Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Praha Červen 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Praha Červen 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Praha Červen 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

2 2 Cíl přezbrojení AČR novými kolovými transportéry   Zvýšit schopnost pozemních sil plnit úkoly prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu.   Zajistit schopnost vybraných jednotek účastnit se aliančních (koaličních) operací a mírových misí.   Zvýšit akceschopnost jednotek pozemních sil, jejich mobilitu, schopnost rychlého přemístění na relativně velké vzdálenosti.   Dosáhnout interoperability se silami Aliance ve vybraných oblastech.   Nahradit ve výzbroji fyzicky a morálně zastaralé obrněné transportéry zavedené do používání v 70. letech minulého století a tím mít k dispozici nový, moderní obrněný transportér s možností využití do roku 2030.

3 3 Potřeba vyzbrojení Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR Nutnost zvýšit schopnosti ozbrojených sil k plnění úkolů 1. 1. Při eliminaci vojenských i nevojenských ohrožení státu. 2. 2. V bojových operacích podle čl. 5 Washingtonské smlouvy. 3. 3. V operacích mimo čl. 5 Washingtonské smlouvy. 4. 4. AČR v současné době nemá pro mechanizované jednotky kolový obrněný transportér v bojové verzi.

4 4 Projekt vychází z   Koncepce reformy Ozbrojených sil ČR   Požadavku na pořízení unifikovaného jednotypového podvozku s uspořádáním náprav 8x8   Uživatelských studií druhů vojsk AČR a jejich dodatků   Marketingových studií   Studií proveditelnosti

5 5 Výchozí podmínky pro realizaci   Rozhodnuto o zavedení a pořízení nových obrněných transportérů   Provedeno zařazení kolových transportérů do nových organizačních struktur   Stanoveny požadavky na bojové schopnosti a užitné vlastnosti   Upřesněny počty a druhy vozidel k přezbrojení AČR   Stanoveny priority vyzbrojení AČR jednotlivými modifikacemi ve vazbě na organizační struktury

6 6 Výchozí podmínky pro realizaci - pokračování   Zahrnuty související akce v oblasti logistického, ženijního, výcvikového, provozního zabezpečení a nákupu munice, trenažérů a simulátorů   Stanoveny požadavky na strojové spodky, věžové komplety bojových vozidel a další nástavby   Vyřešeno finanční zabezpečení na úrovni resortu   Doporučen způsob pořízení   Zpracována dokumentace programu 207 850 a jednotlivých podprogramů   Vyhodnocen způsob výběru finálního dodavatele

7 7 Byly upřesněny požadavky uživatelů na specifikace pořizované techniky: Byly upřesněny požadavky uživatelů na specifikace pořizované techniky: Unifikovaný jednotypový strojový spodek s uspořádáním náprav 8x8 pro všechny varianty vozidel Přeprava jednotky do celkového počtu 11 osob Plavbyschopnost Přepravitelnost vzduchem vybranými transportními letouny (IL-76, optimálně C-130 Hercules) Aplikovatelnost speciálních nástaveb Výzbroj – tři kategorie věžových kompletů:   Věžový komplet dvoumužný s kanónem ráže 30 mm a PTRK nebo bezosádkový, dálkově ovládaný s kanónem ráže 30 mm a PTRK   Dálkově ovládaný věžový komplet s externí lafetací kulometu 12,7 mm   Minomet ráže 120 mm lafetovaný ve věžovém kompletu Hlavní požadavky AČR na obrněné transportéry

8 8 Požaduje se pořídit následující skupiny vozidel se Požaduje se pořídit následující skupiny vozidel se společným konstrukčním základem: společným konstrukčním základem: 1. skupina: vozidla se základní výškou korby; s VK(velký) s kanónem ráže 30 mm 2. skupina: vozidla se základní výškou korby; s dálkově ovládaným VK (malý) s externí lafetací kulometu 3. skupina: vozidla se zvýšenou korbou v prostoru speciální nástavby; bez lafetované výzbroje 4. skupina: vozidlo se základní výškou korby; speciální minometná nástavba věžového typu (120 mm KShM) 5. skupina: vozidlo se základní výškou korby; speciální dílenská nástavba doplněná o vyprošťovací prostředky (KOT-DV) Pět základních skupin vozidel z hlediska konstrukčního řešení

9 9 Souhrnné počty obrněných transportérů (bez opce)

10 10 Souhrnné počty obrněných transportérů (opce)

11 11 Způsob zadání zakázky DVĚ ZÁKLADNÍ ETAPY ZADÁNÍ ZAKÁZKY - Výběrové řízení na výběr poradenské společnosti 1) Předkvalifikační etapa: - výběr uchazečů splňujících technická, právní a ekonomická kvalifikační kritéria 2) Etapa výběru nejvýhodnější nabídky: - posouzení a vyhodnocení nabídek předložených uchazeči, kteří byli vybráni v předkvalifikační etapě - rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči - uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

12 12 Časový harmonogram postupu 1. etapa - předkvalifikační  Uveřejnění oznámení o zadávacím řízení - zadání do tisku (HN, Obch. věstník, Jane's Defence, Internet)20.4. 2005 (HN, Obch. věstník, Jane's Defence, Internet)20.4. 2005  Žádosti uchazečů o účast v zadávacím řízení20.4 2005 až 27.5. 2005  Přijetí vyplněných předkvalifikačních dotazníků i s požadovanými přílohami20.6. 2005 až 20.7. 2005 i s požadovanými přílohami20.6. 2005 až 20.7. 2005  Konečná zpráva o vyhodnocení předkvalifikace21.7. 2005 až 3.8.2005  Schválení zprávy Meziresortní komisí a Zadavatelem8.8. 2005  Oznámení uchazečům o výsledcích předkvalifikace16.8. 2005  Konečná verze zadávací dokumentace po schválení 16.8.2005  Vydání zadávací dokumentace uchazečům19.8.2005

13 13  Výzva k podání nabídky uchazečům, kteří postoupili do druhé etapy zadávacího řízení16.8. 2005 etapy zadávacího řízení16.8. 2005  Přijetí nabídek od uchazečů 14.11. 2005  Vydání změnového dokumentu č. 1 k Zadávací dokumentaci9.12.2005  Přijetí upravených nabídek od uchazečů22.12.2005  Vyhodnocení nabídek 5.1.2006  Projednání vítězné nabídky ve vládě ČRdo 30.1.2006  Vyjednávaní konečné verze smlouvy s uchazečem únor až duben 2006  Informace pro vládu v souladu s usnesením vlády č. 103/200612.4.2006  Stanoviska MPO ČR, MZV ČR a MF ČRbřezen až duben 2006  Podpis Smlouvy na dodávky a Smlouvy o PPSčerven 2006  Uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy červen 2006  Dodávky vozidel 2007 - 2012 Časový harmonogram postupu 2. etapa – výběr nejvýhodnější nabídky

14 14 Postup hodnocení nabídek uchazečů v souladu „Postupy pro vyhodnocení nabídek“, č.j. 102889-32/2005/DP-5888 Nabídky uchazečů zadávacího řízení byly hodnoceny v 8 krocích:   1. krok – formální kontrola úplnosti nabídek a hodnocení závazných parametrů jednotlivých druhů zboží   2. krok – hodnocení technických aspektů nabídek   3. krok – hodnocení nákladů na pořízení   4. krok – hodnocení ostatních nákladů životního cyklu   5. krok – hodnocení právních aspektů   6. krok – hodnocení finančních (nenákladových) aspektů   7. krok – celkové hodnocení offsetů   8. krok - celkové hodnocení nabídky

15 15 30 974 814,026 151 896,1-4 822 917,923 433 998,3-7 540 815,7-2 717 897,81 519 312,01 871 573,2352 261,21 254 999,3-264 312,7-616 573,932 494 126,028 023 469,3-4 470 656,724 688 997,6-7 805 128,4-3 334 471,7 Výsledné bodové hodnocení bylo získáno součinem dílčích bodových hodnocení za jednotlivé oblasti hodnocení a váhových znaků pro tyto oblasti Vyšší bodové hodnocení nabídky uchazeče znamená lepší hodnotu za vynaložené prostředky Celkové hodnocení nabídek

16 16 30 974 814,026 151 896,1-4 822 917,923 433 998,3-7 540 815,7-2 717 897,81 519 312,01 871 573,2352 261,21 254 999,3-264 312,7-616 573,932 494 126,028 023 469,3-4 470 656,724 688 997,6-7 805 128,4-3 334 471,7 Celkové hodnocení nabídek pro kritéria 1. stupně

17 17 CELKOVÁ CENA ZA ZBOŽÍ A ŠKOLENÍ SMLUVNÍ (pro 199 ks vozidel)

18 18 CELKOVÁ CENA ZA ZBOŽÍ A ŠKOLENÍ v případě, že Ministerstvo uplatní opci

19 19 Požadavek MO v zadávací dokumentaci byl stanoven na zabezpečení min. 100% offsetů z celkové nabídkové ceny, z toho min. 25% přímých offsetů.Požadavek MO v zadávací dokumentaci byl stanoven na zabezpečení min. 100% offsetů z celkové nabídkové ceny, z toho min. 25% přímých offsetů. Nejvýhodnější nabídka zabezpečuje offsety ve výši 150%, z toho 40% přímých offsetů, tzn.:Nejvýhodnější nabídka zabezpečuje offsety ve výši 150%, z toho 40% přímých offsetů, tzn.: CELKOVÁ HODNOTA OFFSETOVÉHO PROGRAMU celkové offsety bez opce … 26,295 mld. Kčcelkové offsety bez opce … 26,295 mld. Kč z toho přímé offsety… 7,012 mld. Kčz toho přímé offsety… 7,012 mld. Kč celkové offsety při uplatnění opce… 29,818 mld. Kčcelkové offsety při uplatnění opce… 29,818 mld. Kč z toho přímé offsety… 7,951 mld. Kčz toho přímé offsety… 7,951 mld. Kč

20 20 PROGRAM PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE (OFFSETOVÝ PROGRAM)

21 21 STRUKTURA SMLOUVY A PŘÍLOH  SMLOUVA 1) Text smlouvy47 listů  Přílohy: Příloha A: Seznam jednotlivých druhů Zboží a Školení 1 161 listů Příloha B: Technické Parametry Zboží a Školení 66 listů Příloha D: Budoucí smlouva 8 listů Příloha E: Výzva k uzavření Budoucí smlouvy 1 list Příloha F: Budoucí služby a ceny vybraných budoucích služeb 53 listů

22 22 Příloha G: Termíny pro zaslání výzvy a realizaci služby 2 listy Příloha H: Smlouva o PPS 42 listů Příloha I: Cena 36 listů Příloha J: Požadavky na místa dodání simulátorů2 listy Příloha K: Průvodní dokumentace2 listy Příloha L: Změna Zboží a Školení11 listů Příloha M: Záruční podmínky a záruční doby3 listy STRUKTURA SMLOUVY A PŘÍLOH

23 23 Příloha N: Záruka mateřské společnosti 1 list Příloha O1: Zkoušení Zboží 18 listů Příloha O2: Ověřování jakosti 4 listy Příloha O3: Katalogizační doložka7 listů Příloha O4: Systém managementu konfigurace4 listy Příloha P: Údaje o Dodavateli 1 list Příloha Q: Jednací a kontrolní mechanismy 5 listů Příloha R: Seznam Subdodavatelů1 list STRUKTURA SMLOUVY A PŘÍLOH

24 24 Příloha S: Přímá dohoda 21 listů Příloha T: Zástupci stran 1 list Příloha U: Náklady životního cyklu 353 listů Příloha V: Uschovaný software 1 list CELKEM: 1 851 listů STRUKTURA SMLOUVY A PŘÍLOH

25 25 I. Záruky mateřských společností poskytnutých ručitelem STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH GENERAL DYNAMICS CORPORATION GENERAL DYNAMIC ELCS GmbH ELCS-CZ, s.r.o. II. Přímé dohody MO ČR a DEFENDIA CZ, s.r.o. s VOP-026 Šternberk, s.p. VOP 025 Nový Jičín, s.p. RAFAEL Ltd. STEYR-DAIMLER-PUCH SPEZIALFAHRZEUG GmbH III. Vydaná Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na realizaci projetků/akcí MF ČR STANOVENÉ PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU


Stáhnout ppt "1 Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Praha Červen 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google