Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje

2 1. Situace na trhu práce ve Zlínském kraji Zlínský kraj vykazuje dlouhodobě nadprůměrnou výši nezaměstnanosti •podíl nezaměstnaných 8,3 % (prosinec 2013) •po roce 2008 došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti nad průměr ČR, v průběhu roku 2013 se nezaměstnanost v kraji přibližovala hodnotě za celou ČR 2 Problémem je struktura nezaměstnaných a (ne)soulad nabídky a poptávky na TP •znevýhodněné skupiny na trhu práce – absolventi škol, lidé nad 50 let,… •dlouhodobá nezaměstnanost Přetrvávají rozdíly mezi okresy ZK •okresy KM a VS nad průměrem kraje (i ČR), okresy ZL a UH pod průměrem •jako hospodářsky problémové regiony byly v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 vymezena ORP Vsetín a Valašské Klobouky Nadprůměrný podíl zaměstnanosti v průmyslu •silné je postavení podniků v tradičních oborech zpracovatelského průmyslu •zpracování plastů, gumárenství, strojírenský průmysl, kovodělný průmysl, potravinářský a nábytkářský průmysl,…

3 2. Role Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti Zlínský kraj je významným hráčem na poli regionálního rozvoje, snažícím se pozitivně ovlivňovat vývoj ekonomiky regionu •na všechny problémy spojené s ekonomickým zaostáváním kraje v rámci ČR a EU nemá kraj nástroje, ale chová se koncepčně Podpora zaměstnanosti vychází ze základních koncepčních strategických dokumentů: •Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 •Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 Jsou rozpracovány sektorové koncepce v oblastech, kde má kraj kompetence •oblast podnikání a zaměstnanosti nespadá pod přímé krajské kompetence, ale dotýká se několika sektorových koncepcí, zejména Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Funguje také řada odborných platforem na bázi partnerství zaměřených na řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti 3

4 3. Nástroje Zlínského kraje v rozvoji regionu a podpoře zaměstnanosti Nástroje na podporu zaměstnanosti se soustředí především na oblasti: a) Výchovy kvalitních lidských zdrojů •zkvalitňování výuky, spolupráce s praxí, celoživotní vzdělávání •podpora řemesel a technického vzdělávání •podpora spolupráce firem a škol •investice a podpůrné projekty v oblasti školství b) Podpory podnikatelského prostředí a podniků •podpora budování a revitalizace ploch pro podnikání •podpora fungování inovační infrastruktury •podpůrné nástroje přímo směřující k podpoře podnikání a tvorbě nových pracovních míst •investice a rozvojové projekty v oblasti kultury a cest. ruchu V širších souvislostech můžeme mezi nástroje podpory zaměstnanosti zařadit: •investice do dopravní infrastruktury a obslužnosti, veřejné investice do ICT •investice v oblasti zdravotnictví a soc. služeb, apod. 4

5 a) Výchova kvalitních lidských zdrojů Globální granty OP VK •projekty zaměřené na zkvalitňování výuky, spolupráce s praxí, celoživotní vzdělávání Podpora řemesel •rozšíření portfolia podpory učňovských oborů a řemesel •dotační schéma Zlínského kraje podporující odborné vzdělávání ve vybraných oborech •4,20 mil. Kč ve školním roce 2013/2014 •podpora řemesel se týká všech škol a zřizovatelů od roku 2007 •do I. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do podporovaných oborů u škol všech zřizovatelů ve ZK 444 žáků (minulý školní rok 407 žáků) Finanční podpora kraje směřující k tvorbě podnikatelských záměrů a zahájení podnikání •Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr – realizuje TIC •Kurz „Základy podnikání“ – realizuje UTB ve Zlíně Systematická podpora spolupráce firem a škol •databáze komunikátorů ve firmách a školách, společná setkávání, náměty a funkční nástroje spolupráce (s podporou na webech www.zkola.cz a www.kariera.utb.cz)www.zkola.cz www.kariera.utb.cz Komunikační plán pro podporu technických oborů •aktivity podporující zájem dětí a jejich rodičů o studium technických oborů 5

6 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků 1) Podpora rozvoje ploch pro podnikání STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV •dlouhodobý projektový záměr s cílem výrazně oživit ekonomický rozvoj kraje •nejvýznamnější krajský nástroj k tvorbě budoucích nových pracovních míst •dosud vytvořeno či udrženo celkem 125 pracovních míst •zasídleny 2 firmy, další firmy připravují své investiční záměry •připravena plocha pro investiční výstavbu o rozloze 360 ha PODNIKATELSKÉ INKUBÁTORY (PI) A VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY (VTP) •TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS •provozuje krajem vlastněná společnost Industry Servis ZK, a. s. jako součást průmyslové zóny Holešov – k dispozici jsou laboratoře, výrobní prostory, kanceláře a prostory business centra pro školení či jednání s partnery •PODNIKATELSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM •provozované TIC Zlín, s.r.o. (vlastnictví ZK 50%, UTB ve Zlíně 50%) •jedná se o PI a VTP ve 23. budově areálu bývalého Svitu ve Zlíně •Další PI a VTP v rámci sítě Inovační infrastruktury Zlínského kraje •Vsetín, Kunovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Zlín – UTB ve Zlíně 6

7 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků 1) Podpora rozvoje ploch pro podnikání 2 BROWNFIELDS •v rámci zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jsou hledány možnosti podpory revitalizace starých nevyužívaných areálů •Zlínský kraj spravuje databázi brownfields obsahující údaje o 117 lokalitách brownfields •spolupráce s cca 900 vlastníky •bezplatně je poskytována poradenská a informační pomoc vlastníkům brownfields, zájemcům o lokality brownfields, odborné veřejnosti a dalším zainteresovaným subjektům •Zlínský kraj také hledá možnosti financování revitalizace brownfields z dostupných zdrojů na evropské a národní úrovni

8 b) Podpora podnikatelského prostředí a podniků 2) Podpůrné finanční nástroje na regionální úrovni Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. •poskytuje úvěry na realizaci podnikatelských záměrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou Mikroúvěr – určen pro firmy v PI a VTP ve Zlínském kraji Regionální úvěr – úvěry na podnikatelské záměry MSP •podpůrné programy společnosti na podporu obcí a organizací ve Zlínském kraji Inovační vouchery •finanční nástroj podpory spolupráce firem s výzkumně-vývojovými kapacitami vybraných vysokých škol •aktuálně běží III. etapa inovačních voucherů, plánovaná alokace 6,67 mil. Kč ROP Střední Morava •poskytuje dotace podnikatelům na rozvojové projekty v oblasti infrastruktury a služeb cestovního ruchu •od počátku realizace ROP SM bylo podpořeno celkem 480 projektových žádostí ze Zlínského kraje s celkovou schválenou dotací ve výši cca 9 000 mil. Kč •z toho 81 podpořených projektů podnikatelského sektoru v celkové výši schválené dotace cca 1 774 mil. Kč 8

9 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti Na podporu rozvoje konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí zřizuje Zlínský kraj několik podpůrných institucí zaměřených na: •inovační aktivity a sektor VaV •posílení proexportních aktivit firem Zlínského kraje na východních trzích •poradenské služby v oblasti managementu energetických zdrojů •služby v oblasti cestovního ruchu TIC Zlín, s. r. o. Ve spolupráci se Zlínským krajem se podílí na naplňování Akčního plánu Regionální inovační strategie ZK •Katalog firem Zlínského kraje – marketingový nástroj k publicitě inovačních firem na zahraničních trzích •Inovační portál Zlínského kraje – webové stránky s informacemi pro inovující firmy •Inovační platforma Zlínského kraje – mezioborová platforma spolupracujících firem na bázi otevřených inovací •Podpůrné a konzultační služby související s lokalizací firem v PI a VTP v kraji •Marketingová podpora inovačních firem v rámci soutěže Inovační firma Zlínského kraje 9

10 4. Další podpůrné nástroje k podpoře podnikání a zaměstnanosti Kontaktní centrum pro východní trhy •sekce Rusko a sekce Čína – služby pro obchodní aktivity podnikatelů na východních trzích – vybudované kontakty, podnikatelské mise, pomoc při exportu a importu •rozvíjení vzájemných vztahů s cílem usnadnit vstup firem ZK na trhy Ruska a Číny •nabídka komplexních odborných proexportních služeb Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. •servis podnikatelům a dalším subjektům, které mají zájem o realizaci opatření na úspory energií •agentura má zpracovaný Akční plán na roky 2010-2014, který se zaměřuje na podporu efektivního využití energie na území ZK Centrála cestovního ruchu východní Moravy, o.p.s. •propaguje Zlínský kraj jako destinaci cestovního ruchu, napomáhá podnikání v oblasti cestovního ruchu, ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti 10

11 5. Posilování absorpční kapacity kraje Realizace aktivit odboru Strategického rozvoje ZK na podporu efektivního čerpání ze strukturálních fondů EU Poradensko – metodický servis •Poradensko – metodický servis pro podnikatele v oblasti OPPI •základní informace o možnosti čerpání v rámci OPPI •Poradensko – metodický servis k problematice brownfields na území kraje Integrované plány rozvoje území •IPRÚ H. Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska •Drobné příspěvky na území IPRÚ Rožnovska Vzdělávací aktivity •jsou realizovány semináře a školení se zaměřením na realizované projekty, veřejnou podporu, veřejné zakázky, strategické plánování, kohezní politiku apod. 11

12 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti Problematika zaměstnanosti je aktivně řešena s partnery z podnikatelského prostředí, veřejné správy a institucí formou celé řady odborných platforem: Krajská ekonomická rada Východní Moravy •cílem je vytvářet a uvádět do praxe regionální nástroje pro eliminaci dopadů hospodářské krize •podporuje investiční aktivity a inovace, spolupráci s podniky, absorpci zdrojů z evropských fondů na území kraje, energetické úsporné projekty, rozvoj stimulů pro cestovní ruch, motivace k růstu prestiže učňovských oborů a řemesel a využívání synergických efektů z realizace prioritních infrastrukturních projektů. •složena ze zástupců podnikatelů, ředitelů, univerzitních profesorů, bankéřů, odborářů a zástupců Úřadu práce a předních makroekonomů Rada hospodářské a sociální dohody •cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje •umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje •složena ze zástupců odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání 12

13 6. Platformy zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů •iniciativní a poradní orgán Rady Zlínského kraje •cílem je podpora rozvoje lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje Výbor pro strategický rozvoj a investice ZZK •iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva Zlínského kraje •má v gesci agendu týkající se aktivit kraje v oblastech strategického rozvoje a investičních politiky 13

14 7. Shrnutí Zlínský kraj využívá celou řadu nástrojů s přímým i nepřímým dopadem na podporu ekonomické výkonnosti a zaměstnanosti v regionu zaměřenou na: •výchovu kvalitních lidských zdrojů •podporu podnikatelského prostředí a podniků Zřizuje podpůrné instituce zaměřené na: •inovační aktivity a sektor VaV •posílení proexportních aktivit firem Zlínského kraje na východních trzích •poradenské služby v oblasti managementu energetických zdrojů •služby v oblasti cestovního ruchu Realizuje další aktivity na podporu zvyšování absorpční kapacity území Aktivně řeší problematiku zaměstnanosti s partnery z podnikatelského prostředí, veřejné správy a institucí na bázi celé řady odborných platforem 14

15 8. Další směřování aktivit Zlínského kraje v oblasti podpory zaměstnanosti Potřeba větší KOORDINACE a PROVÁZÁNÍ již realizovaných aktivit jednotlivých aktérů: •nástroje Zlínského kraje na podporu zaměstnanosti •nástroje Úřadu práce ČR - zejména nástroje aktivní politiky zaměstnanosti •spolupráce s nejvýznamnějšími zaměstnavateli, profesními sdruženími, vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem Nástroje musí pružně a efektivně reagovat na potřeby trhu práce cílem je zpracování KONCEPCE ZAMĚSTNANOSTI •předpokládaný termín zpracování: rok 2014 •partnerská spolupráce s aktéry v území •základní osnova dokumentu: •Identifikace východisek •SWOT analýza •Návrhová část + Akční plán 15 ????? ? návrh

16 MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje stanislav.misak@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 16


Stáhnout ppt "Podpora zaměstnanosti ve Zlínském kraji MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google