Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ PRO NNO Odbor podpory projektů Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ PRO NNO Odbor podpory projektů Praha."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ PRO NNO Odbor podpory projektů Praha

2 PROGRAM SEMINÁŘE 9,30 - 10,30 Obecná část zaměřená na problematiku způsobilých a nezpůsobilých výdajů v OPZ u projektů se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady 10,30 - 10,45Přestávka 10,45 - 12,00 Praktická část zaměřená na shrnutí specifik v oblasti přímých a nepřímých nákladů dle jednotlivých prioritních os / konkrétních výzev; prezentace nejčastějších dotazů 12.00 – 13.00Prostor pro Vaše dotazy 2

3 INFORMACI O ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH NALEZNETE Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz Diskuzní klub na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Možnost položit dotaz zaměstnancům ŘO 3

4 ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Podpora z OPZ je určena výhradně na způsobilé výdaje!!! Řídící orgán je oprávněn vyžádat si od příjemce jakýkoliv dokument nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (může jít i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu) Režim financování metodou skutečně vzniklých výdajů je založen na tom, že ke stanovení výše způsobilých výdajů dochází na základě reálně vzniklých a uhrazených výdajů prostřednictvím jejich doložení účetním, daňovým či jiným dokladem 4

5 CHARAKTERISTIKA ZPŮSOBILÉHO VÝDAJE 1.je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), 2.je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí podpory, 3.je přiměřený, 4.vznikl v době realizace projektu, 5.splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity projektu, které jsou územně způsobilé), 6.je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný, 7.je nezbytný pro dosažení cílů projektu. Uvedené podmínky musejí být naplněny všechny zároveň! 5

6 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ V OBLASTI ZPŮSOBILOSTI VÝDAJE 1/2 Přiměřenost výdaje = dosažení optimálního vztahu mezi: Hospodárností, tj. zajištěním kvalitně dosažených úkolů s co nejnižším vynaložením veřejných prostředků (vazba na ceny obvyklé viz www.esfcr.cz)www.esfcr.cz Účelností, tj. využitím veřejných prostředků k zajištění optimální míry dosažení cílů Efektivností, tj. vynaložením veřejných prostředků tak, aby se ve srovnání s jejich objemem dosáhlo maximálního rozsahu, kvality a přínosu POKUD VÝDAJE VYKAZOVANÉ PŘÍJEMCEM NEJSOU PŘIMĚŘENÉ, ŘO JE OPRÁVNĚN VÝDAJ JAKO ZPŮSOBILÝ NESCHVÁLIT, NEBO JEJ SCHVÁLIT POUZE DO URČITÉ VÝŠE! 6

7 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ V OBLASTI ZPŮSOBILOSTI VÝDAJE 2/2 Časová způsobilost výdaje Výdaj vznikl v době realizace projektu Tato podmínka musí být ověřitelná (např. datem na účetním dokladu apod.) Datum vzniku nepřímých nákladů je navázáno na datum vzniku přímých nákladů 7

8 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU PŘÍMÉ NÁKLADY (aktivity, které mají přímou vazbu na CS) + NEPŘÍMÉ NÁKLADY (obvykle nemají přímou vazbu na CS; náklady příjemce prokazuje procentuálním poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům, a to v rámci předložené zprávy o realizaci projektu s žádostí o platbu) 8

9 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU NEPŘÍMÉ NÁKLADY MOHOU DOSAHOVAT MAXIMÁLNĚ 25 % PŘÍMÝCH ZPŮSOBILÝCH PŘÍMÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU 9 Objem přímých nákladů% nepřímých nákladů Do 10 mil. Kč včetně25 % Nad 10 mil. Kč a do 40 mil. Kč včetně20 % Nad 40 mil. Kč a do 100 mil. Kč včetně15 % Nad 100 mil. Kč a do 500 mil. Kč včetně10 %

10 VĚCNÁ ZPŮSOBILOST NÁKLADŮ V případě projektů, u nichž většina nákladů vzniká formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta NN snížena Pro potřeby OPZ se v žádosti o podporu nevyplňují celkové nezpůsobilé výdaje projektů 10 Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu Snížení podílu NN Do 60 % včetněPlatí základní podíly NN Více než 60 % a méně než 90 %Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu 90 % a výšeSnížení na 1/5 (20 %) základního podílu

11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU 11 Výše podílu NN je uvedena v rámci každé výzvy k předkládání žádostí o podporu Prostředky na NN jsou poskytovány průběžně, vždy společně s prostředky na PN projektu, tzn. PLATBA PŘÍJEMCI = PROSTŘEDKY NA PŘÍMÉ + NA NEPŘÍMÉ NÁKLADY (v poměru stanoveném právním aktem) Ke změně podílu PN a NN může dojít na základě provedení podstatné změny rozpočtu, nebo na základě závěrečného vyúčtování projektu, a to pouze směrem dolů (snížení procenta)

12 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – OSOBNÍ NÁKLADY 1/5 Mzdové náklady (hrubá mzda/plat včetně odměny, náhrad za dovolenou, náhrad za pracovní neschopnost či karanténu, náhrad v případě dalších překážek v práci, nebo odměna na základě dohod vykonávaných mimo pracovní poměr), odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění Způsobilé osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru (viz stránky MPSV nebo ESF) Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) musí být v souladu se zákoníkem práce 12

13 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – OSOBNÍ NÁKLADY 2/5 Úvazek pracovníka v OPZ může být maximálně 1,0 celkem, tj. součet všech úvazků pracovníka u zaměstnavatele a partnera včetně příp. DPP a DPČ, nesmí překročit jeden pracovní úvazek, a to po celou dobu zapojení do projektu Změna oproti OP LZZ, kde byl povolený úvazek max. 1,0 u jednoho zaměstnavatele 13

14 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – OSOBNÍ NÁKLADY 3/5 MZDY A PLATY ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU Pracovní smlouvy DPČ - týdenní rozsah nesmí v průměru překračovat 20 hodin, a to maximálně za dobu 52 týdnů Do částky 2499 Kč za měsíc nejsou obvykle hrazeny odvody na zdravotní a sociální pojištění Od částky 2500 Kč za měsíc vzniká povinnost platby zdravotního a sociálního pojištění DPP - rozsah práce nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele Zdravotní a sociální pojištění se platí, jen pokud dosáhne odměna alespoň 10 001 Kč 14

15 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – OSOBNÍ NÁKLADY 4/5 VYPLÁCENÍ ODMĚN Odměny jsou způsobilým výdajem za podmínky, že jsou odměnou za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce nesmí překročit 25 % jeho mzdy nebo platu za rok Odměny musí být zdůvodněny, zaměstnavatel musí mít v interním předpisu, individuální nebo kolektivní smlouvě kritéria, při jejichž splnění je možno odměnu poskytnout 15

16 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – OSOBNÍ NÁKLADY 5/5 Odstupné zaměstnance, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru: V některých případech zákon stanoví povinnost úhrady odstupného, a to včetně jeho minimální výše. Způsobilým výdajem je odstupné pouze do zákonem uvedené minimální výše Překrytí pracovních poměrů: Při nahrazení jednoho zaměstnance druhým je způsobilé překrytí maximálně po dobu 2 měsíců 16

17 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - OSOBNÍ NÁKLADY – PN A NN 5/5 Rozhodná je náplň práce, ne název pozice! Pomůcka - pracovník nepracuje s cílovou skupinou nebo pro ni nepřipravuje výstupy = NN 17 Přímé náklady např.Nepřímé náklady např. Koordinátor cílové skupiny Projektový manažer / Koordinátor projektu / Vedoucí projektu Lektor pro cílovou skupinuFinanční manažer Odborný garant pro cílovou skupinuAdministrativní pozice EvaluátorÚčetní Právník pro cílovou skupinuPrávník pro veřejné zakázky Kouč pro cílovou skupinuPersonalista Mentor pro cílovou skupinu IT specialista/programátor/technik pro správu počítačových či internetových sítí Expert pro cílovou skupinu Metodik pro výstup určený pro CS

18 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – CESTOVNÉ 1/2 Výdaje spojené s cestami zaměstnanců (včetně DPP a DPČ) příjemce, partnerů s finančním příspěvkem Při vyúčtování pracovních cest se postupuje dle vyhlášky MPSV, pro zahraniční cesty dle vyhlášky MF Způsobilé výdaje: Jízdní výdaje, ubytování, stravné, nezbytné vedlejší výdaje Cestovní náhrady pro zahraniční experty, v režimu per diems: viz https://ec.europa.eu/europeaid/applicable-rates-diems- framework-ec-funded-external-aid-contracts-18032015_enhttps://ec.europa.eu/europeaid/applicable-rates-diems- framework-ec-funded-external-aid-contracts-18032015_en 18

19 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - CESTOVNÉ – PN A NN 2/2 Přímé náklady např.Nepřímé náklady např. Cílová skupina Jízdné a ubytování v ČR Doprava, stravné a ubytování v zahraničí, místní doprava a kapesné Cestovní pojištění do zahraničíObčerstvení a stravné v ČR Realizační tým Cestovní náklady spojené se zahraničními pracovními cestami Cestovní náklady spojené s vnitrostátními pracovními cestami Zahraniční partner Per diems, resp. paušál na úhradu výdajů spojených s pobytem v ČR Veškeré cestovní výdaje spojené s vnitrostátními (v zemi partnera) prac. cestami Cestovní náklady spojené se zahr. prac. cestami (tj. např. do ČR) 19

20 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Nové či použité vybavení hmotné povahy a také výdaje na nehmotný majetek Pokud jsou pořízené položky využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli projektu, způsobilá je pouze poměrná část těchto výdajů V době realizace projektu není možné nabytý majetek prodat či darovat Mezi zařízení a vybavení se nezařazují výdaje za nákup infrastruktury (budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.) 20

21 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ 1/2 Investiční výdaje - odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč) Neinvestiční výdaje – neodpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč) Pro vybavení členů RT platí, že proplácet lze výši nákladů odpovídající zapojení do projektu (2 x 0,5 úvazek = 1 počítač); náklady na zařízení a vybavení pro pracovníky, jejíchž mzdy jsou hrazené z nepřímých nákladů, patří do nepřímých nákladů 21

22 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ – PN A NN 2/2 Přímé náklady např.Nepřímé náklady např. Pokud je prokázána vazba na cílovou skupinu Vybavení do místností, kde se administruje projekt, nosiče záznamu dat, spotřební materiál Výdaje za vybavení pro pracovní pozice, jejichž osobní náklady jsou hrazeny z PN, patří taktéž do PN Výdaje za vybavení pro pracovní pozice, jejichž osobní náklady jsou hrazeny z NN, patří taktéž do NN 22

23 OSTATNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 1/4 Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov Prokázání, že se jedná o nejhospodárnější možnost Pouze vztahující se k době trvání projektu Odpisy Pouze pro stávající majetek používaný pro projekt Jsou způsobilé po dobu trvání projektu Pokud odpisovaný majetek patří mezi NN, nelze odpisy zařadit mezi přímé způsobilé výdaje 23

24 OSTATNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 2/4 Drobné stavební úpravy Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nesmí přesáhnout 40 000 na každou jednotlivou účetní položku majetku (účetní položkou se rozumí jeden objekt). Stavební úpravy nad 40 000 Kč za účetní položku lze financovat v rámci křížového financování. Nákup služeb Musí být nezbytné pro realizaci projektu (např. analýzy, školení, evaluace, prostory pro CS apod.) Nelze na služby, na něž má příjemce akreditaci Při výběru dodavatele je nutné postupovat v souladu s kap. Pravidla pro zadávání zakázek v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ 24

25 OSTATNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 3/4 DPH – rozdílné pro plátce a neplátce DPH U neplátce je DPH způsobilým výdajem U plátců je DPH způsobilým výdajem, pokud nevzniká nárok na odpočet Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – musí být prokázána jejich nevyhnutelnost a přímá vazba na projekt Nezpůsobilé jsou vždy úroky z dlužných částek, pokuty a penále Výdaje v naturáliích/věcné příspěvky – způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu příjemcem 25

26 OSTATNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 4/4 Přímé náklady např.Nepřímé náklady např. Pronájem místností pro práci s cílovou skupinou (prokázána vazba) Pronájem místnosti pro administraci projektu Poplatky za energie, internet, telefon Tisk, kopírování a další náklady spojené s organizací aktivit Publicitní předměty Nákup papírů, barev, nosičů dat Oprava a údržba zařízení, vybavení a nemovitostí Zpracování zpráv o realizaci projektu včetně žádosti o platbu Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dle vyhlášky 125/1993) Pojistné s vazbou na pojistné smlouvy pro případ vzniku nahodilé události (u majetku a osob) Správa ICT a další 26

27 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – PŘÍMÁ PODPORA CÍLOVÉ SKUPINY Hradit lze výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektu Mzdové příspěvky; cestovní náhrady cílové skupiny Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby Jiné nezbytné náklady cílové skupiny (zdravotní způsobilost, výpis z rejstříku trestů apod.) Příspěvek na zapracování 27

28 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Umožňuje v projektech z ESF realizaci některých aktivit spadajících do oblasti EFRR Jedná se o nákup infrastruktury a rekonstrukce infrastruktury větší stavební úpravy Limit pro křížové financování je konkrétně stanoven jednotlivými výzvami, výzvou může být stanoven i účel křížového financování nebo jeho zákaz O poskytnutí podpory na křížové financování rozhoduje ŘO a její poskytnutí není žadateli garantováno (odvíjí se od prostředků na křížové financování, které byly na výzvu stanoveny) 28

29 NEPŘÍMÉ NÁKLADY V OPZ Administrativa, řízení (i finanční projektu), účetnictví, personalistika, komunikační a informační opatření (publicita) a podpůrné procesy pro provoz projektu obecně aktivity pracovníka, který nepracuje s cílovou skupinou nebo pro ni nepřipravuje výstupy Veškeré výdaje na občerstvení realizačního týmu i cílové skupiny v ČR Zařízení a vybavení (včetně výpočetní techniky) pro pracovní pozice, jejichž osobní náklady jsou hrazeny z nepřímých nákladů Evaluační činnosti spadají do přímých nákladů 29

30 DOKLADOVÁNÍ VÝDAJŮ Všechny způsobilé výdaje spadající do PN musí příjemce doložit. Skeny pro ŘO + originály archivuje příjemce/partner Příjemce je povinen zajistit označení každého originálu účetního dokladu, který dokládá přímý způsobilý výdaj projektu, registračním číslem daného projektu K žádosti o platbu je nutné do IS KP14+ naskenovat účetní doklad v tom případě, pokud částka, která je z něj nárokována v žádosti o platbu jakožto výdaj projektu, přesahuje 10.000 Kč Pravidla pro dokladování výdajů se liší v rámci žádosti o platbu a při kontrole na místě (podrobně viz tabulka č. 8 ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady) 30

31 PRACOVNÍ VÝKAZY 1/2 Vzor na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Vyžadovány u zaměstnance, u něhož platí alespoň jedna podmínka: Jedná se o pracovníka, který vykonává činnosti pro projekt i mimo projekt Jedná se o projekt, ve kterém se využívají nepřímé náklady, a u dané pracovní pozice nelze dopředu vyloučit riziko, že by vykonávala i agendu zařazenou do nepřímých nákladů Osoby, které jsou hrazeny pouze z NN, nezpracovávají pracovní výkazy Zpracovává se měsíčně 31

32 PRACOVNÍ VÝKAZY 2/2 - OBSAH Identifikace projektu; identifikační údaje zaměstnance Fond pracovní doby pracovníka v daném měsíci v hod. Počet hodin dovolené; počet hodin doby pracovní neschopnosti aj. Počet skutečně odpracovaných hodin Několik odrážek vykonaných skupin činností pro projekt týkající se jen odměňování v režimu skutečně prokazovaných výdajů a ke každé počet hodin Prohlášení o pravdivosti údajů Podpis a datum podpisu zaměstnance Jméno a příjmení, podpis a datum podpisu osoby oprávněné pravdivost výkazu potvrdit 32

33 PŘÍKLAD PRACOVNÍCH POZIC HRAZENÝCH Z PŘÍMÝCH NÁKLADŮ Supervizor pro pracovníky pracující v přímém kontaktu s CS Psycholog pro CS i pro pracovníky pracující v přímém kontaktu s CS Vedoucí týmu metodiků/expertů, vedoucí týmu odborných garantů pro CS Tlumočník na workshopu/konferenci/semináři Specialista na tvorbu IS pro CS Odborný konzultant/poradce pro CS Expert pro zpracování výstupů určených pro CS Sociální a terénní pracovníci Pracovní poradce 33

34 PŘESTÁVKA 34

35 DOTAZY Pronajímateli musíme zaplatit na začátku pronájmu kauci ve výši jednoho nájmu. Je způsobilým výdajem? V případě, že ano, patří do PN nebo NN? Jak v souvislosti s kaucí postupovat při ukončení projektu? Kauce je vratná záloha, tj. do výdajů nespadá, příjemce ji hradí z prostředků mimo projekt, její vrácení po ukončení používání prostor je také mimo výdaje projektu deklarované poskytovateli. 35

36 DOTAZ V případě nákupu hracích prvků na venkovní zahradu zařízení je podmínka vlastnictví tohoto pozemku nebo postačí pronájem? Není nutné mít budovy, resp. pozemky ve vlastnictví. Je potřeba mít v nájemní smlouvě tyto úpravy ošetřeny. Úpravy musí být nutné k zajištění cíle projektu a výdaje musí být efektivní a hospodárné. 36

37 DOTAZ Žádost o podporu a administraci projektu pro nás bude z časových důvodů obstarávat externí firma. Projekt chceme začít realizovat od června 2016. Firma ale bude žádost zpracovávat již nyní (září 2015). Na fóru jsem ale četl, že náklady jsou časově způsobilé pouze v době realizace projektu (přičemž ten začne více než půl roku po zpracování žádosti). Znamená to, že náklady na práci externí firmy nemůžeme uplatnit? Ano, do výdajů projektu nelze zahrnout výdaj, který vznikl před datem zahájení realizace projektu. 37

38 DOTAZ Nábor cílové skupiny do projektu hromadným způsobem, např. formou semináře je přímým nebo nepřímým nákladem? Do práce s cílovou skupinou patří i komunikace (osobní i jiná) s potenciálními účastníky projektu (tj. osobami, které patří do cílové skupiny, ale dosud se do projektu nezapojili). Může probíhat formou semináře nebo osobními rozhovory aj. 38

39 DOTAZ Ve Specifické části pravidel se píše, že účast pracovníka, který pracuje s cílovou skupinou / zajišťuje výstup pro přímé použití cílovou skupinou (či zajišťuje evaluace) na poradách a obdobných se neposuzuje jako řízení projektu či organizace. Rozhodující je, že dle pracovní náplně daný pracovník pracuje přímo s cílovou skupinou projektu nebo zajišťuje výstup, který je určen k přímému využití cílovou skupinou projektu (či zajišťuje evaluace). Lze toto vykládat tak, že členové realizačního týmu, kteří pracují s cílovou skupinou, mohou svou účast na poradě realizačního týmu vykazovat v pracovním výkaze jako přímý náklad? Ano, dle Specifické části pravidel členové realizačního týmu, kteří přímo pracují s cílovou skupinou, či zajišťují výstupy pro užití cílovou skupinou, mohou vykazovat účast na poradě realizačního týmu v pracovním výkaze. V tomto případě se jedná o přímý náklad. Příklad: lektor, který se zúčastnil porady realizačního týmu, může tuto aktivitu uvést v pracovním výkaze jako přímý náklad. 39

40 DOTAZ Je možné účast na semináři pro příjemce pořádaném poskytovatelem dotace vykázat v pracovním výkaze v rámci přímých nákladů? Poskytovatel dotace zajišťuje semináře o administraci projektu. Administrace projektu je činnost, která spadá do nepřímých nákladů. 40

41 DOTAZ Publicitu sociálního podniku řadíme mezi přímé nebo nepřímé náklady? Je nutné rozlišit, zda se jedná o povinnou publicitu projektu – v tom případě se řadí do nepřímých nákladů. V případě, že se jedná o publicitu činnosti sociálního podniku, resp. marketing, řadíme tyto výdaje do přímých nákladů. 41

42 DOTAZ Údržba prostor určených výhradně pro cílovou skupinu a platby za energie spadají do přímých nákladů? Ne, veškeré energie, opravy/údržba prostor, telefon, či internetové připojení pro realizační tým i pro cílovou skupinu spadá do nepřímých nákladů. 42

43 DOTAZ Platí u výzvy č. 070 maximální výše křížového financování 15 %, když ve Specifických pravidlech je uvedena výše až 50 %? Ano, výzvou mohou být podmínky pro křížové financování uvedené ve Specifických pravidlech zpřísněny. 43

44 DOTAZ Ve Spec. pravidlech je uvedeno: "Pro zařazení do nepřímých nákladů je rozhodující, že daný pracovník nepracuje přímo s cílovou skupinou projektu..." a v poznámce pod čarou: "Do práce s cílovou skupinou patří i komunikace (osobní i jiná)...". Můžeme dát tedy telefonní poplatky za mobil používaný terénními pracovníky, kteří pracují s CS, do přímých nákladů? Citace odkazuje na podmínky, které určují, zda daný pracovník je hrazen z přímých či nepřímých nákladů (tj. pokud pracuje přímo s CS, je hrazen z přímých nákladů). Tato definice však odkazuje na osobní náklady na pracovníka, ne na náklady za telefonické spojení. Telefonování je vždy hrazeno z nepřímých nákladů. 44

45 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST 45


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ PRO NNO Odbor podpory projektů Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google