Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Kontrola přijatelnosti MAS  Administrativní kontrola MAS  Doplňování na MAS  Předání na SZIF  Kontrola přijatelnosti SZIF  Administrativní kontrola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Kontrola přijatelnosti MAS  Administrativní kontrola MAS  Doplňování na MAS  Předání na SZIF  Kontrola přijatelnosti SZIF  Administrativní kontrola."— Transkript prezentace:

1

2  Kontrola přijatelnosti MAS  Administrativní kontrola MAS  Doplňování na MAS  Předání na SZIF  Kontrola přijatelnosti SZIF  Administrativní kontrola SZIF  Doplňování na SZIF

3 - Podpis předávacího protokolu projektu na MAS - Podpis předávacího protokolu potvrzení o předání na SZIF - Prezenční listina školení - podpis

4  AK a KP – 45 dnů od předání žádostí  Předání žádostí 22.října  Doplňování žádostí 21 dnů  Způsob vyzvání žadatele od SZIF  Způsob doplňování na SZIF  Doporučený postup (telefon mail osobně)  Oznámení o doplnění

5 I. Možnost Realizace projektu je možná od 22.10.2009 - Úskalí, výhody II. Možnost - Realizace od vyhlášení výsledků – předpoklad únor 2010 - Výhody, nevýhody

6  I. Možnost  Žadatel si dojede podepsat dohodu osobně  Žadatel má sebou všechny náležitosti  II. Možnost  Žadatel pověří osobu ověřenou plnou mocí  Pověřená osoba má všechny náležitosti

7

8

9

10

11

12 Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF): - změna místa realizace projektu; B, - změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení). - pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu - změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak; - změna termínu podání Žádosti o proplacení oproti termínu uvedenému v Dohodě

13 Změny, které je příjemce dotace povinen předložit na formuláři Hlášení o změnách nejpozději v den podání Žádosti o proplacení, ke kterému se následně RO SZIF vyjádří: - změny technických parametrů projektu dle údajů uvedených v kapitole „Technické řešení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby; - změna částky kódu oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků( o více než 20 % (změnu finanční částky je třeba nahlásit včetně všech souvisejících finančních změn v Žádosti o dotaci a v projektu); - změna částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, oproti údajům v Dohodě (včetně dotatků) o více než 20 %; - přidávání/odstranění kódů způsobilých výdajů oproti údajům v Dohodě - změna účtu, změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.

14 - V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS Hlášení od konečného žadatele/příjemce dotace, provede jeho kontrolu a v případě, že je v pořádku a se změnami souhlasí, manažer realizace SPL, statutární zástupce MAS nebo jím pověřená osoba Hlášení podepíše.U změny termínu Žádosti o proplacení není nutný podpis zástupce MAS na Hlášení, ale je třeba, aby změnou nedošlo k porušení bodového hodnocení Výběrové komise MAS. Formulář Hlášení o změnách následně předává/zasílá doporučeně MAS nebo konečný žadatel v potřebném termínu na příslušné RO SZIF. - SZIF 60 lhůta - Hlášení o změnách závazný formulář - Změny, ke kterým dojde po proplacení projektu, je žadatel povinen nahlásit na formuláři Hlášení o změnách (např. změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.)

15

16 Václav Průša 607 184 247 prusa@chotebor.cz Henryeta Pánková kralovska-stezka @centrum.cz @ 774 489 322, 773 590 675 Gustav Charouzek 774 489 322 kralovska-stezka @centrum.cz @

17 Závazný vzor informační tabule pro opatření realizovaná v rámci osy IV LEADER:

18

19 Webové stránky (týká se zejména Místních akčních skupin) Webové stránky provozované v souvislosti s projekty realizovanými za podpory Programu rozvoje venkova musí obsahovat následující informace: zmínka o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o Programu rozvoje venkova alespoň na hlavní stránce (včetně log) v případě MAS zmínka o metodě LEADER včetně loga odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm)

20 Informační plakáty a publikace Publikace (brožury, letáky) a plakáty o opatřeních a akcích spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) budou na titulní stránce obsahovat jasné uvedení účasti Společenství, stejně jako symbol Společenství a logo PRV, případně LEADER a MAS. Plakát musí splňovat následující kritéria: Obsahuje popis projektu, symbol a slogan Společenství (případně logo LEADER a MAS, pokud se jedná o projekt financovaný v rámci osy IV LEADER) a logo Programu rozvoje venkova ČR (technický popis viz příloha č. 1). V případě projektů financovaných v rámci osy IV LEADER je použití loga LEADER povinné a loga MAS nepovinné. Tyto informace budou zabírat nejméně 25 % plochy plakátu. Minimální formát plakátu je A4.

21

22 http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd /osa4/1 Děkujeme za pozornost MAS Královská stezka o.p.s. www. kralovska-stezka.cz kralovska-stezka@centrum.cz


Stáhnout ppt " Kontrola přijatelnosti MAS  Administrativní kontrola MAS  Doplňování na MAS  Předání na SZIF  Kontrola přijatelnosti SZIF  Administrativní kontrola."

Podobné prezentace


Reklamy Google