Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rytmická gymnastika Mgr. Petra Čaplová, PhD.. Všeobecné dělení gymnastiky: Gymnastické druhy – základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik Gymnastické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rytmická gymnastika Mgr. Petra Čaplová, PhD.. Všeobecné dělení gymnastiky: Gymnastické druhy – základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik Gymnastické."— Transkript prezentace:

1 Rytmická gymnastika Mgr. Petra Čaplová, PhD.

2 Všeobecné dělení gymnastiky: Gymnastické druhy – základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik Gymnastické sporty – olympijské – sportovní gymnastika, moderní gymnastika a skoky na trampolíně – neolympijské – sportovní akrobacie, sportovní aerobik, teamgym, estetická skupinová gymnastika, fitness, akrobatický rokenrol a sportovní kulturistika

3 Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/impact/rytmicka-gymnastika-a-tance/teoreticka-vychodiska-rytmicke-gymnastiky-a-tance /http://www.fsps.muni.cz/impact/rytmicka-gymnastika-a-tance/teoreticka-vychodiska-rytmicke-gymnastiky-a-tance /

4 Rytmická gymnastika FIALOVÁ (1995): RG je „druh gymnastiky nesoutěžního zaměření, která obsahuje cvičení bez náčiní (vykonávané různou technikou), cvičení a náčiním (krátké, dlouhé švihadla, míče a obruče různých velikostí, stuhy apod.) a s cvičebními pomůckami. NOVOTNÁ (2011): RG je „z hlediska struktury oboru Gymnastika jedním z druhů gymnastiky,z hlediska tradičního pojetí vzdělávacího systému je nejpropracovanější metodou hudebně pohybové výchovy s gymnastickým zaměřením, z hlediska charakteristiky obsahu je programem cvičení s hudbou,kdy hudební předloha je podnětem pro ztvárnění pohybu“.

5 Obsah rytmické gymnastiky: hudebně pohybová příprava cvičení bez náčiní cvičení s náčiním tance

6 Hudebně pohybová příprava Základem je pochopení a osvojení si podstatných vztahů mezi pohybem a hudbou (souladu pohybu s hudbou, vazba mezi rytmem hudby a rytmem pohybu…) Hudba má ve vazbě s pohybem funkci – motivační (navozuje atmosféru) – regulační (řídí a organizuje pohyb) – dramaturgickou (vyvolává představy a asociace)

7 Základní pojmy: Počítací doba Metrum Takt Tempo Dynamika Rytmus Hudební forma

8 Počítací doba – z praktických důvodů volíme v RG pro označení počítací doby čtvrťovou notu

9 Metrum - člení časový průběh hudební skladby a sled tónů na základní celky, organizované z relativně stejných veličin, seskupených podle principu přízvučnosti a nepřízvučnosti. Takt - seskupení různých rytmických hodnot do metricky uspořádaného celku. (Metrum X Takt : př. dvoudobé metrum – údaj, že pohybová skladba je založena na pravidelném pulsu dvou poč. dob, její metrický průběh udávají skupiny poč. dob o dvou členech bez ohledu na to, jaký takt zvolil skladatel pro její zápis.)

10

11 Tempo - „Rychlost“, s jakou je skladba hraná, je to vlastnost počítacích dob. Volba tempa – volíme (pro cvičení) takové členění počítacích dob, které umožňuje ekonomicky realizovat pohybový úkol BPM, T/M, PD/M

12 Střední tempo (asi jako tepová frekvence) 60 – 120 BPM andante, moderato, allegretto Pomalé tempo 40 – 60 BPM largo, adagio, lento Rychlé tempo 120 – 200 BPM allegro, vivace, presto Agogika – pojednává o proměnách tempa

13 Dynamika - „síla hudby“ Vyjádření dynamiky pohybem znamená pochopení základů výrazového tance (zapojení fantazie) Dynamické krajnosti: f(forte) …. mf …. P(piano) Změny: crescendo – zesilování, decrescendo - zeslabování

14 Rytmus - je časová složka hudby, střídání různých délek a těžkých (přízvučných) a lehkých dob Pohybový rytmus je specifické, charakteristické časové uspořádání motorického aktu, případně pohybové operace či aktivity.

15 Hudební forma - nebo také hudební útvar je označení pro skupinu hudebních skladeb příbuzných v rámci termínu především z hlediska kompozice, stavby či struktury, někdy však též i nástrojového obsazení, eventuálně z hlediska účelu či příležitosti, ke kterým byly složeny.

16 Technika cvičení bez náčiní Soubor základních gymnastických dovedností, které mají přesně určené provedení Základní pohybové tvary – základní formy různých druhů chůze a běhů – taneční kroky – skoky a poskoky – rovnovážné tvary – obraty – vlny; osmy; rotace – základy akrobacie

17 Gymnastická cvičení s náčiním Typizované x netypizované Správné zvládnutí poloh a pohybů Rozvíjení manipulačních dovedností Ovládnutí vlastní techniky cvičení s náčiním Koordinační cvičení Obohacení zajímavosti programu Účelové zvýšení účinku provedení cviků s náčiním

18 Základní postup při nácviku prvků s náčiním Vysvětlení držení náčiní Pevné držení s pohyby po přímkách, křivkách a obloucích Předávání náčiní na různých místech v prostoru Vyhazování a chytání různými způsoby Další prvky jako vyvažování, odrážení, kutálení, přehazování, kopání Specifická cvičení pro jednotlivé druhy náčiní Cvičení s náčiním ve dvojici, ve skupině

19 Švihadlo (bez držátek) Vedené pohyby (komíhání, osmy) Kroužení Přeskoky (konce švihadla rozdělené) Přeskoky složeného švihadla Vyhazování a chytání Cvičení se složeným švihadlem (v držení obouruč)

20 Malé míčky (tenisáky) Předávání Převalování Vedení a vyvažování (balancování) Vtáčení a vytáčení Odrážení Nadhazování a chytání Kutálení Cvičení ve dvojicích

21 Význam zařazování rytmické gymnastiky a tance do školní tělesné výchovy Rozvoj hudebně pohybových vztahů. Upevňování návyků estetického provedení pohybu. Navození potřeby estetických prožitků a sebevyjádření. Vytváření kladného vztahu k umění tanečnímu a hudebnímu. Podílí se na mnohostranném rozvoji osobnosti - kladným ovlivňováním zdatnosti, výkonnosti a nervosvalové koordinace - rozvíjením vzájemných vztahů a spolupráce při tvorbě společných pohybových skladeb

22 Nejčastější důvody, proč nelze zařadit RGT do výuky TV Absence techniky Špatná akustika v tělocvičně Spojování dvou tříd v jedné vyučovací hodině Malá kázeň při cvičení s hudbou Chlapce tato cvičení nebaví, někdy ani dívky Studenti se stydí cvičit s hudbou nebo tancovat Učitel neinklinuje k obsahové náplni RGT

23 Nejčastější chyby v praktických výstupech Nevhodný výběr cviků pro danou věkovou skupinu Špatná metodika nácviku složitějších prvků nebo vůbec neprobíhá nácvik, studenti pouze opakují cvičení dle učitele Učitelé neopravují chyby v provedení, ani nechválí správné provedení cvičení Nevhodně vybraná hudba k danému cvičení, mnohdy je spíše kulisou


Stáhnout ppt "Rytmická gymnastika Mgr. Petra Čaplová, PhD.. Všeobecné dělení gymnastiky: Gymnastické druhy – základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik Gymnastické."

Podobné prezentace


Reklamy Google