Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace o programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 4. prosince 2007 Ing. Vladimír Šourek Odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Tel.: +420 234154558 E-mail: souvla@mmr.cz

2 OP Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 INTERREG IIIA stav čerpání ke 30. 9. 2007 české části Alokováno ČR 9 000 000,00 € (na nasmlouvané projekty) Alokováno SR 4 500 000,00 €(na nasmlouvané projekty) Pouze v české části : Schváleno cca 94 velkých investičních projektů (+ projekty na TA a FMP) Vyčerpáno a zasláno na účet projektového žadatele z ERDF 6 978 000 na realizované projekty 77,5 % z celkové alokace ERDF

3 Období 2007 – 2013 Česká republika Cíl 1: Konvergence Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3: Evropská územní spolupráce: 389 mil. € Nadnárodní spolupráce : 37. 40 mil. € Přeshraniční spolupráce:351, 60 mil. € (všechny OP) OP Slovensko- ČR : 56, 55mil. € (česká část) (2007 – 2013) 36, 19mil. € (slovenská část) 92, 74 mil. € (celkem) OP Slovensko – ČR : 9, 00 mil. € (česká část) (2004 – 2006) 4, 50 mil. € (slovenská část) 13, 50 mil. € (celkem)

4 Základní charakteristika OP Slovensko – Česká republika pro období 2007 - 2013 Vazba na OP Slovensko – ČR INTERREG IIIA Společná příprava s partnerským státem Reflexe priorit stanovených v NSRR - podpora podnikání a CR - dostupnost dopravy a CR - kvalita ŽP a rozvoj venkova - sociální a kulturní rozvoj Větší množství finančních prostředků (cca 2, 5x více) LEAD PARTNER PRINCIP společná příprava Splnění min. 2 ze 4 zákl. kritérií : společná realizace Fond mikroprojektů společný personál Monitorovací výbor (dříve i Řídící výbor) společné financování

5 Základní charakteristika principu Lead Partner Splnění minimálně 2 z kritérií: společná příprava projetu se zahr.partnerem společná realizace projektu společný personál společné financování Leadpartner nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu Leadpartner podepíše smlouvu s ŘO Partner podepíše smlouvu s Platební jednotkou (MVRR,MMR) zodpovědnou v daném státě za kofinancování ze státního rozpočtu Leadpartner obdrží ERDF od Platebního/Certifikačního orgánu (MF SR) a posílá jejich část PP Mezi LP a PP se podepíše smlouva o podílu aktivit a financí (příloha žádosti) Leadpartner je v průběhu realizace projektu zodpovědný za to, že výdaje PP jsou v souladu s pravidly oprávněnosti. LP je zodpovědný za předběžnou kontrolu výdajů před zasláním žádosti o platbu

6 Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé OP přeshraniční spolupráce Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Pardubického kraje 6. 9. 2006 za účasti zástupců KÚ a euroregionů Kriterium pro rozdělení: ve stejném poměru jako v období 2004 – 2006, (tehdy délka hranice a počet obyvatel v regionu) OPAlokace 2004-06 Alokace 2007 - 13 ČR Polsko 16, 50103, 68 ČR Slovensko 9, 00 56, 55 ČR Rakousko 11, 00 69, 12 ČR Bavorsko 8, 60 55, 04 ČR Sasko 9, 90 67, 20 celkem 55, 00351, 59

7 Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OP ČR/SR (ERDF a SR v mil. € na jednotlivé prioritní osy pouze pro českou část) 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje regionu a spolupráce: ERDF: 30,583 473, SR: 5,389 142 (54%) ( v rámci toho i Fond mikroprojektů, který je dotován max. 10% z celkové částky 56,55 mil.€ na celý program, tj. 5, 6 mil. €) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí : ERDF: 22,621 091, SR: 3,991 957 (40 %) 3.Technická pomoc : ERDF: 3,393 163, SR: 0,598 794 ( 6 % ) celkem na program : ERDF: 56,552 727, SR: 9 979 893 (100%) celkem ERDF + SR : 66, 532 620 mil. €

8 Fond mikroprojektů Správce-Leadpartner Sdružení Regionu Bílé Karpaty Partner Trenčínský samosprávný kraj 2007 – 2010 Správce-Leadpartner Trenčínský samosprávný kraj Partner Sdružení regionu Bílé Karpaty 2011 – 2013 Administrátor pro ČR RA Východní Morava Administrátor pro SR Finance 2007 – 2013: 5 655 000 € (10% z celkové dotace ERDF) česká část z toho na projekty: 4 806 750 € ( 85%) z toho na administraci : 848 250 € ( 15%)

9 Rozdělení finančních prostředků z ERDF na jednotlivé roky programového období 2007 – 2013 pro OP SR-ČR (pouze pro českou část) rok Částka (mil. €) % 2007 7, 525 13, 52 2008 7, 688 13, 60 2009 7, 869 13, 88 2010 8, 068 14, 23 2011 8, 271 14, 58 2012 8, 465 14, 92 2013 8, 644 15, 27 celkem 56, 552 100, 00

10 Způsob financování Princip kofinancování: období 2007 – 2013období 2004 – 2006 max 85% ERDF max 75 % ERDF max 5 % SR ( v ČR ) max 5 % SR (v ČR) min 10% žadatel ( v ČR ) min 20% žadatel (v ČR). malé projekty: 3 – 20 tis. € 1 – 15 tis. € velké projekty: 20 – neomezeno 15 – 150 tis. € (zpravidla však 400 tis. € včetně SR)

11 Společný proces vytváření OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko TASK FORCE: MVRR SR, MMR ČR, CRR ČR, MF SR, MF ČR, samosprávné kraje SR, kraje ČR,zpracovatelé 31.1. 2007 neoficiální předložení OP do 1. kola připomínek v DG (EK) 12.3. 2007 předložení OP do vlády ČR ke schválení 14.3.2007 předložení OP do vlády SR ke schválení 14.3.2007 neoficiální negociace k OP v DG(EK) 19.6.2007 předložení OP do DG(EK) 2.7. 2007 obdržení potvrzení DG (EK) o přijatelnosti OP 24.8.2007 obdržení oficiálních připomínek k OP z DG(EK) 3.-4. 10.2007 jednání ŘO a NO, EK, TF v Bratislavě 12.10.2007 neoficiální odeslání OP do DG (EK) se zapracovanými připomínkami 16.11.2007 oficiální odeslání OP do DG(EK) ke schválení Schvalovací procedura OP v DG(EK) a vyrozumění o schválení

12 Dokumentace Základní programový dokument OP ČR Programový manuál: Dodatek Příručka pro uživatele Memorandum o porozumění Prováděcí dokumentace Příručka pro Správce a Administrátora u Fondu mikroprojektů Směrnice pro žadatele u Fondu mikroprojektů KAP, projektová žádost, žádost o financování, kontrolní listy atd. Řídící kontrolní systém Operační manuál

13 Institucionální zabezpečení implementace OP ČR/Slovensko Řídící orgán programuMVRR SR Národní orgán programuMMR ČR Společný certifikační orgánMF SR Platební jednotka MVRR SR, MMR Společný orgán auditu MF SR Společný technický sekretariát (Bratislava, Infobod v Brně) Regionální koordinátoři (kraje v ČR a VÚC v SR) Společný monitorovací výbor Správce Fondu mikroprojektů EBK ve Zlíně, TSK (2007 – 2010 2011 – 2013) Administrátor Fondu mikroprojektůRRA Východní Morava

14 Hodnotící proces 1.Předkládání projektových žádostí po průběžné výzvě na JTS(Infobod)– evidence 2.Kontrola formálních náležitostí na JTS 3.Kontrola přijatelnosti na JTS – Check-list projektu – registrace MONIT 4.Věcná kontrola (obsah) – Regionální koordinátoři ve spolupráci s JTS 5.Celkový výstup projektu na JTS 6.Společný monitorovací výbor 7.Smlouvy ŘO/NO s projektovým žadatelem Základní kriteria k přijetí projektu Společná příprava Společná realizace Společný personál Společné financování

15 Příjem a hodnocení projektu projektu Lead partner Projekt.žádost JTS Formální kontrola Kontrola oprávněnosti Za koordinace JTS kraje v ČR RK VÚC v SR RK Věcné hodnocení projektu JTS ITMS Monitorovací výbor

16 Finanční toky při realizaci OP SR – ČR Cíle 3, období 2007 - 2013 Certifikační orgán (Ministerstvo financí SR) EK Platební jednotka Převod podílu národního spolufinancování Řídící orgán Kontrolor první úrovně (PP) Kontrola plateb za část projektu PP Kontrolor první úrovně (LP) Kontrola plateb za část projektu LP Lead partner Projektový partner Žádost o platbu Souhrnná žádost o platbu Žádost o platbu za projekt Zaslání osvědčení z kontroly první úrovně LP a PP CRR + MVRR MMR + MVRR CRR + MVRR Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu PP Distribuce prostředků EU za část projektu PP Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu LP


Stáhnout ppt "Aktuální informace o programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Cíle 3 období 2007 - 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google