Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Mgr. Jan Veselský 9.12.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Mgr. Jan Veselský 9.12.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP."— Transkript prezentace:

1 Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Mgr. Jan Veselský 9.12.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP

2 Vyhlášení: 11.12.2015 Příjem žádostí: 21.12.2015 - 29.4.2016 Kolová výzva – hodnocení probíhá po ukončení příjmu Datum ukončení realizace projektů: do 31.12.2018 Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním 1.1.2014. Alokace: 488,75 mil. Kč (ERDF) + max 86,25 mil Kč z národních zdrojů Území realizace: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Celkové způsobilé výdaje: min. 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč Výzva 2

3 Oprávnění žadatelé – 85 % dotace 3 kraje+5 % obce +5 % DSO +5% organizace zřizované (+5 %) nebo zakládané (+0 %) kraji, obcemi, DSO provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (SŽDC, s. o. a obchodní společnosti). +15 % CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST Kraje +5 % Obce +5 % DSO +5% organizace zřizované (+5 %) nebo zakládané (+0 %) kraji, obcemi, DSO

4 rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy (nikoliv R, D), místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší Podporovaná opatření - B EZPEČNOST 4

5 je možná kombinace uvedených aktivit je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší. Podporovaná opatření - B EZPEČNOST 5

6 rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, Podporovaná opatření - CYKLODOPRAVA 6

7 je možná kombinace uvedených aktivit je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na ŽP (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky ITS), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty. Podporovaná opatření - CYKLODOPRAVA 7

8 Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. se Strategickým rámcem městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské mobility Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí Specifická kritéria přijatelnosti – obě aktivity 8

9 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů. Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu Specifická kritéria přijatelnosti – obě aktivity 9

10 Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti (doložení zprávu o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace) Průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo místní komunikaci je vyšší než 500 vozidel/den (podle celostátního sčítání dopravy nebo vlastní sčítání dle TP 189) Specifická kritéria přijatelnosti – Bezpečnost 10

11 Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 Předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace či výstavba cyklostezky nebo úprava či realizace liniového opatření pro cyklisty, které: svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem minimálně 500 obsazenými pracovními místy nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem min. 4000 obyvateli Specifická kritéria přijatelnosti – Cyklodoprava 11

12 nebo jsou navrženy s přímým napojením na stávající liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují obsluhu území jedné či více obcí s celkem min. 750 obsazenými pracovními místy nebo jsou navrženy s přímým napojením na stávající liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují obsluhu území jedné či více obcí s celkem min. 6000 obyvatel Specifická kritéria přijatelnosti – Cyklodoprava 12

13 realizace stavbou vyvolaných investic zpracování projektových dokumentací výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu provádění inženýrské činnosti ve výstavbě povinná publicita Na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % způsobilých výdajů projektů Vedlejší aktivity 13

14 Hlavní aktivity - stavby 14 výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací včetně všech konstrukčních vrstev

15 Hlavní aktivity - stavby 15 výdaje související s komunikací pro pěší, např. podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro cyklisty, např volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je kom.pro cyklisty vedena přejezdy pro cyklisty, místa pro přecházení a přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky

16 Hlavní aktivity - stavby 16 výdaje související s komunikací pro pěší, např.: nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací světelné signalizační zařízení řídící provoz přechodu pro chodce CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: pásy pro chodce umístěné podél jízdních pruhů pro cyklisty v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací světelné signalizační zařízení řídící provoz přejezdu pro cyklisty

17 Hlavní aktivity - stavby 17 výdaje související s komunikací pro pěší, např.: veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou

18 Hlavní aktivity - stavby 18 výdaje související s komunikací pro pěší, např.: připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce komunikace pro pěší vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze

19 Hlavní aktivity - stavby 19 další související výdaje: příprava staveniště demolice objektů podmiňujících výstavbu manipulace s kulturními vrstvami zeminy rekultivace ploch původně zastavěných pozemků CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST další související výdaje: příprava staveniště Demolice, manipulace, rekultivace…. výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací a na související úpravu svislého a vodorovného dopravního značení těchto pozemních komunikací

20 Vedlejší aktivity - stavby 20 výdaje související s komunikací pro pěší, např.: přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, související volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola zálivy autobusových a trolejbusových zastávek CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: odpočívadla a jejich vybavení lavičkami, stolky, osvětlením, informačními tabulemi a přístřešky připojení sousedních nemovitostí výdaje na stavební úpravy a opravy hlavního dopravního prostoru silnic a místních komunikací v části vymezené upravovaným nebo realizovaným vodorovným dopravním značením vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty

21 Vedlejší aktivity - stavby 21 výdaje na stavbou vyvolané investice: stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací, inženýrských sítí, drážních objektů a oplocení provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné dopravní značení CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST

22 Projektová dokumentace Výdaje na zpracování dokumentací v procesu EIA (oznámení, dokumentace), dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU) projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dokumentace návrhu dopravního značení souvisejících průzkumů, geodetických zaměření, studií a posouzení Vedlejší aktivity 22

23 Nákup pozemků a staveb nákup a vyvlastnění nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu výdaje, které splňují všechny následující podmínky pořízení nemovitostí (pozemků, staveb) je nezbytnou podmínkou realizace projektu nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ne starším než 6 měsíců před nabytím nemovitosti do vlastnictví žadatele a posudek byl vyhotoven znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů pořizovací cena nemovitostí je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem Vedlejší aktivity 23

24 Nákup pozemků a staveb výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu výdaje na vyvlastnění nemovitostí splňující následující podmínky: vyvlastnění je realizováno na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění podle zvláštního zákona způsobilým výdajem je nejvýše náhrada stanovená v rozhodnutí o vyvlastnění způsobilým výdajem je rovněž náklad stanovený podle zvláštního zákona (tj. náklady na stěhování apod.) Vedlejší aktivity 24

25 Zabezpečení výstavby výdaje na zabezpečení výstavby: TDI, autorský dozor zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), geodetické práce, zkoušky materiálů a konstrukcí na staveništi výdaje na inženýring projektu (projednání a podání projektových dokumentací stavby a souvisejících žádostí pro příslušná správní řízení) Povinná publicita výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel. Vedlejší aktivity 25

26 Vedlejší aktivity - Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 26 výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4 těchto Pravidel) výdaje na zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace CYKLODOPRAVA BEZPEČNOST výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4 těchto Pravidel)

27 1.Plná moc V případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti o podporu). Ukládá se v el.podobě v MS2014+. Vzor je v příloze č. 11 Obecných pravidel. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením provedená před podáním žádosti o podporu 3.Doklady o právní subjektivitě žadatele Obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace nedokládají 4.Výpis z rejstříku trestů od všech statutárních zástupců, ne starší než 3 měsíce 5.Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení nepřikládá se v případě liniových úprav pro cyklisty (bez stavebních úprav) 6.Žádost o ÚZ nebo ÚS nebo VpS 7.Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby Povinné přílohy k Žádosti o podporu 27

28 8.Položkový rozpočet stavby V rozpočtovém formátu *.XC4 9.Studie proveditelnosti Příloha č. 4 Specifických pravidel 10.Doklady k výkupu nemovitostí Znalecký posudek podle zákona 151/1997 Sb. O oceňování majetku 11.Seznam objednávek – přímých nákupů Přímé nákupy 100 – 400 tis. Kč, formulář podle Přílohy č. 10 Obecných pravidel 12.Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Podle přílohy č. 8 Specifických pravidel 13.Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility Příloha č. 5 Specifických pravidel 14.Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace Pouze u aktivity Bezpečnost 15.Smlouva o spolupráci Povinné přílohy k Žádosti o podporu 28

29 7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota 1, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance – žádná. 7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Sleduje počet km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá z projektové dokumentace, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance ±2 %. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení Indikátory výstupu (příloha č. 3 Spec.pravidel) 29

30 7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Sleduje počet km rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá z projektové dokumentace, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance – žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení. 7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola Sleduje skutečný počet, kde dojde k vybudování zařízení k parkování (krátko, středně i dlouhodobému) jízdních kol Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance – žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení Indikátory výstupu (příloha č. 3 Spec.pravidel) 30

31 Průběžná výzva č. 19 T ECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Mgr. Jan Veselský 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP

32 Vyhlášení: 18.12.2015 Příjem žádostí: 31.12.2015 - 20.12.2017 Průběžná výzva – hodnocení probíhá po podání žádosti Datum ukončení realizace projektů: do 31.12. 2019 Alokace: 1,49 mld. Kč (ERDF) + max. 263 mil. Kč z národních zdrojů Území realizace: exponovaná území podle přílohy č. 6 Specifických pravidel Vyhlášení další výzvy v SC 1.3: 3/2016Vzdělávací a výcviková střediska IZS 6/2016Stanice IZS 7/2016CLLD Výzva 32

33 MV– generální ředitelství HZS ČR HZS krajů Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. JSDH kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně +5 % MV– Policejní prezidium ČR krajská ředitelství Policie ČR kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé ZZS krajů státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč vč. DPH Maximální výše celkových výdajů: není stanoveno Oprávnění žadatelé – 85 % dotace 33

34 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek Hlavní podporované aktivity 34

35 Pořízení Studie proveditelnosti nebo její části výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení Povinná publicita projektu Vedlejší aktivity 35

36 Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030 Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě Specifická kritéria přijatelnosti 36

37 Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti....... Projekt respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) doložily doporučující stanovisko HZS ČR Projekt přispívá: minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí Specifická kritéria přijatelnosti 37

38 Pořízení majetku Dopravní automobil (nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy) v provedení základním, jehož vzorové technické podmínky jsou uvedeny rovněž na http://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody (extrémní sucho) v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení dle vyhlášky 35/2007 Sb., jejíž vzorové technické podmínky ve dvou variantách provedení jsou uvedeny na http://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx Hadicový kontejner/přívěs (extrémní sucho) Na jednotku SDH obce max. 1 set pro příslušný druh techniky Hlavní aktivity – způsobilé výdaje 38

39 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části (podle přílohy č. 10 Specifických pravidel) výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení výdaje na povinnou publicitu – výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel Vedlejší aktivity – způsobilé výdaje 39

40 1.Plná moc V případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti o podporu). Ukládá se v el.podobě v MS2014+. Vzor je v příloze č. 11 Obecných pravidel. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením provedená před podáním žádosti o podporu 3.Stanovisko HZS kraje Obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace nedokládají 4.Studie proveditelnosti Příloha č. 10 Specifických pravidel 5.Seznam objednávek – přímých nákupů Přímé nákupy 100 – 400 tis. Kč, formulář podle Přílohy č. 10 Obecných pravidel 6.Výpočet čistých jiných finančních příjmů Např. při prodeji původního vybavení. Vzor výpočtu uveden v příloze č. 11 Specifických pravidel 7.Průzkum trhu Povinné přílohy k Žádosti o podporu 40

41 Stanovisko HZS kraje postup žadatele pro vydání stanoviska HZS kraje je samostatnou přílohou č. 9 Pravidel. vydává územně příslušný HZS kraje (musí být adresováno na náměstka pro IZS a operační řízení) Vzor stanoviska je přílohou č. 8 Pravidel (žadatel vyplňuje oddíl II. a IV.) Kontaktní osobou je náměstek pro IZS a operační řízení příslušného kraje. Povinné přílohy 41

42 5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků IZS Sleduje počet nově pořízené techniky a věcných prostředků v exponovaných územích. Měrnou jednotkou je set. Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá ze studie proveditelnosti, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance – žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení Indikátory výstupu (příloha č. 2 Spec.pravidel) 42

43 Příjem a hodnocení žádostí o podporu Průběžná výzva č. 16ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

44 Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická registrace žádosti Automatické předložení na příslušné krajské oddělení CRR Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem (v některých případech bude probíhat administrace projektu na jiném krajském oddělení CRR, než je sídlo žadatele) Příjem žádostí o podporu 44

45 Hodnocení žádostí 45

46 Probíhá na příslušném krajském oddělení CRR Fáze hodnocení (provádí CRR) kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí věcné hodnocení ex-ante analýza rizik ex-ante kontrola Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP) výběr projektu příprava a vydání právního aktu Hodnocení žádostí 46

47 provedena do 20 PD od podání žádosti / 23 PD od ukončení příjmu probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí CRR eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“) v rámci přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou (obecná i specifická) – v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení pokud nelze v rámci kontroly přijatelnosti kritérium vyhodnotit, nebo jsou v žádosti uvedeny rozporné údaje, je projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení v rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k doložení (max. dvakrát) výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+ Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 47

48 provádí CRR Na základě výsledku ex-ante AR provede CRR u vybraných projektů ex-ante kontrolu ověřují se zejména rizika nastaveného harmonogramu nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu v realizaci veřejných zakázek nezpůsobilých výdajů udržitelnosti projektu dvojího financování Podvodu a korupčního jednání Ex-ante analýza rizik 48

49 na základě výsledků ex-ante analýzy rizik Zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové forma administrativního ověření – ověření na základě předložených dokladů kontroly na místě – veřejnosprávní kontrola možné krácení výdajů na základě výsledku kontroly ve způsobilých výdajích zahrnuty nezpůsobilé aktivity aktivity, které mohly být nebo již byly realizovány na základě chybně provedeného výběrového řízení výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami 3E Ex-ante kontrola 49

50 provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného CRR Podkladem pro výběr je: zápis, podepsaný ředitelem CRR, který deklaruje, že hodnocení a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k financování seznam náhradních projektů Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu Počet podpořených projektů je limitován výši alokace na výzvu ŘO IROP znovu projekt nehodnotí Výběr projektů 50

51 informace o příjemci informace o projektu povinnosti a práva příjemce povinnosti a práva ŘO IROP sankce za neplnění povinností Vydání právního aktu – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 51

52 Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl. po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí po věcném hodnocení po ex-ante kontrole Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to: elektronicky v MS2014+ prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.dotaceeu.czwww.dotaceeu.cz písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.dotaceeu.cz www.dotaceeu.cz Přezkumné řízení provádí ŘO IROP. do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní) Na základě výsledku přezkumného řízení žádost postoupí do další fáze hodnocení žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení Žádost o přezkum výsledku hodnocení 52

53 Zpráva o realizaci (ZoR) sledované období je příslušná etapa, předkládá se po ukončení etapy, spolu se žádostí o platbu – jedná se o ex-post financování Průběžnou ani závěrečnou zprávu o realizaci nelze podat před datem schválení právního aktu. Zpráva o udržitelnosti monitoring období udržitelnosti Harmonogram jejich podání se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu schválení právního aktu Je možné podat až po schválení předchozích zpráv. Je možné podat až po uzavření změnových řízení. Kontrola formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv. Monitorování realizace projektů 53

54 může iniciovat žadatel, příjemce, CRR, ŘO IROP Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo CRR informují příjemce depeší o zahájení změnového řízení ŘO IROP a CRR zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane druhy změn změny před schválením prvního Rozhodnutí – o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace projektu). ŘO IROP musí tyto změny schválit před zahájením jejich realizace Změny v projektech 54

55 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji Vám za pozornost. 55


Stáhnout ppt "Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Mgr. Jan Veselský 9.12.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP."

Podobné prezentace


Reklamy Google