Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní poplatky. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce obecně závaznou vyhláškou zavést tyto místní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní poplatky. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce obecně závaznou vyhláškou zavést tyto místní."— Transkript prezentace:

1 Místní poplatky

2 Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce obecně závaznou vyhláškou zavést tyto místní poplatky:  poplatek ze psů,  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,  poplatek za užívání veřejného prostranství,  poplatek ze vstupného,  poplatek z ubytovací kapacity,  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

3 OZV - poznatky z činnosti KrÚ pokud OZV neodpovídá znění zákona, provést novelizaci (např. vlastník x držitel psa, ZSDP x DŘ) OZV dostupné na internetu, včetně příloh, vyznačovat vyvěšení a snětí OZV z úřední desky nechat na webových stránkách obce zveřejněné i starší OZV, které platily v předchozích obdobích (min. po dobu, kdy běží ještě lhůta pro jejich vyměření) – informační funkce pro poplatníka neupravovat v OZV sazbu, osvobození a jiné skutečnosti, které mají vliv na výši poplatku, během kalendářního roku - tyto změny vždy provádět k 1.1. kalendářního roku (vč. nabytí účinnosti) stanovovat v OZV termín splatnosti u poplatkové povinnosti vzniklé v průběhu roku po datu řádné splatnosti – od data splatnosti běží prekluzívní lhůta pro vyměření neuhrazeného poplatku ohlašovací povinnost (nejde o registraci dle § 125 - 131 DŘ) - stanovit ke vzniku, změně i zániku poplatkové povinnosti nelze upravovat jednotlivá ustanovení OZV odlišně od zákona resp. zavádět na svém území úpravu jinou, než jakou stanoví zákon (buď uvést jen odkaz na příslušné ustanovení zákona nebo uvést jeho doslovnou citaci – NEUPRAVOVAT) osvobození v OZV – zvolit dle místních podmínek osvobozovat (i stanovovat úlevy) pouze obecně, ne jmenovitě osvobození stanovit natolik srozumitelně a určitě, aby nevznikaly problémy s výkladem (správci poplatku ani poplatníkovi) - pokud vzniknou výkladové pochybnosti, nutno zvolit výklad ve prospěch poplatníka výklad stanoveného osvobození dle OZV provádí SD sám – nelze žádat o výklad své OZV zvenčí (výklad např. nadřízeného orgánu by byl v rozporu se zásadou dvojinstančnosti daňového řízení)

4 Místní poplatek ze psů § 2 ZMP Poplatek ze psů platí držitel psa (dle ust. § 987 NOZ je držitelem ten, kdo vykonává právo pro sebe ) Osoba poplatníka – pouze s trvalým pobytem v obci x nelze přihlásit psa např. na nemovitost (chatu, chalupu, pokud zde nemá držitel trvalý pobyt) Poplatkové povinnosti nepodléhají útulky pro psy ( rozsudek NSS ze dne 23.01.2008, č.j. 2 Afs 107/2007-168 ) Základem evidence jsou přihlašovací lístky – zavedou se při vzniku poplatkové povinnosti a podle potřeby se průběžně aktualizují, není nutné je např. podepisovat každoročně Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců Dlužné nedoplatky – vyměřování: je důležitá součinnost s poplatníkem, aby bylo skutečně zjištěno, zda existuje poplatková povinnost, tedy zda psa stále drží; –zaslat výzvu dle ust. § 92 odst. 4 DŘ (k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně - určí se lhůta plus sankce za nesplnění) –jestliže poplatník nespolupracuje, bude vyměřováno podle pomůcek (poplatková povinnost dle minulého roku, musí však být ověřen skutečný počet držených psů, doba držby, stáří apod. – zejména svědecké výpovědi, místní šetření, výzva na veterináře apod.)

5 Místní poplatek ze psů – osvobození a úlevy Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je: -osoba nevidomá, bezmocná -osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu (§ 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ) -osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, -osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis ( např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti - ust. § 44 ) Obec je oprávněna stanovit ohlašovací povinnost i pro osoby od poplatku osvobozené (nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/06 ze dne 22.05.2007) Osvobození se uplatňuje doložením důvodu, který posoudí správce poplatku (zejména u čestných prohlášení), nevydává se rozhodnutí. -důsledně požadovat dokládání důvodů osvobození nebo úlevy (příp. úřední záznam, je-li skutečnost známa z vlastní úřední činnosti) Např.: důchodci – rozhodnutí o přiznání důchodu a čestné prohlášení o tom, že pobíraný důchod je jejich jediným zdrojem příjmů, držitelé loveckých psů – doklad o užívání honitby a zkouška z výkonu psa, inv. důchodce - průkaz ZTP/P Doporučená osvobození: dle místních podmínek, např. služební a záchranářští psi, psi převzatí z útulku, apod.

6 Místní poplatek ze psů – sazba Sazba poplatku: až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa až 200 Kč za kalendářní rok a jednoho psa (poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu) Souběh důchodů → snížená sazba poplatku, pokud poplatník zároveň nemá jiný příjem než z uvedených důchodů U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

7 Místní poplatek ze psů - poznatky z činnosti KrÚ pravidelně aktualizovat přihlašovací lístky uvádět v přihlášení k poplatku údaje uvedené v § 14a zákona o místních poplatcích, zejména obecný identifikátor, kterým je rodné číslo poplatníka ohlašovací povinnost nestanovovat „do protokolu“ (nebo pak dodržet náležitosti protokolu dle DŘ) vhodné: do formuláře zavést možnost pro sdělení, zda je poplatník poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů (úleva od poplatku plynoucí přímo ze zákona), příp. jiné skutečnosti, které jsou důvodem pro osvobození nebo úlevu. Každoročně tyto skutečnosti ověřovat. důsledně požadovat dokládání nároků na osvobození nebo úlevy (příp. úřední záznam, je-li skutečnost známa z vlastní úřední činnosti) Např.: důchodci – rozhodnutí o přiznání důchodu a čestné prohlášení o tom, že pobíraný důchod je jejich jediným zdrojem příjmů, držitelé loveckých psů – doklad o užívání honitby a zkouška z výkonu psa, inv. důchodce - průkaz ZTP/P vyměřovat nedoplatky, aby nedocházelo k prekluzi vyměřovat až po skončení poplatkového období před vyměřením ověřovat existenci poplatkové povinnosti (zda nedošlo např. k úhynu psa) vést spisy na jednotlivé poplatníky - počínaje vyměřením orgánům obce sdělovat pouze obecné údaje související se správou daní, povinnost mlčenlivosti neprojednávat jednotlivé poplatníky jmenovitě v orgánech obce

8 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství § 4 ZMP Poplatníkem je ten, kdo VP užívá a nikoli ten, kdo je vlastníkem věcí na VP umístěných nebo kdo tam takovou věc umístil (to jsou pouze pomocná kritéria, pokud není zřejmé, kdo VP užívá) – rozsudek KS v Praze č.j. 46 Af 3/2013-28. Není rozhodné, kdo je vlastníkem pozemku (zpoplatněno může být i užívání pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce a má k nim vlastnické právo jiná fyzická nebo právnická osoba) – rozsudek KS v Plzni č.j. 57 Ca 37/2004. Poplatníkem může být i obec, užívá-li VP a není přitom osvobozena v OZV – aktuální zejména u investičních akcí velkého rozsahu. V OZV musí být vždy provedena specifikace zpoplatněných VP – nejčastěji formou mapy s vyznačením, výpisem ulic, výpisem parcelních čísel; je-li vymezení provedeno v příloze k OZV, musí být odkaz na přílohu přímo v textu OZV a příloha musí řádně viset na úřední desce a vyznačí se na ni data vyvěšení a snětí. Trvalé parkovací místo - musí předcházet silniční správní řízení o vyhrazení tohoto parkovacího místa a jeho následné osazení dopravní značkou (jedná se o tzv. zvláštní užívání komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů); poté se poplatník přihlásí k poplatkové povinnosti.

9 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Přihlašovací lístky a následně spisy se použijí zejména u dlouhodobých nebo opakujících se užívání VP Základem je spolupráce s poplatníkem – musí se přihlásit ke své poplatkové povinnosti; u tohoto poplatku je důležitá i vyhledávací činnost správce poplatku např. z místních šetření, vlastního povědomí, svědecké výpovědi apod. Délka užívání (tj. trvání poplatkové povinnosti) je určena faktickým stavem užívání (není vázáno na splnění ohlašovací povinnosti k ukončení užívání ani na uvedení VP do původního stavu) – Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/01 ze dne 20.11.2001 Při vyměřování je základem výzva podle ust. § 92 odst. 4 DŘ Nespolupracuje-li poplatník ani po výzvě, musí být užívaní VP řádně zdokumentováno (místní šetření, příp. fotografie, zákresy, svědecké výpovědi apod.) Příjmy z pronájmu x poplatek za VP – vybírat lze paralelně, nelze zaměňovat (nájem = soukromoprávní vztah), je doporučeno osvobodit užívání, které probíhá na základě smlouvy; dbát na způsob účtování příjmů z pronájmu a místního poplatku – rozsudek NSS č.j. 9 Afs 86/2008-90 Pojízdné prodejny: rozsudek KS v Brně č.j. 29 Ca 92/99 Není možné posuzovat jako umístění prodejního zařízení na veřejném prostranství ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích krátké prodejní zastávky vozidel na pozemních komunikacích (v rozsahu několika minut). Přestože pojízdná prodejna splňuje kritéria prodejního zařízení (jde o speciálně upravená dodávková vozidla sloužící k okamžitému prodeji nabízeného zboží z ložné plochy), v případě krátkých prodejních zastávek však dle závěru soudů nedochází k „umístění“ prodejního zařízení, neboť tato vozidla (byť zastavují za účelem prodeje v určitém předem ohlášeném čase a lokalitě) nezastavují na konkrétním, správním orgánem vymezeném místě. Dle názoru soudu je žádoucí, aby předem byla prostorově vymezena část veřejného prostranství, kde bude následně toto zařízení postaveno.

10 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – z činnosti KrÚ V OZV musí být stanovena denní sazba a její splatnost V OZV je možno stanovit poplatek paušální částkou, avšak výše paušální částky nemůže v žádném případě přesahovat součet jednotlivých denních sazeb, stanovených v OZV. Jinak by docházelo k obcházení zákonem (a následně vyhláškou) stanovené maximální denní výše poplatku. Paušální částka - její výše musí být stanovena přímo v OZV, nelze použít formulaci „dohodou“ (dohoda spočívá pouze v tom, že poplatník zvolí placení paušální částkou namísto sazbou. Výše paušální částky je však předem dána.) Pokud je poplatek stanoven paušální částkou, je nutno pro tento druh užívání stanovit i výši denní sazby (ust. § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích vyžaduje stanovení konkrétní sazby poplatku). Paušální částka by měla zachovávat určité proporce k denní sazbě K vystavování faktur: místní poplatky se vyměřují (stanoví) platebním výměrem dle ust. § 11 odst. 1 ZMP; vystavená faktura nemá účinky pro běh lhůty pro vyměření poplatku a není exekučním titulem - nelze bez dalšího přistoupit k vymáhání dlužné částky Přílohy obecně závazné vyhlášky, kde jsou zpoplatněná prostranství vymezena a znázorněna, musí být pro poplatníky dostupné na webových stránkách obce. Protože zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství se nemusí týkat všech veřejných prostranství, ale pouze těch, která jsou pro účely poplatkové povinnosti vymezena obecně závaznou vyhláškou, je nutné, aby byly poplatníkovi i tyto informace přístupné. Jde o součást právního předpisu (OZV), který tvoří nedílný celek, a jako takový musí být zpřístupněn. Stanovení sazby : v Kč za m 2 a den (u jednotlivých sazeb)

11 Místní poplatek z ubytovací kapacity § 7 ZMP poplatníkem je ubytovatel (FO nebo PO), který poskytl přechodné ubytování za úplatu Sazba: až 6 Kč za každé využité lůžko a den (možnost stanovit poplatek roční paušální částkou - musí být přímo v OZV) - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/06 ze dne 10.10.2006 Předmět poplatku: zařízení určená k přechodnému ubytování – nejsou to rodinné domy, byty ani stavby pro rodinnou rekreaci Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, b) zrušeno c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Osvobození uvést do souladu s aktuálním zněním ZMP (s účinností od 01.01.2010 bylo ust. § 7 odst. 2 písm. b) ZMP zrušeno zákonem č. 348/2009 Sb.) Tam, kde nelze použít poplatek z ubytovací kapacity (tj. když zařízení není určeno k přechodnému ubytování za úplatu), lze zavést poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

12 Místní poplatek z ubytovací kapacity Zařízení určená k přechodnému ubytování: ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stavbou ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií 1. hotel (ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty) 2. motel (ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty) 3. penzion (ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb) 4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů

13 Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt § 3 ZMP Rekreační pobyt: vydáním OZV se obec prohlásí za „místo soustředěného turistického ruchu“ (např. dostupnost a vybavenost území, dostatek ubytovacích a stravovacích kapacit, kulturně historická atraktivita území, …) Lázeňský pobyt: vláda stanoví nařízením lázeňské místo a statut lázeňského místa poplatníkem je fyzická osoba, která v místě pobývá ubytovatel je plátcem, který poplatek odvádí SD a odpovídá za něj základním znakem je přechodnost pobytu a jeho úplata charakter ubytovacího zařízení není rozhodný – lze vybírat i v rodinných domech a bytech Předmět poplatku: přechodný pobyt na území obce za účelem léčení nebo rekreace za úplatu - poplatku nepodléhá FO, která prokáže jiný účel svého pobytu než je léčení nebo rekreace (důkazní břemeno nese poplatník, nikoli správce poplatku) Poplatku nepodléhají: osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu * a jejich průvodci, * zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) * anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu * § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

14 Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Místní poplatek z ubytovací kapacity Základem evidence u obou poplatků je evidenční (ubytovací) kniha (ust. § 3 odst. 4 ZMP) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. * * zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Stanovisko ÚOOÚ – č. 7/2012 Evidence ubytovaných osob Ubytovatel odmítá předložit ubytovací knihy: - zaslat výzvu dle ust. § 92 odst. 4 DŘ - při nesplnění možnost uložit pořádkovou pokutu dle ust. § 247 odst. 2 DŘ - následně poplatek vyměřit dle pomůcek – ust. § 98 odst. 1 DŘ

15 Místní poplatek ze vstupného § 6 ZMP Vybírá se z vybraného vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce Poplatníkem je pořadatel předmětné akce ve výši sazby (%) z celkové částky vybraného vstupného Nelze zpoplatňovat vstupné z prohlídek kulturních památek, hradů a zámků (nelze je pokládat za kulturní akci ve smyslu ZMP) – nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 20/93 ze dne 14. 06.1994 Rozsudek NSS Afs 5/2011- 86: pojem vstupné je třeba vykládat z pozice účastníka akce; jde o souhrn veškerých finančních částek, jejichž zaplacením je podmiňován vstup, resp. účast účastníka na akci, bez ohledu na to, za co byly tyto částky konkrétně zaplaceny nebo na jaký účel byly využity pořadatelem akce Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2306/11-1 – registrační poplatek je také považován za vstupné (je-li požadován od účastníků jako podmínka účasti na akci) Po dohodě s poplatníkem lze stanovit poplatek paušální částkou (tj. dohoda zda sazbou nebo paušální částkou) Výpočet, resp. stanovená paušální částka musí být uvedena v OZV Poplatek neplatí pořadatel akce, který předem prokazatelně deklaruje, že celý výtěžek z akce bude určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (v případě pochybnosti lze provést daňovou kontrolu) Výtěžek = příjmy z akce, a to nejen z vybraného vstupného, snížené o vynaložené náklady související s pořádanou akcí (tj. „čistý“ výtěžek). Není rozhodné, zda tento výtěžek bude kladný nebo záporný (v zákoně uvedeno pouze „určen“, nikoli „a odveden“)

16 Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem § 10 ZMP Účel poplatku: slouží k omezení frekvence vjezdu motorových vozidel do určitých míst, pokud obec považuje za vhodné a nezbytné vjezd do těchto míst regulovat Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem * do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou. * dle ust. § 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na silničních komunikacích (zákon o silničním provozu) je motorové vozidlo „nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus“

17 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem - judikatura Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 23/2000 ze dne 17.07.2001 - dle ÚS není tímto vybraným místem most, který je součástí pozemní komunikace a slouží k její sjízdnosti Pozemní komunikaci může užívat každý bezplatně (ust. § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), a proto by bylo vybírání tohoto poplatku v rozporu se zákonem.  průjezd motorového vozidla po mostě nelze tímto MP zpoplatnit Vybrané místo = ucelenější, zpravidla osídlená lokalita, kterou s vnějším světem (okolím) komunikace jako dopravní cesta spojuje Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 12/11 ze dne 24.04.2012 - obec nemůže na svém území zavést jinou úpravu, než kterou stanoví zákon → nemůže zavést poplatek za užívání pozemní komunikace, které je dle zákona pro každého bezplatné (→ nelze zpoplatnit průjezd vymezeným úsekem obce) MP nemůže být skrytým mýtem: pokud se jedná o příjezdovou cestu do obce, zejména pokud by se jednalo o jedinou příjezdovou cestu, nelze poplatek zavést (závěr Veřejného ochránce práv)

18 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad) – poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) 1)Poplatník: -fyzická osoba s trvalým pobytem v obci (dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) -fyzická osoba s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů (zákon č. 326/1999 Sb.) -fyzická osoba pobývající na území ČR přechodně déle než 3 měsíce (zákon č. 326/1999 Sb.) -fyzická osoba, které byl udělen azyl nebo dočasná ochrana (zákon č. 325/1999 Sb.) Trvalý pobyt občanů ČR – každý občan má trvalý pobyt, ohlašovna má stejný charakter Cizinci: základní dělení je na občany EU a občany třetích zemí Občan EU nemusí žádat o přechodný pobyt, může si požádat o trvalý pobyt Občan třetí země: - dělení na bezvízové země a země s nutností víza - musí se vždy přihlásit na cizinecké policii podle místa pobytu - pobyt nad 90 dnů vyžaduje dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu - zelená / modrá karta – druhy dlouhodobých pobytů Azyl nebo doplňková ochrana a dočasná ochrana cizince Cizinci jsou evidováni prostřednictvím cizinecké policie, musí hlásit změny v údajích Problematika zjišťování místa pobytu cizince, registry osob

19 Místní poplatek za komunální odpad – poplatník dle § 10b odst. 1 písm. b) 2) Poplatník - fyzická osoba - vlastník nemovitosti: rekreačního objektu, bytu nebo domu, v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - vztahuje se na všechny nemovitosti, nikoli jen rekreační objekty - ve výši poplatku za 1 fyzickou osobu - u spoluvlastnictví společně a nerozdílně Vzniká-li více daňovým subjektům společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného zástupce (ust. § 30 DŘ) - problematika zjišťování údajů o trvalém pobytu v bytech – nejde o problém ZMP ani DŘ! Přechod daňové povinnosti: stanovisko MF ze dne 10.09.2015 Do doby přechodu daňových povinností zůstavitele na dědice rozhodnutím soudu o dědictví ve smyslu ust. § 239a odst. 3 DŘ je nepochybné, že v případě tzv. „ležící nemovitosti“ bude daňové povinnosti zůstavitele plnit osoba spravující pozůstalost, přičemž takovou osobou v případech poplatku bude zpravidla potenciální dědic či dědicové společně a nerozdílně. Stanovisko MF ze dne 03.11.2015: změna TP nebo vlastnictví k poslednímu dni měsíce - poplatek se platí nové obci

20 Místní poplatek za komunální odpad – sazba a)Částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok b)Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč na osobu a kalendářní rok I když FO nebo PO je od placení MP osvobozena nebo jej platí na základě nižší sazby (úleva), zůstává nadále poplatníkem. Při výpočtu „druhé složky“ sazby MP se s ní počítá. Netříděný kom. odpad: - směsný KO (pol. 20 03 01 Katalogu odpadů, který je přílohou vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) - objemný odpad (pol. 20 03 07 Katalogu odpadů) Co lze zahrnout do skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného KO: -pořízení, údržba, obnova a shromažďování prostředků (popelnice, pytle, odpadkové koše na území obce…) -náklady na provoz sběrných dvorů (jen v části nakládání s NKO) -přeprava odpadů -náklady na jejich odstranění: poplatek za uložení na skládku, cena uložení odpadu do spalovny -využívání vlastní mechanizace, vč. mzdových nákladů na pracovníka Nelze zahrnout: např. likvidace černých skládek Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO a který je uveden jako KO v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

21 Místní poplatek za komunální odpad - osvobození Nově zákonem stanoveno osvobození (§ 10b odst. 3) pro fyzickou osobu, která je a)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních - § 2 až 15 b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí - § 42 až 42a c)jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo  zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách - § 34 odst. 1 písm. d), § 48 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) d)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 34 odst. 1 písm. d), e), f), g), § 48, 49, 50 a 51  vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - § 14 až 17

22 Místní poplatek za komunální odpad – osvobození v OZV Obce mohou OZV stanovit další okruhy poplatníků pro osvobození případně úlevy od poplatku: -okruh poplatníků musí být zachován v souladu se ZMP -Osvobození - musí být stanoveno nediskriminačním způsobem (např. stanovení různých sazeb u jednotlivých kategorií poplatníků – tím je jedna skupina poplatníků protiprávně znevýhodněna před druhou - nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 16/02 ze dne 10.12.2002 - musí být formulováno jasně a přesně – nesrozumitelnost a nepředvídatelnost jde vždy k tíži autora OZV a nikoli adresáta OZV (poplatníka) – rozsudek NSS č.j. 2 Afs 122/2004 - obecně - ne jmenovitě - neměl by být omezován způsob prokazování V OZV pak zohlednit konkrétní podmínky v obci (nezdržování se, nezletilí, studující, ohlašovna,...).

23 Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace § 10c ZMP Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.) zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. Výpočet sazby poplatku – metodické stanovisko MF č.j. 26/16 202/2008-262, Stanovení sazby - Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2010 - nutná aktualizace obou stanovisek; použitý právní předpis, na který metodika odkazuje, byl zrušen, s účinností od 01.01.2014 platí vyhláška č. 441/2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

24 Vyměření místních poplatků § 11 ZMP Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Zvýšení poplatku: Správní uvážení SD o tom, zda bude místní poplatek v daném případě zvýšen a o kolik, musí být náležitě, s přihlédnutím k zásadě předvídatelnosti a ke všem okolnostem konkrétního případu, odůvodněno tak, aby rozhodnutí SD (platební výměr) bylo přezkoumatelné. (Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/10, rozsudek NSS sp. zn. 5 As 51/2007, rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 52/96, rozsudek NSS sp. zn. 8 As 8/2005) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují. ZMP jako speciální právní předpis má přednost před aplikací DŘ → nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle ust. § 247a odst. 1 DŘ – metodické stanovisko MF č.j. MF-29225/2013/3903

25 Vyměření místních poplatků – po novele Novela zákona o místních poplatcích (zákon č. 266/2015 Sb.): Účinnost od 1. 1. 2016: Přechod poplatkové povinnosti na zákonného zástupce nebo opatrovníka (má stejné procesní postavení jako poplatník) při vzniku nedoplatku na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti: –nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo –omezen ve své svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. V tomto případě je neuhrazený poplatek vyměřen zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. (Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně). Přecházejí i procesní práva - např. právo podat žádost o prominutí (žádá zák. zástupce resp. opatrovník). v návaznosti na ust. § 30, § 37 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Zletilost (1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. (2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. Přiznání svéprávnosti (1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. (2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

26 Společná a nerozdílná odpovědnost za nedoplatek nezletilé osoby/osoby omezené ve svéprávnosti Ust. § 1872 Občanského zákoníku: 1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků. (2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům. Jde o speciální úpravu § 12 odst. 3 ZMP oproti ust. § 30 DŘ – společné zastupování (vzniká-li více daňovým subjektům společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit společného zmocněnce). V tomto případě se ust. § 30 DŘ nepoužije. Stanovisko MF k daňové mlčenlivosti správce daně při plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí z 10.09.2015: Povinnost mlčenlivosti SD stanovená v ust. § 52 DŘ není vůči OSPOD prolomena ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

27 Nezletilý poplatník, poplatník s omezenou svéprávností a další pojmy použité v novém textu ustanovení § 12 ZMP Poplatková povinnost: práva a povinnosti vznikající poplatníkovi místního poplatku při správě místního poplatku (§ 1 odst. 1 DŘ) Nedoplatek: částka poplatku, která není uhrazena, a uplynul již den jeho splatnosti; nedoplatkem je též neuhrazené příslušenství poplatku (§ 153 odst. 1 DŘ) Lhůta splatnosti místního poplatku: údaj uvedený v obecně závazné vyhlášce, kterou obec místní poplatek na svém území zavedla ( § 14 odst. 2 ZMP) Vyměření místního poplatku: správce poplatku v nalézacím řízení stanoví (vyměří) poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím - platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (§ 147 DŘ a § 11 odst. 1 ZMP)

28 Ohlašovací povinnost § 14a ZMP (1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. (2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. zvláštní lhůty pro ohlášení stanovené OZV – např. u MP za užívání veřejného prostranství Obecný identifikátor: ust. § 130 DŘ Právnická osoba: IČO Fyzická osoba: rodné číslo

29 Ohlašovací povinnost Ohlašovací povinnost nahrazuje u MP registrační daňovou povinnost. ZMP stanoví, že obec si upraví v OZV lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti. Ohlašovací povinnost samotná a její rozsah jsou stanoveny přímo ZMP. Nesplnění ohlašovací pokuty může být po výzvě stiženo pořádkovou pokutou dle § 247 odst. 2 DŘ Nedochází-li ke změnám ohlášených údajů, postačí ohlášení k poplatkové povinnosti pouze při vzniku poplatkové povinnosti, dále se provádí pouze aktualizace. Ohlašovací povinnost se plní prostřednictvím „přihlašovacích lístků“, obdobně jako u daňových přiznání. Poplatník by měl lístek sám podepsat. Osoby, které platí poplatek za komunální odpad za více FO, vyplní také osoby (jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob), za něž poplatek odvádí. Přihlašovací lístky - zejména u poplatků, kde SD nemá přesné vlastní informace o předmětu poplatku – např. pes, dlouhodobé užívání VP, KO u vlastníků nemovitostí apod.

30 Novela zákona o místních poplatcích – prominutí Novela zákona o místních poplatcích (zákon č. 266/2015 Sb.) Účinnost od 29.10.2015: Prominutí (ust. § 16a a § 16b) – obecní úřad může zcela nebo částečně prominout místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to: –na žádost poplatníka (z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně s přihlédnutím k okolnostem daného případu) - platí jen pro MP za komunální odpad ! –z moci úřední (při mimořádných, zejména živelných událostech; rozhodnutí o prominutí poplatku všem poplatníkům, kterých se důvod prominutí týká, oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) - platí u všech obcí zavedených místních poplatků ! Přechodná ustanovení: -prominutí se vztahuje i na poplatek nebo jeho příslušenství vzniklé před nabytím účinnosti zákona č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon o místních poplatcích. -Pojem „Živelná pohroma“- zákon neobsahuje definici, možno však definovat jako: „nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení“. (definice uvedená v ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

31 Prominutí místního poplatku nebo jeho příslušenství Prominutí na žádost poplatníka - § 16a (pouze u MP za komunální odpad) –rozhoduje obecní úřad –podaná žádost –důvod odstranění tvrdosti právního předpisu –lze prominout poplatek i příslušenství (zcela nebo zčásti) –zhodnocení okolností konkrétního případu, rozhodnutí musí být odůvodněno –nelze uplatnit opravné prostředky Prominutí z moci úřední - § 16b (pro všechny obcí zavedené místní poplatky) –rozhoduje obecní úřad –z moci úřední (bez žádosti) –důvod - při mimořádných, zejména živelních událostech –promíjí se všem poplatníkům, kterých se důvod týká, a to ode dne právní moci rozhodnutí –lze prominout poplatek i příslušenství (zcela nebo částečně) –rozhodnutí musí být odůvodněno –nelze uplatnit opravné prostředky –rozhodnutí se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu a zároveň se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup –promíjení MP ekonomickým subjektům: možná veřejná podpora? - použití pravidla de minimis, žádoucí konzultovat s ÚOHS

32 Řízení o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství Kdo může prominout poplatek: obecní úřad - § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Správní poplatek se platí ve výši 1.000 Kč za přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně (zvýšení MP), jen pokud výše požadovaného prominutí přesahuje trojnásobek sazby správního poplatku, tj. částku 3.000 Kč (položka 1 bod 1. písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) Za žádost o prominutí pouze MP se správní poplatek neplatí. na řízení se aplikuje ust. § 259 DŘ k prominutí může dojít od vzniku poplatkové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně (a to i poté, co došlo k její úhradě) žádost o prominutí poplatku nebo příslušenství zamítnuta  novou žádost lze podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí  poplatník povinen uvést jiné důvody než obsahovala původní žádost  nejsou –li uvedeny jiné důvody = žádost odložena, vyrozumění žadatele o odložení žádosti proti rozhodnutí – nelze uplatnit opravné prostředky řádně odůvodnit rozhodnutí o prominutí – soudní přezkum rozhodnutí (zrušení pro nepřezkoumatelnosti)

33 Místní poplatky – shrnutí Poznatky z kontrol - stanovovat v OZV splatnost při vzniku poplatkové povinnosti během roku po datu řádné splatnosti - stejná sazba pro všechny skupiny poplatníků - skutečné náklady na sběr a svoz NKO musí být dohledatelné v účetnictví - změny sazby u ročních sazeb poplatku a osvobození stanovovat k počátku poplatkového období - dědictví – přihlašovat nedoplatky do dědického řízení, vyčkat usnesení o dědictví - doporučená osvobození v OZV - dle místních podmínek - osvobozovat (i stanovovat úlevy) pouze obecně, ne jmenovitě - ohlašovací povinnost - stanovit ke vzniku, změně i zániku poplatkové povinnosti - ohlašovací povinnost nestanovovat do protokolu (nebo dodržet náležitosti protokolu dle DŘ) - dokládat důvody osvobození - vyměřovat nedoplatky, aby nedocházelo k prekluzi - vhodné vyměřovat až po skončení poplatkového období (tj. MP za KO, MP ze psů) - vést spisy na jednotlivé poplatníky - počínaje vyměřením - orgánům obce sdělovat pouze obecné údaje související se správou daní, povinnost mlčenlivosti - neprojednávat jednotlivé poplatníky jmenovitě v orgánech obce

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní a Krajský živnostenský úřad oddělení přestupků, správy poplatků a vymáhání Brno, 24.11.2015, 26.11.2015, 08.12.2015 a 10.12.2015


Stáhnout ppt "Místní poplatky. Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce obecně závaznou vyhláškou zavést tyto místní."

Podobné prezentace


Reklamy Google