5. ICT a strategické služby Dotace 6. ICT v podnicích Dotace 7. Ekoenergie Dotace 8. Inovace Dotace 9. Potenciál Dotace 10. Spolupráce Dotace 11. Prosperita Dotace 12. Školicí střediska Dotace 13. Nemovitosti Dotace 14. Poradenství Dotace 15. Marketing Dotace

16 9/20/201616 PODPORY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ OPLZZ Výzva č.36: Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Termíny: 5. března 2010 s platností do 31.8.2012 Celková částka pro tuto výzvu: 300.519.242 Kč Cíl podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků.

17 9/20/201617 PODPORY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPŽP Alokace prioritních os operačního programu Životní prostředí 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 8 Technická asistence

18 9/20/201618 NÁRODNÍ PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 13 Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu Účel: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).

19 9/20/201619 NÁRODNÍ PODPORY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Subjekt: výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržby za prodej krmiv (řádek 05, část výroba krmiv, výkaz zisku a ztrát) ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb (řádek 05, výkaz zisku a ztrát) je vyšší než 50 % a který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob a jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR. Podpora: do 25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu, max. do 15 mil. Kč na subjekt a projekt. Minimální hodnota projektu je 1 mil. Kč.

20 9/20/201620 PODPORY MARKETING

21 9/20/201621 MARKETING - EVROPSKÉ PROGRAMY NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1071/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu Ovoce a zelenina Zpracované ovoce a zelenina Přadný len Živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví Olivový olej a stolní olivy Oleje ze semen Mléko a mléčné výrobky Čerstvé, chlazené nebo mrazené maso vyprodukované v souladu s režimem jakosti Společenství nebo vnitrostátním režimem jakosti Označování vajec určených pro lidskou spotřebu Med a včelařské produkty Jakostní vína vyprodukovaná v určité oblasti (jakostní vína s.o.), stolní vína se zeměpisným označením Grafický symbol nejvzdálenějších regionů jak stanoveno v právních předpisech pro zemědělství Produkty s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS) podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (1) a (EHS) č. 2082/92 (2) a produkty zapsané v rámci těchto režimů. Ekologické zemědělství podle nařízení Rady (ES)č. 2092/91 (3) a produkty zapsané podle uvedeného nařízení.

22 9/20/201622 MARKETING - EVROPSKÉ PROGRAMY NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1346/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ: Jižní Afrika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Jižní Korea, Chorvatsko, Indie, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora (1), Švýcarsko, Turecko, Ukrajina ______________________________________________________ (1) Včetně Kosova pod záštitou Spojených národů na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244 ze dne 10. června 1999.

23 9/20/201623 MARKETING - EVROPSKÉ PROGRAMY ZEMĚPISNÉ OBLASTI Severní Afrika Severní Amerika Latinská Amerika Jihovýchodní Asie Blízký a Střední východ

24 9/20/201624 MARKETING - EVROPSKÉ PROGRAMY SEZNAM PRODUKTŮ: čerstvé, chlazené nebo mražené hovězí a vepřové maso; potravinové přípravky nebo polotovary z těchto produktů kvalitní drůbeží maso mléčné produkty olivový olej a stolní olivy stolní vína se zeměpisným označením. Jakostní vína vyprodukovaná v určité oblasti (jakostní vína s.o.) lihoviny se zeměpisným označením nebo vyhrazeným tradičním označením čerstvé a zpracované ovoce a zelenina produkty zpracované z obilovin a rýže přadný len živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví produkty s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS) podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (1) nebo podle nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 (2) produkty z ekologického zemědělství podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 (3).

25 9/20/201625 MARKETING - NÁRODNÍ PROGRAMY KLASA REGIONÁLNÍ ZNAČKY VÝSTAVY A SOUTĚŽE

26 9/20/201626 Děkuji za pozornost Ing. Dana Večeřová, vedoucí odd. vnější komunikace a PR PK ČR Ing.Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro strategii a programování PK ČR Adresa:Počernická 96/242, 108 03 Praha 10 - Malešice Telefon:296 41 11 86 - 91 Fax:296 41 11 87 e-mail:koberna@foodnet.cz, vecerova@foodnet.czkoberna@foodnet.czvecerova@foodnet.cz web:http://www.foodnet.czhttp://www.foodnet.cz


Stáhnout ppt "9/20/20161 PŘEHLED AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH VÝZEV Z ČR I EU ZDROJŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Seminář „FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ Z PROGRAMU ROZVOJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google