Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha

2 Poslání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

3 P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

4 Koncept trojího prospěchu

5 Co děláme vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání pomáháme s přípravou projektů na založení sociálních podniků školíme ženy – migrantky jak začít podnikat realizujeme projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání

6 TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku

7 vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky spolufinancovaného z ESF a St. rozpočtu ČR v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání 225 členů z řad fyzických i právnických osob

8 Co dělá TESSEA integrování akademické sféry (FSV UK, FF UK, UJEP) prostor pro výměnu informací měsíční zpravodaj odborné studie a analýzy definice a principy včetně indikátorů

9 Co dělá TESSEA souhrnná Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR seznam sociálních podniků v ČR lobování a prosazování tématu účast na přípravě programovacího období 2014+

10 Seznam sociálních podniků seznam sociálních podniků zatím téměř 70 sociálních podniků údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami vnímají se jako sociální podniky nebo začínající sociální podniky

11 Seznam sociálních podniků seznam nyní na od konce listopadu na odhadujeme min. 100 podniků děláme aktualizaci bude třídění podle oborů a regionů

12 Co je sociální podnikání

13 České pojetí sociálního podnikání široké, důraz kladen na podnikání Co tam patří: zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky)‏ poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

14 Co je sociální podnikání (1) podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí hraje důležitou roli v místním rozvoji vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

15 Co je sociální podnikání (2) pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního

16 Jaká právní forma? (1) jednotlivec – fyzická osoba společnost s ručením omezeným družstvo – nově sociální družstvo jiné typy obchodních společností obecně prospěšná společnost občanské sdružení? od bude ústav - založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti

17 Jaká právní forma? (2) Vliv má: - charakter podnikatelského záměru - potřeba spoluzodpovědnosti - struktura zainteresovaných skupin - předpokládaný další rozvoj - způsob financování a finanční a investiční náročnost podnikání - výše základního vkladu - další faktory – individuálně, včetně historie podnikatelského záměru

18 Sociální podniky

19 Principy sociálního podniku

20 Sociální prospěch provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo)‏ demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně – manažerské rovině)

21 Naplňování principu sociálního prospěchu zaměstnávání znevýhodněných osob vlastní předmět podnikání může být prospěšný vůle zakladatelů dělat něco prospěšného Zaměstnanci mohou se vyjádřit ke strategii podniku jsou informováni o dění v podniku jsou povzbuzováni ke spoluúčasti tam, kde to má smysl jsou vedeni ke spoluodpovědnosti za chod podniku jsou rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti

22 Ekonomický prospěch není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace) vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise)‏ může využívat vícezdrojového financován

23 Naplňování principů ekonomického prospěchu soustavná výroba zboží / poskytování služeb nadpoloviční část zisku je reinvestována do rozvoje sociálního podniku, darována na rozvoj komunity nebo dána zakládající NNO na její poslání vlastní zodpovědnost za zisk / ztrátu samostatnost v rozhodování a řízení

24 Enviro a místní prospěch spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni využívá inovativní přístupy zohledňuje ekologické aspekty

25 Naplňování principů enviro a místního prospěchu využívání místních zdrojů služby a výroba šetrná k ŽP zapojení do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí se stakeholdery podíl na řešení lokálních a regionálních problémů reakce na regionální rozvojové strategie zapojení dobrovolníků identifikování místních tradic a možnosti jejich využití, obnovení orientace na lokalitu

26 Situace v ČR

27 Typy sociálních podniků Integrační – zaměstnávají znevýhodněné (trvale nebo dočasně)‏ a) sociální firmy zaměstnávají těžce znevýhodněné cílové skupiny b) sociální družstva jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů Ostatní – místní a ekologický rozměr, přivýdělek NNO

28 Historické kořeny současného stavu Program EQUAL: sociální firmy – Fokus Praha a SANANIM sociální družstva – SČMVD sociální podniky – zastřešení pod NTS C (předchůdce TESSEA) Nově: společensky prospěšné podniky – HUB Praha

29 Strategie a koncepce souvislost s integrací znevýhodněných Koncepce romské integrace Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Doporučení pro obce pro předcházení sociálně vyloučených lokalit Národní plán podpory a integrace občanů se ZP Strategie udržitelného rozvoje Strategie regionálního rozvoje Národní plán reforem

30 Mezirezortní problematika MPSV MPO MMR Úřad vlády: Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro NNO MŽP

31 Připravuje se zákon o statusu veřejné prospěšnosti veřejná prospěšnost je v novém občanském zákoníku obsah bude vymezen samostatným zákonem připravuje ho AVPO s ministerstvem spravedlnosti zatím se tam sociální podnikání nevejde, ale počítá se s ním mají být daňové úlevy počítá se se 100% reinvesticí zisku

32 Jaká existuje v současné době podpora ze strany státu a dalších institucí

33 Poradenství Nadace Via - Akcelerátor Akademie sociálního podnikání NESsT SČMVD PPSD Fokus Praha P3 – People, Planet, Profit MPSV chystá regionální poradenství a možnost stáží

34 Finance Nadace České spořitelny – pilotní půjčkový projekt pro rozjezd sociálního podnikání Výzvy Sociální ekonomika č.8 IOP a č.30 OP LZZ (MPSV) Výzvy Mezinárodní spolupráce OP LZZ (MPSV) Nadace Vodafone – Rok jinak – plat podnikatele pro rozjezd sociálního podnikání NNO

35 Sociální podnikání – nová priorita Bruselu politická konference Iniciativa pro sociální podnikání + akční plán zlepšit přístup k financování, propagaci a právní prostředí krize – nový model podnikání

36 Co se chystá ve strukturálních fondech Podpora sociálního podnikání ze strany EK – Iniciativa pro sociální podnikání Jedním z finančních nástrojů budou i strukturální fondy Počítá se s kombinací grantů a mikropůjček Snad bude i poradenství, vzdělávání a podpora Vše se teprve začne připravovat, nyní je to jen jako téma

37 Zákon ano či ne? zatím má v Evropě málo zemí legislativní zakotvení SP klíčový je účel slovenský model – SP jako nástroj podpory zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti 2005)‏ sociální družstvo (Itálie 1981, Polsko 2006) – vazba na právní formu jiné úpravy (např. Finsko 2003 nebo Francie 2001)‏ Velká Británie Jaká bude „česká cesta“ ? Integrační sociální podnik?

38 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek obdoba zeleného nakupování podpora sociálních podniků nákupem zboží a služeb existuje doporučení Evropské komise Metodika zadávání veřejných zakázek - MMR 7/2012 v ČR již existují první zkušenosti a ASZ je vždy u toho příklady: Most, Jirkov, Bruntál, Praha – Modřany nově návrh EK na revizi směrnice na veřejné zakázky za účelem podpory integračních SP

39 Měření efektivity sociálních podniků je třeba zjišťovat efektivitu dopadů sociálního podnikání přínosy finanční i nefinanční existují různé metody měření TESSEA pilotně ověřovala metodu SROI velmi důležité a obtížné téma

40 Trendy v ČR sociální podniky z iniciativy obcí integrace znevýhodněných prostřednictvím zaměstnání doplňkové financování pro NNO malý zájem podnikatelské sféry podpora z evropských peněz formou mikropůjček a grantů roste zájem médií nebezpečí zploštění

41 Co dělá P3?

42 Projekt TESSEA získává mezinárodní zkušenosti přenos dobré praxe z Polska, Itálie a Velké Británie aktualizovaný seznam sociálních podniků zpravodaj a web 14 osvětových seminářů v regionech o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti vytvoření klubu sociálních podnikatelů – den otevřených dveří pro členy TESSEA

43 Projekt Podnikání jinak propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů dokumentární film o SE v ČR, Belgii a Rakousku a 16 medailonků o soc. podnikatelích přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie vybudování sítě ambasadorů v 8 regionech publikace Příklady dobré praxe manuál Jak založit sociální podnik

44 Přihlašte se on-line do TESSEA do seznamu sociálních podniků od konce listopadu také přes chystaný web

45 Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 16, Praha 5 - Smíchov


Stáhnout ppt "Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google