Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Miroslav Chromeček (+420) 603 217 729 Jak a kde získat na prostředky na činnost z fondů EU ? FUNDRAISING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Miroslav Chromeček (+420) 603 217 729 Jak a kde získat na prostředky na činnost z fondů EU ? FUNDRAISING."— Transkript prezentace:

1 © Miroslav Chromeček (+420) 603 217 729 fundraising@centrum.cz miroslav.ch@consultant.com Jak a kde získat na prostředky na činnost z fondů EU ? FUNDRAISING

2 Vaše očekávání… CO… …se potřebuji naučit? CO… …očekávám od tohoto vzdělávacího semináře? CO… …bych se v něm určitě chtěl(a) dozvědět?

3 Účel vzdělávací akce : - Rozvinout dovednosti v oblasti fundraisingu a projektového řízení za účelem získání mimorozpočtových zdrojů, především z evropských fondů pro vlastní rozvoj školy - Ukázat účastníkům potencionální dárce a jak s nimi rozvíjet efektivní vztahy - Naučit účastníky principy psaní žádosti o grant

4 Cíle kurzu: 1. Seznámit účastníky vzdělávací akce s: finančními zdroji finančními zdroji legislativou EU legislativou EU zásadami projektového řízení zásadami projektového řízení zásadami fundraisingu zásadami fundraisingu 2. Umožnit účastníkům vzdělávací akce pochopit kulturu a styl komunikace s dárci, zvládnout schopnost prozkoumat a analyzovat dárce, zjistit pozici své organizace na trhu, pochopit podstatu efektivního vztahu mezi organizací a dárcem.

5 FUNDRAISING Je cílená a plánovaná činnost, která vede k získávání finančních a nefinančních zdrojů na projekty a vlastní činnost organizace.

6 Fundraising, aneb proč to zkusit…   Všichni to zkoušeli a nikomu se to nevyplatilo   Je to samožer na peníze   Zabere to spoustu času   Je to drahé a dlouho to trvá   U nás lidé nechtějí dávat Pomůže vám to zaplatit režii a platy pracovníků Přinese to prostředky na rozvoj Přinese to prostředky na fundraising Přinese to prostředky na investice… Může posloužit jako nárazový polštář v případě krize

7 Fundraising, aneb proč to zkusit… Zaručí nezávislost na případných oponentech Poslouží jako indikátor „potřebnosti“ Dá pocit morální podpory

8 Klíčové principy fundraisingu: 1.Fundraising není o penězích Fundraising je reakcí na potřeby. Je o dosahování poslání, kvůli kterému organizace existuje. Pokud budete hovořit jen o penězích, žádné nedostanete. Mluvte o poslání vaší organizace, o tom, jaký je její přínos.

9 Klíčové principy fundraisingu: Klíčové principy fundraisingu: 2.Fundraising a osvěta jdou ruku v ruce Dobrý fundraising by měl nejen přinést peníze, ale zároveň i poučit dárce ohledně poslání vaší organizace. Postarejte se, aby fundraising odpovídal poslání vaší organizace a přáním dárce.

10 Klíčové principy fundraisingu: Klíčové principy fundraisingu: 3.Fundraising je etickou záležitostí Poslání, které si organizace stanovila, je ušlechtilé. Fundraising je nesmí žádným způsobem poškodit. Vaše organizace si musí pro fundraising stanovit vlastní etický kodex. Zvažte, od koho peníze přijmout a od koho nikoliv.

11 Klíčové principy fundraisingu: Klíčové principy fundraisingu: 4.Lidé dávají lidem Když se obrátíte na dárce, nemluvte o „projektech“, o „budovách“ nebo o „zdrojích“. Mluvte o lidech. Lidé mají zájem o druhé, o jejich potřeby a snažení. Mějte na paměti, že je nesmírně důležité, kdo žádá. Vyberte pro žádost u jednotlivých dárců vždy správnou osobu.

12 Klíčové principy fundraisingu: 5.Získávání prostředků je získávání přátel Učiňte dárce vaším přítelem. Seznamte se se svými dárci: zjistěte,,, že bude jejich podporou dosaženo,,, aby jim to bylo příjemné,, atd. Získat přátele vyžaduje čas, ale zralý a trvalý vztah přinese ovoce. Učiňte dárce vaším přítelem. Seznamte se se svými dárci: zjistěte, proč dávají, co očekávají, že bude jejich podporou dosaženo, kolik mohou dát, jak často se na ně máte obracet, aby jim to bylo příjemné, jak chtějí vyjádřit uznání a poděkování, atd. Získat přátele vyžaduje čas, ale zralý a trvalý vztah přinese ovoce.

13 Klíčové principy fundraisingu: 6. Nedostanete, o co nepožádáte V Bibli se praví „Proste a bude Vám dáno“, jenže lidé, kteří prostředky získávají, až příliš často nežádají. Řekněte dárci, nebo potencionálnímu dárci úplně jasně, co potřebujete, a požádejte o podporu. Neomezujte se ve fundraisingu už předem tím, že si budete říkat, že se Vám potřebné prostředky stejně nepodaří sehnat - požádejte o ně!

14 Klíčové principy fundraisingu: 7. Vždy mluvte pravdu - když se něco nedaří, přiznejte to Když jde o fundraising, organizace je jen tak dobrá, jak je dobrá její pověst. Organizace jsou tvořeny lidmi, z čehož vyplývá, že se může něco nepovést. Uděláte-li chybu, řekněte to svému dárci. Pokud se budete snažit záležitost ututlat a přijde se na to, naruší to základní důvěru mezi vaší organizací a ostatními zúčastněnými stranami, čímž utrpí i fundraising. Naproti tomu pokud dokážete být otevření a čitelní, vysvětlíte, proč k chybě došlo a jak hodláte zajistit, aby se to již nikdy neopakovalo, důvěra se bude prohlubovat. Dárci, kteří vám věří, dávají víc.

15 Klíčové principy fundraisingu: 8. Nezapomeňte poděkovat ! poděkovat !

16 Kdo by se měl fundraisingu věnovat? Správní rada či představenstvo organizace Správní rada či představenstvo organizace Předseda správní rady či ředitel organizace Předseda správní rady či ředitel organizace Profesionální fundraiser Profesionální fundraiser Dobrovolník Dobrovolník Konzultant fundraisingu Konzultant fundraisingu

17 Úspěšná fundraisingová strategie Její model o šesti krocích: - poslání organizace a jeho dopad na FR - situační analýza - finanční potřeby - zdroje příjmů - FR metody - zdroje a rozpočet

18 Analýza kampaně na získání prostředků A) Marketing –Jaké je poslání vaší organizace? Proč existujete a čeho chcete dosáhnout? –Kdo jsou vaší klienti (zákazníci), komu vaše organizace slouží a kdo má prospěch z vaší činnosti? –Jakou plochu postihuje vaše organizace? Jedná se o činnost místní, regionální, republikovou, mezinárodní? –Je někdo kdo vykonává podobnou nebo stejnou činnost jako vy a může si ho s vámi někdo splést? –Jak se od vám podobných organizacích lišíte. Čím jste výjimečný?

19 Analýza kampaně na získání prostředků B) Management organizace Máte dlouhodobý strategický plán? Je propojen s vašimi krátkodobými plány? Máte dlouhodobý strategický plán? Je propojen s vašimi krátkodobými plány? Slouží tyto plány jako realistický základ vaše fundraisingu, nebo prostě „sháníte peníze“ kde se dá? Slouží tyto plány jako realistický základ vaše fundraisingu, nebo prostě „sháníte peníze“ kde se dá? Máte dobrý systém rozpočtování a účetnictví? Máte dobrý systém rozpočtování a účetnictví? Jaké jsou vaše momentální finanční zdroje? Jsou určeny pouze na určité části vaší činnosti, nebo je můžete využívat na cokoliv? Jaké jsou vaše momentální finanční zdroje? Jsou určeny pouze na určité části vaší činnosti, nebo je můžete využívat na cokoliv? Jaké jsou vaše materiální zdroje? Jaké jsou vaše materiální zdroje? Jaké jsou vaše lidské zdroje? Jaké jsou vaše lidské zdroje?

20 Analýza kampaně na získání prostředků C) Fundraising Kolik lidí se ve vaší organizaci věnuje fundraisingu? Kolik lidí se ve vaší organizaci věnuje fundraisingu? Kdo vám může ještě pomoci? (cílová skupina, počet osob…) Kdo vám může ještě pomoci? (cílová skupina, počet osob…) Jak by jste hodnotili svoji zkušenost s fundraisingem v minulosti? (kolik, jaké prostředky jste získali a na co, kdo se podílel na práci…) Jak by jste hodnotili svoji zkušenost s fundraisingem v minulosti? (kolik, jaké prostředky jste získali a na co, kdo se podílel na práci…) Kolik peněz potřebujete? Je třeba podpořit celou organizaci nebo konkrétní projekt(y)? (účel využití, kolik, kdy) Kolik peněz potřebujete? Je třeba podpořit celou organizaci nebo konkrétní projekt(y)? (účel využití, kolik, kdy) Kolik peněz můžete na fundraisingovou kampaň vynaložit? Kolik peněz můžete na fundraisingovou kampaň vynaložit?

21 Analýza kampaně na získání prostředků D) Dárci Kdo jsou vaši potencionální dárci? (které skupiny jsou pro vás perspektivní) stát a veřejná správa, stát a veřejná správa, nadace, nadace, podnikatelský sektor, podnikatelský sektor, individuální dárci, individuální dárci, zahraniční subjekty, zahraniční subjekty, jiní. jiní.

22 Analýza kampaně na získání prostředků Máte k dispozici 10 konkrétních individuálních dárců, které můžete požádat o dar minimálně 1000,- Kč pro vaši organizaci? (kdo, o kolik, kdy) Máte k dispozici 10 konkrétních individuálních dárců, které můžete požádat o dar minimálně 1000,- Kč pro vaši organizaci? (kdo, o kolik, kdy) Máte k dispozici 5 konkrétních dárců z podnikatelského sektoru, které můžete požádat o dar minimálně 1000,- Kč pro vaši organizaci? (kdo, o kolik, kdy) Máte k dispozici 5 konkrétních dárců z podnikatelského sektoru, které můžete požádat o dar minimálně 1000,- Kč pro vaši organizaci? (kdo, o kolik, kdy)

23 Analýza kampaně na získání prostředků Uveďte 3+3 subjekty (individuální dárce + podnikatelský subjekt), kteří vám určitě žádné prostředky neposkytnou? (kdo a proč) Uveďte 3+3 subjekty (individuální dárce + podnikatelský subjekt), kteří vám určitě žádné prostředky neposkytnou? (kdo a proč) Uveďte min. 3 osoby, na které se obrátíte se žádostí o pomoc s fundraisingem. Uveďte min. 3 osoby, na které se obrátíte se žádostí o pomoc s fundraisingem. Uveďte tři činnosti, které uděláte jako první kroky při realizaci vaší nové fundraisingové kampaně: Uveďte tři činnosti, které uděláte jako první kroky při realizaci vaší nové fundraisingové kampaně: - 1)… - 2)… - 3)…

24 Analýza SWOT Vyhodnocuje vnitřní silné stránky (Strenghts) a slabé stránky (Weaknesses), vnější příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které souvisejí s organizací a jejím fundraisingem.

25 Analýza SWOT Silné stránky Silné stránky - Zavedená a aktivní základna příznivců - Dobrá pověst organizace - Aktivní dobrovolníci - „Osvícené“ vedení organizace

26 Analýza SWOT Slabé stránky Slabé stránky - Žádné zkušenosti s fundraisingem - Není k dispozici nikdo,kdo by se věnoval fundraisingu - Žádné nebo nekvalitní propagační materiály - Umění lobovat

27 Analýza SWOT Příležitosti Příležitosti - Dobré vztahy se zástupci místních firem - Právě zahajovaný nový nadační či jiný program, související s vaší činností - X-té výročí organizace - Účast na tomto semináři o fundraisingu - Účast na tomto semináři o fundraisingu

28 Analýza SWOT Hrozby Hrozby - Váš hlavní donor mění priority a zaměřuje se na jiné oblasti - Zvýšená nezaměstnanost v komunitě - Konfrontujete svojí činností stát, což má za následek…

29 Analýza STEEP Zkoumá prostředí, ve kterém bude FR probíhat. Zaobírá se nejdůležitějšími vnějšími faktory, které organizace nemůže ovlivnit, ale které mají vliv na ni. Zaměřuje se na okolní prostředí z: Zkoumá prostředí, ve kterém bude FR probíhat. Zaobírá se nejdůležitějšími vnějšími faktory, které organizace nemůže ovlivnit, ale které mají vliv na ni. Zaměřuje se na okolní prostředí z: hlediska společenského (Social), hlediska společenského (Social), technologického (Technological), technologického (Technological), ekologického (Ecology), ekologického (Ecology), ekonomického (Economic), ekonomického (Economic), politického (Political). politického (Political).

30 Analýza STEEP Společenské změny: Společenské změny: - Jak Vás ovlivní předpokládané změny v sociálním složení obyvatel v komunitě? - Jaký bude mít na Vás dopad růst (nebo pokles) městské populace? - Jak se vyrovnáte s (např.: zvýšeným počtem přistěhovalců)? -…-…-…-…

31 Analýza STEEP Technologické změny: Technologické změny: - Jaké příležitosti pro Vás vyplynou z nových systémů elektronického bankovnictví? - Jaké příležitosti přináší rozvoj internetu a rozšíření satelitní a digitální TV? -…-…-…-…

32 Analýza STEEP Ekologické změny: Ekologické změny: - Jak Vás ovlivňují místní a globální ekologické změny? - Jak se projevuje u vašich klientů změna v ekologickém myšlení? -…-…-…-…

33 Analýza STEEP Ekonomické změny: Ekonomické změny: - Jaký měl na Vás dopad vstup naší země do EU? - Jak se Vás dotýkají změny zákonů souvisejících s školstvím a ekonomikou v ČR? - Probíhá ve Vašem okolí ekonomická krize, stagnace, konjunktura nebo oživení? -…-…-…-…

34 Analýza STEEP Politické změny: Politické změny: - Co se u Vás změnilo po posledních komunálních volbách? - Bude nová vláda? - Budou iniciovány, zpracovány a schváleny zákony podporující nebo znemožňující Vaši činnost? -…-…-…-…

35 Typy zdrojů příjmů Státní financování Státní financování - - Centrální zdroje a agentury - - Vládní dotace - - Samospráva Soukromé financování Soukromé financování - - Jednotlivci - - Nadace - - Neziskové organizace - - Podnikatelský sektor

36 Typy zdrojů příjmů Vlastní příjmy Vlastní příjmy - - Členské příspěvky - - Poplatky za služby a smlouvy - - Výnosy z úroků a investic - - Příjmy z drobného podnikání

37 Metody fundraisingu a základní skupiny dárců. Obchodní vztahy Sdílený marketing Osobní pomoc Věcná podpora Příspěvek zaměstnanců Odkaz majetku Osobní setkání Členská kampaň Telefonická kampaň Benefiční akce Nabídka, prezentace a reklamy Může být účinnáZákladní metoda Není vhodná Vhodná metodaZákladní metodaMůže být účinnáNevhodná metoda Základní metodaNení vhodnáZákladní metoda Vhodná jako doplněk projektu Základní metodaNebývá účinnáZákladní metoda Vhodná metoda Není vhodnáMůže být účinnáZákladní metodaMůže být účinnáNení vhodná Základní metodaNení vhodnáMůže být účinná Není vhodná Základní metodaNezbytný doplněk projektu Základní metoda Nezbytný doplněk projektu Základní metodaNení vhodnáZákladní metodaÚčinná metodaNení vhodná Základní metodaNěkdy vhodná nástavba Základní metoda Není vhodná Základní metodaPouze jako doplněk projektu Základní metoda Pouze jako doplněk projektu Často je vhodná a účinná Někdy je vhodnou součástí nabídky Základní metoda Často je podmínkou Někdy je vhodnou součástí nabídky Pouze, je-li požadováno jako součást projektu Většinou nevhodnéZákladní metodaPouze v případě, že je požadován Základní metoda Vypracování projektu (grantu) Metoda Jednotlivci, členové, příznivci, veřejnost. Státní správa a místní samospráva Podnikatelský sektor, finanční instituce Sdružení, církve a jiné NO Nadace Kategorie dárce

38 Proč dávají lidé … Starost… Starost… Povinnost… Povinnost… Pocit viny… Pocit viny… Osobní zkušenost… Osobní zkušenost… Osobní prospěch… Osobní prospěch… Být požádán… Být požádán… Tlak okolí… Tlak okolí… Daně… Daně…

39 Proč dávají firmy… Snaží se vytvářet ovzduší dobré vůle, Snaží se vytvářet ovzduší dobré vůle, Chtějí být, nebo jsou spojovány s určitým tématem, Chtějí být, nebo jsou spojovány s určitým tématem, Jsou požádány, Jsou požádány, Členové představenstva mají zájem, Členové představenstva mají zájem, Daně Daně …

40 Navázání kontaktu… Máte-li mít úspěch, je zapotřebí čtyř věcí: Vytipovat si možné dárce, Vytipovat si možné dárce, Vytvořit odpovídající sdělení, Vytvořit odpovídající sdělení, Oslovit je se svým sdělením a žádostí, Oslovit je se svým sdělením a žádostí, Podpořit svou propagaci kvalitním PR. Podpořit svou propagaci kvalitním PR.

41 Cvičení - možné zdroje… Kde budete hledat informace o zdrojích? Kde budete hledat informace o zdrojích? Identifikujte a vyhledejte konkrétní zdroje, které připadají v úvahu ve vašem okolí? Identifikujte a vyhledejte konkrétní zdroje, které připadají v úvahu ve vašem okolí? Určete rozsah prostředků, které můžete od nich získat? Určete rozsah prostředků, které můžete od nich získat?

42 Kde zjistit informace o dárcovství firem. Obchodní nebo hospodářská komora Obchodní nebo hospodářská komora Celostátní a místní média Celostátní a místní média Úřad práce Úřad práce Výroční zprávy firem Výroční zprávy firem Internet Internet Další… Další…

43 Základní informace o právních aspektech související s fundraisingem Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů… Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů… Zákon č. 248/1995 Sb. o OPS… Zákon č. 248/1995 Sb. o OPS… Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a… Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a… Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a… Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a…

44 Zákony, týkající se zacházení s finančními prostředky a hospodaření… Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách… Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách… Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví… Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví… Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu… Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu… Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků… Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků…

45 Zákony, které se fundraisingu dotýkají Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím… Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím… Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů… Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů…

46 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! CO? Na jaký projekt chcete sehnat finanční prostředky? Čeho chcete realizací projektu dosáhnout?

47 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! KDO? Kdo bude za projekt zodpovědný? Kdo bude projekt realizovat?

48 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! PROČ? Proč a pro koho je projekt prospěšný?Proč a pro koho je projekt prospěšný? Čeho chcete realizací projektu dosáhnout?Čeho chcete realizací projektu dosáhnout?

49 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! KDY? Jaký je časový plán (harmonogram) projektu? Jaký je časový plán (harmonogram) projektu? Je jasná časová provázanost jednotlivých etap projektu? Je jasná časová provázanost jednotlivých etap projektu? Jsou jasné jednotlivé etapy, aktivity a kroky? Jsou jasné jednotlivé etapy, aktivity a kroky? Jaká je rozlišovací úroveň harmonogramu? Jaká je rozlišovací úroveň harmonogramu?

50 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! KDE? Kde se bude projekt realizovat?Kde se bude projekt realizovat?

51 Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! Otázky, které musí vaše žádost o finanční prostředky zodpovědět! JAK? Jak a kým bude projekt realizován? Jak a kým bude projekt realizován? Jak prokážete jeho úspěšnost? Jak prokážete jeho úspěšnost? Jak projekt vyhodnotíte? Jak projekt vyhodnotíte?

52 Co je vlastně program? ?

53 Program je: je řada projektů, jejichž cíle přispívají ke společnému celkovému cíli na úrovni regionu, sektoru, země, nebo i více zemí. je řada projektů, jejichž cíle přispívají ke společnému celkovému cíli na úrovni regionu, sektoru, země, nebo i více zemí.

54 Co je vlastně projekt? ?

55 Projekt je: Strukturovaná činnost ohraničená v: - Čase - Prostoru - Rozpočtu - Lidských schopnostech - Aktivitách …vedoucí ke splnění zadání

56 Vznik projektu pobídky pro vznik projektu pobídky pro vznik projektu řešení problému řešení problému činnosti organizací x činnosti EU činnosti organizací x činnosti EU pragmatický koncept – analýza (znát pravidla finanční podpory EU a připravit odpovídající projekt) pragmatický koncept – analýza (znát pravidla finanční podpory EU a připravit odpovídající projekt) emocionální koncept – cítění potřeb (mít záměr a snažit se ho realizovat pomocí fondů EU) emocionální koncept – cítění potřeb (mít záměr a snažit se ho realizovat pomocí fondů EU) cíle x zdroje cíle x zdroje

57 Projektový cyklus Identifikace Příprava Financování Implementace Hodnocení

58 Fáze projektu příprava projektu příprava projektu realizace projektu realizace projektu vyhodnocení a pokračování projektu vyhodnocení a pokračování projektu kapacity kapacity –administrativně technické zázemí –personální - lidské zdroje –finanční

59 Administrativně technické zázemí příprava –k–k–k–kde bude příprava realizována, jakými technickými prostředky realizace –k–k–k–kde bude realizován projekt samotný, jakými technickými prostředky vyhodnocení a pokračování projektu –k–k–k–kde bude projekt zajišťován

60 Personální zajištění příprava –s–s–s–sestavení přípravného týmu, definice projektového záměru, rozpracování myšlenky, příprava žádosti, odbornost, vyřešení financování realizace –s–s–s–sestavení realizačního týmu, koordinátor/vedoucí, finanční řízení, odborníci, asistenti apod. vyhodnocení a pokračování projektu –k–k–k–kdo bude pokračovat na projektu - předkladatel, partner, nově založená instituce?

61 Finanční zajištění projektu příprava příprava –financování přípravy - odborníci, expertízy, posudky, výzkumy, příprava podkladů pro zpracování projektové žádosti realizace realizace –otázka spolufinancování projektu (v %), předfinancování projektu, finanční plán, zajištění cash-flow vyhodnocení a pokračování projektu vyhodnocení a pokračování projektu –z jakých zdrojů bude financován - jiný grant, nebo na komerční bázi?

62 Provázanost celkový cíl předpoklady účel projektu předpoklady výstupy předpoklady aktivity výchozí podmínky

63 Příklad - organizování semináře Celkový cíl – umět napsat projektovou žádost Účel projektu - vzdělat se, setkat se, vyměnit si kontakty, sdělit si zkušenosti Výstup - vzdělávací akce o FR Aktivity - - rezervace prostor - - napsání a rozeslání pozvánek - - aktualizace seznamu org. Výchozí podmínky - - dlouho se žádná vzdělávací akce o FR nekonala - - podněty od ostatních - - existence vhodných podmínek

64 Stádia tvorby logického rámce Analýza – analyzuje se stávající situace, abychom mohli vytvořit vizi žádoucí situace v budoucnosti a zvolit strategie jejího dosažení. Analýza – analyzuje se stávající situace, abychom mohli vytvořit vizi žádoucí situace v budoucnosti a zvolit strategie jejího dosažení. Identifikace myšlenka/záměru - projekty řeší problémy (potřeby, zájmy) cílových skupin neboli příjemců. Identifikace myšlenka/záměru - projekty řeší problémy (potřeby, zájmy) cílových skupin neboli příjemců. Plánování – záměr projektu se dále rozvíjí do plánu realizace. Vytvoření logického rámce, definování a rozvržení aktivit a zdrojů. Plánování – záměr projektu se dále rozvíjí do plánu realizace. Vytvoření logického rámce, definování a rozvržení aktivit a zdrojů.

65 Analytická fáze Analýza účastníků Analýza účastníků Problémová analýza (obraz skutečnosti) Problémová analýza (obraz skutečnosti) Analýza cílů (obraz zlepšení situace v budoucnosti) Analýza cílů (obraz zlepšení situace v budoucnosti) Analýza strategií (porovnání různých možností jak řešit danou situaci) Analýza strategií (porovnání různých možností jak řešit danou situaci)

66 Analýza účastníků Identifikace všech skupin účastníků (nejen cílové skupiny, ale i partnerů, příjemců, investorů,…), kteří mohou být projektem ovlivněni (buď pozitivně, nebo negativně), analýza jejich zájmů, problémů, schopnosti, atd.)

67 Analýza problémů a cílů identifikace hlavních problémů cílových skupin a příjemců (příčina - následek) identifikace hlavních problémů cílových skupin a příjemců (příčina - následek) popis situace v budoucnosti, kdy problémy byly vyřešeny nebo zmírněny popis situace v budoucnosti, kdy problémy byly vyřešeny nebo zmírněny v případě více cílů jejich hierarchizace v případě více cílů jejich hierarchizace

68 Část III. Část III. Kritéria pro získání prostředků z fondů EU

69 Příprava projektu Projekty Priority a opatření operačních programů, cíle strukturálních fondů Žadatel se zkušenostmi v daném oboru, existence nápadu na řešení konkrétní situace, technické a personální zázemí, možnost spolufinancování

70 Příprava projektu ideový záměrjeho specifikace, doladění ideový záměrjeho specifikace, doladění nutno zvážit nutno zvážit –reálnost projektu –vztah nákladů a přínosů –celkové dopady –potenciální rizika nutno uvědomit si, že příprava jakéhokoli projektu je riziková investice! nutno uvědomit si, že příprava jakéhokoli projektu je riziková investice! pro účely SF nutno připravit projektovou žádost pro účely SF nutno připravit projektovou žádost možnost konzultace

71 Projektová žádost seznámení se s podmínkami podávání projektových žádostí různé formuláře, v základních bodech však podobné většinou k dispozici v elektronické podobě (Benefit, Elza) maximální počty znaků v rubrikách podpůrná projektová dokumentace (analýza nákladů a výnosů, studie udržitelnosti, územní rozhodnutí, analýza dopadu na životní prostředí) - platí především pro investiční projekty, např. v NNO zaměřeny především na měkké projekty

72 Projektová žádost II. Žadatel o podporu musí: prokázat oprávněnost cílů projektu prokázat svou způsobilost řídit a implementovat projekt popsat projekt prostřednictvím systému indikátorů ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám rozpracovat rozpočet projektu a rozbor jednotlivých nákladů (finanční část)

73 Projektová žádost III. Projektová žádost musí obsahovat základní informace o žadateli (status, právní forma) hlavní účel projektu/shrnutí soulad s programový dokumenty (návaznost na priority OP, PRKy,…) výstupy a dopady (kvantifikovatelné) přidanou hodnotu projektu odpovídající hodnota projektu (cost-benefit analýza, náklady na jedn.) partnerství, udržitelnost a rizika projektu popis aktivit a časového rámce rozpočet projektu

74 Projektová žádost IV. Zdůvodnění projektu (kategorie poptávky, zdůvodnění potřeby realizovat projekt na základě realizovaných výzkumů trhu, studií proveditelnosti, návaznost na potřeby a prioritní cíle regionu a na další projekty). Horizontální témata (rovné příležitosti pro skupiny ohrožené sociální exkluzí, trvale udržitelný rozvoj, podpora informačních technologií). Cílové skupiny (definice podle věku, pohlaví, zaměstnanosti, minority, etnika).

75 Náklady projektu Požadované rozpracování náklad ů : dle jednotlivých let jejich rozdělení podle zdroje financování: strukturální fondy, doplňkové financování privátní či vládní jejich rozdělení na peněžní (actual) a produktové (in-kind - formou poskytnutí vlastních zdrojů) kalkulace předpokládaných zisků Na základě takto rozepsaných nákladů je zpětně vypočtena odpovídající hodnota projektu, a to např. použitím kategorií: stanovení jednotkové ceny/hodinu nebo účastníka.

76 Rozpočet - oprávněné náklady Náklady na zaměstnance – platy včetně nákladů na zdr.a soc. poj. Náklady na školení zaměstnanců Náklady na propagaci (například inzeráty o akci) Náklady příjemců pomoci na úhradu mzdy, pojištění, daní Pronájem prostor Odpisy budov, hmotného zařízení majícího fixně stanovenou dobu životnosti Pronájem a leasing zařízení DPH: v případě, že žadatel není plátcem DPH, může žádat o jeho vrácení Spotřební zboží, malé předměty Bankovní poplatky, pokud byl zřízen speciální bankovní účet Náklady na jiné účastníky školení (náhrada mezd, režijní náklady - ubytování, stravování)

77 Rozpočet - neoprávněné náklady Půjčky a náklady na vedení běžného účtu, pokud nebyl založen speciální účet pro projekt financovaný ESF Finanční poplatky Náklady na poradenství spojené s přípravou žádosti Náklady spojené s přípravou projektu, včetně nákladů na lidské zdroje Náklady na nákup zařízení a budov nad stanovený limit Náklady na vybavení a/nebo koupi budovy, na které již přispěly fondy EU Jakékoli náklady, které se nevztahují přímo k projektu Náklady, které nejsou doloženy písemným podkladem (faktura, účetní doklad)

78 Indikátory (na příkladu) Vstupy např. personální zajištění, databáze kontaktů, pozvánky, distribuce Výstupy počet pozvaných, počet přítomných účastníků, realizace semináře Výsledky navázání/obnovení kontaktů, někteří se scházejí i dále na neformální bázi, využití kontaktů v práci Dopady vliv na okolí, stimulace podobných aktivit

79 Důležité termíny evaluace (hodnocení) hodnocení účelnosti, efektivity, udržitelnosti a dopadů projektu, většinou na jeho konci, externí hodnotitelé, vytvoření hlubší analýzy monitoring hodnocení účelnosti a efektivity projektu, permanentní činnost, možno spojit i s doporučením, externí i interní monitoring audit kontrola, zda finanční operace byly v souladu se závazky, kontrola finančních zpráv, profesionální auditoři, většinou ex post

80 Příprava projektu Analýza problému (obraz reality) Analýza problému (obraz reality) Analýza cílu (obraz budoucí, zlepšené situace) Analýza cílu (obraz budoucí, zlepšené situace) Analýza strategií (porovnání různých cest k dosažení cílů) Analýza strategií (porovnání různých cest k dosažení cílů)

81 Analýza strategií Identifikace různých možných strategií vedoucí k naplnění celkového cíle Identifikace různých možných strategií vedoucí k naplnění celkového cíle Volba strategie Volba strategie

82 Formulace Klaďte důraz na: Klaďte důraz na: - proveditelnost - udržitelnost - přesnost cílů a účelu projektu - definici výsledků aktivit - odhad zdrojů a nákladů - odpovědnost a závaznost pro zúčastněné strany

83 Logický rámec Operativní popis nejdůležitějších aspektů projektové intervence Operativní popis nejdůležitějších aspektů projektové intervence Znázornění pomocí přehledné matice Znázornění pomocí přehledné matice Umožňuje kvalitnější monitorování a hodnocení projektu Umožňuje kvalitnější monitorování a hodnocení projektu

84 Logický rámec Hlavní výhody: Hlavní výhody: - na jednom místě shromáždí všechny stanovené klíčové součásti projektu či programu - odpovídá požadavkům kvalitního zpracování projektu a umožňuje nám reagovat na případné slabiny v předchozích plánech

85 Logický rámec Hlavní výhody: Hlavní výhody: - je lehké tuto metodu se naučit a používat - pro řízení projektu znamená úsporu času a úsilí - je využitelný jak interně pro plánovací a hodnotící proces, tak externě konzultanty, kteří pracují na rozvoji organizace

86 Logický rámec Hlavní výhody: Hlavní výhody: - předjímá samotnou realizaci - vytváří rámec pro monitorování a hodnocení, v němž mohou být porovnány plánované a skutečné výsledky - usnadňuje komunikaci mezi dárci a realizátory projektu

87 Logický rámec Omezení logického rámce: Omezení logického rámce: - nenahrazuje ostatní technické, ekonomické, sociální a ekologické analýzy - aby byla metoda co nejúčinnější, je zapotřebí týmové práce pod dobrým vedením

88 Logický rámec Omezení logického rámce: Omezení logického rámce: - aby byla zajištěna aktivní účast všech příslušných zainteresovaných skupin, vyžaduje celý proces výborné facilitační schopnosti - metoda logického rámce může připadat lidem velmi vzdálená a nepochopitelná

89 Jak sestavit logický rámec 1. d efinovat účel, který má projekt splnit 2. d efinovat obecný cíl, k jehož naplnění projekt přispěje 3. d efinovat výstupy sloužící k dosažení účelu 4. d efinovat aktivity vedoucí k dosažení výstupů

90 Jak sestavit logický rámec 5. o věřit logiku příčinné souvislosti pomocí jestliže pak 6. d efinovat objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit 7. d efinovat prostředky ověření (PO), někdy taky uváděné pod názvem zdroje objektivního ověření (ZOO)

91 Jak sestavit logický rámec 8. definovat spojené s jednotlivými úrovněmi logického rámce 8. definovat předpoklady spojené s jednotlivými úrovněmi logického rámce 9. připravitv úrovni aktivit nám pomůže odhadnout náklady na jejich uskutečnění, po součtuvšech položek získáme 9. připravit rozpočet projektu; v úrovni aktivit nám pomůže odhadnout náklady na jejich uskutečnění, po součtu všech položek získáme celkové náklady projektu

92 Matice logického rámce Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření Předpoklady Rizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu

93 Definujte, který má projekt splnit. Definujte účel, který má projekt splnit. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu Účel projektu je vždy pouze jeden. Účel je důvod, proč se chystáte uskutečnit projekt. Vyjadřuje změnu výchozí situace v důsledku dosažení výstupů projektu.

94 Definujte, k jehož naplnění projekt přispěje. Definujte obecný cíl, k jehož naplnění projekt přispěje. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu Obecný cíl většinou vyplývá ze zadání při výběrových nebo grantových řízeních, kdy cíle těchto řízení se uvádějí jako obecný cíl v logframe. Váš projekt tedy musí přímo přispívat k naplnění cílů stanovených organizací, které financuje váš projekt.

95 Definujte sloužící k dosažení účelu. Definujte výstupy sloužící k dosažení účelu. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu Výstupy popisují co musíte zajistit nebo dodat, abyste dosáhli účelu vašeho projektu. Obecně by jich nemělo být víc než 10 (záleží na tom, na jaké úrovni řešeného problému se nacházíte).

96 Definujte vedoucí k dosažení výstupů. Definujte aktivity vedoucí k dosažení výstupů. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu Aktivity popisují, jak budou realizovány výstupy vašeho projektu; jaké činnosti musíte uskutečnit, aby bylo úplně a efektivně dosaženo plánovaných výstupů.

97 Ověřte logiku příčinné souvislosti pomocí Ověřte logiku příčinné souvislosti pomocí jestliže pak. jestliže Aktivity projektu pak Očekávané výstupy jestliže Účel projektu pak Obecný cíl projektu Hierarchie cílů Struktura logického rámce je založena na principu příčiny a důsledku. To znamená, že příčinné souvislosti mezi všemi úrovněmi musí být přímé. je třeba Aktivity projektu aby Očekávané výstupy je třeba Účel projektu aby Obecný cíl projektu Hierarchie cílů j jj jestliže pak aby je třeba

98 Definujte v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Definujte objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu OOU představují konkrétní výsledky. Upřesňují nejen to čeho je třeba dosáhnout, ale i jestli jsme navrhli dostatek činností, které zajistí dosažení další úrovně cílů. OOU si stanovíte podle kvantity, kvality a času (KKČ).

99 Definujte v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Definujte objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Pravidlo KKČ stanovuje, že OOU by měl zahrnovat konkrétní údaj týkající se množství (kvantita), kvality (bližší určení, nebo charakter toho, co měříme) a času (od kdy - do kdy).

100 Definujte v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Definujte objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) v úrovni obecného cíle, účelu, výstupů a aktivit. Příklad 1.Pro aktivitu:„Informační leták je vytištěn.“ Krok 1. Základní ukazatel (kvantita): Informační leták byl vytištěn v počtu 5 000 ks. Krok 2. Přidejte kvalitu: Informační leták byl vytištěn v počtu 5 000 ks v barevném provedení na recyklovaném papíře. Krok 3. Přidejte čas: Informační leták byl vytištěn v počtu 5 000 ks v barevném provedení na recyklovaném papíře do 15. října 2006.

101 Příklad 2. Pro výstup: „Obyvatelé kraje Vysočina jsou informováni o vzděláv. aktivitách.“ Krok 1. Základní ukazatel (kvantita): 60% obyvatel kraje Vysočina obdrželo informace. Krok 2. Přidejte kvalitu: 60% obyvatel kraje Vysočina obdrželo cílené informace o základních a středních školách. Krok 3. Přidejte čas: 60% obyvatel kraje Vysočina obdrželo cílené informace o základních a středních školách do 17. října 2006.

102 Ukazatel na úrovni účelu: Účel projektu je důvodem, proč vlastně projekt děláte. Měli by jste umět přesně kvantifikovat, čeho chcete dosáhnout, v jaké kvalitě a do kdy. OOU nám v tomto případě jasně ohraničují a měří změnu oproti stavu na počátku projektu. OOU nám na úrovni účelu ukazují stav při ukončení projektu. Jedná se o podmínky, které se zavazujete splnit a kterých musíte dosáhnout.

103 Ukazatel na úrovni aktivit: OOU na úrovni aktivit jsou většinou podkladem pro vyhotovení rozpočtu projektu, protože náklady jsou spojeny přímo s aktivitami a s jejich přesným vymezením ve smyslu pravidla KKČ.

104 Definujte někdy taky uváděné pod názvem zdroje objektivního ověření (ZOO). Definujte prostředky ověření (PO), někdy taky uváděné pod názvem zdroje objektivního ověření (ZOO). Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu Prostředky ověření musí ukázat zda byly splněny OOU. Pravidlem je, že OOU, které si sami zvolíte musí být ověřitelné prostřednictvím PO z nezávislých zdrojů, prokazatelné, objektivní a snadno dosažitelné.

105 Definujte spojené s jednotlivými úrovněmi logického rámce. Definujte předpoklady spojené s jednotlivými úrovněmi logického rámce. Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky pro ověření PředpokladyRizika Obecný cíl projektu Účel projektu Očekávané výstupy Aktivity projektu U každého projektu mohou být rizika, která na projekt působí z vnějšího prostředí. Do logického rámce uvádíme rizika ve formě předpokladů, tzn. že rizika, která jsou vesměs negativní, vyjádříme v pozitivním tvaru.

106 Intervenční logika Prostředky Aktivity Výsledky Účel projektu Celkový cíl

107 Objektivně ověřitelné indikátory Operativně a měřitelně popisují cíle, účel, výsledky a aktivity ve smyslu kvality, kvantity, cílové skupiny, místa a času Operativně a měřitelně popisují cíle, účel, výsledky a aktivity ve smyslu kvality, kvantity, cílové skupiny, místa a času Na úrovni výsledku – kvantita Na úrovni výsledku – kvantita Na úrovni účelu projektu - kvalita Na úrovni účelu projektu - kvalita

108 SMART OVIs S = Specific (specifický) S = Specific (specifický) M = Measurable (měřitelný) M = Measurable (měřitelný) A = Achievable (dostupný) A = Achievable (dostupný) R = Reliable (reliabilní) R = Reliable (reliabilní) T =Time – Bound (časově vymezený) T =Time – Bound (časově vymezený)

109 Předpoklady Každý projekt představuje umělou intervenci v přirozeném prostředí Každý projekt představuje umělou intervenci v přirozeném prostředí Předpoklady odpovídají na otázku: „Které vnější faktory nejsou ovlivněny intervencí, ale významně ovlivňují realizaci intervence?“ Předpoklady odpovídají na otázku: „Které vnější faktory nejsou ovlivněny intervencí, ale významně ovlivňují realizaci intervence?“

110 Cvičení - ověření získaných znalostí u účastníků semináře - ověření získaných znalostí u účastníků semináře------------------------------------------------------ Zpracování projektové fiše a logframe Zpracování projektové fiše a logframe Zpracování projektu Zpracování projektu

111 Nejčastější důvody selhání… - Projekt neřeší skutečné problémy příjemců, - Projekt nemá politickou podporu, - Cíle projektu nejsou jasně a realisticky definovány, - Prostředky se zaměňují za cíle, - Neberou se v úvahu schopnosti místního managementu,

112 Nejčastější důvody selhání… - Nepředvídají se rizika, - Ekonomické aspekty projektu nejsou propracovány, - Projektu nepředchází studie proveditelnosti, - Zanedbání monitorování,

113 Nejčastější důvody selhání… - Příliš mnoho manažerů, - Nejasně definována dělba odpovědnosti, - Spíše uplatňování pravidel a procedur než řízení projektu.

114 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "© Miroslav Chromeček (+420) 603 217 729 Jak a kde získat na prostředky na činnost z fondů EU ? FUNDRAISING."

Podobné prezentace


Reklamy Google