Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY ING. MARKÉTA KUPCOVÁ 27. 10. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY ING. MARKÉTA KUPCOVÁ 27. 10. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY ING. MARKÉTA KUPCOVÁ 27. 10. 2015 1

2 PŘEHLED VÝZEV V SC 3.3 IROP Vyhlášené výzvy: 2. výzva IROP – Územní plány 3. výzva IROP – Regulační plány 9. výzva IROP – Územní studie 2 VýzvaVyhlášeníPříjem žádostí Realizace projektu Revize pravidel Územní plány31. 7. 201514. 9. 2015 – 31. 3. 2017 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 14. 9. 2015 Regulační plány 16. 9. 20151. 10. 2015 – 31. 3. 2017 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 x Územní studie 8. 10. 201529. 10. 2015 – 31. 3. 2017 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 x

3 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Vyhlášení výzvy: 16. 9. 2015 Příjem žádostí: od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2017, příjem může být při vyčerpání alokace ukončen dříve. Průběžná výzva – hodnocení projektů probíhá průběžně podle data podání žádosti Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014 Datum ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2019 -realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu 3

4 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Podporovaná aktivita zpracování regulačních plánů – týká se regulačních plánů, pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. Oprávnění žadatelé: obce s rozšířenou působností Území realizace: území obce s rozšířenou působností Smlouvy s dodavateli jsou podmínkou pro podání žádosti o podporu. 4

5 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY 5 Alokace výzvyKč v mil.% EFRR199,985 národní spolufinancování35,315 státní rozpočet11,85 příjemce23,510 celkem235,2100 Výše celkových způsobilých výdajů v projektu Minimální -200 000 Kč Maximální -není stanovena Projekt může obsahovat více RP, náklady na jednotlivé RP nemají limity na výdaje.

6 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Datem zahájení realizace projektu na zpracování regulačního plánu, nenahrazujícího územní rozhodnutí z vlastního podnětu obce, se rozumí: den, kdy zastupitelstvo schválilo svým usnesením zadání regulačního plánu, nejdříve 1. 1. 2014, nebo den předání zadání regulačního plánu zhotoviteli (projektantovi), je-li vydání regulačního plánu uloženo jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v územním plánu, jehož součástí je zadání regulačního plánu, nejdříve 1. 1. 2014. Datem ukončení realizace projektu na regulační plán je datum předání upraveného návrhu regulačního plánu po veřejném projednání pořizovateli. Příjemce doloží se závěrečnou Zprávou o realizaci projektu předávací protokol. 6

7 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Projekty zahrnují: –zpracování návrhu RP pro společné jednání; –úprava návrhu RP pro veřejné projednání; –úprava návrhu RP po veřejném projednání. Jeden projekt může obshahovat i více RP. Na každý RP musí být podepsaná smlouva, jedna smlouva může obshaovat i více RP. 7

8 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Způsobilé výdaje musí: být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 3.3, souviset s realizací projektu, vzniknout a být vynaloženy po datu usnesení zastupitelstva o schválení zadání regulačního plánu, nejdříve 1. 1. 2014, nebo, je-li vydání regulačního plánu uloženo jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v územním plánu, jehož součástí je zadání regulačního plánu, vzniknout a být vynaloženy po datu předání zadání regulačního plánu zhotoviteli (projektantovi), nejdříve 1. 1. 2014, být doloženy průkaznými doklady. 8

9 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Způsobilými výdaji jsou: zpracování návrhů regulačních plánů pro společné jednání, které provádí projektant; úprava návrhů regulačních plánů pro veřejné projednání, které provádí projektant; úprava návrhů regulačních plánů po veřejném projednání, které provádí projektant; digitální zpracování návrhů regulačních plánů ve vektorové formě, (provádí projektant); daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají aktivitám projektu nárok na odpočet DPH na vstupu. 9

10 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Způsobilými výdaji nejsou: osobní a režijní náklady žadatele/příjemce, výdaje na publicitu, výdaje na zpracování žádosti o podporu a administraci projektu, výdaje na administraci výběrových a zadávacích řízení, výdaje na pořízení technického a technologického vybavení žadatele, HW, SW, výdaje na vlastní práci pořizovatele regulačního plánu, výdaje na doplňující průzkumy a rozbory, výdaje na zpracování zadání regulačního plánu, 10

11 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Způsobilými výdaji nejsou: výdaje na nákupy dat, která jsou všem územním samosprávným celkům poskytována bezplatně, např. údaje katastru nemovitostí (počítačové soubory s daty katastrální nebo orientační mapy parcel atd.) nebo data základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED ® ), která poskytují orgány zeměměřictví a katastru, dodatečné administrativní výdaje na tisk nad rámec smlouvy, výdaje na úpravy návrhů regulačních plánů po opakovaném veřejném projednání, výdaje vzniklé nad rámec „Rozhodnutí“. 11

12 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Povinné přílohy k žádosti o podporu: 1.Plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, v MS2014+ 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením která se konala před podáním žádosti 3.Smlouvy s dodavateli smlouvy na zpracování RP 4.Podklady pro hodnocení žádosti o podporu dokument, ve kterém žadatel odůvodní potřebnost pořízení RP a uvede území, kterého se týká 12

13 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Povinné přílohy k žádosti o podporu: 5.Infromace k zadání regulačního plánu výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání RP z vlastního podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí, včetně kopie tohoto zadání, nebo předávací protokol o předání zadání RP z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí zhotoviteli (projektantovi), opis relevantní části územního plánu, ze kterého je patrné zadání pro regulační plán z podnětu, v případě, že vydání RP je uloženo jako podmínka pro rozhodování o změnách v území v územním plánu, jehož součástí je zadání RP. 13

14 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Povinné přílohy k žádosti o podporu: 6.Seznam objednávek – přímých nákupů všechny objednávky – přímé nákupy ve výši od 100 tis. do 400 tis. bez DPH, vynaložené před podáním žádosti o podporu 14

15 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Podklady pro hodnocení žádosti o podporu: a) Základní informace o žadateli název obce a projektu, kontaktní informace b) Charakteristika projektu a jeho soulad s programem cíle projektu, územní realizace, indikátory c) Podrobný popis projektu popis výchozího stavu, popis aktivit projektu, harmonogram, udržitelnost projektu d) Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu souhrnné zdůvodnění projektu 15

16 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Indikátor výsledku - Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií výchozí hodnota indikátoru je vždy 0 cílová hodnota indikátoru odpovídá ploše řešeného území v projektu Indikátor výstupu - Počet regulačních plánů výchozí hodnota indikátoru je vždy 0 cílová hodnota indikátoru odpovídá počtu pořízených regulačních plánů v projektu 16

17 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace nedílná součást právního aktu – RoD pravidla, kterými se musí příjemce řídit po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu 5 částí – Obecná ustanovení, Finanční rámec, Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno (16 podmínek), Pozastavení nebo vrácení dotace, Závěrečná ustanovení vzor – příloha č. 2 Specifických pravidel Publicita informování veřejnosti o podpoře z ESIF během realizace i po ukončení realizace projektu povinné informační a propagační nástroje – internetové stránky, informační plakát v sídle MěÚ (min A3) prvky povinné publicity – logo IROP, logo MMR ČR podrobná pravidla publicity – kapitola 13 Obecných pravidel 17

18 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Udržitelnost – 5 let od poslední platby příjemci: zajistit vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce a nabytí jeho účinnosti nejpozději do pěti let od zahájení doby udržitelnosti; zajistit platnost regulačního plánu od nabytí jeho účinnosti do konce doby udržitelnosti; plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od zahájení doby udržitelnosti – případná změna regulačního plánu není v rozporu s udržením výsledků projektu; zveřejnit regulační plán nejpozději v den účinnosti regulačního plánu na internetových stránkách obce a mít takto zveřejněn regulační plán po celou dobu udržitelnosti. 18

19 3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY Udržitelnost: Zrušení RP soudem nebo krajským úřadem nedochází k porušení Podmínek Rozhodnutí. Do konce doby udržitelnosti projektu musí být znovu RP vydán, včetně nabytí účinnosti. 19

20 http://www.dotaceeu.cz/irop DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST V případě dotazů nás kontaktujte na LBC: valentova@crr.czvalentova@crr.cz PA: kupcova@crr.czkupcova@crr.cz HK: brozova@crr.czbrozova@crr.cz 20


Stáhnout ppt "3. VÝZVA IROP – REGULAČNÍ PLÁNY ING. MARKÉTA KUPCOVÁ 27. 10. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google