Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální ekonomika a podnikání Petra Francová Výroční konference IOP Ostrava 19.9.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální ekonomika a podnikání Petra Francová Výroční konference IOP Ostrava 19.9.2012."— Transkript prezentace:

1 Sociální ekonomika a podnikání Petra Francová Výroční konference IOP Ostrava 19.9.2012

2 Poslání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

3 P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

4 Koncept trojího prospěchu

5 Co děláme • vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA • organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků • poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání • pomáháme s přípravou projektů na založení sociálních podniků • školíme ženy – migrantky jak začít podnikat • realizujeme projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání

6 TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku

7 • vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky spolufinancovaného z ESF a St. rozpočtu ČR v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. • názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání • 225 členů z řad fyzických i právnických osob

8 Co dělá TESSEA • integrování akademické sféry (FSV UK, FF UK, UJEP) • prostor pro výměnu informací • měsíční zpravodaj • odborné studie a analýzy • definice a principy včetně indikátorů

9 Co dělá TESSEA • souhrnná Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR • seznam sociálních podniků v ČR • lobování a prosazování tématu • účast na přípravě programovacího období 2014+

10 Seznam sociálních podniků • seznam sociálních podniků • zatím téměř 70 sociálních podniků • údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami • vnímají se jako sociální podniky nebo začínající sociální podniky

11 Seznam sociálních podniků • seznam nyní na www.p-p-p.cz, od října na www.ceske- socialni-podnikani.czwww.p-p-p.czwww.ceske- socialni-podnikani.cz • odhadujeme min. 100 podniků • připravujeme aktualizaci • bude třídění podle oborů a regionů

12 Co je sociální podnikání

13 České pojetí sociálního podnikání široké, důraz kladen na podnikání Co tam patří: • zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky)‏ • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností • jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání • doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

14 Co je sociální podnikání (1) • podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí • hraje důležitou roli v místním rozvoji • vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

15 Co je sociální podnikání (2) • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu • sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech • sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního

16 Jaká právní forma? • jednotlivec – fyzická osoba • společnost s ručením omezeným • družstvo • jiné typy obchodních společností • obecně prospěšná společnost • občanské sdružení?

17 Sociální podniky

18 Principy sociálního podniku

19 Sociální prospěch • provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu • založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo)‏ • demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně – manažerské rovině)

20 Ekonomický prospěch • není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace) • vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce • nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika • případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise)‏ • může využívat vícezdrojového financován

21 Enviro a místní prospěch • spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje • podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů • podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni • využívá inovativní přístupy • zohledňuje ekologické aspekty

22 Situace v ČR

23 Typy sociálních podniků Integrační – zaměstnávají znevýhodněné (trvale nebo dočasně)‏ a) sociální firmy zaměstnávají těžce znevýhodněné cílové skupiny b) sociální družstva jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů Ostatní – místní a ekologický rozměr, přivýdělek NNO

24 Strategie a koncepce souvislost s integrací znevýhodněných • Koncepce romské integrace • Strategie boje proti sociálnímu vyloučení • Doporučení pro obce pro předcházení sociálně vyloučených lokalit • Národní plán podpory a integrace občanů se ZP • Strategie udržitelného rozvoje • Strategie regionálního rozvoje • Národní plán reforem

25 Mezirezortní problematika • MPSV • MPO • MMR • Úřad vlády: Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro NNO • MŽP

26 Připravuje se zákon o statusu veřejné prospěšnosti • veřejná prospěšnost je v novém občanském zákoníku • obsah bude vymezen samostatným zákonem • připravuje ho AVPO s ministerstvem spravedlnosti • zatím se tam sociální podnikání nevejde, ale počítá se s ním • mají být daňové úlevy • počítá se se 100% reinvesticí zisku

27 Iniciativa pro sociální podnikání

28 Sdělení Evropské komise z 25.10.2012 • 3 hlavní témata: financování, viditelnost a právní prostředí • byl vytvořen akční plán s 11 akcemi • spuštění plánováno do konce 2012 • pracovní skupina expertů v Bruselu

29 1. financování • vytvoření právního rámce pro Evropský fond sociálního podnikání na investice do SP • mikroúvěry • evropský finanční nástroj • investiční priorita ve strukturálních fondech

30 2. viditelnost • vytvoření mapy SP v Evropě • identifikace dobré praxe a replikovatelných modelů • veřejná databáze značek a osvědčení • vytvoření elektronické platformy pro setkávání

31 3. právní prostředí • status evropských družstev, nadací a možná i vzájemných společností • veřejné zakázky – návrh EK na revizi směrnice na veřejné zakázky za účelem podpory integračních SP • veřejná podpora – zjednodušení pravidel pro sociální a místní služby

32 Trendy v ČR • sociální podniky z iniciativy obcí • integrace znevýhodněných prostřednictvím zaměstnání • doplňkové financování pro NNO • malý zájem podnikatelské sféry • podpora z evropských peněz formou mikropůjček a grantů • roste zájem médií • nebezpečí zploštění

33 Co připravuje P3?

34 Projekt TESSEA získává mezinárodní zkušenosti • přenos dobré praxe z Polska, Itálie a Velké Británie • aktualizovaný seznam sociálních podniků • zpravodaj a web • 14 osvětových seminářů v regionech o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek • návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti • vytvoření klubu sociálních podnikatelů • den otevřených dveří pro členy TESSEA

35 Projekt Podnikání jinak • propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů • dokumentární film o SE v ČR a 16 medailonků o soc. podnikatelích • přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie • vybudování sítě ambasadorů • publikace Příklady dobré praxe • manuál Jak založit sociální podnik

36 Přihlašte se on-line • do TESSEA • do seznamu sociálních podniků www.p-p-p.cz od října také přes chystaný web www.ceske-socialni-podnikani.cz

37 Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 16, Praha 5 - Smíchov petra.francova@p-p-p.cz www.p-p-p.cz nebo www.people-planet-profit.cz


Stáhnout ppt "Sociální ekonomika a podnikání Petra Francová Výroční konference IOP Ostrava 19.9.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google