Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE PRO OBCE České Budějovice 21. 12. 2015 19. VÝZVA IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE PRO OBCE České Budějovice 21. 12. 2015 19. VÝZVA IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Centrum pro regionální rozvoj České republiky."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE PRO OBCE České Budějovice 21. 12. 2015 19. VÝZVA IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2 IROP bude realizován v programovém období 2014 – 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program (IOP) z programového období 2007–2013 Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, odbor řízení operačních programů - řízení programu, příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce, poskytovatel dotace Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj České republiky – konzultační servis, příjem a hodnocení žádostí o podporu, administrace změn, administrativní ověřování zpráv o realizaci/zpráv o udržitelnosti, kontroly na místě, kontroly žádostí o platbu (2014-2020) Integrovaný regionální operační program (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) 2 Integrovaný regionální operační program (IROP)

3 3 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Oddělení pro Jihočeský kraj L.B.Schneidera 362/32, 370 01 České Budějovice

4 Informace o IROP lze nalézt na webových stránkách: www.dotaceEU.cz, http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana www.strukturalni-fondy.cz, http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana www.dotaceEU.czhttp://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana www.strukturalni-fondy.czhttp://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 4 Integrovaný regionální operační program

5 5 Pravidla pro žadatele a příjemce základní informační materiál pro žadatele při přípravě projektů a pro příjemce při realizaci projektů Obecná pravidla pro žadatele a příjemce závazná pro všechny specifické cíle a výzvy upravují hodnocení a výběr projektů, realizaci projektů, zadávání zakázek, veřejnou podporu, účetnictví, archivaci, publicitu, monitorování projektů, změny v projektech, nesrovnalosti, financování, udržitelnost, námitky a stížnosti, kontroly a audity a další http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro každou výzvu samostatný dokument upravují podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy a další uvedeny u každé výzvy http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Technika- pro-integrovany-zachranny-system

6 Aktivity:  Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům ( vybudování a stavební úpravy stanic IZS) Plánované datum vyhlášení výzvy – 6/2016  Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům  Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS Plánované datum vyhlášení výzvy – 3/2016 SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 6

7 Vyhlášení: 18. 12. 2015 Příjem žádostí: 31. 12. 2015 – 20.12.2017 O dřívějším ukončení příjmu žádostí informuje ŘO min. 20 pracovních dnů předem. Průběžná výzva – hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně Realizace projektu: 1. 1. 2014 – 31.12. 2019 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním. Celková alokace výzvy: 1 753 476 959 Kč SC 1.3 IROP je komplementární s Operačním programem Životní prostředí. Z OP Životní prostředí jsou realizována technická a protipovodňová opatření a z IROP podpora připravenosti složek IZS. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 7

8 Území realizace Exponovaná území podle přílohy č.6 Specifických pravidel : -seznam ORP, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek Název ORP SuchoOrkány a Sněhové srážky, Havárie větrné smrště masivní námrazy nebezpečných látek České BudějoviceXXX PísekXXX TáborXXX Týn nad VltavouX StrakoniceXXX Český KrumlovXX PrachaticeXXX 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 8

9 Oprávnění žadatelé: MV – generální ředitelství HZS ČR; HZS krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o požární ochraně; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 9

10 Oprávnění žadatelé MV – generální ředitelství HZS ČR; HZS krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o požární ochraně; MV - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 10

11 Struktura financování 1) Organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, státní organizace EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů 2) Kraje, obce EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů. 11 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

12 Struktura financování 1) Organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, státní organizace EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů 2) Kraje, obce EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů. 12 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

13 Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 1.3, musí přímo souviset s realizací projektu, musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů, musí být doloženy průkaznými doklady, nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené s dodavatelem, příp. jejích dodatcích. Podporované aktivity hlavní aktivity – min. 85 % způsobilých výdajů vedlejší aktivity – max. 15 % způsobilých výdajů 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 13

14 Hlavní aktivity: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz K řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi K řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na infrastrukturu zásobování a výrobu. pro výkon činností spojených s extrémním suchem K řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií. pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek K řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 14

15 Hlavní aktivity Upřesnění druhu podporované techniky a věcných prostředků - řeší kapitola 2.6 Specifických pravidel - normativy vybavení. Na stanici HZS ČR, respektive JSDH, lze žádat o vybavení uvedené v normativu vybavení v maximálním množství jednoho setu pro příslušný druh techniky/věcného prostředku. Rozdělení podle typu stanice HZS ČR pobočná stanice centrální stanice rota záchranného útvaru jednotka SDH obce 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 15

16 Hlavní aktivity Normativ vybavení pro jednotky SDH obce Odstraňování nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz: - dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí Odstraňování důsledků extrémního sucha: -velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody -hadicový kontejner/přívěs Potřebnost techniky a věcného vybavení posuzuje HZS kraje, viz příloha č. 8 Specifických pravidel. Žádost o vydání Stanoviska se podává písemně nebo elektronicky na HZS kraje, schvaluje ji statutární zástupce HZS ve lhůtě 30 dnů. Přílohou žádosti musí být Studie proveditelnosti projektu. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 16

17 Způsobilé výdaje – vedlejší podporované aktivity (max. 15 %) výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části (podle přílohy č. 10 těchto Pravidel), výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení, výdaje na povinnou publicitu – výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 17

18 Nezpůsobilé výdaje výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů, výdaje spojené s řízením a administrací projektu, výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním studie proveditelnosti výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí/Stanovení výdajů, provozní a režijní výdaje, náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 18

19 Záruka za jakost plnění – způsobilý výdaj (§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) Nutné dodržet následující podmínky: Jedná o záruku standardní, tj. svým rozsahem a délkou nesmí záruka výrazně vybočovat ze standardů běžně užívaných v daném segmentu trhu pro dané plnění. Záruční doba záruky za jakost musí odpovídat reálné životnosti dodaných komponent a nesmí ji přesahovat. Záruku za jakost vztahující se na garanci zprovoznění nefunkčního systému lze považovat za způsobilou, pokud odpovídá běžným záručním podmínkám obdobných systémů v daném segmentu trhu a je úměrná požadavkům na funkčnost systémového řešení a přípustnou dobu jeho výpadku. Záruku za jakost splňující standardy uvedené pod písmeny a) – c) není nutné vyčíslovat finančně, je součástí ceny plnění. Pokud je ve smlouvě sjednána záruka za jakost přesahující standardní úroveň podle písmen a) – c) a výdaje překročí rámec těchto standardů, jedná se o výdaje nezpůsobilé. Je proto nutné část záruky za jakost, přesahující standardy ve smlouvě, finančně vyčíslit. Výdaje na jakýkoli záruční servis (poskytovaný souběžně v záruční době záruky za jakost) a pozáruční servis (poskytovaný po uplynutí záruční doby záruky za jakost) a další provozní výdaje typu technická podpora, helpdesk, maintenance/subscription, upgrade a update, jsou výdaje nezpůsobilé. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 19

20 Indikátory 5 70 01 - Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS naplnění na 100 % Podrobné informace k indikátoru a závazná pravidla jeho vykazování a výpočtu obsahuje Metodický list indikátoru v příloze č. 2. Udržitelnost 5 let od provedení poslední platby příjemci povinnosti příjemce definovány v Obecných pravidlech (kapitola 20) příjemce podpory je zejména povinen udržet výstupy projektu po dobu udržitelnosti Doporučení - sjednat si pojištění majetku pořízeného z IROP. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 20

21 Příjmy projektu Projekty negenerují příjmy podle článku 61 Obecného nařízení Projekty mohou generovat tzv. jiné peněžní příjmy. Je nutné v souladu odečíst čisté jiné peněžní příjmy, vytvořené v období realizace projektu, od způsobilých výdajů projektu. Čisté jiné peněžní příjmy se vypočítají jako rozdíl mezi jinými peněžními příjmy vytvořenými projektem (např. odprodej nepotřebného majetku) a provozními výdaji projektu. Čisté jiné peněžní příjmy se odečítají od způsobilých výdajů projektu. Pokud čisté jiné peněžní příjmy nebyly zohledněny při schválení žádosti o podporu a při vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů, musí být odečteny nejpozději při předložení Závěrečné žádosti o platbu. Pokud žadatel předpokládá jiné peněžní příjmy, provede výpočet čistých jiných peněžních příjmů podle přílohy č. 11 těchto Pravidel a výslednou hodnotu uvede v žádosti o podporu v MS2014+. Formulář je povinnou přílohou žádosti o podporu. Úhrada nákladů za zásah jednotky požární jednotky není příjmem. ověření ne/vytváření čistých příjmů je nutné provést v CBA modulu u projektů nad 20 mil. Kč celkových způsobilých výdajů 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 21

22 Analýza nákladů a přínosů (CBA) Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 5 mil. Kč zpracovává žadatel pouze Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 10. Kritérium přijatelnosti „V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je pro tyto projekty nerelevantní. Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč a nižšími než 100 mil. Kč žadatel v modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu. Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč žadatel v modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční a ekonomickou analýzu. Vstupním datům a pravidlům hodnocení CBA (zpracování finanční a ekonomické analýzy) se věnuje příloha č. 17 Obecných pravidel Postup pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v MS2014+ a příloha č. 10 těchto Pravidel Studie proveditelnosti. 19. výzva IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 22

23 Příjem a hodnocení žádostí o podporu Kolová výzva č. 19 Kolová výzva č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

24 Hodnocení žádostí 24

25 Provedena do 20 pracovních dnů od data ukončení příjmu žádostí; probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum; eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“); při kontrole přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou (obecná i specifická) – v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího procesu hodnocení; pokud v rámci kontroly formálních náležitostí není splněno jedno či více kritérií lze vyzvat k doložení (max. dvakrát); výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 25

26 1. Žádost je podána v předepsané formě o Přes MS2014+ (pouze elektronicky) o Ve finančním plánu jsou nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců. 2. Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele o Statutární zástupce, popř. jim pověřená osoba na základě plné moci, či jiného dokumentu (např. usnesení zastupitelstva obce). 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti o Plná moc V případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti. Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS2014+. Vzor plné moci je uveden v Příloze č. 11 Obecných pravidel Kritéria formálních ná ležitostí 26

27 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti o Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením Žadatel dokládá dokumentaci k zahájeným a ukončeným zadávacím a výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel. o Stanovisko HZS kraje Týká všech projektů obcí zaměřených na jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s územní působností. Vzor Stanoviska je uveden v příloze č. 8 těchto Pravidel. Kritéria formálních náležitostí 27

28 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti o Studie proveditelnosti Musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 10 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve Studii, bude využito při vyplňování žádosti. Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč nejsou povinné kapitoly č. 12 Finanční analýza a 16 Podklady pro výpočet ukazatelů CBA. o Seznam objednávek – přímých nákupů Seznam objednávek - přímých nákupů od 100 000 do 400 000 Kč bez DPH provedených před žádostí o podporu. Kritéria formálních náležitostí 28

29 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti o Průzkum trhu Žadatel předloží doklady, prokazující provedení průzkumu trhu k hlavním aktivitám projektu na pořizované zařízení a vybavení (vč. kompenzačních pomůcek), ze kterých vycházel při stanovení ceny. Netýká se položek, pro které je možné ocenění provést pomocí ceníku stavebních prací. o Výpočet čistých jiných finančních přijmů Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy (např. prodej původního vybavení, které je nahrazováno výstupem projektu). Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 11 těchto Pravidel. Kritéria formálních náležitostí 29

30 1.Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy o Z popisu projektu a Studie proveditelnosti je zřejmé, že je zaměřen na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému 2.Projekt je v souladu s podmínkami výzvy o zahájení/ukončení realizace projektu (1. 1. 2014 – 31.12. 2019), o dodržení procentní míry podpory z ERDF, SR, žadatel, o správně zvolený indikátor projektu, o termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu, o místo realizace projektu 3. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu Obecná kritéria přijatelnosti 30

31 4.Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů o minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000 Kč, 5.Projekt respektuje limity způsobilých výdajů o výdaje hlavní aktivity min. 85 % z celkových způsobilých výdajů, o výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % z celkových způsobilých výdajů, 6.Výsledky projektu jsou udržitelné o V kapitole 17 Studie proveditelnosti je popsáno zajištění udržitelnosti projektu. 7.Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 8.Potřebnost realizace projektu je odůvodněná o Popis potřebnosti projektu v kapitole Studie proveditelnosti. Obecná kritéria přijatelnosti 31

32 9.Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory o Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 10.Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný o Souhlas s čestným prohlášením v IS KP14+. o Statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU. Obecná kritéria přijatelnosti 32

33 1.Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030. o Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše vazbu předkládaného projektu na konkrétní (relevantní) kapitolu. 2.Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění. o Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše vazbu předkládaného projektu na konkrétní kapitolu. 3. Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. o Zajištění těchto kapacit uvádí žadatel ve Studii proveditelnosti. Specifická kritéria přijatelnosti 33

34 3.Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 4.Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. 5.Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 6. V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě. o Údaje jsou dostupné z eCBA, která je součástí MS2014+. o Nerelevantní pro projekty, které nemají povinnost eCBA vyplňovat. 7. Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ podle typu příjemce. o Projekt respektuje věcné zaměření požadavků včetně normativu vybavení podle typu příjemce. Specifická kritéria přijatelnosti 34

35 8.Projekt respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území. 9. Projekt přispívá: minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události, nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací, nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí. 10. Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) doložily doporučující stanovisko HZS ČR Specifická kritéria přijatelnosti 35

36

37 Centrum pro regionální rozvoj České republikyVinohradská 46, 120 00 Praha 2tel.: +420 221 580 201 www.crr.cz Děkuji Vám za pozornost. 37 Ing. Pavla Bártíková specialista pro absorpční kapacitu Oddělení pro Jihočeský kraj Centrum pro regionální rozvoj České republiky L.B.Schneidera 362/32 37001 České Budějovice tel.: 725 793 625, 381 670 026 e-mail: bartikova@crr.cz


Stáhnout ppt "INFORMACE PRO OBCE České Budějovice 21. 12. 2015 19. VÝZVA IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Centrum pro regionální rozvoj České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google