Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji"— Transkript prezentace:

1 Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji
MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje

2 1. Situace na trhu práce ve Zlínském kraji
2 1. Situace na trhu práce ve Zlínském kraji Zlínský kraj vykazuje dlouhodobě nadprůměrnou výši nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných 8,3 % (prosinec 2013) po roce 2008 došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti nad průměr ČR, v průběhu roku 2013 se nezaměstnanost v kraji přibližovala hodnotě za celou ČR Problémem je struktura nezaměstnaných a (ne)soulad nabídky a poptávky na TP znevýhodněné skupiny na trhu práce – absolventi škol, lidé nad 50 let,… dlouhodobá nezaměstnanost Přetrvávají rozdíly mezi okresy ZK okresy KM a VS nad průměrem kraje (i ČR), okresy ZL a UH pod průměrem jako hospodářsky problémové regiony byly v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR vymezena ORP Vsetín a Valašské Klobouky Nadprůměrný podíl zaměstnanosti v průmyslu silné je postavení podniků v tradičních oborech zpracovatelského průmyslu zpracování plastů, gumárenství, strojírenský průmysl, kovodělný průmysl, potravinářský a nábytkářský průmysl,…

3 2. Role Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti
3 2. Role Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti Zlínský kraj je významným hráčem na poli regionálního rozvoje, snažícím se pozitivně ovlivňovat vývoj ekonomiky regionu na všechny problémy spojené s ekonomickým zaostáváním kraje v rámci ČR a EU nemá kraj nástroje, ale chová se koncepčně Podpora zaměstnanosti vychází ze základních koncepčních strategických dokumentů: Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 Jsou rozpracovány sektorové koncepce v oblastech, kde má kraj kompetence oblast podnikání a zaměstnanosti nespadá pod přímé krajské kompetence, ale dotýká se několika sektorových koncepcí, zejména Regionální inovační strategie Zlínského kraje a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Funguje také řada odborných platforem na bázi partnerství zaměřených na řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti

4 3. Nástroje Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti
4 3. Nástroje Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti Nástroje na podporu zaměstnanosti se soustředí především na oblasti: a) Výchovy kvalitních lidských zdrojů zkvalitňování výuky, spolupráce s praxí, celoživotní vzdělávání podpora řemesel a technického vzdělávání podpora spolupráce firem a škol investice a podpůrné projekty v oblasti školství b) Podpory podnikatelského prostředí a podniků podpora budování a revitalizace ploch pro podnikání podpora fungování inovační infrastruktury podpůrné nástroje přímo směřující k podpoře podnikání a tvorbě nových pracovních míst investice a rozvojové projekty v oblasti kultury a cest. ruchu V širších souvislostech můžeme mezi nástroje podpory zaměstnanosti zařadit: investice do dopravní infrastruktury a obslužnosti, veřejné investice do ICT investice v oblasti zdravotnictví a soc. služeb, apod.

5 a) Výchova kvalitních lidských zdrojů
5 a) Výchova kvalitních lidských zdrojů Globální granty OP VK projekty zaměřené na zkvalitňování výuky, spolupráce s praxí, celoživotní vzdělávání Podpora řemesel rozšíření portfolia podpory učňovských oborů a řemesel dotační schéma Zlínského kraje podporující odborné vzdělávání ve vybraných oborech 4,20 mil. Kč ve školním roce 2013/2014 podpora řemesel se týká všech škol a zřizovatelů od roku 2007 do I. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do podporovaných oborů u škol všech zřizovatelů ve ZK 444 žáků (minulý školní rok 407 žáků) Finanční podpora kraje směřující k tvorbě podnikatelských záměrů a zahájení podnikání Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr – realizuje TIC Kurz „Základy podnikání“ – realizuje UTB ve Zlíně Systematická podpora spolupráce firem a škol databáze komunikátorů ve firmách a školách, společná setkávání, náměty a funkční nástroje spolupráce (s podporou na webech a Komunikační plán pro podporu technických oborů aktivity podporující zájem dětí a jejich rodičů o studium technických oborů

6 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků
6 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků 1) Podpora rozvoje ploch pro podnikání STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV dlouhodobý projektový záměr s cílem výrazně oživit ekonomický rozvoj kraje nejvýznamnější krajský nástroj k tvorbě budoucích nových pracovních míst dosud vytvořeno či udrženo celkem 125 pracovních míst zasídleny 2 firmy, další firmy připravují své investiční záměry připravena plocha pro investiční výstavbu o rozloze 360 ha PODNIKATELSKÉ INKUBÁTORY (PI) A VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY (VTP) TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS provozuje krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK, a. s. jako součást průmyslové zóny Holešov – k dispozici jsou laboratoře, výrobní prostory, kanceláře a prostory business centra pro školení či jednání s partnery PODNIKATELSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM provozované TIC Zlín, s.r.o. (vlastnictví ZK 50%, UTB ve Zlíně 50%) jedná se o PI a VTP ve 23. budově areálu bývalého Svitu ve Zlíně Další PI a VTP v rámci sítě Inovační infrastruktury Zlínského kraje Vsetín, Kunovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Zlín – UTB ve Zlíně

7 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků
1) Podpora rozvoje ploch pro podnikání 2 BROWNFIELDS v rámci zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jsou hledány možnosti podpory revitalizace starých nevyužívaných areálů Zlínský kraj spravuje databázi brownfields obsahující údaje o 117 lokalitách brownfields spolupráce s cca 900 vlastníky bezplatně je poskytována poradenská a informační pomoc vlastníkům brownfields, zájemcům o lokality brownfields, odborné veřejnosti a dalším zainteresovaným subjektům Zlínský kraj také hledá možnosti financování revitalizace brownfields z dostupných zdrojů na evropské a národní úrovni

8 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků
8 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků 2) Podpůrné finanční nástroje na regionální úrovni Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. poskytuje úvěry na realizaci podnikatelských záměrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou Mikroúvěr – určen pro firmy v PI a VTP ve Zlínském kraji Regionální úvěr – úvěry na podnikatelské záměry MSP podpůrné programy společnosti na podporu obcí a organizací ve Zlínském kraji Inovační vouchery finanční nástroj podpory spolupráce firem s výzkumně-vývojovými kapacitami vybraných vysokých škol aktuálně běží III. etapa inovačních voucherů, plánovaná alokace 6,67 mil. Kč ROP Střední Morava poskytuje dotace podnikatelům na rozvojové projekty v oblasti infrastruktury a služeb cestovního ruchu od počátku realizace ROP SM bylo podpořeno celkem 480 projektových žádostí ze Zlínského kraje s celkovou schválenou dotací ve výši cca mil. Kč z toho 81 podpořených projektů podnikatelského sektoru v celkové výši schválené dotace cca mil. Kč

9 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti
9 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti Na podporu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí zřizuje Zlínský kraj několik podpůrných institucí zaměřených na: inovační aktivity a sektor VaV posílení proexportních aktivit firem Zlínského kraje na východních trzích poradenské služby v oblasti managementu energetických zdrojů služby v oblasti cestovního ruchu TIC Zlín, s. r. o. Ve spolupráci se Zlínským krajem se podílí na naplňování Akčního plánu Regionální inovační strategie ZK Katalog firem Zlínského kraje – marketingový nástroj k publicitě inovačních firem na zahraničních trzích Inovační portál Zlínského kraje – webové stránky s informacemi pro inovující firmy Inovační platforma Zlínského kraje – mezioborová platforma spolupracujících firem na bázi otevřených inovací Podpůrné a konzultační služby související s lokalizací firem v PI a VTP v kraji Marketingová podpora inovačních firem v rámci soutěže Inovační firma Zlínského kraje

10 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti
10 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti Kontaktní centrum pro východní trhy sekce Rusko a sekce Čína – služby pro obchodní aktivity podnikatelů na východních trzích – vybudované kontakty, podnikatelské mise, pomoc při exportu a importu rozvíjení vzájemných vztahů s cílem usnadnit vstup firem ZK na trhy Ruska a Číny nabídka komplexních odborných proexportních služeb Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. servis podnikatelům a dalším subjektům, které mají zájem o realizaci opatření na úspory energií agentura má zpracovaný Akční plán na roky , který se zaměřuje na podporu efektivního využití energie na území ZK Centrála cestovního ruchu východní Moravy, o.p.s. propaguje Zlínský kraj jako destinaci cestovního ruchu, napomáhá podnikání v oblasti cestovního ruchu, ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti

11 5. Posilování absorpční kapacity kraje
11 5. Posilování absorpční kapacity kraje Realizace aktivit odboru Strategického rozvoje ZK na podporu efektivního čerpání ze strukturálních fondů EU Poradensko – metodický servis Poradensko – metodický servis pro podnikatele v oblasti OPPI základní informace o možnosti čerpání v rámci OPPI Poradensko – metodický servis k problematice brownfields na území kraje Integrované plány rozvoje území IPRÚ H. Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska Drobné příspěvky na území IPRÚ Rožnovska Vzdělávací aktivity jsou realizovány semináře a školení se zaměřením na realizované projekty, veřejnou podporu, veřejné zakázky, strategické plánování, kohezní politiku apod.

12 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti
12 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti Problematika zaměstnanosti je aktivně řešena s partnery z podnikatelského prostředí, veřejné správy a institucí formou celé řady odborných platforem: Krajská ekonomická rada Východní Moravy cílem je vytvářet a uvádět do praxe regionální nástroje pro eliminaci dopadů hospodářské krize podporuje investiční aktivity a inovace, spolupráci s podniky, absorpci zdrojů z evropských fondů na území kraje, energetické úsporné projekty, rozvoj stimulů pro cestovní ruch, motivace k růstu prestiže učňovských oborů a řemesel a využívání synergických efektů z realizace prioritních infrastrukturních projektů. složena ze zástupců podnikatelů, ředitelů, univerzitních profesorů, bankéřů, odborářů a zástupců Úřadu práce a předních makroekonomů Rada hospodářské a sociální dohody cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje složena ze zástupců odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání

13 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti
13 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů iniciativní a poradní orgán Rady Zlínského kraje cílem je podpora rozvoje lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje Výbor pro strategický rozvoj a investice ZZK iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva Zlínského kraje má v gesci agendu týkající se aktivit kraje v oblastech strategického rozvoje a investičních politiky

14 14 7. Shrnutí Zlínský kraj využívá celou řadu nástrojů s přímým i nepřímým dopadem na podporu ekonomické výkonnosti a zaměstnanosti v regionu zaměřenou na: výchovu kvalitních lidských zdrojů podporu podnikatelského prostředí a podniků Zřizuje podpůrné instituce zaměřené na: inovační aktivity a sektor VaV posílení proexportních aktivit firem Zlínského kraje na východních trzích poradenské služby v oblasti managementu energetických zdrojů služby v oblasti cestovního ruchu Realizuje další aktivity na podporu zvyšování absorpční kapacity území Aktivně řeší problematiku zaměstnanosti s partnery z podnikatelského prostředí, veřejné správy a institucí na bázi celé řady odborných platforem

15 KONCEPCE ZAMĚSTNANOSTI
15 8. Další směřování aktivit Zlínského kraje v oblasti podpory zaměstnanosti Potřeba větší KOORDINACE a PROVÁZÁNÍ již realizovaných aktivit jednotlivých aktérů: nástroje Zlínského kraje na podporu zaměstnanosti nástroje Úřadu práce ČR - zejména nástroje aktivní politiky zaměstnanosti spolupráce s nejvýznamnějšími zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem Nástroje musí pružně a efektivně reagovat na potřeby trhu práce cílem je zpracování KONCEPCE ZAMĚSTNANOSTI předpokládaný termín zpracování: rok 2014 partnerská spolupráce s aktéry v území základní osnova dokumentu: Identifikace východisek SWOT analýza Návrhová část + Akční plán ?????? návrh

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google