Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání
Pracovní právo Myšlení je nerozlučně spojeno s jednáním.. Simone Weilová ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost

2 Pracovní právo Pojem Soubor právních norem, upravující společenské vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Je jedním z odvětví systému práva Společným znakem pracovních vztahů je závislá práce a odměňování za tuto práci

3 Pracovní právo Charakteristika Ochranná funkce
Chrání základní sociální práva Právo na odměnu Právo na odpočinek Právo na přijatelné pracovní podmínky Právo na sociální zabezpečení

4 Pracovní právo Charakteristika Hospodářská funkce Nástroj řízení
Pracovní doba Pracovní poměr na dobu určitou Nástup zaměstnanců na dovolenou Dodržování BOZP

5 Pracovní právo Systém Individuální Pracovní poměr zaměstnanců
Pracovněprávní vztahy na základě dohod o pracech, konaných mimo pracovní poměr

6 Pracovní právo Systém Kolektivní
Právní vztahy mezi orgány, zastupující zaměstnavatele a orgány, zastupující zaměstnance Na základě právních norem Na základě smluvních ujednání

7 Pracovní právo Třídění norem Část obecná
Společná všem společenským vztahům Pojem pracovního práva Pracovněprávní odpovědnost Pracovněprávní vztahy

8 Pracovní právo Třídění norem Část zvláštní
Konkrétní pracovněprávní vztahy Pracovní poměr Pracovní podmínky Mzdové nároky

9 Pracovní právo Prameny Normativní právní akty Ústavní zákony Zákony
Nařízení vlády Vyhlášky ústředních orgánů veřejné správy

10 Pracovní právo Prameny Normativní smlouvy Mezinárodní smlouvy
Sociální práva občanů Kolektivní smlouvy Pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců

11 Pracovní právo Mezinárodní smlouvy Všeobecná deklarace lidských práv
1948 US OSN Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 1966 VS OSN Evropská sociální charta 1965 Rada Evropy

12 Pracovní právo Listina základních práv a svobod
Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám – čl. 9 Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost – čl. 26

13 Pracovní právo Listina základních práv a svobod
Každý má právo se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů - čl. 27 Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky – čl. 28

14 Pracovní právo Listina základních práv a svobod
Ženy, mladistvé a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky - čl. 29 Pomoc při přípravě povolání Zákaz určitých prací Rekvalifikace

15 Pracovní právo Základní právní předpis
Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Právní vztahy kolektivní povahy Právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů

16 Pracovní právo Účastníci pracovněprávních vztahů Zaměstnanec
Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku Zaměstnavatel nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku

17 Pracovní právo Účastníci pracovněprávních vztahů Zaměstnavatel
Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu Zaměstnavatel vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů

18 Pracovní právo Účastníci pracovněprávních vztahů
Účastníkem pracovněprávních vztahů je Česká republika a považuje se za právnickou osobou, pokud je zaměstnavatelem Za stát jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která za stát v pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává

19 Pracovní právo Základní zásady pracovněprávních vztahů
Pracovněprávní vztahy mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání Zaměstnavatel musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty

20 Pracovní právo Základní zásady pracovněprávních vztahů
Zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání s ním, musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat Zaměstnavatel nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu, může dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě jen podle zákona

21 Pracovní právo Základní zásady pracovněprávních vztahů
Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby nebo konta pracovní doby, jakož i na rozvržení pracovní doby před zahájením práce Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu se zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy

22 Pracovní právo Odborové organizace
Jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami

23 Pracovní právo ROVNOST ÚČASTNÍKŮ
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje zvláštní právní předpis

24 Pracovní právo Pracovní poměr Postup před vznikem pracovního poměru
Zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce

25 Pracovní právo Vznik pracovního poměru
Se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoně stanoveno jinak Pokud právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze u vedoucích organizačních složek státu, vedoucích organizačních jednotek organizačních složek státu, ředitelů státních podniků, vedoucích organizačních jednotek státních podniků, vedoucích státních fondů, jestliže je v jejich čele individuální orgán, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích organizačních jednotek příspěvkových organizací a u ředitelů školské právnické osoby, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak

26 Pracovní právo Pracovní smlouva
Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat Místo výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána Den nástupu do práce

27 Pracovní právo Pracovní smlouva
Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě Jestliže je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance

28 Pracovní právo Vznik pracovního poměru
Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit

29 Pracovní právo Informování o obsahu pracovního poměru
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru Jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou Bližší označení druhu a místa výkonu práce Údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,údaj o výpovědních dobách

30 Pracovní právo Informování o obsahu pracovního poměru
Údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy

31 Pracovní právo Vznik pracovního poměru
Dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce Dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance

32 Pracovní právo Vznik pracovního poměru Zaměstnavatel
Je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy Platit za vykonanou práci mzdu nebo plat Vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů Dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem

33 Pracovní právo Vznik pracovního poměru Zaměstnanec
Je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době Dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru

34 Pracovní právo Změny pracovního poměru
Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v  zákoně

35 Pracovní právo Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci Nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice Koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství

36 Pracovní právo Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci Jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před přenosnými nemocemi Jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku Je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče uznán nezpůsobilým pro noční práci Požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci

37 Pracovní právo Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,
Dal-li zaměstnanci výpověď Bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení Pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce

38 Pracovní právo POZOR! Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí

39 Pracovní právo Skončení pracovního poměru Dohodou Výpovědí
Okamžitým zrušením Zrušením ve zkušební době Uplynutím sjednané doby

40 Pracovní právo Skončení pracovního poměru
U cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo jiným způsobem, končí Dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu Dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky Uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání

41 Pracovní právo Skončení pracovního poměru
Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou upravuje zákon

42 Pracovní právo Výpověď
Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu

43 Pracovní právo Výpověď
Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem, odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně

44 Pracovní právo Výpověď
Výpovědní lhůta stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance činí nejméně 2 měsíce Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce

45 Pracovní právo Výpověď daná zaměstnavatelem
Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část Stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

46 Pracovní právo Výpověď daná zaměstnavatelem
Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce Spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

47 Pracovní právo Výpověď daná zaměstnavatelem
Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi

48 Pracovní právo Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
V době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení Při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení

49 Pracovní právo Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou V době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci

50 Chcete skončit? DOBROU CHUŤ! Všechno jednou končí..
I přednáška končí.. Na chodbách se chovejte tiše.. DOBROU CHUŤ!


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google