Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE KE 4. VÝZVĚ IROP „AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ“ 27. 10. 2015 Hradec Králové 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE KE 4. VÝZVĚ IROP „AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ“ 27. 10. 2015 Hradec Králové 1."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE KE 4. VÝZVĚ IROP „AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ“ 27. 10. 2015 Hradec Králové 1

2 4. VÝZVA IROP – ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vyhlášení výzvy: 17. 9. 2015 Příjem žádostí: od 17. 9. 2015 do 30. 6. 2017, příjem může být při vyčerpání alokace ukončen dříve nebo může být alokace navýšena Průběžná výzva – hodnocení projektů probíhá průběžně podle data podání žádosti Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014 Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2019 -realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu Výše celkových způsobilých výdajů na projekt vč. DPH Minimální -3 000 000 Kč Maximální -120 000 000 Kč 2

3 4. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY A ÚZEMÍ REALIZACE Platí, že podpořeny mohou být projekty: organizačních složek státu, příspěvkových organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků, které jsou realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy a řešící problematiku výkonu státní správy včetně přenesené působnosti, krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji, které jsou realizovány na území kraje a řešící problematiku podání v samostatné působnosti, obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi, které jsou realizovány na území obce a řešící problematiku podání v samostatné působnosti. 3

4 4. VÝZVA IROP – ZÁKLADNÍ ÚDAJE Alokace výzvy v mil. Kč: celkem 470,6 (z toho 400 EFRR, 70,6 národní spolufinancování) Míra spolufinancování: Kraje, organizace zřizované kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí): 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj; 5 % státní rozpočet. Organizace zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané kraji, státní podniky: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj. 4

5 z SC 3.2 IROP je možné rozvíjet projekty financované z IOP (nové funkcionality) není možná jen pouhá obnova HW nebo SW bez nových funkcionalit není možné suplovat z IROP fázi udržitelnosti u projektů financovaných z IOP riziko duplicitních investic, případně znehodnocení původních investic Návaznost na IOP 2007 - 2013 5

6 4. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. Na hlavní aktivitu projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti projektu. Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení upraveného, konfigurovaného nebo nově vybudovaného informačního systému, který splňuje jeden nebo více z následujících parametrů: 6

7 4. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání. Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání. Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze. Zajištění úplného elektronického podání. Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst. Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus. Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech. 7

8 4. VÝZVA IROP – NOVÉ FUNKCIONALITY Pořízený informační systém musí zajišťovat min. 3 nové funkcionality, pokud v upravovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Pokud funkcionalita v upravovaném informačním systému existuje, není možné ji započítat. Jedná se o následující funkcionality: samoobslužný proces veřejné správy (není nutné chodit na úřad) propojování datového fondu veřejné správy (využití údajů centrálních egistrů) zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti dostupnost služeb veřejné správy (dálkový přístup) interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU (identifikace, autentizace a autorizace v rámci EU dle eIDAS) celoplošná dostupnost (dostupnost na území ČR i EU v režimu 24/7) V případě, že žadatel uvede novou funkcionalitou, která není uvedená v tomto seznamu, funkcionalitu a její relevance posoudí Útvar hlavního architekta eGovernmentu ve svém stanovisku. 8

9 4. VÝZVA IROP – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Způsobilé výdaje musí musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 3.2, musí přímo souviset s realizací projektu, musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu podle právního aktu, být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací protokol, smlouvy s dodavateli), viz dále Dokladování způsobilých výdajů projektu, nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem. 9

10 4. VÝZVA IROP – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu min. 85% Pořízení majetku pořízení drobného hmotného majetku – HW, pořízení drobného nehmotného majetku – SW, pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW. DPH pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu, DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje. 10

11 4. VÝZVA IROP – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu max. 15% Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu výdaje na zpracování studie proveditelnosti, výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení, výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu), výdaje na stavební úpravy, bezprostředně související s realizací projektu 11

12 4. VÝZVA IROP – ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu DPH DPH, za předpokladu, že a)nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na vstupu, b)DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje. Povinná publicita povinná publicita – výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel. 12

13 4. VÝZVA IROP – PŘÍLOHY Povinné přílohy k žádosti o podporu 1.Plná moc -v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, v MS2014+, 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením - která se konala před podáním žádosti, 3.Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu - dle pravidel hodnotícího kritéria, 4.Studie proveditelnosti - vypracovaná podle přílohy Specifických pravidel výzvy č. 4, 5.Seznam objednávek – přímých nákupů - uskutečněné přímé nákupy od 100 – 400 tisíc Kč, uskutečněné před podáním žádosti, 13

14 4. VÝZVA IROP – PŘÍLOHY 6. Průzkum trhu - žadatel doloží veškeré doklady, prokazující provedení průzkumu trhu, jako je písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky, apod. Spolu s těmito doklady žadatel popíše mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu, 7.Výpis z rejstříku trestů - dokládají všichni statutární zástupci žadatele v případě státního podniku nebo organizace zakládané obcí nebo krajem. Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců, 8.Výpočet čistých jiných peněžních příjmů - dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy. 14

15 4. VÝZVA IROP – INDIKÁTORY Indikátor výstupu 3 05 15 Počet pořízených informačních systémů Indikátory výsledku 3 05 10 Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů 3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému 15

16 DALŠÍ VÝZVY SC 3.2 - 2015 Výzva č. 12 – Kybernetická bezpečnost, výzva byla vyhlášena 21. 10. 2015, s příjmem žádosti od tohoto data do 30. 6. 2017 podpořeny budou prvky zabezpečení (tzv. technická opatření) významných informačních systémů nebo kritické infrastruktury veřejné správy podle zákona o kybernetické bezpečnosti a návazné legislativy seminář pro veřejnost – 12. 11. 2015 v Praze 19. 11. 2015 v Hradci Králové 16

17 http://www.dotaceeu.cz/irop DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST V případě dotazů nás kontaktujte na LBC: valentova@crr.czvalentova@crr.cz PA: kupcova@crr.czkupcova@crr.cz HK: brozova@crr.czbrozova@crr.cz 17


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE KE 4. VÝZVĚ IROP „AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ“ 27. 10. 2015 Hradec Králové 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google