Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 „Jak zvýšit inovační intenzitu regionu“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Konference „Zodpovědné inovace“ Zlín – 22. 4. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 „Jak zvýšit inovační intenzitu regionu“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Konference „Zodpovědné inovace“ Zlín – 22. 4. 2010."— Transkript prezentace:

1 1 „Jak zvýšit inovační intenzitu regionu“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Konference „Zodpovědné inovace“ Zlín – 22. 4. 2010

2 2 1.Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji 2.Regionální inovační strategie Zlínského kraje 3.Inovační infrastruktura ve Zlínském kraji 4.Lidské zdroje pro inovace ve Zlínském kraji 5.Podpůrné nástroje v oblasti partnerství a síťování 6.Absorpční kapacita v oblasti inovací 7.Analýza inovačního potenciálu ve Zlínském kraji 8.Shrnutí Obsah prezentace

3 3 HDP na 1 obyvatele Průměrná hrubá mzda (10. pozice kraje v rámci ČR) (13. pozice v rámci ČR) Česká republika Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ (v %, EU-27 = 100%) (v Kč) 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (1)

4 4 8. pozice Zlínského kraje mezi regiony v ČR Zdroj: MPSV (v %) Vývoj nezaměstnanosti Strmý nárůst nezaměstnanosti ve Zlínském kraji + prohlubování mezery mezi úrovní regionu a ČR 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (2)

5 5 Zdroj: ČSÚ Výdaje Zlínského kraje na výzkum a vývoj jsou podprůměrné a řadí nás na 8. příčku v ČR Mezikrajské srovnání výdajů na výzkum a vývoj v roce 2008 (v mld. Kč) 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (3)

6 6 Zdroj: ČSÚ Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji v jednotlivých letech (v mil. Kč) Kromě podprůměrné pozice mezi kraji je vývoj těchto výdajů rozkolísaný – výraznější růst pouze v roce 2005, nyní spíše stagnace 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (4)

7 7 Zdroj: šetření ČSÚ …i přes nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj drží však Zlínský kraj dlouhodobě 3. místo v podílu inovujících firem ve srovnání všech krajů Podíl inovujících firem na celkovém počtu firem v letech 2004 - 2006 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (5)

8 8 V čerpání dotací OPPI v oblasti inovací jsou firmy ze Zlínského kraje velmi aktivní v rámci celé ČR Poskytnuté dotace firmám Zlínského kraje v jednotlivých programech OPPI – stav k 31. 7. 2009 Počet projektů Výše dotace (v tis. Kč) Pořadí mezi kraji ČR (dle výše dotace) Rozvoj (technologické vybavení MSP ve vybraných regionech) 21182 2875. Marketing (aktivity podpory exportu – výstavy a veletrhy, získávání marketingových informací, apod.) 7740 1544. Eko-energie (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie) 18116 6475. ICT a strategické služby (vývoj nových softwarových produktů, řešení či návrh aplikací) 645 8849. ICT v podnicích (rozšíření či zavedení ICT v MSP) 3279 3922. Nemovitosti (pořízení či rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, zejména brownfields) 13160 6891. Školicí střediska (výstavba a vybavení podnikatelských školicích středisek) 1296 2421. Inovace (pořízení strojů, zařízení, know-how, licencí pro inovace, projekty v oblasti ochrany duševního vlastnictví) 32507 9881. Potenciál (zřízení či rozšíření vývojového centra/oddělení) 15173 9713. CELKEM 2271408 0983. Zdroj: MPO, vlastní výpočet 1. Základní charakteristiky ekonomiky a inovačního podnikání ve Zlínském kraji (6)

9 9  Cíleně se otázkami podpory inovací Zlínský kraj zabývá od roku 2004  Partnerství s UTB ve Zlíně – vytvoření Technologického inovačního centra s.r.o.  Projekt přípravy Regionální inovační strategie Zlínského kraje (RIS) realizován v období červen 2005 - leden 2008 (financováno prostředky 6. rámcového programu EU)  Regionální inovační strategie 2008 – 2013 obsahuje Akční plán s výčtem 25 aktivit, které jsou postupně naplňovány 2. Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji (1)

10 10 Priority a cíle dokumentu RIS: 2. Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji (2) Prioritní osa A: Lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopnost Prioritní osa B: Podpůrná infrastruktura pro inovační prostředí ve Zlínském kraji Prioritní osa C: Podpora inovací firem Cíl A.1 – Podpora spolupráce firem s vysokými školami Cíl A.2 – Podpora spolupráce firem se středními školami Cíl B.1 – Budování a rozvoj inovačního zázemí Cíl B.2 – Budování a rozvoj výzkumného a vývojového zázemí Cíl B.3 – Rozvoj poradenského zázemí Cíl C.1 – Podpora absorpční kapacity firem a jejich zapojení do mezinárodních projektů v oblasti inovací Cíl C.2 – Podpora inovačních aktivit začínajících podnikatelů (spin-out a start-up firmy) Průřezové (horizontální) cíle: Cíl E.1 – Důraz na environmentální témata při podpoře inovací a důraz na eko-inovace Cíl E.2 – Rovné příležitosti v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací Prioritní osa D: Meziregionální spolu- práce a public relations inovací Zlínského kraje Cíl D.1 – Inter- nacionalizace aktivit podnikatelského, akademického a veřejného sektoru v oblasti inovací Cíl D.2 – Zvyšování povědomí o inovačních a vědecko-výzkumných aktivitách v rámci Zlínského kraje

11 11 Stávající stav:  Podnikatelské inkubátory  Vědeckotechnické parky  Financování inovačních záměrů – Regionální podpůrný zdroj (pro podnikatele programy Mikroúvěr a Regionální úvěr RPZ)  Inovační infrastruktura tvořena subjekty zakládanými Zlínským krajem, UTB ve Zlíně, municipalitami 3. Inovační infrastruktura ve Zlínském kraji (1)

12 12  Technologický park Holešov – nově připravovaný projekt, předpokládané dokončení v průběhu roku 2011, v rámci strategické průmyslové zóny Holešov, v partnerství s UTB ve Zlíně, TIC, servisní organizací Industry Servis ZK  2.000 m2 pro začínající podnikatele  2.000 m2 pro technologický park  4.000 m2 ostatních ploch (business centrum, společné prostory)  Očekáváme aktivní úlohu UTB ve Zlíně při realizaci dalších záměrů (regionální centrum aplikovaného VaV) 3. Inovační infrastruktura ve Zlínském kraji (2)

13 13  Projekt PERSPEKTIVA – realizuje UTB v partnerství se Zlínským krajem, TIC, hospodářskými komorami – posílení komunikace a spolupráce akademického a podnikatelského sektoru, stáže studentů v inovačních firmách  Podpora výuky prakticky zaměřeného kurzu „Základy podnikání“ na UTB – zpracování a obhajoba podnikatelských záměrů studentů  Studentská soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“ – možnost realizace oceněných záměrů v podnikatelském inkubátoru TIC  Globální granty Zlínského kraje – spolupráce inovačních firem se středními školami 4. Lidské zdroje pro inovace ve Zlínském kraji

14 14  Podpora vytvoření klastrů v sektoru plastikářství, obuvnictví, dřevařství a nábytkářství  Mapování možnosti tvorby klastru ve strojírenství – zejména díky ekonomické krizi nebyl nalezen dostatečný potenciál – dále budou obdobné aktivity podpořeny při iniciaci spolupráce „zdola“  Zapojení firem do mezinárodních projektů (7. rámcového programu) – pilotní aktivita RIS ve spolupráci s britskou společností PERA, nyní připravovány pokračující aktivity v této oblasti  TIC realizuje technologické kooperační burzy – se zaměřením na plastikářství, připravováno také pro oblast strojírenství, případně další… 5. Podpůrné nástroje v oblasti partnerství a síťování (1)

15 15  Záměr vytvořit síť kvalifikovaných poradenských služeb pro inovace – zatím nerealizováno, nutná shoda všech hráčů na konkrétních aktivitách, zasíťována pouze Inovační infrastruktura Zlínského kraje  Připravována finanční podpora spolupráce firem Zlínského kraje se subjekty VaV (nejen ze Zlínského kraje) – systém inovačních voucherů v rámci ROP Střední Morava  Podpora obchodních partnerství na významných trzích Ruska a Číny – Kontaktní centrum pro východní trhy 5. Podpůrné nástroje v oblasti partnerství a síťování (2)

16 16  Specializované semináře, workshopy, konference a obdobné akce pro inovační firmy  Komunikační kanály směrem k podnikatelskému sektoru – inovační bulletin, inovační portál Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz)  Prezentace příkladů dobré praxe v inovacích – soutěž Inovační firma Zlínského kraje – v současnosti vyhlášen 2. ročník se sběrem přihlášek firem do června 2010  Aktivity podpůrných subjektů napomáhajících přípravě a realizaci rozvojových podnikatelských projektů – Energetická agentura ZK, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy  Příprava činnosti inovačních praktiků (konzultantů) – napomáhajících hledat náměty na inovační aktivity firem 6. Absorpční kapacita v oblasti inovací

17 17 Při tvorbě RIS byla provedena analýza potřeb firem formou dotazníkového šetření a osobních pohovorů – provedeno na podzim roku 2006 Současná ekonomická situace a vývoj v realizaci Akčního plánu RIS vyžadovala další zpětnou vazbu ze strany firem, proto bylo zrealizováno v září 2009 další šetření potřeb Tentokrát bylo provedeno osobními pohovory s představiteli téměř 80 inovačních firem v kraji a získány cenné aktuální informace, které nám napomáhají v přípravě nových nástrojů pro podporu inovačního podnikání a jejich začlenění do Akčního plánu RIS 7. Analýza inovačního potenciálu ve Zlínském kraji (1)

18 18 Nejdůležitější výstupy z analýzy jsou následující: Firmy vítají aktivity školení či „inovačních praktiků“ ve firmách školících v oblasti řízení inovací Firmy také vítají možnost být informováni o tématech s inovacemi souvisejících (bulletin, inovační portál) Možnosti marketingu inovačních aktivit ze strany kraje a dalších podpůrných institucí (soutěž Inovační firma ZK, CD Inovační profil apod.) jsou také oceňovány Mezi firmami je však obecně malá znalost podpůrných nástrojů podnikání, které Zlínský kraj a naše partnerské organizace nabízí (Regionální podpůrný zdroj, Kontaktní centrum pro východní trhy, Energetická agentura Zlínského kraje, TIC) Komunikace s firmami bude dále pokračovat, protože zpětná vazba pro realizaci aktivit na podporu inovací je nutnou podmínkou k zajištění smysluplných aktivit s dopadem na rozvoj podnikání a Zlínského kraje 7. Analýza potřeb inovační firem ve Zlínském kraji (2)

19 19 Veřejný sektor není jediný hráč v oblasti podpory inovačního podnikání – nutné partnerství širokého spektra subjektů Úlohou veřejného sektoru v podpoře inovačního podnikání je zejména: Podnítit zájem firem o inovační aktivity (prostory a poradenství, fungování „inovačních praktiků“, příklady dobré praxe, podpůrné nástroje) Zorganizovat akce přinášející firmám informace a kontakty (workshopy, konference, soutěž Inovační firma Zlínského kraje) Poskytnout finanční prostředky k podpoře inovačních aktivit (dotace, zvýhodněné úvěry, inovační vouchery, vybudovaná infrastruktura, školení) Každý subjekt podporující inovační aktivity si musí zároveň neustále klást otázku: CHOVÁME SE TAKÉ MY INOVATIVNĚ? 8. Shrnutí

20 20 Tomáš Baťa „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“ 20. léta minulého století

21 21 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "1 „Jak zvýšit inovační intenzitu regionu“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Konference „Zodpovědné inovace“ Zlín – 22. 4. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google