Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBEC SMRK. UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace v této prezentaci jsou určeny především občanům obce Smrk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBEC SMRK. UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace v této prezentaci jsou určeny především občanům obce Smrk."— Transkript prezentace:

1 OBEC SMRK

2

3 UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace v této prezentaci jsou určeny především občanům obce Smrk.

4 Vážení občané obce Smrk, na následujících stránkách budete informováni, co se událo v obci Smrk za volební období 2006–2010. Je pravděpodobné, že informace, na nich poskytnutých, nebudou vyčerpávající. V případě nejasností se bez rozpaků obraťte na volené zástupce obce s dotazem o jejich objasnění. Volby do Zastupitelstva obce Smrk na výše zmíněné volební období se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006. Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Ing. Miroslav Cejpek, č. 85, 121 hlasy, Vladimír Šabata, č. 28, 100 hlasy, Stanislav Mikyska, č. 21, 95 hlasy, Květoslava Manová, č. 55, 92 hlasy, Pavel Hort, č. 79, 90 hlasy, Zdeněk Jetel, č. 65, 82 hlasy, Josef Souček, č. 76, 72 hlasy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Smrk se konalo dne 2. listopadu 2006. Zastupitelstvo obce na něm zvolilo starostou pana Vladimíra Šabatu a místostarostou Ing. Miroslava Cejpka. Zřídilo finanční a kontrolní výbor – předsedou finančního výboru zvolilo paní Květoslavu Manovou a předsedou kontrolního výboru pana Pavla Horta. Na následujících zasedáních zvolilo za členy finančního výboru pana Zdeňka Jetela a pana Josefa Mana a za členy kontrolního výboru pana Josefa Součka a pana Jaroslava Chytku. V následném období starosta, v rámci své pravomoci, zřídil kulturní a technickou komisi, jejichž složení bylo následující: kulturní komise: Lenka Bachanová – předseda komise, Dana Křečková, Antonín Musil technická komise: Stanislav Mikyska – předseda komise, Josef Souček, Vít Skoupil Volební období 2006–2010

5 2006

6 Instalace čidla veřejného osvětlení – pořizovací cena cca 3.000,-- Kč Nákup nového počítače (+ monitor + klávesnice + software Microsoft Office + antivirový software AVG 7,5) – pořizovací cena 15.751,-- Kč Pořízení softwaru od fy GORDIC spol. s r.o., Jihlava – „Finanční okruhy“, „Mzdy a personalistika“, „Evidence obyvatel“, „Registr nemovitostí“ a „Technická evidence majetku“ – roční nájemné cca 12.000,-- Kč

7 2007

8 Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007 na projekt „Oprava požární nádrže v obci Smrk“ ve výši 119.000,-- Kč. Byla provedena oprava stěn nádrže, vyčištění nádrže, vybudována nová výpusť (požerák) a vysázeno 50 ks tújí – náklady činily 380.290,-- Kč.

9 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu rybníka Přibyl mezi obcí Smrk a Rybářstvím Velké Meziříčí, a.s. – staré nájemné Kč 30.000,--, nové roční nájemné 40.000,-- Kč + 2.000,-- Kč násada ročně do požární nádrže „Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Smrk a městem Třebíč o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zřízení bezdrátové internetové sítě v obci Smrk a uzavření „Smlouvy č. 012042007 o poskytování služeb v oblasti přenosu dat“ s fou Ing. Tomáš Kutina, Krajinova 62, 674 01 Třebíč Zpracování a schválení „Strategického plánu rozvoje obce Smrk“

10 Informační tabule – fa Urbania, s.r.o., Hlavní 282/21, Moravany – pořizovací cena 5.362,-- Kč Pořízení 3 ks laviček – fa Zdeněk Chvátal, Smrk 34 – pořizovací cena 3.300,-- Kč Úprava bývalé skládky „Na Krochotech“ – náklady cca 60.000,-- Kč

11 2008

12 Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2008 na projekt „Oprava místních komunikací“ ve výši 116.000,-- Kč – byla provedena obnova povrchu části místních komunikací v obci, přesněji na návsi obce (terénní úpravy, založení podkladu a živičný povrch s asfaltovým nástřikem) – náklady činily 829.831,-- Kč

13 „Oprava kanalizace a stání pro kontejnery“ – náklady 72.547,20 Kč Provzdušňovač trávníků – pořizovací cena 4.360,-- Kč Tlakový postřikovač – pořizovací cena 849,-- Kč Antivirový software AVG 8 – nahrazen stávající AVG 7,5 Prodej kiosku u obecního pohostinství za cenu 35.000,-- Kč Střední generální oprava hasičské stříkačky PPS 12 – náklady 4.560,-- Kč „Dohoda o využívání sběrného dvora v Budišově“ mezi obcí Smrk a městysem Budišov

14 „Kupní smlouva č. 99/07“ týkající se převodu pozemku parc. číslo st. 137/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m 2 v obci Smrk a katastrálním území Smrk na Moravě mezi Českou Republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 2 a obcí Smrk za kupní cenu 61.500,-- Kč. Pro ujasnění – jednalo se o pozemek pod obecním pohostinstvím, jenž do této doby nebyl ve vlastnictví obce Smrk. „Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro obec Smrk“ „Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“ „Darovací smlouva“ mezi AGRO 2000 s.r.o., U Barborky 1, 674 01 Třebíč a obcí Smrk o nepeněžitém daru v hodnotě 615.605,-- Kč – spoluúčast na nákladech na obnově místní komunikace do areálu zemědělských objektů Nový sušák hadic pro SDH Smrk za hasičskou zbrojnicí – pořizovací cena cca 15.000,-- Kč Finanční příspěvek Oblastní charitě Třebíč, Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč, ve výši 1.000,-- Kč

15 2009

16 Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009 na projekt „Hasičská zbrojnice“ ve výši 134.000,-- Kč – byla provedena výměna staré střešní krytiny za novou a oprava okapů a svodů na budově hasičské zbrojnice – náklady činily 237.357,-- Kč

17 Neinvestiční účelová dotace Ministerstva financí ČR v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření ve výši 1.602.811,-- Kč – akci realizovala fa Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III – snížení obsahu radonu 222 v pitné vodě na minimum. Jako součást akce byla provedena výměna oken a oprava fasády na budově vodárny a dálková internetová kontrola funkcí technologií obecního vodovodu.

18 Zřízení pracoviště CZECH POINT – provedla fa ENVINET a.s., Modřínová 1094, 674 01 Třebíč – náklady 62.716,-- Kč, dotace 49.759,-- Kč

19 Výměna oken a oprava fasády na budově obecního úřadu + vybudování nového sociálního zařízení – náklady 240.730,-- Kč

20 Legalizace budov hasičské zbrojnice, vodárny, vodojemu a šaten fotbalového klubu – do této doby právně budovy neexistovaly Pořízení leteckého snímku – pořizovací cena 4.000,-- Kč Vyřízení povolení k čerpání podzemních vod Dveřní mříž do kapličky – fa Pavel Jura, 675 01 Vladislav 270 – pořizovací cena 16.000,-- Kč

21 Bezúplatný převod vozidla trvale nepotřebného pro plnění úkolů Policie ČR, automobilu Volkswagen Transporter 4x4, z majetku České republiky – Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, do majetku obce Smrk v pořizovací ceně 765.978,-- Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo tento automobil svěřit do užívání SDH Smrk. Po převodu byly na vozidle provedeny opravy v hodnotě cca 25.000,-- Kč Zřízení „Datové schránky“ Žádost obce Smrk o pořízení územního plánu obce Smrk – vypracování zadáno fě Ing. arch. Jan Psota, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad Sázavou – v současné době před dokončením – náklady 228.000,-- Kč, dotace z rozpočtu kraje Vysočina 112.500,-- Kč Zájezd do Národního divadla konaný dne 14. března 2009

22 Peněžitý dar občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha 10, k zřizování a provozu schránek pro odložené děti ve výši 1.000,-- Kč Obec Smrk v knize „Toulky nad Třebíčskem“ – AERO Vydavatelství, Mgr. Zdeněk Vošický, Dolní ulice č.p. 938, 582 91 Světlá nad Sázavou – pořizovací cena 17.250,-- Kč (bez DPH) – 20 ks. Publikaci je možné si zapůjčit v obecní knihovně a také si ji je možno zakoupit v kanceláři Obecního úřadu Smrk. Zastupitelstvo obce schválilo nájem provozovny pohostinství, včetně jeho zařízení, objektu pod č. p. 91 na pozemku parcelní číslo st. 137/1 v katastrálním území Smrk na Moravě, který je ve vlastnictví obce Smrk, a to za účelem provozování hostinské činnosti – od 01.01.2010 paní Jitce Skoupilové, Smrk 70, 675 01 Vladislav.

23 Vyřízení zániku zástavního práva Komerční banky, pobočka Třebíč, Martinské nám. 143/8, 674 32 Třebíč, vzniklého v předešlých volebních obdobích Nákup svářecího invertoru – pořizovací cena 6.889,-- Kč + 1.699,-- Kč (svářecí kukla + kabely) Doporučení hodnotící komise uchazeče veřejné zakázky – „Oprava místních komunikací, parkové úpravy a veřejného prostranství v obci Smrk“ – firmu COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Výpověď z Veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny č. 12/19/116/06 uzavřené mezi obcí Smrk a městem Třebíč – ukončení Veřejnoprávní smlouvy o provozování elektronické podatelny č. 12/19/116/06 uzavřené mezi obcí Smrk a městem Třebíč k 28.02.2010 Nový upgrade webových stránek obce Smrk – pořizovací cena 6.010,-- Kč – finanční příspěvek v rámci Grantového programu na podporu rozvoje komunikační infrastruktury Fondu Vysočiny, „Webové stránky pro všechny – aktivní weby 2008“ ve výši 2.404,-- Kč

24 2010

25 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce pana Vladimíra Šabatu jednáním s advokátní kanceláří JUDr. Ivanka Posádková, Hasskova 95/16, 674 01 Třebíč, ve věci vydržení vlastnického práva státem pozemků PK parc. čísla 294, 295/1, 295/2, 329, 330/1, 331/2, 330/2, 330/3, 331/1, 331/3 a 332, ze kterých vznikl pozemek KN parc. číslo 484/1 v katastrálním území Smrk na Moravě. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dopis obce Smrk adresovaný Pozemkovému fondu České republiky, územní pracoviště Jihlava, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, ve věci vydržení vlastnického práva státem pozemků PK parc. čísla 294, 295/1, 295/2, 329, 330/1, 331/2, 330/2, 330/3, 331/1, 331/3 a 332, ze kterých vznikl pozemek KN parc. číslo 484/1 v katastrálním území Smrk na Moravě. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce pana Vladimíra Šabatu, v případě nesouhlasného stanoviska Pozemkovému fondu České republiky, s navrhovaným řešením daného problému, pověřit advokátní kancelář JUDr. Ivanka Posádková, Hasskova 95/16, 674 01 Třebíč, zastupováním obce Smrk v této věci, včetně podání žaloby na určení vlastnictví. Z důvodu nesouhlasného stanoviska Pozemkovému fondu České republiky, s navrhovaným řešením daného problému, advokátní kancelář JUDr. Ivanka Posádková, Hasskova 95/16, 674 01 Třebíč, jako právní zástupce obce Smrk, podala k Okresnímu soud v Třebíči žalobu na určení vlastnictví. Jedná se o pozemky zatopené vodní nádrží „Balaton“ – tyto pozemky jsou historickým majetkem obce Smrk. Okresní soud v Třebíči dne 22.09.2010 rozhodl, že uvedené pozemky jsou vlastnictvím obce Smrk!!!

26 Dotace z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt „Oprava místních komunikací, parkové úpravy a úprava veřejného prostranství v obci Smrk“ ve výši max. 90 % z projektované částky, jež činí 4.561.962,-- Kč. Akce byla započata v roce 2009 a dokončena v roce 2010, skutečné nálady činily 4.502.007,-- Kč a skutečná výše dotace činí 4.126.424,-- Kč. Dotace byla převedena na účet obce Smrk v prosinci 2010 a v lednu 2011.

27 Z dotace z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu „Oprava místních komunikací, parkové úpravy a úprava veřejného prostranství v obci Smrk“ byl: – zakoupen traktor XHX 24 HD/THX 122 hydro – pořizovací cena 113.600,-- Kč, – zakoupen křovinořez – pořizovací cena 15.992,-- Kč, – vybudován parčík před Brabcovými – pořizovací cena cca 25.000,-- Kč, – vybudována plakátovací plocha – pořizovací cena 20.774,-- Kč, – pořízeny 3 ks laviček – 12.924,-- Kč.

28 Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010 na projekt „Obecní pohostinství“ ve výši 111.000,-- Kč – byla provedena výměna oken, dveří a oprava topení – náklady činily 198.394,-- Kč

29 Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti obce Smrk na kraj Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Žádost obce Smrk o změnu PRVKUK, která spočívala ve změně technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou, byla dne 21.09.2010 usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0427/05/2010/ZK schválena. Zastupitelstvo obce schválilo záměr „Sdružení pro plynofikaci Budišovsko“ odprodat VTL a STL plynovod, jehož je vlastníkem. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí krátkodobého úvěru od Komerční banky, a. s., IČ 45317054, na financování projektu „Oprava místních komunikací, parkové úpravy a úprava veřejného prostranství v obci Smrk“, a to ve výši 4.100 tis. Kč s vyčerpáním úvěru do 31.12.2010. Úvěr je splatný jednorázově nebo ve více splátkách vždy do 10 dní po obdržení dotace, nejpozději však do 31.08.2011. Roční úroková sazba pohyblivá s konstrukcí: 1M PRIBOR + 1,35% p.a. Z tohoto úvěru byla provedena platba za provedené práce na vrub účtu fy COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava.

30 Projekt fy ESKO-T s.r.o., Komenského nám. 17, 674 01 Třebíč, o využívání biologicky rozložitelných odpadů „Odpadové centrum Petrůvky“ pro používání nádob 770 l (kontejner). V rámci tohoto projektu byly zdarma pořízeny 4 ks kontejnerů na třídění odpadu, včetně kontejnerů na bioodpad. Oprava hydrantů – náklady 9.895,-- Kč Rekonstrukce WC v hasičské zbrojnici – náklady cca 10.000,-- Kč Nákup úhlové brusky – pořizovací cena 1.390,-- Kč Kanalizace kolem Kovaříkových – náklady cca 25.000,-- Kč Pořízení přívěsného vozíku pro přenosnou motorovou stříkačku PPS 12 R – pořizovací cena cca 25.500,-- Kč Prodej hasičského nákladního automobilu AVIA 30 – prodejní cena 15.000,-- Kč

31 Finanční příspěvek občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Vrchlického 57, 586 47 Jihlava, pracoviště Třebíč, Komenského nám. 12, 674 01 Třebíč, ve výši 1.000,-- Kč Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace, Komenského nám. 12, 674 01 Třebíč, ve výši 1.000,-- Kč Finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Vladislav, Vladislav 49, 675 01 Vladislav, ve výši 5.000,-- Kč Poskytnutí finančního příspěvku Okrsku sboru dobrovolných hasičů č. 20 Vladislav ve výši 1.000,-- Kč Každoroční finanční příspěvky FC Smrk a SDH Smrk ve výši 10.000,-- až 15.000,-- Kč pro každou organizaci, Uzavření licenční smlouvy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o veřejném provozování mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, a obcí Smrk – každoroční platba autorské odměny ve výši cca 1.500,-- Kč

32

33 Letecké snímky byly pořízeny firmou AERO Vydavatelství, Mgr. Zdeněk Vošický, Dolní ulice č. p. 936, 582 91 Světlá nad Sázavou

34 © OBEC SMRK 2010


Stáhnout ppt "OBEC SMRK. UPOZORNĚNÍ! Veškeré informace v této prezentaci jsou určeny především občanům obce Smrk."

Podobné prezentace


Reklamy Google