Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Člověk a právo 60. Občanské právo. Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Člověk a právo 60. Občanské právo. Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu:"— Transkript prezentace:

1 Téma: Člověk a právo 60. Občanské právo

2 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66- 51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

3 Občanské právo Občanské právo obsahuje občanský zákoník Občanské právo je souhrn předpisů z oblastí: 1.Majetkoprávní vztahy 2.Smluvní vztahy 3.Ochrana osobnosti

4 Nový občanský zákoník 2014 Největší změna občanského práva se týká všech Soused mě vytopil Budu se vdávat Chci vydědit svou dceru Děti chtějí, abych na ně přepsala dům

5 Nový občanský zákoník 2014 Největší změna soukromého práva se týká všech Můj muž podniká a dluží peníze Cestovka mi zkazila dovolenou Chovám bojové psy Chci koupit byt

6 1. Majetkoprávní vztahy Vlastnické právo je zakotveno v Listině lidských práv a svobod. Každý, kdo podle práva nabyl (koupil, zdědil, dostal, sám si vyrobil) nějaký majetek(dům, byt, auto, chatu apod.), má právo ho užívat a nakládat s ním podle své úvahy. Má právo na ochranu svého majetku. Nesmí poškozovat životní prostředí ohrožovat lidské zdraví.

7 Majetkoprávní vztahy Majetek movitý a nemovitý

8 Soukromý majetek - nemovitý Různé úrovně soukromého vlastnictví

9 Ochrana soukromého majetku Je nutné svůj majetek řádně zabezpečit. Máme právo na ochranu svého majetku.

10 Vlastnické právo Vlastník může svůj majetek někomu prodat darovat odkázat půjčit Soukromý majetek může mít více vlastníků Př. : Dům po rodičích zdědí tři sourozenci. Práva a povinnosti Každý se musí z jedné třetiny podílet na jeho údržbě. Jeden by chtěl prodat, pak druzí dva mají předkupní právo. (mají právo první dům koupit)

11 Společné jmění manželů Také manželé mohou vlastnit majetek. Zásady: oba manželé mají stejná práva jejich majetek je vše, co nabyli během trvání manželství do tohoto majetku nepatří osobní věci manželů a osobní dary. Předmanželská smlouva Lze ji uzavřít před vstupem do manželství a rozhodnout se jinak ( Např. : majetek nabytý před manželstvím se do společného majetku nepočítá)

12 Test Doplňte správně věty: Vlastnické právo je zakotveno Vlastnické právo je právo na ochranu Vlastnické právo nesmí Majetek movitý je Majetek nemovitý je Ochrana soukromého majetku je Vlastník může svůj majetek někomu Práva a povinnosti vlastníků Společné jmění manželů je Předmanželská smlouva říká

13 2. Smluvní vztahy Do občanského práva náleží i uzavírání smluv. Může se jednat o různé smlouvy kupní smlouva darovací smlouva směnná smlouva smlouva o dílo smlouva o půjčce nájemní smlouva podnájemní smlouva smlouva o úschově smlouva o přepravě smlouva o ubytování přepravní smlouva

14 Písemná smlouva Písemná smlouva by měla obsahovat: jméno, příjmení, bydliště smluvních stran předmět smlouvy popis předmětu smlouvy cenu a způsob zaplacení nebo splácení podpisy smluvních stran, datum a místo Pokud potřebují lidé sepsat smlouvu, obracejí se raději na advokáty nebo notáře.

15 Darovací smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení § 628 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Dárce 2. Obdarovaný Článek I. Předmět darovací smlouvy 1. Dárce touto darovací smlouvou daruje obdarovanému pohledávku v nominální hodnotě..........Kč (slovy) váznoucí za dlužníkem paní Xxxxxx Xxxxxxxxx, podnikatelkou na základě živnostenského oprávnění, bytem v........., ulici........ čp....., a obdarovaný tento dar přijímá. 2. Pro účely této smlouvy je její předmět specifikovaný v předcházejícím odstavci nazýván dále jen „dar“. 3. Dárce se stal vlastníkem daru na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené v....... dne.......... s postupitelem – obchodní společností................, IČO: XX XX XX XX. Článek II. Ostatní ujednání 1. Dárce prohlašuje, že dar není zatížen žádnými právními povinnostmi ani jinými věcnými právy vůči třetím osobám. 2. Dárce informoval obdarovaného při podpisu této darovací smlouvy o veškerých skutečnostech vztahujících se k daru, zejména na to, že získání eventuálního prospěchu z daru plynoucího je spojeno se značnými finančními náklady. 3. Dárce se může domáhat vrácení daru tehdy, jestliže se obdarovaný chová k němu anebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. 4. Vlastnictví k daru přejde na obdarovaného okamžikem podpisu této darovací smlouvy. 5. Obdarovaný je oprávněn dar vrátit, jestliže má dar právní vady, na které ho dárce neupozornil. Článek III. Podpisy smluvních stran 1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že tato byla ujednána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 2. Strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze v písemné formě a po vzájemné dohodě stran. 3. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech o dvou stranách textu na samostatných listech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží dárce i obdarovaný. Datum Podpisy smluvních stran

16 Smlouva o podnájmu (podle § 719 Občanského zákoníku) Pronajímatel: Jaroslav Novák Vzor, r.č. 000000/0000, bytem Nová 12, 41501 Teplice (dále jen pronajímatel) Podnájemce: Pavel Kovář Podnájemník, r.č. 000000/0000, bytem Zelená 2, 43201 Cínovec (dále jen podnájemce) uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o podnájmu I. Pronajímatel je na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi ním a majitelem domu panem Janem Doubkem řádným nájemcem bytu 2+1 s příslušenstvím v prvním patře domu č.p. 2058 ve Škroupově ulici v Teplicích. Souhlas majitele domu s podnájmem tvoří přílohu této smlouvy. II. Tento byt pronajímá pronajímtel podnájemci na dobu určitou od 1.10.1999 do 30.9.2000. Pronajímatel předá byt podnájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Podnájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá. III. Podnájemce se zavazuje platit po dobu trvání podnájmu částku........,- Kč měsíčně, na účet nájemce č. 0000000/0000 vedený AA bankou v Teplicích a to vždy k 15 dni měcíce, předcházejícímu měsíci za který se podnájem platí. Částka uvedená v předchozím odstavci v sobě zahrnuje také úhradu za služby spojené s užíváním bytu a veškeré další platby spojené s užíváním bytu. IV. Podnájemce se zavazuje užívat byt řádně a plnit všechny povinnosti spojené s užíváním bytu včetně provádění drobných oprav, které by jinak byly povinností pronajímatele. V. Před uplynutím doby podnájmu je možné smlouvu vypovědět pouze v následujících případech: a) Pronajímatel může podnájem vypovědět podkud podnájemce neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, b) Podnájemce může smlouvu vypovědět, nebude-li moci, bez vlastního zavinění, řádně předmět podnájmu užívat. Výpovědní lhůta v těchto případech činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. VI. Po skončení podnájmu odevzdá podnájemce pronajímateli byt ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. VII. Účastníci smlouvu přečetli a s celým jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. V Teplicích 1.10.1999 Jaroslav Novák Vzor Pavel Kovář Podnájemník

17 Kupní smlouva Kupní smlouva o prodeji nemovitosti uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku Kupní smlouva o prodeji nemovitosti uzavřená mezi.............................................................................................................................. (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo fyzické osoby, název, sídlo, IČ, bankovní spojení a jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu) jako prodávající.......................................................................................................................... (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo fyzické osoby, název, sídlo, IČ, bankovní spojení a jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu) jako kupující Čl. I. Prodávající je na základě kupní smlouvy ze dne..............., která byla registrována státním notářstvím v................... dne................ pod reg. č..................., (do.................... se vlastnictví nemovitosti nabývalo dnem právní moci rozhodnutí státního notářství o registraci kupní smlouvy, od.................... se vlastnictví nabývá vkladem do katastru nemovitostí a dokladem osvědčujícím vlastnictví je výpis z listu vlastnictví, který vede příslušný katastrální úřad) výlučným vlastníkem domu čp.................., na stavební parcele č...................., stavební parcely č.................., (o výměře............... m2) a pozemku (zahrady) č. parc...................., (o výměře................. m2), v...................., katastrální území....................., zapsaných v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v......................, na listu vlastnictví č.........................…... K domu čp................ náleží samostatná kolna, samostatná garáž, přípojka vody, žumpa, zpevněná plocha I., zpevněná plocha II., opěrná zeď a venkovní schody. Výše uvedené nemovitosti včetně jejich příslušenství, součástí a vedlejších staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku č....................., ze dne...................., zpracovaném p............................. Čl. II. Prodávající výslovně prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena, dluhy ani jiné právní vady. Kupující prohlašuje, že byl se stavem převáděných nemovitostí seznámen a rovněž je seznámen se znaleckým posudkem. Čl. III. Prodávající převádí touto smlouvou nemovitosti uvedené v článku I. včetně jejich příslušenství, součástí a vedlejších staveb do výlučného vlastnictví kupujícího, který je za podmínek této smlouvy kupuje. Čl. IV. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně nemovitostí převáděných touto smlouvou a specifikovaných v článku I. této smlouvy ve výši................................ slovy......................................... Tato kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: První část ceny ve výši............................................ bude uhrazena při podpisu této kupní smlouvy a to poukázáním této částky na účet prodávajícího u................................ č.ú.......................... Druhá část kupní ceny ve výši................................. bude při podpisu této kupní smlouvy uložena na depositní účet advokátní (realitní, notářské) kanceláře........................... se sídlem......................, a bude prodávajícímu vyplacena do 14 dnů poté, co bude advokátní kanceláři předložen doklad o provedení vkladu vlastnického práva kupujícího k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí. Platba bude provedena převodem na účet určený prodávajícím. Čl. V. Smluvní strany se dále dohodly, že nebezpečí škody na převáděných nemovitostech včetně jejich součástí a příslušenství, přechází z prodávajícího na kupujícího dnem, kdy budou kupujícímu nemovitosti předány k faktickému užívání. O předání nemovitostí bude sepsán předávací protokol. Čl. VI. Vlastnictví k převáděným nemovitostem přechází na kupujícího dnem vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v...................... Čl. VII. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí prodávající. Daň z převodu nemovitostí bude placena v souladu s platnými právními předpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Dva stejnopisy jsou určeny katastrálnímu úřadu v..................... (Katastrální úřad obdrží smlouvy v počtu 2+počet účastníků smlouvy) Čl. VIII. Účastníci výslovně prohlašují, že tato kupní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. V....................... dne........................ Prodávající kupující

18 Smluvní vztahy Proces uzavírání různých smluv je uzákoněn Občanské právo vymezuje vzory pro sepsání smluv Darovací smlouva Smlouva o podnájmu Obchodní podmínky Spotřebitelské smlouvy Kupní smlouva Pronájem prostor pro podnikatelský účel Náležitosti nájemní smlouvy Dále Občanské právo vymezuje Náhradu újmy při porušení smlouvy

19 Uzavírání smluv. Ústně - někdy stačí ústní dojednání, ale dojde-li ke sporu, chybí nám důkaz Písemně - písemná smlouva zůstává jako důkaz o dojednání.

20 Při nedodržení smlouvy hrozí finanční sankce, popřípadě exekuce. Exekuce zabavení majetku na adrese trvalého bydliště Co exekutor zabaví, když dlužník nemá žádný majetek? Exekutor se pokusí provést exekuci prodejem movitých věcí v trvalém bydlišti dlužníka. Vlastník této nemovitosti může podat žádost o zrušení jeho trvalého bydliště s tím, že bude přehlášen na příslušný úřad. Oddlužení je cesta pro tisíce zadlužených klientů, kteří se ocitli v bludném kruhu exekucí, úvěrů, půjček. Bez oddlužení Vaše dluhy narůstají každý den. Nenechávejte proto řešení na poslední chvíli, zachraňte svůj zbývající majetek před exekutory a domluvte si osobní bezplatnou konzultaci.

21 Exekutor provede exekuci prodejem movitých věcí v trvalém bydlišti dlužníka. Nálepka na zabaveném majetku

22 Exekutoři draží nemovitý majetek zabavený dlužníkům (nabídky na internetu)

23 Exekutoři zabaví věci v domácnosti dlužníka a potom draží zabavený majetek.

24 Movitý majetek Movitý majetek může být předmětem exekuce

25 3. Ochrana osobnosti Trestný čin: Omezování osobní svobody - § 171 trestního zákoníku, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství.

26 Pozor na osobní údaje Při nakládání s osobními údaji, které je v rozporu se zákonem, se mohou fyzické osoby dopustit přestupku případně trestného činu. Nikomu mimo úřady nesdělujme ani nikde nezveřejňujme své osobní údaje.

27 Test Doplňte správně věty: Smluvní vztahy náleží také do Lidé potřebují uzavírat tyto smlouvy: Písemná smlouva by měla obsahovat Pokud potřebují lidé sepsat smlouvu, obracejí se Smlouvy uzavíráme buď nebo Při nedodržení smlouvy hrozí Náhrada újmy při porušení smlouvy může být Exekuce je Po exekuci se musí nemovitý majetek Ochrana osobnosti patří do zákoníku

28 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, 20002 Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: http://www/aspi.cz ASPI = Automatizovaný systém právních informací

29 Zdroje a adresy http://nd05.jxs.cz/243/265/ae81482340_77262784_o2.jpg http://www.clutchd.com/wp-content/gallery/30_july_2009-singles/2009-subaru- impreza-1.jpg http://scribbler.cz/wp-content/uploads/2014/01/Rodinn%C3%BD-majetek-1a.jpg www.office.microsoft.com. http://files.prakticky.webnode.cz/200004546-0038301327/exekuce.jpg http://www.oou.cz/index.php?file=ochrana_dat_sankce http://www.klo.cz/info-servis/formulare/sablony.php#anchor-kupni_sm http://search.seznam.cz/?q=n%C3%A1jemn%C3%AD+smlouva+2014&sId=FimGxaC nwwQpK2IT-VyQ&sourceid=top&sgId=LGAg9MPcYX17Dclfx-teTOwozi AUTOR NEUVEDEN“.. Oddlužení s No Stress Invest s.r.o. = oddlužení s jistotou! [online]. [cit. 11.2.2014]. Dostupný na WWW: www.bezplatnapravniporadna.cz www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Téma: Člověk a právo 60. Občanské právo. Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google