Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků s mentálním postižením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků s mentálním postižením"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Původní záměr – samostatná příloha se 3 díly pro jednotlivé stupně MP Srpen 2005 – rozhodnutí PV MŠMT: - Podle §3,odst.2 ŠZ – RVP se vydávají pro každý obor vzdělání Pro základní vzdělání může být vydán pouze jeden RVP (bývalé ZvŠ jsou ZŠ, poskytují základní vzdělání stejně jako běžné ZŠ)

2 RVP ZŠS ZŠS je oborem vzdělání - poskytuje základy vzdělání (podle ŠZ)
- může být vydán samostatný RVP, který bude obsahovat 2 díly: Díl I – pro žáky dosud vzdělávané podle vzdělávacího programu pomocné školy Díl II – pro žáky dosud vzdělávané podle Rehabilitačního programu PŠ

3 Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání vydává MŠMT
Jedná se o kurikulární dokumenty státní úrovně, které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání Podle RVP nelze vyučovat RVP jsou závazné dokumenty pro tvorbu ŠVP Vzdělávaní na dané škole je závazné podle vlastního vytvořeného ŠVP

4 Tvorba ŠVP na ZŠ S tvorbou ŠVP musí všechny ZŠ začít od září 2005 a výuku zahájit od (§ 185 ŠZ) v 1. a 6. ročníku Nebylo umožněno pilotní ověřování pro tvorbu ŠVP podle Přílohy; na 10 vybraných školách probíhá monitorování tvorby ŠVP – tyto školy vytváří své ŠVP během tohoto školního roku

5 V čem se liší RVP ZV a Příloha
Struktura a jednotlivé části jsou shodné Odlišnosti jsou: -v rozpracování cílů školy -v obsahu klíčových kompetencí, -ve formulaci očekávaných výstupů, které jsou v podmiňovacím způsobu, -ve vzdělávacím obsahu VO, -v obsahu PT a v RUP

6 Jednotlivé části RVP ZV – LMP
a jejich význam pro tvorbu ŠVP

7 Část A Vstupní část vymezuje:
základní vztahy v kurikulární reformě a místo RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů, základní principy, na nichž je RVP ZV - LMP budován Pro tvorbu ŠVP nemá tato část přímý význam, jde spíše: -o pochopení základních vztahů a tendencí a jejich promítnutí do způsobu uvažování o vzdělávání na dané škole

8 Část B 1. Část propojující RVP ZV - LMP se školským zákonem
odkazuje na § školského zákona, které mají souvislost s realizací základního vzdělávání podle RVP ZV – LMP a ŠVP. charakteristika základního vzdělávání formy a organizace vzdělávání žáků se zdravotním postižením (§ 3 a 8 vyhlášky č. 73/ 2005 Sb.)

9 Část B 2. S RVP ZV - LMP a ŠVP souvisejí i další paragrafy školského zákona, na něž Část B neodkazuje a které jsou platné pro kurikulární reformu jako takovou: - vzdělávací programy, vyučovací jazyk, vzdělávání žáků s jiným druhem postižení, organizace vzdělávání ve školách, ředitel školy, školská rada, ČŠI aj. Pro tvorbu ŠVP má Část B spíše nepřímý význam.

10 Část C Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence
Vzdělávací oblasti - charakteristika, cílové zaměření vzdělávací oblasti, vzdělávací obsah Průřezová témata Rámcový učební plán

11 Část C – Pojetí a cíle Kapitola vymezuje pojetí základního vzdělávání na 1. a 2. stupni a vymezuje cíle základního vzdělávání žáků s LMP. Význam kapitoly Pojetí a cíle ZV je v tom, že: navozuje způsob práce se žáky a stanovuje, co je ve snažení škol podstatné,k čemu má škola ve vzdělávání směřovat.

12 Cíle ZV Cíle jsou shodné s RVP ZV, ale jejich naplňování vyžaduje uplatňování přístupů, metod a forem odpovídajících vzdělávaným žákům.Jsou naznačena úskalí, která je třeba mít na zřeteli a doporučení, která by mohla napomoci dosažení cílů Při tvorbě ŠVP se projeví: v charakteristice ŠVP – zaměření školy- při formulování společných výchovných a vzdělávacích strategií školy zaměřených podle skladby žáků

13 Cíle RVP pro školu Společný postup – jak, prostřednictvím čeho vést žáky k vytváření a rozvíjení postojů a hodnot (KK) Vyučující má možnost vhodně redukovat a rozvrhnout vzdělávací obsah s ohledem na možnosti a schopnosti žáků Učivo je prostředkem k dosažení očekávaných výstupů a k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí

14 Klíčové kompetence 1. Kapitola vymezuje 6 klíčových kompetencí na úrovni výstupu ze ZV Podstata klíčových kompetencí je v tom, že: představují předpokládaný výsledek celého základního vzdělávání srovnatelný s výsledky vzdělávání v jiných zemích pomáhají žákům využít získané znalosti a dovednosti a dále je rozvíjet

15 Klíčové kompetence 2. KK – jsou na úrovni, která je pro žáky s LMP dosažitelná a respektuje individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků KK nejsou vázány na jednotlivé vzdělávací oblasti, ale jsou úzce provázány s očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů a konkrétním učivem, které je prostředkem k jejich dosažení V RVP-LMP je kladen důraz na kompetence komunikativní, pracovní, sociální a personální

16 Klíčové kompetence 3. Při tvorbě ŠVP se projeví: v charakteristice ŠVP
v rozpracování učebních osnov jednotlivých předmětů v části týkající se hodnocení žáků a autoevaluace školy K utváření a rozvíjení KK musí směřovat a přispívat celý vzdělávací obsah

17 Vzdělávací oblasti 1. Stěžejní část celého RVP ZV - LMP, která vymezuje obsah ZV Každá z 9 vzdělávacích oblastí obsahuje: charakteristiku vzdělávací oblasti, její cílové zaměření a vzdělávací obory s očekávanými výstupy a učivem Očekávané výstupy vymezují úroveň, kterou by měli žáci dosáhnout prostřednictvím učiva a mají podmínečnou formulaci

18 Vzdělávací oblasti 2. Očekávané výstupy (podmiňovací způsob) – vzhledem k poškození neuropsychického vývoje žáků s MP nelze předvídat, čeho jsou v určitém věku schopni dosáhnout Učivo v RVP je doporučené, na úrovni ŠVP se stává závazné Pro tvorbu ŠVP má část zcela zásadní význam v tom, že: je podkladem pro tvorbu učebních osnov

19 Průřezová témata 1. Kapitola vymezuje 6 průřezových témat jako povinnou součást základního vzdělávání. Jednotlivá témata prolínají celým vzdělávacím procesem v základním vzdělávání, jsou shodná s RVP ZV, ale obsahově jsou, ve vazbě na vzdělávací oblasti, přizpůsobena schopnostem a možnostem žáků s LMP

20 Průřezová témata 2. Pro tvorbu ŠVP mají průřezová témata zásadní význam v tom, že: doplňují vzdělávací obsah a budou tedy ovlivňovat jak učební plán, tak především učební osnovy ŠVP. obsah průřezových témat si škola upraví podle možností a podmínek školy i vzdělávacích potřeb žáků

21 Způsob realizace PT Integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Samostatný předmět Realizací projektů, seminářů, kurzů apod. Kombinací uvedených způsobů

22 Rámcový učební plán 1. Kapitola podstatná pro organizaci vzdělávání na škole. Rámcový učební plán stanovuje: celkové počty hodin na 1. a 2. stupni ZV, které jsou závazné minimální počty hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti, ale nestanoví počet hodin pro jednotlivé vzdělávací obory disponibilní časovou dotaci poznámky pro vymezování předmětů a využití disponibilní časové dotace.

23 Rámcový učební plán 2. Pro tvorbu ŠVP má podstatný význam:
je podkladem pro konkrétní učební plán školy a pro vymezení jednotlivých předmětů ovlivňuje tím i podobu učebních osnov Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí

24 Kdo bude zpracovávat ŠVP podle Přílohy
Školy samostatně zřízené pro žáky s LMP ZŠ běžného typu, které vzdělávají žáky s LMP formou integrace Školy samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem postižení vzdělávající také žáky s LMP(kombinace postižení)

25 ŠVP Školy při zpracovávání ŠVP využívají Manuálu a Metodického portálu, na kterém jsou postupně uveřejňovány ukázky z jednotlivých částí ŠVP monitorovaných škol ZŠ (integrace) – očekávané výstupy a RUP podle Přílohy

26 Tvorba ŠVP Tvorba ŠVP na každé škole znamená velkou změnu nejen v myšlení, ale také v tom, co se na škole a ve třídách bude dít. Vytvořený ŠVP musí vycházet z konkrétních vzdělávacích záměrů školy Musí zohledňovat potřeby a možnosti žáků a podmínky a možnosti školy


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků s mentálním postižením"

Podobné prezentace


Reklamy Google