Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SC 2.4 IROP „Vzdělávání“ 5. 4. 2016 Průhonice. IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SC 2.4 IROP „Vzdělávání“ 5. 4. 2016 Průhonice. IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné."— Transkript prezentace:

1 SC 2.4 IROP „Vzdělávání“ 5. 4. 2016 Průhonice

2 IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Doprava, integrované dopravní systémy, IZS Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR - Posílení CLLD, provozní a animační náklady 2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky = Řídicí orgán IROP (ŘO IROP) řízení programu příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce poskytovatel dotace Centrum pro regionální rozvoj České republiky = zprostředkující subjekt pro IROP konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn, zpracování podkladů pro certifikaci www.dotaceeu.cz/IROP ROLE MMR a CRR 3

4 SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 4

5 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 IROP Cíl: prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Územní zaměření podpory: celá ČR mimo území hl. m. Prahy Alokace SC 2.4 IROP: 473 mil. EUR (EFRR) celkem cca15,3 mld. Kč (13 mld. Kč z EU) Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu. 5

6 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 IROP Podporované aktivity a výzvy:  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  14. a 15. výzva IROP – již vyhlášeno, příjem žádostí do 22. 4. 2016  Infrastruktura pro základní školy  60. a 61. výzva IROP – plán vyhlášení na srpen 2016  Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy  36. a 37. výzva IROP – plán vyhlášení na květen 2016  Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  51. a 52. výzva IROP – plán vyhlášení na červenec 2016 projekty nesmí mít diskriminační ani segregační charakter 6

7 7

8 PLÁN VÝZEV VZDĚLÁVÁNÍ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE  Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI a IPRÚ)  45. a 46 výzva IROP – plán vyhlášení na červen 2016  Celková alokace 1,05 mld. Kč a 269 mil. Kč  Regionální vzdělávání (ITI a IPRÚ)  65. a 66. výzva IROP – plán vyhlášení na září 2016  Celková alokace 3,15 mld. Kč a 889 mil Kč  Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání  67. výzva IROP – plán vyhlášení na listopad 2016  Celková alokace 2 mld. Kč 8

9 9

10 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 14. výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 15. výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL Vyhlášení: 4. 12. 2015 Aktualizace: 5. 2. 2016 (verze 1.1) Příjem žádostí do: 22. 4. 2016 Způsobilost výdajů: od 1. 1. 2014 Realizace projektu: do 30. 9. 2018 Celková alokace: 2,87 mld. Kč (1,15 mld. Kč a 1,72 mld. Kč) Území realizace:  14. výzva – správní obvody ORP bez sociálně vyloučené lokality  15. výzva - správní obvody ORP se sociálně vyloučenou lokalitou 10

11 Podporovaná zařízení mateřské školy dle zákona č. 561/2004 (školský) dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 (o DS) služby péče o děti dle zákona č. 455/1991 (živnostenský) spolky zajišťující péči o děti dle zákona č. 89/2012 (NOZ) Podporované aktivity hlavní aktivity – min. 85 % způsobilých výdajů vedlejší aktivity – max. 15 % způsobilých výdajů 14. A 15. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 11

12 Podporované aktivity hlavní aktivity – min. 85 % způsobilých výdajů vedlejší aktivity – max. 15 % způsobilých výdajů Hlavní podporované aktivity stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, 14. A 15. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 12

13 Hlavní podporované aktivity pořízení kompenzačních pomůcek.  Podmínkou projektu je navýšení kapacity zařízení. Vedlejší podporované aktivity nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení 14. A 15. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 13

14 Vedlejší podporované aktivity pořízení herních prvků, úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky), projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 14. A 15. VÝZVA IROP „INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ 14

15 INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 60. výzva IROP - Infrastruktura pro základní školy 61. výzva IROP - Infrastruktura pro základní školy pro SVL Plán vyhlášení: srpen 2016 Příjem žádostí do: leden 2017 Způsobilost výdajů: od 1. 1. 2014 Realizace projektu: x Celková alokace: 2,16 mld. Kč Území realizace:  60. výzva – správní obvody ORP bez sociálně vyloučené lokality  61. výzva - správní obvody ORP se sociálně vyloučenou lokalitou  podmínkou vazba na MAP (/Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP) 15

16 INFRASTRUKTURA PRO SŠ/VOŠ 36. výzva IROP - Infrastruktura pro střední školy a VOŠ 37. výzva IROP - Infrastruktura pro střední školy a VOŠ pro SVL Plán vyhlášení: 18. 5. 2016 Příjem žádostí do: 18. 11. 2016 Způsobilost výdajů: od 1. 1. 2014 Realizace projektu: do 31. 12. 2018. Celková alokace: 1,54 mld. Kč Území realizace:  36. výzva – správní obvody ORP bez sociálně vyloučené lokality  37. výzva - správní obvody ORP se sociálně vyloučenou lokalitou  podmínkou vazba na KAP (/seznam projektových záměrů pro investiční intervence) 16

17 INFRASTRUKTURA PRO ZŠ INFRASTRUKTURA PRO SŠ/VOŠ Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě alespoň na jednu z následujících možností: klíčové kompetence, budování bezbariérovosti, rozšiřování kapacit kmenových tříd (pouze SO ORP se SVL), Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat aktivity spojené se zajištěním konektivity školy anebo aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť). Klíčové kompetence IROP: komunikace v cizích jazycích přírodní vědy technické a řemeslné obory práce s digitálními technologiemi 17

18 INFRASTRUKTURA PRO ZŠ INFRASTRUKTURA PRO SŠ/VOŠ Hlavní podporované aktivity: stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ/SŠ/VOŠ včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. 18

19 INFRASTRUKTURA PRO ZŠ INFRASTRUKTURA PRO SŠ/VOŠ Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % CZV): nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice původního objektu školy a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení, úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň) projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 19

20 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 51. výzva IROP – Inf. pro zájmové, neformální a celož. vzdělávání 52. výzva IROP – Inf. pro zájmové, neformální a celož. vzdělávání SVL Vyhlášení: 14. 7. 2016 Příjem žádostí do: 4. 8. 2016 Způsobilost výdajů: od 1. 1. 2014 Realizace projektu: do 31. 12. 2018 Celková alokace: 593 mil Kč Území realizace:  51. výzva – správní obvody ORP bez sociálně vyloučené lokality  52. výzva - správní obvody ORP se sociálně vyloučenou lokalitou  podmínkou vazba na MAP/KAP (rámec/seznam) 20

21 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Klíčové kompetence IROP: komunikace v cizích jazycích přírodní vědy technické a řemeslné obory práce s digitálními technologiemi projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního vzdělávání 21

22 ŽÁDOST, POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU V SC 2.4 IROP Předkládání žádostí výhradně přes MS 2014+ Přílohy žádosti: 1.Plná moc 2.Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 3.Doklad o právní subjektivitě 4.Výpis z rejstříku trestů 5.Studie proveditelnosti 6.Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 7.Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 22

23 ŽÁDOST, POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O PODPORU V SC 2.4 IROP 8.Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 9.Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 10.Položkový rozpočet stavby 11.Průzkum trhu 12.Seznam objednávek – přímých nákupů 13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů *změny vyhrazeny dle nastavení výzev a aktivit 23

24 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SC 2.4 IROP 1) Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů. 2) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku EFRR85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce10 % z celkových způsobilých výdajů. 24

25 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SC 2.4 IROP 3) Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí EFRR85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce10 % z celkových způsobilých výdajů. 4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti definované výzvou EFRR85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet10 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 5 % z celkových způsobilých výdajů. 25

26 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ SC 2.4 IROP 5) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace EFRR85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet10 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 5 % z celkových způsobilých výdajů. 6) Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích EFRR85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 0 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 15 % z celkových způsobilých výdajů. Pozn.: podnikající subjekty mají vždy podíl 0 % ze státního rozp. 26

27 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Ondřej Pešek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení operačních programů E-mail: ondrej.pesek@mmr.czondrej.pesek@mmr.cz 27


Stáhnout ppt "SC 2.4 IROP „Vzdělávání“ 5. 4. 2016 Průhonice. IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné."

Podobné prezentace


Reklamy Google