Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace ŠVP Ing. Libuše Burešová Únor 2011, Litvínov - Hamr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace ŠVP Ing. Libuše Burešová Únor 2011, Litvínov - Hamr."— Transkript prezentace:

1 Evaluace ŠVP Ing. Libuše Burešová libuse.buresova@nuov.cz Únor 2011, Litvínov - Hamr

2 Kurikulum Plánované Realizované Osvojené

3 Cíle Poznatkové, výcvikové, postojové V ŠVP jsou cíle v profilu absolventa v učebních osnovách Cíle na úrovni vyučovací hodiny

4 Proč jsou cíle důležité? Podle nich volíme výukové strategie Pomáhají určit, co je nutné hodnotit a zkoušet Pomáhají stanovit učivo Hodnocení plnění cílů vypovídá o úspěšnosti výuky a učení

5 Evaluace ŠVP Externí a interní Plánované a průběžné Soulad ŠVP s RVP a dalšími předpisy (evaluace formální) Soulad ŠVP s RVP z pohledu naplnění stanovených cílů a obsahu vzdělávání

6 Zapracování změn do ŠVP Drobné změny: ihned Podstatné změny: Formou dodatku (na konci školního roku) Změnou celého ŠVP (na konci vzdělávacího cyklu)

7 Struktura ŠVP Titulní list Úvodní identifikační údaje Obsah Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Učební plán Tabulka (Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP) Učební osnovy nebo vzdělávací moduly Popis personálního a materiálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálnmi partnery

8 Identifikační údaje Název a adresa školy Zřizovatel Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání, zaměření Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělávání Platnost ŠVP od (datum) Jméno a podpis ředitele, datum schválení Číslo jednací

9 Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Kompetence absolventa Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání

10 Charakteristika ŠVP Pro každou formu vzdělávání Úvodní identifikační údaje Celkové pojetí vzdělávání (společné vzdělávací strategie) Organizace výuky Způsob rozvoje klíčových kompetencí a průřezových témat Způsob a kritéria hodnocení žáků Podmínky pro přijetí, zdravotní způsobilost Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

11 Učební plán Předmětové uspořádání obsahu vzdělávání Identifikační údaje Jednotlivé vyučovací předměty (rozvržení do ročníků, týdenní i celkové hodinové dotace v ročních i celkem) Poznámky k učebnímu plánu Tabulka rozvržení týdnů ve školním roce

12 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Tabulka ukazuje Pokrytí jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů z RVP ve vyučovacích předmětech Využití disponibilních hodin z RVP v ŠVP Důležité pro kontrolu souladu ŠVP s RVP!

13 Učební osnova - struktura Záhlaví Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis výsledků vzdělávání a učiva

14 Záhlaví učební osnovy Název a adresa školy, zřizovatel Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Název vyučovacího předmětu Počet hodin výuky v souladu s učebním plánem Platnost učební osnovy od (datum)

15 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot Výukové strategie (metody výuky) Hodnocení výsledků žáků Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat

16 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Výsledky vzdělávání mají zásadní význam formulujeme je pomocí některé z taxonomií vzdělávacích cílů Učivo je prostředkem k dosažení požadovaných výsledků vzdělávání strukturujeme je na základě zvolené koncepce vyučovacího předmětu

17 Informační zdroje Rámcové vzdělávací programy Metodika tvorby ŠVP www.nuov.cz www.vuppraha.cz metodický portál www.rvp.cz www.modernivyucovani.cz/


Stáhnout ppt "Evaluace ŠVP Ing. Libuše Burešová Únor 2011, Litvínov - Hamr."

Podobné prezentace


Reklamy Google