Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský."— Transkript prezentace:

1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

2 Základní pojmy Informace – jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Zveřejněná informace – taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

3 Poskytování informací a)Na základě individuálních žádostí (§ 13 až § 17) b)Zveřejněním (§ 5) - povinně zveřejňované informace (sazebník úhrad za poskytování informací, adresa elektronické podatelny, výroční zpráva o poskytování informací, rozhodnutí nadřízeného orgánu o úhradách) - dobrovolně zveřejňované informace (ty, které by bylo možné poskytnout i na základě žádosti; je na rozhodnutí povinného subjektu)

4 Vyřizování žádosti o informace 1.Princip plné informační povinnosti - poskytuje se vše, co má povinný subjekt k dispozici (výjimky stanoví zákon) 2.Právo na informace má přednost 3.Otevřenost přístupu k informacím – žadatel nemusí prokazovat právní zájem na poskytnutí informací, ani nemusí prokazovat účel, pro který informace žádá 4.Princip neformálnosti – žádost o informace musí obsahovat pouze minimální obsahové náležitosti 5.Princip bezplatnosti – není stanoven žádný správní poplatek, povinný subjekt může žádat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti (dle sazebníku).

5 Žádost o poskytnutí informací Lze podat písemně nebo ústně, případně elektronicky (i bez zaručeného elektronického podpisu) nebo telefonicky. Ústně podaná žádost – zákonné omezení způsobu jejího vyřízení (nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení, musí podat žádost písemně). Elektronicky podaná žádost – na adresu elektronické podatelny (není-li, tak na kteroukoliv adresu povinného subjektu).

6 Žadatel o informace Každá FO nebo PO. U FO může být žadatelem i cizinec nebo apolita a rovněž i nezletilá osoba. Nezletilá osoba – žádost nelze odmítnout s odkazem na to, že nebyla podána zákonným zástupcem.

7 Způsob vyřízení žádosti a)Poskytnutím informací b)Rozhodnutím o odmítnutí žádosti c)Odkazem na zveřejněnou informaci d)Výzvou k upřesnění nebo k doplnění žádosti e)Odložením žádosti

8 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Je třeba je vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů; poslední den lhůty musí být vypraveno). Musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (i odůvodnění). Je přípustné odvolání, o němž rozhoduje nadřízený orgán.

9 Stížnost na postup povinného subjektu při nečinnosti při neúplném vyřízení žádosti proti výši požadované úhrady proti výši licenční odměny proti odložení žádosti Stížnost lze podat u povinného subjektu do 30 dnů. Pokud povinný subjekt sám nevyhoví, musí ji do 7 dnů předat nadřízenému orgánu.

10 Aplikace správního řádu (§ 20 odst. 4) 1.Plná aplikace - rozhodnutí o odmítnutí žádosti - odvolací řízení 2. Částečná aplikace - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení - při jakémkoliv postupu dle InfZ ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a § 178 V ostatním se správní řád nepoužije!

11 Úhrada nákladů za poskytnutí informace - § 17 Povinný subjekt může žádat úhradu nákladů za: -pořízení kopií -odeslání informace žadateli -za opatření technického nosiče dat -za mimořádně rozsáhlé vyhledávání Podmínkou je stanovení sazebníku (podrobnosti stanoví nařízení vlády č. 173/2006 Sb). Požadavek na úhradu nákladů musí být žadateli oznámen před poskytnutím informace (včetně výše a důvodů).

12 Kontakty: Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad oddělení státního občanství a přestupků Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, blanka.durdakova@kr- zlinsky.czblanka.durdakova@kr- zlinsky.cz Mgr. Lenka Doleželová, tel. 577 043 553, lenka.dolezelova@kr- zlinsky.czlenka.dolezelova@kr- zlinsky.cz

13 Děkuji za pozornost. Lenka Doleželová/Blanka Durďáková


Stáhnout ppt "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský."

Podobné prezentace


Reklamy Google