Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu"— Transkript prezentace:

1 Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu
Přednáška č. 4 AR 2013/2014

2 Výchovně vzdělávací cíl
Finální záměr, jehož dosažení předpokládá realizaci promyšleného systému odpovídajících dílčích aktivit. Složky: informativní (vzdělávací, poznatková) – v D ? formativní ( výchovná , hodnotová) – v D? metodologická (schopnostní a dovednostní) - v D?

3 Hierarchie výchovně vzdělávacích cílů
rámcové cíle – v kurikulu etapové cíle – vytváří učitel Při koncipování cílových struktur by měla výuka D respektovat: oddělení výkladu historie od propagandy a mýtů úctu ke kriticky zjištěnému faktu a toleranci k pluralitě jeho interpretací vědomí, že odpovědi na historické otázky nejsou konečné

4 Gloeckelovy kategorie záměrů ve výuce D
Devět kategorií : estetické záměry teoretické záměry etické záměry monumentální záměry antikvární záměry kritické záměry záměry utváření politického myšlení antropologické záměry filozofické záměry

5 Další formulace obecných cílu dějepisné výuky
Robert Stradling cíle platné pro celou EU: odstranění stereotypů a předsudků rozvíjení smyslu pro místní , národní a evropskou identitu vytváření historického vědomí žáků důraz na demokratické principy a občanské hodnoty

6 Čapkovo pojetí cílů dějepisné výuky
Vratislav Čapek rozlišuje: sféru kognitivní → historické myšlení sféru afektivní→ kultivace zájmu o dějepis, hodnocení historických jevů a událostí, schopnost empatie sféra chování a jednání →schopnost orientace v současném světě, schopnost sdělovat vlastní názor, diskutovat o problémech, schopnost jednat na základě vlastního poznání, schopnost jednat podle demokratických zásad a občanských principů

7 Dějepisné kurikulum Kurikulum – plánovaný obsah školní edukace, který obsahuje: poznatky, dovednosti, postoje, zájmy, které mají být v žácích vytvářeny formy, prostředky, metody výuky, plánované cíle a standardy vzdělávání

8 Kurikulární dokumenty
Teoretické pedagogické dokumenty – učební plány, učební osnovy, učebnice, didaktické testy pro žáky, metodické příručky pro učitele, standardy vzdělávání. Dokumenty praktické – vnitřní řád školy, třídní kniha, katalogové a žákovské listy, žákovské knížky a studijní průkazy

9 Vzdělávací program VP obvykle obsahuje:
koncepci vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země cíle vzdělávaní učební plán učivo cílové standardy implementační plán

10 Nové principy kurikulární politiky – Národní program vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha)
Zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) Systém kurikulárních dokumentů ( pro žáky ve věku 3 – 19 let) – vytvářen na dvou úrovních: Státní úroveň – NPV a rámcové vzdělávací programy (RVP)+

11 Současný systém kurikulárních dokumentů v ČR
NPV – formuluje požadavky na vzdělávání jako celek RVP - vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy 2. Školní úroveň – školní vzdělávací programy - ŠVP, vytváří si je každá škola sama podle zásad příslušného RVP

12 Postavení dějepisu v kurikulárních dokumentech
Základní škola: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ( verze platná od ) Charakteristika základního vzdělávání Pojetí a cíle základního vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti:

13 Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory

14 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Rámcový učební plán Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úprav ŠVP Slovníček použitých výrazů

15 Gymnázium: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia( RVP G)
Charakteristika vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávání Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti

16 Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika a komunikační technologie

17 Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

18 Rámcový učební plán Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu Slovníček použitých výrazů

19 Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání

20 Vzdělávací oblast Člověk a společnost
Základní škola 2 vzdělávací obory Dějepis Výchova k občanství Gymnázium Občanský a společenskovědní základ Geografie

21 Dějepis Charakteristika vzdělávací oblasti
Cílové zaměření vzdělávací oblasti Obsah vzdělávacích oborů: Očekávané výstupy Učivo


Stáhnout ppt "Cíle dějepisné výuky, dějepisné kurikulum, RVP a výuka dějepisu"

Podobné prezentace


Reklamy Google