Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY stav k 11.1.2016 2015/2016/2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY stav k 11.1.2016 2015/2016/2017."— Transkript prezentace:

1 ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY stav k 11.1.2016 2015/2016/2017

2 Povinnost podání DPFO 2015 § 38g odst. 5 Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil správci daně dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka a předal doklady potřebné k vybrání nedoplatku (nepovinný tiskopis „Oznámení dlužné částky daně“)

3

4 Změny některých parametrů 2016 Údaj20152016 Minimální mzda92009900 Všeobecný vyměřovací základ25 90326 357 Přepočítací koeficient1,02731,0246 Průměrná mzda26 61127 006 Maximální vyměřovací základ SP (48 x průměrná mzda) 1 277 3281 296 288 Limit pro solidární zvýšení daně – roční1 277 3281 296 288 Limit pro solidární zvýšení daně – měsíční106 444108 024 Jednorázový příspěvek důchodci 02/201601 200

5 Změny některých parametrů 2016 Superhrubá mzda je pro rok 2016 zachována. Současně se zvýšením minimální mzdy na 9 900 Kč se zvyšuje sleva na dani „za umístění dítěte“ (tzv. „školkovné“) na 9 900 Kč za rok 2016. V této souvislosti se zvyšuje i roční od daně osvobozená částka (36 násobek minimální mzdy) pravidelně vypláceného důchodu z 331 200 Kč (2015) na 356 400 Kč (2016). Nadále platí, že při překročení ročního limitu 840 000 Kč (součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9) dojde ke vzniku povinnosti zdanění celého důchodu v daňovém přiznání. Pokud poplatník již v roce 2015 nepředložil zaměstnavateli nový průkaz ZTP/P, je nutné vzhledem k plošné obměně všech průkazů TP nejpozději do 15. 2. 2016 nahlásit tuto změnu zaměstnavateli. Nové průkazy definuje vyhl. č. 116/2014 Sb., platná od 1. 1. 2015. Jde o novou polykarbonátovou kartu s barevným potiskem.

6 Změny některých parametrů Nový průkaz ZTP/P (2015)

7 Ukončení „OPT-OUT“ Od 1. ledna 2016 začínají kroky vedoucí ke zrušení II. pilíře Zakotveno v novele zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření Zánik pojistného na důchodové spoření  Plátce mzdy podá do 20. 1. 2016 hlášení za prosinec 2015 a poslední Vyúčtování za rok 2015 k 1. 4. 2016  Dodatečné vyúčtování za rok 2013 a 2014 lze podat do konce srpna 2016  Od 1. 9. 2016 nelze podat pojistné tvrzení (řádné ani dodatečné) k pojistnému na důchodové spoření  Dnem 1.10.2016 zanikají případné nedoplatky pojistného (ale nikoliv příslušenství)  Od 1.10.2016 nelze stanovit pojistné na důchodové spoření ani předepsat příslušenství pojistného

8 Ukončení „OPT-OUT“ Od 1. ledna 2016 Doplacení pojistného na důchodové pojištění §3  Pojistné lze doplatit za dobu účasti na pojistném, prostřednictvím OSSZ za součinnosti FS (po doplatku nebude krácen důchod).  Doplatek činí 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné za roky, v nichž alespoň po část roku byl zaměstnanec účasten důchodového spoření.  Účastník, který chce pojistné doplatit je povinen na předepsaném tiskopisu požádat OSSZ a sdělení výše tohoto doplatku.  OSSZ je povinna do 90 dnů od obdržení žádosti sdělit písemně účastníkovi výši doplatku, lhůtu a způsob úhrady doplatku.  Údaje potřebné pro stanovení výše doplatku sdělí OSSZ jeho místně příslušný správce daně nejpozději do 45 dnů od dne obdržení její žádosti.  Pokud poplatník nesouhlasí, sdělí důvodu nesouhlasu OSSZ do 30 dnů ode dne doručení sdělení o výši doplatku, lhůtě a způsobu úhrady doplatku.  OSSZ o nesouhlasu rozhodne do 60 dnů od jeho doručení.  Doplatek lze provést nejpozději do 29. prosince 2017.

9 Ukončení„OPT-OUT“ Od 1. ledna 2016 Penzijní společnost  Do 31. 3. 2016 oznámí účastníkovi ukončení důchodového spoření a podá informace o způsobu a lhůtě vyplacení prostředků a lhůtě pro zaslání odpovědi účastníka. Uveřejní informace do 31. 3. 2016 na svých webových stránkách.  Povolení k vytvoření důchodových fondů zaniká 30. 6. 2016.  Podle sdělení účastníka mu vyplatí nejdříve od 15. 10. 2016 jeho prostředky. Výplata bude ukončena do 31. 12. 2016.  Po vyplacení prostředků zašle účastníkovi bezplatně výpis důchodového spoření za rok 2015 do 31. 3. 2016.  Dokumenty a záznamy budou uchovány nejméně 10 let od účinnosti. Účet nevypořádaných prostředků u FÚ § 12  Pokud prostředky nebyly účastníku vyplaceny do 31. 12. 2016, zaniká účastníkovi nárok vůči penzijní společnosti na jejich vyplacení.  Správce pojistného převede prostředky na účet nevypořádaných prostředků účastníka u FÚ. Pokud do 6 let nepožádá o vrácení, propadají státu).

10 Schválení novely zákona o DP Jde o 143 změnu zákona  Platnost od 2016 Zákon č. 377/2015 Sb. ze dne 10. 12. 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Osvobozené příjmy § 4 odst. 1 písm. l) V bodu 1 se doplňuje „penze z doplňkového penzijního spoření“, kde není vymezeno období pobírání nebo činí nejméně 10 let“. Zařazen nový bod 3: „Vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření“.

11 Příspěvky zaměstnavatele § 6 odst. 9 písm. p) od 2017 Zvýšení úhrnného limitu osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na částku 50 000 Kč (2015 částka 30 000 Kč) na:  Penzijní připojištění se státním příspěvkem  Doplňkové penzijní spoření (podmínka 2 x 60).  Penzijní pojištění.  Soukromé životní pojištění.

12 Zvýšení odpočtu ze základu daně § 15 odst. 5 písm. a) od 2017

13 Maximální výše státního příspěvku § 15 odst. 5 L Měsíční úložka zaměstnance Do 31. 12. 2012 Od 1. 1. 2013 100500 200900 30012090 400140110 500150130 600150 700150170 800150190 900150210 1000 a více150230 CELKEM za rok18002 760

14 Odpočty ze základu daně § 15 odst. 5 písm. c) od 2017 slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na rok sníženému o 12 000 Kč“ se nahradí slovy „částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících roku přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.“ slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část roku a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část roku sníženou o 12 000 Kč“ se nahradí slovy „částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část roku a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část roku, které v jednotlivých kalendářních měsících roku přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“

15 Odpočty ze základu daně § 15 odst. 5 písm. c) od 2017 Uvedená konstrukce bude pravděpodobně vyžadovat jinou strukturu potvrzení penzijních společností (hodnocení každého měsíce samostatně). Měsíční příspěvek Možnost odpočtu za měsíc Jednorázový příspěvek v prosinci Uhrazeno celkem Odpočet ze základu daně 500025 000 - 1 000 50 50024 000 2 0001 000024 00012 000 0024 000 23 000

16 Odpočty ze základu daně § 15 odst. 6 – soukromé životní pojištění Od 2017 Současný limit pro uplatnění odpočtu ze základu daně se zvýší ze současných 12 000 Kč na nových 24 000 Kč. Úprava je harmonizací daňových úlev u vymezených penzijních produktů s daňovými úlevami u vymezených produktů uznatelných životních pojistek. Pokud došlo od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 k výplatě jiného příjmu ze soukromého životního pojištění, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a bylo-li o tuto výplatu požádáno před 1. 1. 2015, postupuje se podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a § 15 odst. 6 ZDP, ve znění účinném před 1. 1. 2015.

17 Potvrzení pojišťoven FZ č. 5/2015 GFŘ vydalo „Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění“. (čj GFŘ-125472/15/7100) GFŘ uveřejnilo možný vzor potvrzení pro prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně, jehož účelem je zajistit jednotný postup pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně. Potvrzení splňuje podmínky ustanovení § 38l odst. 1 písm. i) zákona i v případě, že bude poplatníkovi doručeno elektronicky a neobsahuje originál razítka a podpisu oprávněné osoby pojišťovny, pokud lze z předložené písemnosti dovodit, že bylo vyhotoveno pojišťovnou pro konkrétního poplatníka – klienta pojišťovny.

18 Potvrzení pojišťoven FZ č. 5/2015

19 ŠKOLKOVNÉ § 35ba a 35bb „Sleva za umístění dítěte“ Pro rok 2015 Sleva náleží za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního roku vč. mateřské školy, kterým se rozumí: a)Mateřská školka zřízená podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.). b)Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb.). c)Zařízení péče o děti na základě živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb. – vyhovují živnosti 1x vázaná a 2x volné). d)Jiné obdobné zařízení za podmínky, že charakter služby je srovnatelný s péčí podle školského zákona a zákona o dětské skupině.

20 ŠKOLKOVNÉ § 35ba a 35bb „Sleva za umístění dítěte“ Pro rok 2016 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ukládá poskytovateli, který tuto službu hodlá poskytovat, aby dětskou skupinu povinně zaregistroval. Označení „dětská skupina“ lze tedy nadále použít pouze pro dětskou skupinu evidovanou podle zákona č. 247/2014 Sb. u MPSV. V zákoně je také nová podmínka, že poskytovatel musí umožnit dětem docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Změny se týkají i příslušných paragrafů zákona o dani z příjmů. Původní pojem „zařízení péče o děti předškolního věku“ byla nahrazena pojmem „předškolní zařízení“.

21 ŠKOLKOVNÉ § 35ba a 35bb „Sleva za umístění dítěte“ Předškolní zařízení jsou nově v ZDP c § 35bb definována ve 3 skupinách: a)Mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení. b)Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. c)Zařízení péče o dítě předškolního věku, provozované na základě ŽL, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou v zařízení služby péče o dítě, nebo mateřskou školou podle školského zákona. Pozn : Lze očekávat, že GFŘ bod c) dále upřesní.

22 Sleva „za umístění dítěte“ § 35ba a § 35bb Změna zákona č. 247/2014 Sb, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (sněmovní tisk 366 – schváleno č. 127/2015 Sb.) § 2 „Služba péče o dítě v dětské skupině“ Rozumí se jí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4 zákona.  K poskytování služby je třeba vlastnit oprávnění.  Službu lze poskytovat ode dne zápisu FO nebo PO do evidence poskytovatelů.  Zápis provádí MPSV na základě žádosti poskytovatele.

23 Sleva „za umístění dítěte“ Žádost o zápis do evidence

24 Sleva „za umístění dítěte“ Registr MPSV

25 Sleva „za umístění dítěte“ Odborná způsobilost pečující osoby (Z 247/2014 Sb) a)Odborná způsobilost k výkonu všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu klinického psychologa b)Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách c)Odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele d)Profesionální kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky e)Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře V § 6 odst. 9 písm. d) se slova „péče o děti předškolního věku“ nahrazují slovy „služeb péče o dítě v dětské skupině“. Pozn.: Službu může poskytovat pouze evidovaný poskytovatel služeb, služby poskytované neevidovaným poskytovatelem služeb nejsou službami péče o dítě v dětské skupině a podmínky ZDP se na ně nevztahují (kromě § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1)

26 Sleva „za umístění dítěte“ § 35bb Slova „péče o děti předškolního věku včetně“ se nahrazují slovy „služby péče o dítě v dětské skupině a“ mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24. Definice zařízení péče o dítě se zužuje tak, aby se sleva za umístění dítěte vztahovala pouze k umístění dítěte v zařízení mateřské školy (podle školského zákona) nebo v zařízení podřízeném zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině a nevztahovala se na umístění dítěte v zařízeních provozovaných mimo režim těchto právních předpisů. 13. 5. 2015 byl návrh projednán v PS, senát se návrhem nezabýval a prezident zákon podepsal.

27 Novela ZDP ST 612 (2016?) Předloženo do PS 23. 9. 2015 – návrh platnosti od 1.1.2016 Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od roku 2016 – na druhé dítě o dalších 100 Kč a na třetí a další dítě o 300 Kč. Zdaňování příjmů z provozu elektráren, které nepotřebují licenci Energetického regulačního úřadu. Kdy novela nabude účinnosti? Pokud novela nabude účinnosti počátkem roku 2016, mohou nastat různé varianty prvního použití DZ: zákon nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce kdyby zákon vyšel ve Sbírce zákonů například v únoru, nabude účinnosti od 1. března a poprvé by se zvýšení DZ použilo za březen, a leden a únor by se vyřešil při RZ 2016 (v žádném případě v průběhu roku – návrh přechodných ustanovení).

28 Ostatní příjmy § 10 odst. 1 písm. a) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení hodnoty majetku (pokud nejde o příjmy podle § 6 až § 9) jsou zejména: a)Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem. Na provoz výroben elektřiny nebude potřeba licence ERÚ – platí pro elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW (nebude třeba ŽP – zatím neschváleno)

29 Daňové zvýhodnění na děti § 35c odst. 1 – vládní návrh na pořad 35. schůze PS (ST 612) Daňové zvýhodnění na druhé dítě je oproti prvnímu dítěti vyšší o 300 Kč měsíčně (3 600 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 600 Kč měsíčně (7 200 Kč ročně). Maximální výše ročního daňového bonusu ve výši 60 300 Kč zůstává nezměněna (§ 35c odst. 3), stejně tak, jako maximální výše měsíčního daňového bonusu 5 025 Kč (§ 35d odst. 4). Podmínkou pro vyplacení měsíčního / ročního bonusu je příjem alespoň ve výši 6-tinásobku minimální mzdy, tj. 4 950 Kč / 59 400 Kč. Výše DZv Měsíční sazbaRoční sazba Bez ZTP/PSe ZTP/PBez ZTP/PSe ZTP/P 1 dítě1 1172 23413 40426 808 2. dítě1 4172 83417 00434 008 3. a další dítě1 7173 43420 60441 208

30 Daňové zvýhodnění na děti § 35c odst. 1 V poslední větě se slova „více dětí“ nahrazují slovy „poplatníkem více vyživovaných dětí“. Tzn., že v druhovském poměru se u druha dohromady posuzují jen děti, které má s družkou (od těchto společných dětí se začne „počítat pořadí dětí“, dále následují vlastní děti druha (nikoliv však děti družky z předchozích vztahů). Ani u prarodičů nelze posuzovat všechna vnoučata žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud rodiče jen některých z nich mají dostatečné příjmy k uplatnění daňového zvýhodnění. Do okruhu dětí vyživovaných poplatníkem lze tedy zahrnout jen děti, které jsou jím vyživovanými podle § 35c odst. 6.

31 Srážková daň § 6 odst. 4 Návrh na změnu striktních podmínek od 20?? Srážkovou daní 15% se budou zdaňovat příjmy uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) a d) do měsíčního limitu u jednoho plátce:  10 000 Kč u příjmů z DPP.  2 500 Kč u zbývajících příjmů ze ZČ. Úprava řeší mnoho drobných vedlejších příjmů – odměna za výkon funkce, DPČ, zaměstnání malého rozsahu apod. Poplatník nemusí podávat DaP, ale může využít možnost danou § 36 odst. 6 a 7 ZDP započíst srážkovou daň na daňovou povinnost v DaP.

32 Centrální evidence dětí Požadavek FS na vytvoření nové evidence vyživovaných dětí Evidované údaje RČ a počty měsíců uznání dítěte jako vyživovaného. Sazba daňového zvýhodnění (lze i pořadové číslo dítěte). RČ uplatňujícího poplatníka, číslo ÚzP a zdaňovací období. Kontrolní sestava. Zdrojem jsou vyměřená daňová přiznání. Zatím ve fázi zrodu

33 DPZČ v „řeči čísel“ Inkaso na DPZČ Údaje v mld Kč Rok201020112012201320142015/ k 30. 4. 2015 Inkaso11412112414213340 Vratky- 2 - 4- 16- 2- 1 Inkaso bez vratek11211912012613139

34 DPZČ v „řeči čísel“ Tiskopis Vyúčtování DPZČ Údaje v tis ks Rok2011201220132014 Údaj k 8.4.15 CELKEM (tis. ks)285284332225 EPO (tis. ks)4544137181 Podíl EPO (%)16 % 41 %80 %

35 DPZČ v „řeči čísel“ Měsíční žádosti o daňové bonusy Údaje v mld Kč Rok2011201220132014 Údaj k 8.4.15 Počet žádostí (tis. ks)234247229214 Vráceno FS (mld Kč)0,400,530,480,39 Vyplaceno plátcem (mld Kč)344,42,8

36 DPZČ v „řeči čísel“ Pojistné II. pilíře (plná elektronizace) Rok20132014 Hlášení (cca tis ks)99110 Následné hlášení (cca tis ks)10,7 Vyúčtování (cca tis ks)810

37 D O T A Z Y ?


Stáhnout ppt "ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY ZDAŇOVÁNÍ MEZD ZMĚNY stav k 11.1.2016 2015/2016/2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google