Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Školení pro dopravce v taxislužbě Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy Ing. Pavla Černá – vedoucí odboru dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Školení pro dopravce v taxislužbě Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy Ing. Pavla Černá – vedoucí odboru dopravy."— Transkript prezentace:

1

2 1 Školení pro dopravce v taxislužbě Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy Ing. Pavla Černá – vedoucí odboru dopravy

3 2 wwww.hradeckralove.org Novela zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby k 1. 5. 2013 Základní znaky nové úpravy taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy: sloučení taxislužby a vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy úprava tzv. drink servisů (přeprava osob vozidlem cestujícího) dopravce musí být vlastníkem či provozovatelem vozidla taxislužby vozidlo taxislužby může být evidováno pouze na jednoho dopravce vydání dokladu o zaplacení je povinné až na požádání cestujícího (pozn. - vždy je však třeba „stvrzenku“ vytisknout jako součást záznamu o provozu vozidla) nová definice spolehlivosti nové povinnosti řidičů a jim odpovídající přestupky průkazy řidiče taxislužby na řidiče, nikoliv na dopravce zrušení pruhů a evidenčního čísla na vozidle taxislužby Implementace směrnice ES 2002/15 o pracovní době řidičů a adaptace nařízení ES 181/2009 o právech cestujících v autobusové dopravě

4 3 wwww.hradeckralove.org Definice, pojmy § 2 odst. 4: Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu. Tuzemský dopravce je dopravce, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese nebo silniční dopravu pro vlastní potřeby k zajištění své podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky. Podnikatel v silniční dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby. § 21 a násl.: Dopravce v taxislužbě (dříve zákon používal pojem provozovatel taxislužby) – tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, tj. podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu formou taxislužby (tzn. že způsob jím poskytované přepravy naplňuje definici podle § 2 odst. 9). § 2 odst. 9: Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou. § 2 odst. 10: Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná osobní doprava pro cizí potřeby, která není linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní kyvadlovou dopravou a kterou se na základě předchozí objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě a) nejvýše 9 osob včetně řidiče, jedná-li se o mezinárodní dopravu, nebo b) více než 9 osob včetně řidiče.

5 4 wwww.hradeckralove.org Příslušnost dopravních úřadů Věcná příslušnost (§ 34 odst. 1) Ve věcech taxislužby a městské autobusové dopravy (tj. vztahují se specificky pouze na taxislužbu a městskou autobusovou dopravu) Magistrát hl. m. Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností V ostatních věcech (tj. vztahují se k provozování silniční dopravy obecně nebo specificky na jiný druh dopravy než taxislužba a MAD) Magistrát hl. m. Prahy a krajské úřady Místní příslušnost (§ 34 odst. 2 a § 21c odst. 1) Pokud se řízení / postup správního orgánu týká právnické osoby – určující je její sídlo zapsané v obchodním rejstříku (základním registru osob) podnikající fyzické osoby – určující je její místo podnikání zapsané v živnostenském rejstříku (základním registru osob) fyzické osoby (nepodnikající, tj. zejm. řidiče) – určující je její místo trvalého pobytu zapsané v evidenci obyvatel (základním registru obyvatel) Pozn.: Místní příslušnost při ukládání sankcí uvedena samostatně pod bodem 9.

6 5 wwww.hradeckralove.org Základní koncepce taxislužby

7 6 wwww.hradeckralove.org Základní charakteristiky nové koncepce taxislužby Vozidlo taxislužby (§ 21 odst. 1) je vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby Vozidlo cestujícího (§ 21 odst. 1) je vozidlo, které poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy Dopravce 100% odpovídá za provoz jeho vozidlem taxislužby dopravce je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla zapsaným v Registru vozidel (POZOR provozovatel vozidla je osoba zapsaná jako provozovatel v Registru vozidel, nikoliv v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě/registru dopravců/CRD – neplést se starším pojmem provozovatel taxislužby) (§ 21a odst. 1 písm. b)) nikdo jiný nesmí vozidlem taxislužby provozovat taxislužbu než dopravce, na kterého je vozidlo evidováno (§ 21 odst. 2) mimo provozování taxislužby (soukromý provoz, jiný druh dopravy) vozidlo nesmí budit dojem, že se jedná o vozidlo taxislužby (§ 21 odst. 6 písm. b))

8 7 wwww.hradeckralove.org Výjimky z označení a vybavení vozidla taxislužby - výjimky při použití taxametru při poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy (§ 21 odst. 4) - výjimky z povinnosti vybavit vozidlo taxametrem (přepravy pouze na smlouvy, § 21a odst. 2 písm. b)) Upevnění pracovněprávního vztahu mezi dopravcem a řidičem mezi dopravcem a řidičem musí být základní pracovněprávní vztah (§ 21 odst. 3 písm. a); dle § 3 zákoníku práce se jedná o pracovní poměr, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti), případně se může jednat o manžela/ku nebo registrovaného/nou partnera/ku dopravce však nemusí své řidiče hlásit dopravnímu úřadu Řidič taxislužby (§ 21c, 21d) osoba, která má uděleno platné oprávnění řidiče taxislužby oprávnění je prokazováno průkazem řidiče taxislužby jeden řidič = jedno oprávnění/průkaz řidiče taxislužby odpovědný za své jednání (přestupky řidiče - u závažných přestupků je možno uložit zákaz činnosti)

9 8 wwww.hradeckralove.org Evidence vozidel taxislužby Taxislužbu lze provozovat pouze vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího. Vozidlem taxislužby je podle § 21 odst. 1 písm. a) vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. je nově upravena pouze v zákoně, a to v § 21a je součástí Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (§ 34b odst. 1) zápis a vyřazení vozidla jsou evidenční úkony - nejedná se tedy o správní řízení, a výsledkem tak nebude rozhodnutí (§ 21a odst. 1 a 5 – zapíše/vyřadí) místní příslušnost dopravní úřadu se určuje podle sídla dopravce – právnické osoby nebo místa podnikání – podnikající fyzické osoby (§ 34 odst. 2) Zařazení vozidla Vozidlo se zapisuje na základě žádosti dopravce, která obsahuje: obecné náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu SPZ, tovární značku a obchodní označení vozidla (§ 21a odst. 2 písm. a)) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně oznámení, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem budou poskytovány přepravy výhradně na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4 (§ 21a odst. 2 písm. b))

10 9 wwww.hradeckralove.org Podmínky pro zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby: j edná se o vozidlo kategorie L nebo M1 (§ 21a odst. 1 písm. a)) dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích s tím, že zákon o silniční dopravě ani zákon č. 56/2001 Sb. nestanoví, že dopravce musí být v registru vozidel zapsán jako podnikající fyzická osoba (na IČO). Dopravní úřad proto zaeviduje i vozidlo, u něhož bude dopravce zapsán jako soukromá fyzická osoba (na RČ) (§ 21a odst. 1 písm. b)) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce (§ 21a odst. 1 písm. c)) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v § 21a odst. 5 písm. d), tedy že dopravci nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm. l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil – jedná se o delikt spočívající v tom, že dopravce nezajistí, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba (§ 21a odst. 1 písm. d)) Splňuje-li vozidlo tyto podmínky, dopravní úřad bezodkladně zapíše (provede úkon v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě) vozidlo do evidence vozidel taxislužby, a to k datu provedení úkonu, nepožádá-li dopravce o pozdější datum. Dopravci vydá výpis, který opatří jménem, příjmením, podpisem a otiskem úředního razítka s malým státním znakem ČR. Výpis z evidence vozidel taxislužby je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč (položka č. 34 bod 11 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) – poplatek je za 1 výpis bez ohledu na počet stran. Nesplňuje-li vozidlo podmínky, dopravní úřad vozidlo nezapíše a sdělí žadateli důvod (nevydává rozhodnutí).

11 10 wwww.hradeckralove.org

12 11 wwww.hradeckralove.org Změna údajů Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů o taxametru nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny (§ 21a odst. 4). Jak stanoví § 21 odst. 3 písm. b), vozidlo taxislužby musí být vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. Proto i při změně údajů, které sice dopravce nemusí hlásit, musí dopravce přijít na dopravní úřad požádat si o nový výpis obsahující aktuální údaje (v případě, že se mění údaje obsažené ve výpisu z evidence vozidel taxislužby). Vyřazení vozidla taxislužby Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, a to opět k datu provedení úkonu, nepožádá- li dopravce o pozdější datum, pokud vozidlo nesplňuje podmínky podle § 21a písm. a) až c) (kategorie L nebo M1, vlastník nebo provozovatel, není evidováno pro jiného dopravce) (§ 21a odst. 5 písm. a)) dopravce pozbude oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní malými vozidly (živnostenský úřad koncesi zruší nebo změní – v rozsahu koncese již nebude oprávnění k provozování „malé“ osobní dopravy; v případě přerušení nebo pozastavení živnosti se vozidlo nevyřazuje) o to dopravce požádá (§ 21a odst. 5 písm. c)) dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm. l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil (nezajistil, aby vozidlem neprovozovala taxislužbu jiná osoba) (§ 21a odst. 5 písm. d))

13 12 wwww.hradeckralove.org Přechodná ustanovení I. Vyřazení vozidel která nesplňují požadavky § 21a odst. 1 do 3 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 1. 8. 2013). Vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel. II. Nahlášení taxametru do 31. 12. 2013 je dopravce povinen písemně oznámit: typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky nebo že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem Protože se jedná o změnu údajů, musí dopravce současně požádat o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby. Jestliže dopravce ve lhůtě údaje o taxametru nenahlásí, dopravní úřad k 1. 1. 2014 vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby vyřadí. III. Dokončení řízení zahájených před 1. 5. 2013 (žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby byla podána na podatelně dopravního úřadu do 30. 4. 2013 a nebyla dosud vyřízena). Řízení o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby se dokončí podle nových právních předpisů, tzn. že vozidlo musí splňovat podmínky § 21a odst. 1 namísto dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby dopravní úřad vydá výpis z evidence vozidel taxislužby dopravní úřad vyzve dopravce k doplnění žádosti tak, aby měla náležitosti § 21 odst. 2 (údaje o taxametru).

14 13 wwww.hradeckralove.org Správa řidičů taxislužby Oprávnění řidiče taxislužby právní stav – státní souhlas s výkonem určité činnosti nemá „hmatatelnou“ podobu deklarováno rozhodnutím dopravního úřadu o udělení oprávnění může být dopravní úřadem odejmuto (právním aktem – rozhodnutím) Udělení oprávnění řidiče taxislužby uděluje se na základě žádosti řidiče (fyzické osoby) k žádosti musí být přiložena fotografie (dle zákona o občanských průkazech) místní příslušnost dopravního úřadu se určuje podle místa trvalého pobytu žadatele (řidiče) podmínkou pro udělení je věk 21 let a spolehlivost (§ 9 odst. 3) platnost oprávnění řidiče taxislužby je 5 let v případě udělení oprávnění dopravní úřad žadateli namísto písemného vyhotovení rozhodnutí vydá průkaz řidiče taxislužby = postup podle § 151 správního řádu (vydání dokladu) Odejmutí oprávnění řidiče taxislužby Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud řidič přestane splňovat podmínku spolehlivosti (§9 odst. 3) první úkonem v řízení o odnětí oprávnění je vydání rozhodnutí nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby pozbývá platnosti průkaz řidiče taxislužby

15 14 wwww.hradeckralove.org Průkaz řidiče taxislužby osobní doklad řidiče taxislužby řidič jím prokazuje, že má uděleno platné oprávnění řidiče taxislužby doba platnosti průkazu řidiče taxislužby vždy koresponduje s platností uděleného oprávnění řidiče taxislužby lze zadržet (fyzicky) řidič jím prokazuje, že má uděleno platné oprávnění řidiče taxislužby

16 15 wwww.hradeckralove.org Vydání průkazu řidiče taxislužby při udělení oprávnění (namísto vyhotovení rozhodnutí) náhradou za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený průkaz řidiče taxislužby (duplikát neexistuje, řidič musí požádat o nový průkaz řidiče taxislužby):  řidič tuto skutečnost musí neprodleně nahlásit  poškozený průkaz musí současně vrátit  původní průkaz pozbývá platnosti  platnost průkazu je na dobu platnosti oprávnění  jedná se o vydání osvědčení podle § 155 správního řádu  v případě odejmutí oprávnění průkaz nevydá a sdělí důvod žadateli (řidiči) Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti  uplynutím doby platnosti oprávnění řidiče taxislužby  nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby  nahlášením jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození Do 7 dnů po skončení platnosti průkazu řidiče taxislužby je řidič povinen ho odevzdat dopravnímu úřadu (vyjma ztráty, zničení a odcizení, v případě poškození je povinen jej odevzdat současně s nahlášením jeho poškození)

17 16 wwww.hradeckralove.org Zadržení průkazu řidiče taxislužby může zadržet pracovník SOD, Policie ČR nebo městské policie za podmínky existence důvodné pochybnosti o spolehlivosti řidiče (tzn. že pracovník ví o existenci ztráty spolehlivosti podle § 9 odst. 3) pokud je průkaz neplatný o zadržení pracovník vystaví potvrzení (3 vyhotovení – 1 řidiči, 1 sobě a 1 příslušnému dopravnímu úřadu – tj. dle trvalého pobytu řidiče) Příslušný dopravní úřad do 10 pracovních dnů rozhodne o odnětí oprávnění (dle § 21c odst. 3 je prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí – tj. vypravení k doručení) anebo průkaz vrátí řidiči, pokud není neplatný (neplatný průkaz si dopravní úřad bez dalšího ponechá).

18 17 wwww.hradeckralove.org Spolehlivost řidiče taxislužby upravuje § 9 odst. 3 veškeré podklady si dopravní úřad opatřuje sám Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v 1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů, 2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo 3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu, b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v 1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem, 2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, c) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta, d) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

19 18 wwww.hradeckralove.org Přechodná ustanovení I. Dosavadní průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby zůstávají v platnost i  do 1. 11. 2013 – průkazy vydané do 31. 8. 2010 (pozbývají platnosti k 2. 11. 2013)  do 1. 5. 2014 – průkazy vydané od 1. 9. 2010 (pozbývají platnosti k 2. 5. 2014) Spolehlivost, práva a povinnosti spojená s dosavadním průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30. 4. 2013, tzn.  možnost vykonávat práci řidiče taxislužby jen pro dopravce, kterému byl dosavadní průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby vydán  způsob zadržení a odebrání průkazu, vč. důvodů odebrání  povinnosti dopravce s průkazem spojené (oznamovací, vrácení průkazu) II. Dokončení řízení Všechna správní řízení o žádostech o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby zahájená do 30. 4. 2013 (dopravní úřad obdržel žádost do půlnoci 30. 4. 2013) se po 1. 5. 2013 zastaví usnesením Pravomocně neskončená správní řízení o odebrání dosavadního průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby se dokončí podle zákona o silniční dopravě ve znění do 30. 4. 2013

20 19 wwww.hradeckralove.org Rozšíření působností obcí Vnitrostátní příležitostná osobní silniční doprava se stává taxislužbou, a proto tyto dopravce budou nadále kontrolovat „obecní“ dopravní úřady (bude se jednat o dopravce v taxislužbě) Místní příslušnost při ukládání sankcí Dopravcům podle zákona o silniční dopravě (jiný správní delikt): - dopravní úřad, v jehož územním obvodu byla provedena kontrola, na jejímž podkladě byl správní delikt zjištěn (§ 36 odst. 1 věta první zákona o silniční dopravě) Řidičům taxislužby (přestupek): - obecní úřad obce s rozšířenou působností (v Praze městské části 1-22), v jehož územním obvodu došlo ke spáchání přestupku (§ 55 odst. 1 a § 53 odst. 2, resp. § 53 odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

21 20 Magistrát města Hradec Králové ODBOR DOPRAVY Referentem dopravního úřadu pro taxislužbu v Hradci Králové je: Miroslav Gaj – tel. 495 707 813 e-mail: miroslav.gaj@mmhk.cz 20


Stáhnout ppt "1 Školení pro dopravce v taxislužbě Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy Ing. Pavla Černá – vedoucí odboru dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google