Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012

2 Poslání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

3 P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

4 Koncept trojího prospěchu

5 Co děláme vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání pomáháme s přípravou projektů na založení sociálních podniků školíme ženy – migrantky jak začít podnikat realizujeme projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání

6 TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku

7 vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky spolufinancovaného z ESF a St. rozpočtu ČR v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání 225 členů z řad fyzických i právnických osob

8 Co dělá TESSEA integrování akademické sféry (FSV UK, FF UK, UJEP) prostor pro výměnu informací měsíční zpravodaj odborné studie a analýzy definice a principy včetně indikátorů

9 Co dělá TESSEA souhrnná Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR seznam sociálních podniků v ČR lobování a prosazování tématu účast na přípravě programovacího období 2014+

10 Seznam sociálních podniků seznam sociálních podniků zatím téměř 70 sociálních podniků údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami vnímají se jako sociální podniky nebo začínající sociální podniky

11 Seznam sociálních podniků seznam nyní na www.p-p-p.cz, od konce listopadu na www.ceske-socialni-podnikani.czwww.p-p-p.cz www.ceske-socialni-podnikani.cz odhadujeme min. 100 podniků děláme aktualizaci bude třídění podle oborů a regionů

12 Co je sociální podnikání

13 České pojetí sociálního podnikání široké, důraz kladen na podnikání Co tam patří: zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky)‏ poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

14 Co je sociální podnikání (1) podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí hraje důležitou roli v místním rozvoji vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

15 Co je sociální podnikání (2) pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního

16 Jaká právní forma? (1) jednotlivec – fyzická osoba společnost s ručením omezeným družstvo – nově sociální družstvo jiné typy obchodních společností obecně prospěšná společnost občanské sdružení? od 1.1.2013 bude ústav - založen za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti

17 Jaká právní forma? (2) Vliv má: - charakter podnikatelského záměru - potřeba spoluzodpovědnosti - struktura zainteresovaných skupin - předpokládaný další rozvoj - způsob financování a finanční a investiční náročnost podnikání - výše základního vkladu - další faktory – individuálně, včetně historie podnikatelského záměru

18 Sociální podniky

19 Principy sociálního podniku

20 Sociální prospěch provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo)‏ demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně – manažerské rovině)

21 Naplňování principu sociálního prospěchu zaměstnávání znevýhodněných osob vlastní předmět podnikání může být prospěšný vůle zakladatelů dělat něco prospěšného Zaměstnanci mohou se vyjádřit ke strategii podniku jsou informováni o dění v podniku jsou povzbuzováni ke spoluúčasti tam, kde to má smysl jsou vedeni ke spoluodpovědnosti za chod podniku jsou rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti

22 Ekonomický prospěch není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace) vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise)‏ může využívat vícezdrojového financován

23 Naplňování principů ekonomického prospěchu soustavná výroba zboží / poskytování služeb nadpoloviční část zisku je reinvestována do rozvoje sociálního podniku, darována na rozvoj komunity nebo dána zakládající NNO na její poslání vlastní zodpovědnost za zisk / ztrátu samostatnost v rozhodování a řízení

24 Enviro a místní prospěch spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni využívá inovativní přístupy zohledňuje ekologické aspekty

25 Naplňování principů enviro a místního prospěchu využívání místních zdrojů služby a výroba šetrná k ŽP zapojení do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí se stakeholdery podíl na řešení lokálních a regionálních problémů reakce na regionální rozvojové strategie zapojení dobrovolníků identifikování místních tradic a možnosti jejich využití, obnovení orientace na lokalitu

26 Situace v ČR

27 Typy sociálních podniků Integrační – zaměstnávají znevýhodněné (trvale nebo dočasně)‏ a) sociální firmy zaměstnávají těžce znevýhodněné cílové skupiny b) sociální družstva jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů Ostatní – místní a ekologický rozměr, přivýdělek NNO

28 Historické kořeny současného stavu Program EQUAL: sociální firmy – Fokus Praha a SANANIM sociální družstva – SČMVD sociální podniky – zastřešení pod NTS C (předchůdce TESSEA) Nově: společensky prospěšné podniky – HUB Praha

29 Strategie a koncepce souvislost s integrací znevýhodněných Koncepce romské integrace Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Doporučení pro obce pro předcházení sociálně vyloučených lokalit Národní plán podpory a integrace občanů se ZP Strategie udržitelného rozvoje Strategie regionálního rozvoje Národní plán reforem

30 Mezirezortní problematika MPSV MPO MMR Úřad vlády: Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro NNO MŽP

31 Připravuje se zákon o statusu veřejné prospěšnosti veřejná prospěšnost je v novém občanském zákoníku obsah bude vymezen samostatným zákonem připravuje ho AVPO s ministerstvem spravedlnosti zatím se tam sociální podnikání nevejde, ale počítá se s ním mají být daňové úlevy počítá se se 100% reinvesticí zisku

32 Jaká existuje v současné době podpora ze strany státu a dalších institucí

33 Poradenství Nadace Via - Akcelerátor Akademie sociálního podnikání NESsT SČMVD PPSD Fokus Praha P3 – People, Planet, Profit MPSV chystá regionální poradenství a možnost stáží

34 Finance Nadace České spořitelny – pilotní půjčkový projekt pro rozjezd sociálního podnikání Výzvy Sociální ekonomika č.8 IOP a č.30 OP LZZ (MPSV) Výzvy Mezinárodní spolupráce OP LZZ (MPSV) Nadace Vodafone – Rok jinak – plat podnikatele pro rozjezd sociálního podnikání NNO

35 Sociální podnikání – nová priorita Bruselu politická konference 18.11.2011 Iniciativa pro sociální podnikání + akční plán zlepšit přístup k financování, propagaci a právní prostředí krize – nový model podnikání

36 Co se chystá ve strukturálních fondech Podpora sociálního podnikání ze strany EK – Iniciativa pro sociální podnikání Jedním z finančních nástrojů budou i strukturální fondy Počítá se s kombinací grantů a mikropůjček Snad bude i poradenství, vzdělávání a podpora Vše se teprve začne připravovat, nyní je to jen jako téma

37 Zákon ano či ne? zatím má v Evropě málo zemí legislativní zakotvení SP klíčový je účel slovenský model – SP jako nástroj podpory zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti 2005)‏ sociální družstvo (Itálie 1981, Polsko 2006) – vazba na právní formu jiné úpravy (např. Finsko 2003 nebo Francie 2001)‏ Velká Británie Jaká bude „česká cesta“ ? Integrační sociální podnik?

38 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek obdoba zeleného nakupování podpora sociálních podniků nákupem zboží a služeb existuje doporučení Evropské komise Metodika zadávání veřejných zakázek - MMR 7/2012 v ČR již existují první zkušenosti a ASZ je vždy u toho příklady: Most, Jirkov, Bruntál, Praha – Modřany nově návrh EK na revizi směrnice na veřejné zakázky za účelem podpory integračních SP

39 Měření efektivity sociálních podniků je třeba zjišťovat efektivitu dopadů sociálního podnikání přínosy finanční i nefinanční existují různé metody měření TESSEA pilotně ověřovala metodu SROI velmi důležité a obtížné téma

40 Trendy v ČR sociální podniky z iniciativy obcí integrace znevýhodněných prostřednictvím zaměstnání doplňkové financování pro NNO malý zájem podnikatelské sféry podpora z evropských peněz formou mikropůjček a grantů roste zájem médií nebezpečí zploštění

41 Co dělá P3?

42 Projekt TESSEA získává mezinárodní zkušenosti přenos dobré praxe z Polska, Itálie a Velké Británie aktualizovaný seznam sociálních podniků zpravodaj a web 14 osvětových seminářů v regionech o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti vytvoření klubu sociálních podnikatelů – 27.11.2012 den otevřených dveří pro členy TESSEA

43 Projekt Podnikání jinak propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů dokumentární film o SE v ČR, Belgii a Rakousku a 16 medailonků o soc. podnikatelích přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie vybudování sítě ambasadorů v 8 regionech publikace Příklady dobré praxe manuál Jak založit sociální podnik

44 Přihlašte se on-line do TESSEA do seznamu sociálních podniků www.p-p-p.cz od konce listopadu také přes chystaný web www.ceske-socialni-podnikani.cz

45 Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 16, Praha 5 - Smíchov


Stáhnout ppt "Trendy a možnosti v oblasti sociálního podnikání Petra Francová Seminář ASZ Praha 6.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google