Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIORITY A CÍLE DOKUMENTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. Stanislav Mišák náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIORITY A CÍLE DOKUMENTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. Stanislav Mišák náměstek hejtmana Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 PRIORITY A CÍLE DOKUMENTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. Stanislav Mišák náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 Hlavním cílem projektu RIS bylo vytvořit Regionální inovační strategii Zlínského kraje a její Akční plán Data pro vytvoření strategie jsme získávali: Z úvodní konference projektu RIS (listopad 2005) Formou série workshopů s podnikateli (duben 2006, březen 2007, listopad 2007) Pomocí dotazníkového šetření a osobních jednání s podnikateli (podzim 2006) Od zahraničních partnerů (zprávy od partnerů a průběžná jednání s nimi, návštěvy partnerských regionů) Analýzou dokumentů na evropské, národní i regionální úrovni (zejména v průběhu roku 2006) Ze statistických šetření, zkušeností členů řídícího výboru projektu atd.

3 Kroky ke zpracování dokumentu Regionální inovační strategie Zlínského kraje Analýza inovačního prostředí ve Zlínském kraji SWOT analýza v oblasti inovací Analýza -Silných stránek -Strengths -Slabých stránek- Weaknesses -Příležitostí - Opportunities -Hrozeb - Threats Dokument RIS: stanovení prioritních os a cílů Akční plán RIS: konkrétní aktivity Prioritní osa → cíle → navržené aktivity

4 POPIS PRIORITNÍCH OS A CÍLŮ V DOKUMENTU RIS VYCHÁZÍ Z DEFI-NOVANÉ VIZE ROZVOJE INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI: Ve Zlínském kraji existuje potenciál pro rozvoj inovačního prostředí. Tento potenciál bude dále rozvíjen s cílem vytvořit ze Zlínského kraje atraktivní lokalitu pro inovující podniky. Ve Zlínském kraji se tvoří a dále bude rozvíjet kvalitní inovační prostředí, podmínky pro vědu a výzkum, poradenské zázemí a nastavení vazeb mezi jednotlivými prvky. Na území Zlínského kraje je cílem mít kvalitní pracovní sílu ve struktuře, která odpovídá požadavkům trhu. Cíleně budou podporovány inovační aktivity a spolupráce mezi vědeckovýzkumným a privátním sektorem. To vše s cílem podpory ekonomického růstu ve Zlínském kraji.

5 CÍLE A PRIORITNÍ OSY V RÁMCI DOKUMENTU RIS: Prioritní osa A: Lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopno st Prioritní osa B: Podpůrná infrastruktura pro inovační prostředí ve Zlínském kraji Prioritní osa C: Podpora inovací firem Cíl A.1 – Podpora spolupráce firem s vysokými školami Cíl A.2 – Podpora spolupráce firem se středními školami Cíl B.1 – Budování a rozvoj inovačního zázemí Cíl B.2 – Budování a rozvoj výzkumného a vývojového zázemí Cíl B.3 – Rozvoj poradenského zázemí Cíl C.1 – Podpora absorpční kapacity firem a jejich zapojení do mezinárodních projektů v oblasti inovací Cíl C.2 – Podpora inovačních aktivit začínajících podnikatelů (spin- out a start-up firmy) Průřezové (horizontální) cíle: Cíl E.1 – Důraz na environmentální témata při podpoře inovací a důraz na eko-inovace Cíl E.2 – Rovné příležitosti v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací Prioritní osa D: Meziregionální spolu- práce a public relations inovací Zlínského kraje Cíl D.1 – Inter- nacionalizace aktivit podnikatelského, akademického a veřejného sektoru v oblasti inovací Cíl D.2 – Zvyšování povědomí o inovačních a vědecko-výzkumných aktivitách v rámci Zlínského kraje

6 Prioritní osa A: Lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopnost Cíl A.1 – Podpora spolupráce firem s vysokými školami Cíl A.2 – Podpora spolupráce firem se středními školami závěr workshopů a šetření – potřeba klást velký důraz na výchovu kvalitních pracovních sil pro podnikatele Zlínský kraj disponuje sítí středních škol, a proto může tuto oblast ovlivnit možnost ovlivnění VŠ vzdělávání má ve Zlínském kraji UTB ve Zlíně, ale i další subjekty nastavení systému spolupráce firem se vzdělávacími institucemi může pozitivně ovlivnit rozvoj celoživotního vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání ve Zlínském kraji

7 Prioritní osa B: Podpůrná infrastruktura pro inovační prostředí ve Zlínském kraji Cíl B.1 – Budování a rozvoj inovačního zázemí Cíl B.2 – Budování a rozvoj výzkumného a vývojového zázemí Cíl B.3 – Rozvoj poradenského zázemí většina ekonomických subjektů potřebuje k řešení svých inovačních záměrů spolupracovat s dalšími subjekty, mít k dispozici výzkumné a vývojové kapacit a dostatek relevantních informací v zemích EU je budování potřebného zázemí pro inovace, výzkum, vývoj a poradenství častým způsobem podpory zejména malého a středního inovačního podnikání zajímavé inovační záměry mohou mít i začínající podnikatelé, pro které je zajištění zázemí v počátečních fázích jejich činnosti existenční otázkou

8 Prioritní osa C: Podpora inovací firem Cíl C.1 – Podpora absorpční kapacity firem a jejich zapojení do mezinárodních projektů v oblasti inovací Cíl C.2 – Podpora inovačních aktivit začínajících podnikatelů (spin-out a start up firmy) finanční zdroje byly podnikateli účastnících se workshopů označeny za jednu z klíčových podmínek pro realizaci jejich inovačních záměrů je důležité, aby místní podnikatelé byli úspěšní při využívání finančních prostředků především z operačních programů a dalších programů EU – např. 7. rámcového programu pro vědu a výzkum vysoký inovační potenciál mají začínající firmy vznikající za účelem realizace nových nápadů (start up) či uvedení výsledků akademického výzkumu a vývoje na trh (spin-out), které však potřebují specifickou podporu – osvojení si činností nezbytných pro fungování podniku

9 Prioritní osa D: Meziregionální spolupráce a public relations inovací Zlínského kraje Cíl D.1 – Internacionalizace aktivit podnikatelského, akademického a veřejného sektoru v oblasti inovací Cíl D.2 – Zvyšování povědomí o inovačních a vědecko- výzkumných aktivitách v rámci Zlínského kraje pro úspěšný rozvoj regionu je důležitá spolupráce s dalšími regiony na národní i mezinárodní úrovni na rozvoj podnikání ve Zlínském kraji má velký vliv také schopnost podniků uspět na zahraničních trzích, tomu může částečně napomoci veřejná správa nebo také akademický sektor – např. UTB ve Zlíně prostřednictvím svých kontaktů na zahraniční univerzity a vědecká pracoviště rozvoji a šíření inovací napomáhá jejich publicita a zvyšování povědomí o inovačních aktivitách a úspěšných inovačních firmách v regionu

10 Průřezové (horizontální) cíle RIS Cíl E.1 – Důraz na environmentální témata při podpoře inovací a důraz na eko-inovace Cíl E.2 – Rovné příležitosti v oblasti podnikání, výzkumu, vývoje a inovací při realizaci inovačních aktivit je třeba se v souladu s Lisabonskou strategií zabývat také environmentálními tématy a tématy rovných příležitostí každá inovace by měla nějakým způsobem přispět ke zlepšení životního prostředí a v rámci předcházejících prioritních os a cílů budou realizovány např. semináře, školení a další podpůrné aktivity s dosahem i do oblasti životního prostředí stejně tak musí být respektovány rovné příležitosti pro všechny skupiny obyvatel – podmínky pro využívání vybudované infrastruktury, pro účast na zamýšlených stážích, školení atd. musí být nastaveny co nejflexibilněji (nediskriminačně např. vůči ženám pečujícím o rodinu nebo zdravotně postiženým obyvatelům apod.)

11 Celkem 9 cílů ve 4 prioritních osách, jejichž naplnění v období let 2008-2013 bude probíhat formou realizace Akčního plánu RIS Jedná se o první inovační strategii Zlínského kraje a víme, že tento dokument musí být po určitém období aktualizován RIS však není pouze dokument, ale proces hledání možností k podpoře inovačního podnikání, proto očekáváme pokračující diskusi veřejného, akademického a podnikatelského sektoru k naplnění strategie a její aktualizaci s ohledem na vyvíjející se potřeby a možnosti v oblasti inovací Cílem Zlínského kraje je zapojit co nejvíce subjektů do přípravy a realizace konkrétních projektů k podpoře inovací a máme zájem o pokračující spolupráci v této oblasti

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST MVDr. Stanislav Mišák náměstek hejtmana Zlínského kraje stanislav.misak@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "PRIORITY A CÍLE DOKUMENTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. Stanislav Mišák náměstek hejtmana Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google