Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) Seminář pro žadatele 14. 7. 2016 Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) Seminář pro žadatele 14. 7. 2016 Pardubice."— Transkript prezentace:

1 VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) Seminář pro žadatele 14. 7. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2 Cíl: Zajištění připravenosti složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí. Alokace: 150,6 mil. EUR (EFRR, cca 3,24 % celkové alokace IROP) cca 4,9 mld. Kč včetně národního kofinancování. Aktivity: a)Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. b)Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – výzva uzavřena. c)Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí – NE obce a st. organizace. SPECIFICKÝ CÍL 1.3: ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF

3 Vyhlášení:10. června 2016Průběžná výzva Příjem žádostí: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2017 Datum ukončení realizace projektu: V případě projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč - 31. 12. 2018 V případě projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč - 31. 12. 2020 Alokace výzvy: 2.094.430.812,- Kč Výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Min. výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč. Max. výše celkových výdajů: 300 000 000 Kč. Územní zaměření výzvy: Exponovaná území dle přílohy č. 8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která jsou vymezena správním obvodem ORP a představují oblasti s výskytem klimatických jevů (orkány a větrné smrště, extrémní sněhové srážky a masivní námrazy) a antropogenních rizik. 36. VÝZVA IROP - STANICE IZS

4 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR (85/15/0) hasičské záchranné sbory krajů (85/15/0) Záchranný útvar HZS ČR (85/15/0) Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR (85/15/0) krajská ředitelství Policie ČR (85/15/0) kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé ZZS krajů (85/5/10) obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o požární ochraně (EFRR 85%, SR 5%, příjemce 10%) státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. Oprávnění žadatelé – míra podpory

5 Stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Podporované aktivity jsou rozděleny na hlavní (min. 85 % způsobilých výdajů projektu) a vedlejší (max. 15 % způsobilých výdajů projektu). Projekt musí řešit alespoň jednu z mimořádných událostí: sněhové srážky, masivní námrazy orkány a větrné smrště extrémní sucho havárie nebezpečných látek povodně (povodně s četností 20 let a méně) – NE obce, státní organizace a ZZS Podporované aktivity:

6 U projektů obcí a státních organizací zaměřených na jednotky SDH a jednotky HZS podniku s územní působností musí být hlavní aktivity projektu v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“ (příloha č. 12 Specifických pravidel). Soulad projektu s dokumentem je potvrzován v rámci Stanoviska HZS kraje. Podporované aktivity:

7 Stavební úpravy stanice základní složky IZS Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní složky IZS a úpravu vnějších prostor. Prostředky neslouží k modernizaci zanedbaných investic, ale k zodolnění stanic ve vztahu k danému riziku. Vybudování stanice základní složky IZS Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována stavba nové stanice základní složky IZS, pořízení jejího vybavení či technologií a úprava vnějších prostor. Potřebu zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace posuzuje především HZS ČR ve svém stanovisku (příloha č.11 žádosti o dotaci). Hlavní podporované aktivity (min. 85 % CZV)

8 zpracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti nebo její části, zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, povinná publicita projektu, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), nákup pozemků, demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % CZV)

9 Stavby o výstavba nových objektů, o změna stávající stavby (nástavba, přístavba), o stavební úpravy a rekonstrukce stávající stavby  obvodové stěny a nosné konstrukce,  střešní konstrukce a střešní plášť,  výměna výplní vnějších otvorů stavby (okna, dveře, vrata), o stavební úprava vnitřních prostor stávající stavby  podlahy, stropy, příčky,  administrativní, manipulační a skladovací prostory, zázemí (šatny, sanitární zařízení, sušárny, místnosti pro denní či noční pohotovost, společenské místnosti), prostory pro garážování techniky, dílny pro údržbu techniky, strojovny. Způsobilé výdaje – HLAVNÍ 1/3

10 o Modernizace a vybudování nezbytných objektů technického a technologického zázemí, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS. o Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky IZS, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS. o Úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS, které mají přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro výjezd základní složky IZS, oplocení, akustická a vizuální signalizace). o Vybudování nových či nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí k nejbližšímu přípojnému bodu. Způsobilé výdaje – HLAVNÍ (2/3)

11 Vybudování nových či nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí k nejbližšímu přípojnému bodu. Nákup budov nákup budovy (celé nebo její části) stanice základní složky IZS, nebo stavby určené k zajištění připravenosti techniky a prostředků k nasazení (např. garáže, sklady, kryté prostory). Pořízení vybavení staveb Pořízení technického a technologického vybavení staveb funkčně spjatého s nemovitostí určeného k trvalému užívání se stavbou, které má přímou souvislost s výstupy projektu a slouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. klimatizační jednotky, zdroj el./tepelné energie, přepěťová ochrana apod.). Pořízení vybavení musí být zdůvodněno ve vztahu k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS a podrobně popsáno ve Studii proveditelnosti kap. 6. Způsobilé výdaje – HLAVNÍ (3/3)

12 Způsobilé výdaje – VEDLEJŠÍ pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení, výdaje na pořízení studie proveditelnosti nebo její části), povinná publicita projektu (viz kap. 13 Obecných pravidel), zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), projektová dokumentace stavby, EIA, nákup pozemku pro výstavbu nové nebo rozšíření stávající stavby nebo objektu základní složky IZS (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. DPH (DPH je způsobilým výdajem, pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet daně na vstupu, a dále je DPH způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.)

13 výdaje na úpravy venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS, které nemají přímou souvislost s výstupy projektu a neslouží k zajištění adekvátní odolnosti (např. zatravnění, výsadba zeleně, chodníky), výdaje na stavby a prostory určené jako náhradní nouzové ubytování, výdaje na pořízení vybavení staveb, které není funkčně spjaté s nemovitostí určené k trvalému užívání se stavbou, které nemá přímou souvislost s výstupy projektu a neslouží k zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS (např. nábytek, domácí elektrospotřebiče, HW, SW, zabezpečovací systémy budov apod.), výdaje na pořízení techniky a věcného vybavení pro výkon činností základní složky IZS v terénu (např. vozidla, vozíky, mobilní elektrocentrály apod.), výdaje bez přímého vztahu k projektu… (více viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce). Nezpůsobilé výdaje

14 1.Plná moc. 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením. 3.Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení. 4.Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. 5.Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby. 6.Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu. 7.Položkový rozpočet stavby. 8.Studie proveditelnosti. 9.Výpočet čistých jiných finančních příjmů. 10.Průzkum trhu. 11.Stanovisko HZS kraje. 12.Seznam objednávek – přímých nákupů. Povinné přílohy:

15 povinná příloha žádosti pro žadatele typu obce a státní organizace, vydává územně příslušný HZS kraje – postup pro vydání je samostatnou přílohou č. 10 Specifických pravidel, vzor stanoviska je přílohou č. 9 Specifických pravidel (žadatel vyplňuje oddíl II. a IV.), stanovisko je vydáno pouze v případě souhlasu. Podmínky pro vydání Stanoviska HZS kraje: Studie proveditelnosti projektu je v souladu s materiálem Ministerstva vnitra České republiky „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH obcí) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ (uvedený materiál je přílohou č. 13 Specifických pravidel této výzvy), Stanovisko HZS kraje (1/2)

16 kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů je JPO II nebo JPO III, dislokace jednotky je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, vymezené pro specifický cíl 1.3 v příloze č. 8 Specifických pravidel této výzvy projekt je v souladu s požadavky pro výkon služby jednotky a závazné ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice, projekt zaměřený na výstavbu požární stanice/zbrojnice základní složky IZS v nové dislokaci zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, pro včasný zásah jednotky v lokalitě se stupněm nebezpečí území obce nejméně IA, IB, IIA nebo IIB. Kontaktní osobou pro konzultace k vydání stanoviska HZS kraje je náměstek pro IZS a operační řízení HZS Pardubického kraje. Stanovisko HZS kraje (1/2)

17 Indikátor výstupu: 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS - povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Měrná jednotka: objekty Výchozí hodnota - vždy 0 Cílová hodnota - naplnění nejpozději k datu ukončení realizace projektu. Jedná se o počet nových a/nebo modernizovaných „objektů“. Za nové a/nebo modernizované objekty jsou považovány takové objekty, které jsou nově vybudované a/nebo, u kterých došlo k vybudování některých jejich částí či byly vybaveny technikou, technologiemi či věcnými prostředky. Stanice IZS vždy považována za jeden celek (tzn. stanice základní složky IZS = 1 objekt). Udržitelnost - 5 let od provedení poslední platby příjemci Indikátory

18 Hodnocení žádostí o podporu ve výzvě č. 36 29. 6. 2016

19 Hodnocení žádostí

20 Probíhá na krajském oddělení Centra / oddělení hodnocení projektů OSS Fáze hodnocení (provádí Centrum) kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí ex-ante analýza rizik ex-ante kontrola Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP) výběr projektu příprava a vydání právního aktu Hodnocení žádostí

21 provedena do 21 pd od podání žádosti o podporu probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“) Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria NAPRAVITELNÁ (18) a NENAPRAVITELNÁ (5) Kritéria formálních náležitostí jsou vždy NAPRAVITELNÁ (3). V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem NENAPRAVITELNÉ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. V případě nesplnění jakéhokoliv NAPRAVITELNÉHO kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí lze žadatele vyzvat k doplnění (max. 2x) výzvy k doplnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS2014+ Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

22 1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě přes MS2014+ minimální délka etapy 3 měsíce 2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele statutární zástupce, popř. pověřená osoba na základě plné moci/pověření 3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci výzvy: 1)Plná moc/pověření 2)Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 3)Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení – dokládá se v případě, že to charakter projektu (stavby) vyžaduje Kritéria formálních náležitostí – vždy NAPRAVITELNÁ

23 4) Žádost o stavební povolení nebo ohlášení (potvrzené stavebním úřadem), případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení – dokládá se to, co je pro projekt (stavbu) relevantní Upozornění: žadatel musí nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. 5) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – zpracovaná autorizovaným projektantem nebo ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení Kritéria formálních náležitostí

24 6) Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, případně jiné dokumenty, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. smlouva o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitostí; nájemní smlouva (ve smlouvě musí být zakotveno technické zhodnocení pronajatého majetku) 7) Položkový rozpočet stavby - členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací, podepsaný autorizovaným projektantem, doložen v elektronické podobě ve formátu XML, obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové sestavy, u položek charakteru soubor nebo komplet projektantem připojené přesné specifikace a způsob jejich ocenění, u projektantem uvedených vlastních položek, které nejsou v použité cenové soustavě, uvedeny jejich přesné specifikace a způsob jejich ocenění, doložen vysoutěžený a naceněný rozpočet vybraného uchazeče v elektronické podobě, tedy soubor s koncovkou *.xls nebo *.xml (pokud již bylo ukončeno ZŘ nebo VŘ). Kritéria formálních náležitostí

25 8) Studie proveditelnosti v požadované osnově (příloha č. 7 Specifických pravidel) 9) Výpočet čistých jiných finančních příjmů – dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy (např. prodej nahrazovaného majetku). Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 11 Specifických pravidel. 10) Průzkum trhu – provedeného ve vztahu k hlavním aktivitám projektu, přičemž průzkum trhu a jeho dokumentace jsou rozděleny do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech plánovaných veřejných zakázek (resp. částí veřejné zakázky dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., pokud žadatel plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části), dle přílohy č. 8 Specifických pravidel; žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců. Kritéria formálních náležitostí

26 11) Stanovisko HZS kraje – dokládá se u všech projektů obcí a státních organizací, zaměřených na jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s územní působností. Vzor stanoviska je uveden v příloze č. 9 Specifických pravidel. Postup pro vydání Stanoviska HZS kraje je popsán v příloze č. 10 Specifických Pravidel. Ostatní žadatelé Stanovisko HZS kraje nedokládají. 12) Seznam objednávek – přímých nákupů - přímé nákupy ve výši od 100 tis. Kč bez DPH, vztahující se k projektu, které provedl před podáním žádosti o podporu. Kritéria formálních náležitostí

27 Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria NAPRAVITELNÁ a NENAPRAVITELNÁ NENAPRAVITELNÁ hodnocena první - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem NENAPRAVITELNÉ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. V případě nesplnění jakéhokoliv NAPRAVITELNÉHO kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí lze žadatele vyzvat k doplnění (max. 2x) Kontrola přijatelnosti

28 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 1) Hlavní aktivity popsané v žádosti o podporu/studii proveditelnosti musí být v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 2.2. Podporované aktivity:  Stavební úpravy stanice základní složky IZS. Zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, stavbu nového objektu, pořízení potřebného vybavení či technologií stanice základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.  Vybudování stanice základní složky IZS. Zajištění odolnosti prostřednictvím nové dislokace v případě stanic, které jsou ohrožovány opakujícími se výskyty mimořádných událostí ohrožujících chod stanice, nebo u kterých není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složky IZS. V této aktivitě bude realizována stavba nové stanice základní složky IZS, pořízení jejího vybavení či technologií a úprava vnějších prostor. Obecná kritéria přijatelnosti

29 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 2) Vedlejší aktivity popsané v žádosti o podporu/studii proveditelnosti musí být v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 2.2. Mezi vedlejší aktivity projektu patří:  zpracování projektové dokumentace,  zpracování studie proveditelnosti nebo její části,  zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,  povinná publicita projektu,  zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  nákup pozemků,  demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu. Obecná kritéria přijatelnosti

30 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 1) Zahájení/ukončení realizace projektu (1. 1. 2014 / 31.12.2018 u projektů do 5 mil Kč, resp. 31. 12. 2020 u projektů nad 5 mil Kč) 2) Popis cílových skupin a dopady projektu na tyto skupiny (obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS) 3) Míra podpory  Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj, 15% státní rozpočet  Kraje, obce: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj, 5% státní rozpočet, 10% příjemce 4) Zvolený indikátor a jeho cílová hodnota 5 75 01 – Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 5) Termín ukončení realizace projektu nesmí být před datem podání žádosti o podporu. Obecná kritéria přijatelnosti

31 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 6) Místo realizace projektu (kap 2.8 Specifických pravidel):  území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy  Podpora v rámci této výzvy se týká projektů realizovaných ve prospěch exponovaného území vymezeného seznamem obcí s rozšířenou působností, který je přílohou č. 8 Specifických pravidel. Obecná kritéria přijatelnosti

32 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 6) Místo realizace projektu:  musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“, je-li žadatelem MV – generální ředitelství HZS ČR, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, MV – Policejní prezidium ČR, krajské ředitelství Policie ČR nebo organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS (příloha č. 2 v případě HZS ČR a příloha č. 3 v případě PČR uvedeného dokumentu)  musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020”, je-li žadatelem kraj (příloha č. 4 a 5 uvedeného dokumentu). Obecná kritéria přijatelnosti

33 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností. Obecná kritéria přijatelnosti

34 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů min. výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč max. výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 000 Kč Projekt respektuje limity způsobilých výdajů  Vedlejší aktivity nesmí přesáhnout 15% celkových způsobilých výdajů  výdaje na nákup pozemku pro výstavbu nové nebo rozšíření stávající stavby nebo objektu základní složky IZS (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) Obecná kritéria přijatelnosti

35 Výsledky projektu jsou udržitelné  V kapitole 15 Studie proveditelnosti je uveden popis zajištění udržitelnosti projektu, tzn. min. 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)  Projekt musí mít neutrální vliv na horizontální priority, žadatel popíše v MS2014+ a v kap. 14 Studie proveditelnosti. Obecná kritéria přijatelnosti

36 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná  V kapitole 6 Studie proveditelnosti je popsáno zdůvodnění záměru a potřebnosti projektu zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS ve vztahu k definovaným rizikům území uvedených v příloze č. 8 Specifických pravidel Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory  Projekt musí být v souladu s pravidly veřejné podpory, tzn. kumulativně nenaplňuje všechny znaky veřejné podpory. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný  Uvedeno v čestném prohlášení, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele Obecná kritéria přijatelnosti

37 Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030.  ve Studii proveditelnosti (kapitola 5) je uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do 2030“ Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění.  Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 5 Podrobný popis projektu) uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ v aktuálním znění Specifická kritéria přijatelnosti

38 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu  ve Studii proveditelnosti (kapitola 7, 12, 15) je popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k realizaci a udržitelnosti projektu Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu  z celkového rozpočtu projektu je zřejmé, že min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na výdaje na hlavní aktivity projektu (kapitola 2.6 Specifických pravidel) Specifická kritéria přijatelnosti

39 Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám  Jednotkové ceny v položkovém rozpočtu stavby jsou menší nebo rovné jednotkové ceně příslušné cenové soustavy (pokud je jednotková cena vyšší, musí být rozdíl relevantně zdůvodněn)  u výdajů na hlavní aktivity byl proveden průzkum trhu v rozdělení dle celků odpovídajících plánovaným VZ nebo jejich částem.  Průzkum nesmí být k datu předložení žádosti starší než 6 měsíců.  Výsledky průzkumu se opírají o reálné podklady (např. znalecké posudky, ceníky, kalkulace, smlouvy, údaje z www, nabídky apod.).  Lze objektivně odvodit jednotlivé cenové položky rozpočtu projektu z průzkumu trhu a je popsán mechanismus tohoto odvození (např. aritmetický průměr jednotlivých cenových položek tří ceníků apod.), kapitoly 10, 12 a 16 Studie proveditelnosti, příloha č. 8 Specifických pravidel. Specifická kritéria přijatelnosti

40 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu  5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS Cílové hodnoty indikátorů výstupu a výsledku musí být stanoveny v souladu s Metodickým listem indikátoru (příloha č. 2 Specifických pravidel) V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě (v závislosti na výši celkových způsobilých výdajů projektu) (kap 2.13 Specifických pravidel)  Celk. způs. výdaje projektu nižší než 5 mil. Kč: nemusí se provádět  Celk. způs. výdaje v rozmezí 5 – 100 mil. Kč: v modulu CBA je zpracována finanční analýza; čistá současná hodnota je v rámci návratnosti investice pro FA (FNPV) nižší než 0  Celk. způs. výdaje vyšší než 100 mil. Kč: v modulu CBA je zpracována finanční (FA) a ekonomická analýza (EA); čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro FA (FNPV) je nižší než 0; čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro EA (ENPV) je vyšší než 0 (pokud je ENPV nižší než 0, žadatel musí zdůvodnit a popsat ve Studii proveditelnosti, v čem spočívají přínosy projektu, které nebylo možné kvantitativně vyjádřit) Specifická kritéria přijatelnosti

41 Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ (aktualizace březen 2016), respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“ (aktualizace květen 2016) podle typu příjemce Specifická kritéria přijatelnosti

42  V případě, že žadatelem je obec (zřizující jednotky sborů dobrovolných hasičů) nebo státní organizace (zřizující jednotku HZS podniku s územní působností): Ve studii proveditelnosti (kapitola 5 Podrobný popis projektu) je popis vazby projektu na dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“? Ve stanovisku HZS kraje je potvrzen soulad s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“? (III. oddíl Stanoviska HZS kraje) Specifická kritéria přijatelnosti

43  V případě, že žadatelem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nebo Hasičský záchranný sbor kraje nebo Záchranný útvar HZS ČR nebo Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR nebo Krajské ředitelství Policie ČR: Ve Studii proveditelnosti (kapitola 5 Podrobný popis projektu) je popis vazby projektu na dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ a zároveň stanice / služebna určená k zodolnění je uvedena v příloze č. 2 (v případě HZS ČR – mimo JSDH) nebo v příloze č. 3 (v případě PČR) tohoto dokumentu? Specifická kritéria přijatelnosti

44  V případě, že žadatelem je kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby: Ve Studii proveditelnosti (kapitola 5 Podrobný popis projektu) je popis vazby projektu na dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“ a zároveň základna je uvedena v příloze č. 4 (nové stavby) nebo v příloze č. 5 (stavební úpravy, technické dovybavení) tohoto dokumentu Specifická kritéria přijatelnosti

45 Projekt zaměřený na zodolnění stanice základní složky IZS respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území.  projekt na zodolnění stanice základní složky IZS je ve Studii proveditelnosti popsán ve vztahu k definovaným rizikům území uvedených v příloze č. 8 Specifických pravidel? Specifická kritéria přijatelnosti

46 Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní složky IZS je realizován v jedné z uvedených příčin: - chod stanice je ohrožován opakujícími se výskyty mimořádných událostí (živelní pohromy a havárie a povodně v zátopové oblasti 20 leté vody a méně) znemožňující plnit funkci složky IZS, - dislokace, dispozice a stav objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám k řešení mimořádných událostí (nedostačující reakční doba pro efektivní zásah složky IZS vycházející z plošného pokrytí území). chod stanice je ohrožován opakujícími se výskyty mimořádných událostí, tj. živelními pohromami způsobené změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek; případně povodněmi v zátopové oblasti 20 leté vody a méně vše v souladu s přílohou č. 8 Specifických pravidel) znemožňující plnit funkci složky IZS dislokace, dispozice a stav objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám k řešení mimořádných událostí (nedostačující reakční doba pro efektivní zásah složky IZS vycházející z plošného pokrytí území) pozn. u projektů, kde je žadatelem obec nebo státní organizace je toto potvrzeno v stanovisku HZS kraje, III. oddíl Specifická kritéria přijatelnosti

47 Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) doložily doporučující stanovisko HZS ČR Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky HZS podniku s územní působností, doložily doporučující stanovisko HZS ČR. Specifická kritéria přijatelnosti

48 HARMONOGRAM VÝZEV V IZS SCNázev výzvyVyhlášení 1.3Technika pro IZS – již uzavřena12/2015 1.3Vzdělávací a výcviková střediska IZS03/2016 1.3Stanice IZS06/2016 4.1Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – IZS11/2016 Harmonogram výzev je dostupný na http://www.dotaceEu.cz/IROP v sekci „Dokumentace“ (Harmonogram výzev).http://www.dotaceEu.cz/IROP

49 Centrum pro regionální rozvoj České republikyU Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3tel.: +420 225 855 321 www.crr.cz Děkuji Vám za pozornost Ing. Markéta Kupcová Specialista pro absorpční kapacitu Oddělení pro Pardubický kraj e-mail: marketa.kupcova@crr.cz telefon: +420 735 157 810


Stáhnout ppt "VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) Seminář pro žadatele 14. 7. 2016 Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google