Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na informace Tereza Danielisová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na informace Tereza Danielisová,"— Transkript prezentace:

1 Právo na informace Tereza Danielisová, pravni@mlp.cz

2 Právní rámec 1 Listina základních práv a svobod, čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Princip publicity veřejné správy

3 Právní rámec 2 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Prováděcí předpisy dle § 21

4 Prováděcí předpisy Vyhláška MI č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

5 Povinné subjekty Státní orgány
Územní samosprávné celky a jejich orgány Veřejné instituce Subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Nejprve vůbec 39/2001 veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky (novelou zákona o České televizi) 61/2006 jen veřejné instituce

6 Veřejná instituce Hlediska pro určení „veřejné“ instituce:
způsob vzniku (zániku) instituce hledisko osoby zřizovatele existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce účel instituce Nález Ústavního soudu I. ÚS 260/06 ve věci státního podniku Letiště Praha: „Zařazení zkoumané instituce pod instituci veřejnou či instituci soukromou tak musí vyplývat z “převahy” znaků, jež jsou pro instituci veřejnou či soukromou typické.“

7 Informace Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

8 Poskytování informací
Zveřejněním podle § 5, např.: důvod a způsob založení popis své organizační struktury místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět sazebník úhrad za poskytování informací výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací adresu elektronické podatelny … Na základě žádosti Každý povinný subjekt musí ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit tyto informace na místě, které je všeobecně přístupné a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup, jakož i umožnit pořízení jejich kopie.

9 Omezení práva na informace
Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, příprava rozhodnutí Předmět průmyslového vlastnictví a ochrana autorského práva Utajované informace Ochrana osobních údajů Obchodní tajemství Veřejný zájem – trestní řízení, zpravodajské služby…

10 Poskytování informací – žádost
Náležitosti žádosti komu je žádost určena že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození a adresa právnická osoba - název, identifikační číslo a adresa Lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím u, ale další postup platí jen pro žádosti písemné

11 Poskytování informací – postup vyřízení
Lhůta na poskytnutí informace 15 dní nebo 7 dní na Výzvu k doplnění Výzvu k upřesnění Informaci o odložení žádosti O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Lhůtu lze ze závažných důvodů o deset dní prodloužit, žadatele je třeba před uplynutím 15 dnů informovat.

12 Úhrada nákladů Poskytnutí informace bezplatné
Lze však požadovat náhradu nákladů Nutno předem vyčíslit a oznámit Stanovení výše náhrady pořízení kopií opatření technických nosičů dat odeslání informací žadateli mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Povinný subjekt stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. V ostatních případech stanoví povinný subjekt výši úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě individuální kalkulace nákladů. Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník. Povinný subjekt stanoví v sazebníku hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

13 Nevyhovění žádosti Odložení Odmítnutí
Žádost je neúplná a nebyla na výzvu do 30 dnů doplněna Věc není v působnosti povinného subjektu Odmítnutí Žádost je nesrozumitelná a nebyla na výzvu do 30 dnů upřesněna Z různých důvodů pro omezení práva na informace Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

14 Opravné prostředky Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 15 dní na předložení nadřízenému orgánu Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Při nečinnosti, při nesouhlasu s výší náhrady nákladů a při odkazu na zveřejněnou informaci 7 dní na předložení nadřízenému orgánu

15 Výroční zpráva Vždy do 1. března následujícího roku Obsah
počet podaných žádostí o informace počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti počet podaných odvolání proti rozhodnutí počet stížností informace o soudním přezkumu včetně přehledů výdajů s ním spojených

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právo na informace Tereza Danielisová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google