Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013. Obecné informace usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572; přílohou - Realizační plán Koncepce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013. Obecné informace usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572; přílohou - Realizační plán Koncepce."— Transkript prezentace:

1 Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013

2 Obecné informace usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572; přílohou - Realizační plán Koncepce romské integrace 2010 – 2013; 1) úkoly pro resorty – požadavky na systémové změny (např. změna legislativy, v dotační politice resortu); 2) doporučení pro kraje o obce - návrhy na opatření na lokální úrovni, uplatnění osvědčených postupů; opatření propojena s dotačními programy; prezentace příkladů dobré praxe; vyhodnocení pokroku v naplňování ve Zprávě o stavu romské menšiny v ČR.

3 Tématické okruhy Koncepce: Vzdělávání Zaměstnanost Předlužení Bydlení Sociální oblast Zdravotní péče Bezpečnost Podpora a rozvoj romské kultury a jazyka

4 Institucionální zabezpečení implementace Koncepce na lokální úrovni Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny – komunikuje s resorty a dalšími státními institucemi, monitoruje situaci Romů a informuje o ní vládu a mezinárodní instituce, vytváří koncepční řešení. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách - přenos proinkluzivních národních strategií na místní úroveň prostřednictvím lokálních partnerství. Krajští koordinátoři pro romské záležitosti - v rámci přenesené působnosti kraje koordinují naplňování státní politiky romské integrace na území kraje,metodické vedení romských poradců. Romští poradci – v rámci přenesené působnosti obcí podporují naplňování úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Terénní pracovníci obcí – každodenní sociální práce

5 VZDĚLÁVÁNÍ návaznost na Národní akční plán inkluzivního vzdělávání a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2011 – 2015; inkluze sociálně znevýhodněných romských dětí do běžných škol, snížení míry selektivity vzdělávacího systému; implementace na úrovni krajů a obcí - podpora ze strany Center na podporu inkluzivního vzdělávání (11 poboček - Plzeň, Most, Liberec, České Budějovice, Praha, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Opava a Karviná); Rozvoj sítě služeb systému včasné péče Reforma fungování školských poradenských pracovišť Zvýšení prostupnosti vzdělávacího systému Systematice programu asistent pedagoga

6 Programy na podporu přestupu do sekundárního a terciálního vzdělávání (osvěta směrem k rodičům, vzdělávací, motivační a osobnostně rozvojové aktivity pro žáky, doučování, kariérní poradenství, příprava na přijímací zkoušky); Vzdělávání dospělých Romů (rozvoj programů na podporu funkční gramotnosti, profesní vzdělávání); Odborná příprava pedagogů a poradenských pracovníků (vzdělávání, metodická podpora a supervize).

7 ZAMĚSTNANOST regionální rozvoj - komplexní řešení situace obyvatel vyloučených romských lokalit, přístup k zaměstnání (revitalizace území, budování funkční infrastruktury, zvýšení počtu prac. příležitostí, podpora podnikatelských aktivit); partnerství klíčových subjektů (tj. kraje, místní samosprávy, úřadů práce, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí, NNO); socioekonomická analýza, identifikace problémů a řešení, formulace rozvojových záměrů a projektů zapojení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách; -financování – z evropských strukturálních fondů cílených na regionální rozvoj a rozvoj lidských zdrojů.

8 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti (úkol MPSV - individualizace podpory obtížně zaměstnatelných uchazečů v souladu s doporučeními Světové banky) - zvýšení počtu pracovníků v přímé práci, jejich odborná příprava a metodická podpora, profilování uchazečů o zaměstnání. Propojení veřejných služeb zaměstnanosti se sociálními službami -stabilizace životní situace (tj. řešení doprovodných sociálních problémů jako je předlužení, problémů s bydlením, atd.). Podpora sociálního podnikání - finanční a metodická podpora MPSV, na lokální úrovni konzultační role Agentury.

9 Programy prevence budoucí nezaměstnanosti Romů a ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti rekvalifikační programy, pracovní výcvik, profesní vzdělávání Antidiskriminační opatření osvěta, monitoring diskriminace, dostupnost bezplatného antidiskriminačního servisu, zapojení inspektorátu práce. Boj proti nelegálnímu zaměstnávání Rozvoj alternativních forem zaměstnávání romských žen -osvěta, vzdělávání žen odtržených od účasti na trhu práce, dostupnost péče o děti, práce na částečný úvazek.

10 PŘEDLUŽENÍ Budování finanční gramotnosti v návaznosti na Národní strategii finančního vzdělávání a Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (preventivně orientované osvětové programy a informační kampaně). Bezplatné protidluhové poradenství propojené s integračními sociálními službami (dotační podpora z EFS – úkol MPSV zohlednit tuto služby v návazných programech). Vzdělávání sociálních pracovníků v této oblasti

11 BYDLENÍ Revitalizace sociálně vyloučených romských lokalit -zvýšení prostorové mobility vyloučených Romů, dostupnost a kvalita bydlení pro nízkopříjmové romské domácnosti; -prostředkem změny Integrovaný plán rozvoj města; -financování – evropské strukturální fondy. Dostupnost sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva -Koncepce politiky bydlení do roku 2020 schválená vládou 13. července 2011 usnesením č. 524; -dotační program Podpora výstavby podporovaných bytů (podprogram vstupní byty) - využití modelu prostupného sociálního bydlení.

12 Včasná prevence ztráty bydlení - dialog a koordinace postupů místní samosprávy (zejména bytového a sociálního odboru, pronajímatelů, správců nemovitosti, NNO); -tvorba společné metodiky práce s dlužníky na nájmu Dostupné nástroje: 1) včasná kontrola úhrady nájmu; 2) sjednání splátkového kalendáře; 3) institut zvláštního příjemce či poukázání doplatku na bydlení pronajímateli; 4) propojení pronájmu s realizací sociálních programů (např. TSP); 5) institut domovnictví.

13 SOCIÁLNÍ OBLAST - posun těžiště od výplaty sociálních dávek k využívání aktivizujících sociálních služeb; Budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb -komplexnost, vzájemná provázanost a koordinovanost sociálních služeb na lokální úrovni role krajů a obcí; -Střednědobé plánování sociálních služeb (metodická podpora tvůrců formou vzdělávání, konzultací, materiálů – úkol MPSV) ; Systematizace evidence a evaluace sociálních programů (lepší identifikace dopadů programů na situaci vyloučených Romů ) - odborná diskuse, sdílení příkladů dobré a špatné praxe, vzdělávání a metodická podpora poskytovatelů – úkol ZLP se zapojením Agentury ve spolupráci s MPSV

14 ZDRAVÍ -v návaznosti na program Světové zdravotnické organizace „Zdraví 21 – zdraví pro všechny do 21. století“; -redukce sociálních rozdílů ve zdraví, zabránění předčasným úmrtím a nadměrné nemocnosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. Rozšíření programu Zdravotně sociální pomoc Odborná příprava zdravotnických pracovníků v oblasti práce s lidmi s odlišnou kulturní a sociální zkušeností

15 BEZPEČNOST Dvě priority: Boj proti extremismu a rasově motivované trestné činnosti Prevence kriminality a rizikových forem chování EXTREMISMUS návaznost na Koncepci boje proti extremismu; řada doporučení - Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím konzultační role – Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

16 PREVENCE KRIMINALITY A RIZIKOVÝCH FOREM CHOVÁNÍ - návaznost na Strategii prevence kriminality 2012 až 2015 a Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám 2008 – 2012 Opatření: Včlenění tématu do krajských a lokálních Koncepcí prevence kriminality -dialog klíčových subjektů (tj. policie, místní samosprávy, vzdělávacích institucí, poskytovatelů sociálních služeb, atd.), uzavírání koordinačních dohod mezi obcí a policií; Využívání sociální práce ve vztahu k obětem a svědkům trestné činnosti (asistent prevence kriminality) Rozšíření programu romský mentor Efektivní řešení užívání drog a dalších typů závislostí (propojení s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012)

17 ROZVOJ A UCHOVÁNÍ ROMSKÉ KULTURY A JAZYKA Prezentace romské kultury a dějin v mainstreamových kulturních institucích (otevřenost krajů a místní samosprávy jako zřizovatelů, možnost zapůjčení sbírkového fondu z Muzea romské kultury) Dostupnost výuky romského jazyka (vodítkem Rámcová osnova pro výuku romského jazyka Rady Evropy, volitelná aktivita pro zájemce) Výzkum a rozvoj teorie o romské kultuře Uchování trvalé vzpomínky na oběti romského holocaustu (včlenění tématu do rámcových vzdělávacích programů, úprava pietních míst dle usnesení ze dne 4. května 2009 č. 589 a usnesení ze dne 2. března 2011 č. 258, Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu při MŠMT) Existující dotační programy: Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (MK) Podpora integrace příslušníků romské komunity (MK) Rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (MK) Výběrové dotační řízení pro oblast profesionálního hudebního umění (MK) Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (MŠMT)

18 Děkuji za pozornost Kontakt: Email: kosatkova.eva@vlada.czkosatkova.eva@vlada.cz Tel: 224 002 074 Web: www.vlada.czwww.vlada.cz www.socialni-zaclenovani.cz


Stáhnout ppt "Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013. Obecné informace usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572; přílohou - Realizační plán Koncepce."

Podobné prezentace


Reklamy Google