Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOND MIKROPROJEKTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOND MIKROPROJEKTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński."— Transkript prezentace:

1 FOND MIKROPROJEKTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

2 Cíle Fondu mikroprojektů / Cele Funduszu Mikroprojektów Hlavní cíl / Cel główny: Rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů. / Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne.

3 Specifické cíle / Cele szczegółowe: -podpora vazeb přeshraničních institucí poskytujících veřejné služby / wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne; -rozvoj mezilidských přeshraničních vztahů / wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców; - pomocí podpory opatření stimulovat rozvoj místní společnosti / stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie przedsięwzięć.

4 Podporovány jsou pouze ty projekty, jejichž výsledkem bude navázání úzké a trvalé spolupráce mezi obyvateli příhraničních oblastí. Wspierane są tylko te projekty, których rezultatem będzie nawiązywanie ścisłej i trwałej współpracy pomiędzy społecznościami mieszkającymi na obszarach przygranicznych.

5 FM je realizován na celém polsko-českém příhraničí a podléhá podmínkám uvedeným pro Program v Programovém dokumentu a jeho Podrobném vymezení. Pokyny pro žadatele jsou připravovány jednotlivými euroregiony a díky tomu je možné přísnější vymezení některých parametrů tak, aby odpovídaly potřebám regionu. Fond mikroprojektů je specifickým nástrojem zaměřeným na podporu přeshraničních opatření místního významu. Je určen k realizaci nejmenších opatření Programu zaměřených na malá neinvestiční opatření nebo investiční malého rozsahu. Možná je také podpora projektů zaměřených na zlepšení infrastruktury dané oblasti, zejména pokud jde o dovybavení městského a turistického zázemí s přeshraniční působností.

6 FM jest realizowany na całym pograniczu polsko-czeskim i podlega zasadom określonym dla Programu w Dokumencie Programowym i jego Uszczegółowieniu. Wytyczne dla wnioskodawców są przygotowywane przez poszczególne euroregiony i dzięki temu możliwe jest bardziej rygorystyczne określenie niektórych parametrów w taki sposób, aby odpowiadały one zapotrzebowaniom regionu. Fundusz Mikroprojektów jest to specyficzny instrument, polegający na wsparciu transgranicznych działań o znaczeniu lokalnym. Służy realizacji najmniejszych działań Programu, ukierunkowanych na działania małe nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne. Możliwe jest również wspieranie projektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

7 - Místem realizace projektu může být celá Česká republika a Polská republika, přičemž projekt musí působit v oblasti podpory. - Partneři realizující projekt s určením „vedoucího partnera” musí zohlednit minimálně dvě ze čtyř uvedených forem spolupráce. - Místo předkládání žádostí vyplývá ze správního rozčlenění oblasti podpory mezi euroregiony. - Miejscem realizacji projektu może być całe terytorium Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym projekt musi mieć oddziaływanie na obszarze wsparcia. - Partnerzy realizujący projekt oparty na zasadzie „partnera wiodącego” muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród czterech wskazanych form współpracy. - Miejsce składania wniosków wynika z podziału administracyjnego obszaru wsparcia między euroregionami.

8 - Projekty mohou získat dofinancování ve formě proplacení z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši do 85% vzniklých způsobilých nákladů a 10% ze státního rozpočtu. - Podpora nemůže být přiznána „opakujícím se” projektům (bez přidané hodnoty nebo prvku inovativnosti). - Podpora nemůže být přiznána projektům kopírujícím financování provozních nákladů běžné činnosti žadatele apod. - Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych i 10% z budżetu państwa. - Wsparcie nie może zostać przyznane „powtarzającym się” projektom (bez wartości dodanej lub elementu innowacyjności). - Wsparcie nie może zostać przyznane projektom powielającym finansowanie bieżącej działalności wnioskodawcy itp.

9 Financování činí: na české straně: 85% z EFRR 15% z vlastních zdrojů žadatele na polské straně: 85% z ERDF 10% ze státního rozpočtu 5% z vlastních zdrojů žadatele Finansowanie wynosi: po stronie czeskiej: 85% z EFRR 15% z własnych źródeł wnioskodawcy po stronie polskiej: 85% z ERDF 10% z Budżetu Państwa 5% z własnych źródeł wnioskodawcy

10 Fond mikroprojektů je určen především pro zavádění třetí Prioritní osy Programu (Podpora spolupráce místního obyvatelstva), může však být také využíván pro podporu opatření z první nebo druhé Prioritní osy. Fundusz Mikroprojektów przeznaczony jest przede wszystkim dla wdrożenia trzeciej Osi priorytetowej Programu (Wspieranie współpracy społeczności lokalnych), może być jednak również wykorzystywany do wspierania działań z pierwszej i drugiej Osi priorytetowej.

11 Oblast podpory Programu / Obszar wsparcia Programu:

12 Výše prostředků připadajících na jednotlivé Euroregiony / Wysokość środków przypadająca na poszczególne Euroregiony Euroregion / Euroregion Česká část/ Część czeskaPolská část / Część polska FM celkem/ FM razem Celkem / Razem Prostředky na mikroprojekty / Środki na mikroprojekty Správa FM (max. 15% celk. obj.) / Administrowan ie FM (max 15% całości) Celkem/ Razem Prostředky na mikroprojekty / Środki na mikroprojekty Správa FM (max. 15% celk. obj.) / Administrowa nie FMPu (max 15% całości) Nisa / Nysa2 990 0002 540 0004500003 900 0003 315 000585 0006 890 000 Glacensis / Glacensis6 965 0005 920 2501 044 7505 000 0004 250 000750 00011 965 000 Praděd / Pradziad4 385 0003 727 250657 7505 000 0004 250 000750 0009 385 000 Silesia / Silesia3 063 0002 603 550459 4503 900 0003 315 000585 0006 963 000 ERTS / ERŚC2 483 0002 110 550372 4503 000 0002 550 000450 0005 483 000 Beskydy / Beskidy850 000722 500127 5002 355 8692 002 489353 3803 205 869 Celkem/ Razem20 736 00017 624 1003 111 90023 155 86919 682 4893 473 38043 891 869

13 Specifika FMP/ Specyfika FM Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński je jako jediný z 6, které fungují na česko-polském pohraničí, zodpovědný za zavádění a administraci společných projektů s Vedoucím partnerem, tzv. typ A. Žadatelé mohou rovněž předkládat projekty partnerské a samostatně realizovatelné. Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, jako jedyny z 6 funkcjonujących na pograniczu polsko–czeskim jest odpowiedzialny za wdrażanie i administrowanie Projektów wspólnych z Partnerem Wiodącym tzw. typu A. Wnioskodawcy mogą również składać projekty partnerskie i samodzielne.

14 Typy projektů / Typy projektów Projekt typu A – společný projekt s Vedoucím partnerem (lead partner projekt) / Projekt typu A – projekt wspólny z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt) Projekt typu B – partnerský projekt bez Vedoucího partnera (zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou Projektovou žádost) / Projekt typu B – projekt partnerski bez Partnera Wiodącego (projekt lustrzany, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy) Projekty typu C – samostatně realizovatelný projekt (projekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera) / Projekt typu C – projekt realizowany samodzielnie (projekt realizowany bez udziału finansowego partnera zagranicznego)

15 Charakteristika projektu typu C/ Cechy charakterystyczne projektu typu C Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje pouze jako partner. Wnioskodawca z jednej strony granicy realizuje projekt, druga strona występuje tylko jako partner. Maximální bodový zisk, který může projekt v hodnocení regionálními experty získat, je 71 bodů. Maksymalna ilość punktów w ocenie ekspertów jaką może uzyskać projekt to 71 pkt.

16 Charakteristika projektu typu B (I)/ Cechy charakterystyczne projektu typu B (I) Podmínka získání spolufinancování/ Warunek otrzymania dofinansowania: Žadatelé na obou stranách hranice předloží současně či s časovým posunem projektové žádosti týkající se realizace jednoho projektu s oddělenými zdroji financování. Projekt partnera může být předložen o jedno zasedání EŘV dříve nebo o jedno zasedání EŘV později./ Wnioskodawcy z obu stron granicy złożą wspólnie lub z opóźnieniem w czasie wnioski projektowe związane z realizacją jednego projektu z odrębnym źródłem finansowania. Projekt partnera może zostać złożony wcześniej o jedno posiedzenie EKS lub później o jedno posiedzenie EKS. Projekty po obou stranách hranice musí mít stejný název, všechny činnosti tvořící partnerský projekt jsou popsány v obou projektových žádostech, rozdělení aktivit mezi partnery musí být zřejmé, příslušná část rozpočtu každého partnera musí být přiložena k oběma projektovým žádostem./ Projekty po obu stronach granicy muszą mieć taki sam tytuł, wszystkie działania muszą być opisane w obu wnioskach projektowych, podział zadań pomiędzy partnerami musi być widoczny, właściwa część budżetu dla każdego partnera musi zostać załączona do obu wniosków projektowych.

17 Charakteristika projektu typu B (II)/ Cechy charakterystyczne projektu typu B (II) Maximální bodový zisk, který může projekt v hodnocení regionálními experty získat, je 80 bodů./ Maksymalna ilość punktów oceny ekspertów jaką może uzyskać projekt to 80 pkt. Projekty na obou stranách hranice mají jeden společný cíl a jednu cílovou skupinu / Projekty po obu stronach granicy mają jeden wspólny cel i jedną grupę docelową. Realizace projektu probíhá vždy paralelně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje / Realizacja projektu zawsze przebiega równolegle lub w uzgodniony sposób bezpośrednio nawiązuje. Každý z partnerů je odpovědný za řádnou implementaci svých činností (aktivit) / Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za rzetelne wdrażanie swoich działań/zadań. Odpovědnost za realizaci projektu nese každý partner samostatně. / Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi każdy partner samodzielnie.

18 Charakteristika projektu typu A (I)/ Cechy charakterystyczne projektu typu A (I) Zásada Vedoucího partnera / Zasada Partnera Wiodącego: předložení společné projektové žádosti / złożenie wspólnego wniosku; společná realizace / wspólna realizacja; jeden z partnerů je odpovědný za celkovou koordinaci realizace projektu / jeden spośród partnerów jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację realizacji projektu. Partneři musí splnit min. 2 ze 4 kritérií/zásad a musí je důsledně realizovat Partnerzy muszą uwzględnić co najmniej 2 spośród 4 form współpracy/ zasad muszą je konsekwentnie realizować: 1. Společná příprava / wspólne przygotowanie projektu. 2. Společná realizace / wspólna realizacja. 3. Společný personál podílející se na realizaci projektu / wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu. 4. Společné financování / wspólne finansowanie.

19 Charakteristika projektu typu A (II)/ Cechy charakterystyczne projektu typu A (II) S cílem ověření naplnění zásad spolupráce můžou být partneři vyzvání k doložení odpovídající dokumentace, např. zápisy ze schůzek, příklady korespondence, prezenční listiny atd. Za splnění každé ze zásad spolupráce může žadatel od regionálních expertů obdržet do 10 bodů. Maximální bodový zisk je 100 bodů./ W celu zweryfikowania realizacji zasad współpracy partnerzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji np. protokoły spotkań, przykłady korespondencji, listy obecności itd. Za spełnienie każdej z zasad współpracy Wnioskodawca może otrzymać podczas oceny ekspertów do 10 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać projekt to 100 pkt. - Společná příprava – partneři jsou zapojeni do celého procesu přípravy projektu/ Wspólne przygotowanie - partnerzy uczestniczą w całym procesie przygotowania projektu; - Společná realizace – partneři se podílejí na realizaci cílů projektu (společný plán aktivit, aktivity jsou provázané z časového i věcného hlediska)/ Wspólna realizacja - partnerzy uczestniczą w realizacji celów projektu (wspólny plan działań, działania są ze sobą powiązane pod względem czasowym i merytorycznym);

20 Charakteristika projektu typu A (III)/ Cechy charakterystyczne projektu typu A (III) - Společný personál – společná skupina, která má stanoveny zásady spolupráce, v čele je řídící/ vedoucí skupiny/ Wspólny personel - wspólny zespół mający określone zasady współpracy, na czele kierownik /przewodniczący; - Společné financování – čím větší je podíl zahraničního partnera na celkových způsobilých výdajích, tím větší bodové hodnocení může projekt získat/ Wspólne finansowanie - im większy udział partnera z drugiego kraju w całkowitych wydatków kwalifikowalnych tym projekt może dostać więcej punktów: Podíl partnera není vyšší než 9,99 % - 0 bodů/ Udział partnera nie przekracza 9,99 % - 0 pkt. Podíl partnera dosahuje 10,00 – 24,99% - 3 body/ Udział partnera wynosi 10,00 – 24,99% - 3 pkt. Podíl partnera dosahuje 25,00 – 39,99 % - 6 bodů/ Udział partnera wynosi 25,00 – 39,99% - 6 pkt. Podíl partnera dosahuje 40,00 – 50,00 - 10 bodů/ Udział partnera wynosi 40,00 – 50,00% - 10 pkt.

21 Charakteristika projektu typu A (IV)/ Cechy charakterystyczne projektu typu A (IV) Skutečné naplnění min. 2 ze 4 kritérií bude prověřováno na konci projektu/ Rzeczywiste zrealizowanie co najmniej 2 spośród 4 form zasad współpracy sprawdzane jest w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. V případě, že dojde k nenaplnění některého z kritérií, resp. dojde k nesplnění podmínky naplnění min. 2 kriterií ze 4, je pravomocí EŘV posoudit, zda došlo k porušení povinností stanovených Smlouvou o financování projektu a jejími přílohami./ W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowana któraś spośród zasad, ewentualnie nie zostanie wypełniony warunek spełnienia, co najmniej dwóch kryteriów spośród czterech, do EKS należy podjęcie decyzji, czy doszło do naruszenia obowiązków wynikających z Umowy i jej załączników. V případě, že došlo k porušení těchto povinností, nebude dotace vyplacena./ W sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia tych obowiązków, dofinansowanie nie zostanie wypłacone. Partneři zodpovídají za svůj rozpočet do výše, v které se účastní projektu./ Partnerzy odpowiadają za swój budżet do wysokości, w jakiej uczestniczą w projekcie.

22 Úkoly Správce FMP v souvislosti s projekty typu A/ Zadania Zarządzających FM w związku z projektami typu A Příslušný Správce FMP je zodpovědný za uchovávání předané dokumentace související s projekty předloženými na druhé straně hranice/ Właściwy Zarządzający FM jest zobowiązany do przechowywania przekazanej dokumentacji związanej z projektami złożonymi po drugiej stronie granicy; Správci FMP provádí společný monitoring projektů/ Zarządzający FM przeprowadzają wspólny monitoring projektów; Každý týden se konají společná setkání Správců FMP a je zařízena společná kancelář, ve které probíhá kontrola přijatelnosti a také konzultačně- informační činnosti Správců FMP/ Cotygodniowe wspólne spotkania Zarządzających FM oraz wspólne biuro, w którym prowadzone są: ocena kwalifikowalności oraz działania konsultacyjno-informacyjne Zarządzających FM; Správci FMP poskytují žadatelům pravidelné konzultace/ Zarządzający FM prowadzą regularne konsultacje z Wnioskodawcami.

23 Kontrola a hodnocení projektu (I)/ Kontrola i ocena projektów (I) Kontrola formálních náležitostí projektové žádosti – prováděna pracovníky příslušného Správce FMP/ Kontrola kryteriów formalnych wniosku - przeprowadzana przez pracowników właściwego Zarządzającego FM; Kontrola přijtelnosti projektu – prováděna společně pracovníky Správce FMP (jeden pracovník z České republiky, jeden z Polska)/ Kontrola kwalifikowalności projektu – przeprowadzana wspólnie przez pracowników Zarządzających FM (jeden pracownik z Polski i jeden z Czech); Hodnocení technické a finanční kontroly, specifických priorit Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a udržitelnosti projektu regionálními experty z ČR a Polska/ Kontrola jakości technicznej i finansowej, specyficznych priorytetów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i długookresowej trwałości przeprowadzana przez ekspertów regionalnych z Polski i Czech;

24 Kontrola a hodnocení projektu (II)/ Kontrola i ocena projektów (II) projekty typu B a C jsou hodnoceny 2 experty: 1 CZ, 1 PL/ projekty typu B i C są ocenianie przez 2 ekspertów: 1 PL i 1 CZ; hodnocení podléhá především: rozsah přeshraničního dopadu, proporcionálnost realizovaných aktivit na obou stranách hranice a dopad realizace projektu na obě obě části pohraničí (je to nejvíce bodované kritérium – 20 bodů), stupeň zapojení zahraničního partnera, ucelenost projektové žádosti, správnost, srozumitelnost a reálnost rozpočtu a také přínos projektu pro rozvoj česko-polského pohraničí/ ocenie podlega przede wszystkim: skala efektu transgranicznego, proporcje realizowanych po obu stronach granicy działań bądź efektu realizacji projektu dla obu części pogranicza (jest to najwyżej oceniane kryterium - 20 pkt.), stopień zaangażowania Partnera zagranicznego, spójność konstrukcji wniosku, poprawność, czytelność i realność budżetu oraz wkład realizacji projektu w rozwój pogranicza polsko–czeskiego.

25 Kontrola a hodnocení projektu (III)/ Kontrola i ocena projektów (III) projekty typu A jsou hodnoceny 4 experty: 2 CZ a 2 PL dle 5 hodnotících tabulek/ projekty typu A są oceniane przez 4 ekspertów: 2 PL i 2 CZ w oparciu o 5 siatek oceny; jedna skupina regionálních expertů (1 CZ a 1 PL) hodnotí dle následujících tabulek/ jedna grupa Ekspertów regionalnych (1 PL i 1 CZ) ocenia następujące siatki: - hodnocení kvality polské části projektu/ ocena jakości polskiej części projektu; - hodnocení kvality české části projektu/ ocena jakości czeskiej części projektu; - hodnocení kvality projektu jako celku/ ocena jakości projektu jako całości; druhá skupina regionálních expertů (1 CZ a 1 PL) hodnotí následující tabulky/ druga grupa Ekspertów regionalnych (1 PL i 1 CZ) ocenia następujące siatki: - hodnocení přeshraničního dopadu/ ocena efektu transgranicznego; - hodnocení přeshraniční spolupráce/ ocena współpracy transgranicznej.

26 Kontrola a hodnocení projektu (IV)/ Kontrola i ocena projektów (IV) Maximální počet bodů, které může projekt získat Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać projekt: Typ C – 71 bodů/ pkt. Typ B – 80 bodů/ pkt. Typ A - 100 bodů/ pkt. Obecným cílem administrace FMP v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński je podpora projektů typu A. Celem ogólnym administrowania FM w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko jest wspieranie projektów typu A.

27 Schvalování projektů Euroregionálním řídícím výborem/ Zatwierdzanie projektów przez Euroregionalny Komitet Sterujący EŘV může přijímat rozhodnutí, pokud je na zasedání přítomna z každé strany EŘV (české i polské) nadpoloviční většina hlasujících členů, přičemž celkový počet hlasujících členů EŘV je 14 osob./ EKS osob. może podejmować decyzje w przypadku, gdy na posiedzeniu jest obecna bezwzględna większość członków EKS z prawem głosu z każdej strony (polskiej i czeskiej). Łączna liczba członków EKS z prawem głosu wynosi 14 osób. EŘV přijímá rozhodnutí na základě konsenzu. Není-li možné hlasujícími členy dosáhnout shody, je projekt či jiný návrh považován za zamítnutý./ EKS podejmuje decyzje na postawie konsensusu. Jeżeli członkowie z prawem głosu nie osiągną porozumienia, projekt czy inna propozycja uznana zostaje za odrzuconą.

28 Dosavdní průběh sběru projektových žádostí / Przebieg dotychczasowego naboru FM Počet projektových žádosti /Liczba wniosków projektowych 1. EŘV/ EKS CELKEM/ ŁĄCZNIE 2. EŘV/ EKS CELKEM/ ŁĄCZNIE CELKEM/ ŁĄCZNIE CELKEM/ ŁĄCZNIE Typ A Typ B typ C Typ A Typ B Typ C Typ A Typ B typ C CZ předložené žádosti /CZ złożone 1161185308169126 PL předložené žádosti /PL złożone 4511083112 8222 CELKEM/ŁĄCZNIE 15112281361202817348 CZ projednáváné na EŘV/CZ przedłożone na EKS 11611883011199129 PL projednáváné na EŘV/PL przedłożon e na EKS 4511083112 8222 CELKEM/ ŁĄCZNIE 15112281661233117351 CZ schválené žádosti /CZ zatwierdzone 860145308139022 PL schválené žádosti /PL zatwierdzone 15176311078217

29 Finanční rámec Fondu mikroprojektů / Ramy finansowe Funduszu Mikroprojektów Euroregion Ilość odbytych posiedzeń EKS/ počet EŘV Ilość złożonych dotychczas projektów/ množství předložených projektů Ilość projektów zatwierdzonych dotychczas do realizacji/ množství schválených projektů Średnia wartość projektu/ průměrná výše nákladů projektů [EUR] Procentowy poziom wykorzystania środków FM / procento schválených dotací vůči celkovému FMP [EFRR] Euroregion Silesia/ Euroregion Silesia PL 4 137107 15 873 44,29 % CZ7050 16 145 25,91 % PL+CZ207157 - - Euroregion Pradziad/ Euroregion Praděd PL 3 8365 24 224 25,91 % CZ120110 11 939 35,23 % PL+CZ203175 - - Euroregion Nysa/ Euroregion Nisa PL 5 10986 21 150 38,80 % CZ5954 12 800 27,30 % PL+CZ168140 - - Euroregion Glacensis/ Euroregion Glacensis PL 3 14699 20 358 47,42 % CZ174133 17 573 39,48 % PL+CZ320232 - - Euroregion Beskidy/ Euroregion Beskydy PL 2 2317 18 653 13,46 % CZ158 23 713 22,30 % PL+CZ3825 - - Euroregion Śląsk Cieszyński/ Euroregion Těšínské Slezsko PL 3 6632 26 242 27,99 % CZ4829 21 808 25,47 % PL+CZ11461 - -

30 Děkujeme za pozornost/ Dziękujemy za uwagę


Stáhnout ppt "FOND MIKROPROJEKTŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński."

Podobné prezentace


Reklamy Google