Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Michal Oblouk

2 PRACOVNÍ POMĚR smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, popř. plat, pro zaměstnavatele vykonávat sjednává se podle platných právních norem, v České republice podle ustanovení zákoníku práce, který mj. stanoví, že musí být vždy uzavřen písemnou formou – tj. podpisem pracovní smlouvy Zákoník práce = základní předpis pracovního práva, upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

3 VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou (15 let + ukončená povinná školní docházka) a vzniká dnem, který v ní byl určen jako den nástupu do práce v pracovní smlouvě musí být vždy kromě určení zaměstnavatele a zaměstnance uvedeno: DRUH PRÁCE, MÍSTO VÝKONU PRÁCE a DEN NÁSTUPU DO PRÁCE – bez nich není pracovní smlouva platná výše mzdy či platu nemusí být ve smlouvě uvedena, ale do měsíce musí být doplněna, stejně jako konkrétní práce nebo doba dovolené, obě strany si mohou dohodnout i další podmínky v pracovní smlouvě se může sjednat zkušební doba, která může činit maximálně 3 měsíce pracovní smlouva musí být vždy písemná

4 PRÁCE KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE = je uzavírána s fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není větší než 300 hodin ročně, lze sjednat pouze písemně, z odměny se nesráží zdravotní ani sociální pojištění - zaměstnavatel ho neplatí, brigádník nemá tedy nárok na nemocenskou s výjimkou studentů, kteří jsou pojištěni státem, tento pracovněprávní vztah zaniká provedením práce DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI - zaměstnavatel ji musí uzavřít, jde-li o pracovní činnost vykonávanou v rozsahu větším než 100 hodin ročně, ale může být uzavřena i na rozsah menší, lze ji uzavřít i na dobu neurčitou, musí být písemná a musí v ní být uvedena mzda, jinak je neplatná, výpovědní doba je 15- denní, lze sjednat nárok na dovolenou, odměna podléhá v plném rozsahu jak dani z příjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu pojištění - platí ho zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned první den

5 TYPY PRACOVNÍHO POMĚRU
na dobu neurčitou – není vymezeno trvání pracovního poměru, lze ho ukončit jen dohodou nebo písemnou výpovědí na dobu určitou – výslovně určuje dobu trvání, nelze ho sjednat s absolventy SŠ a VŠ (pokud práce odpovídá jejich kvalifikaci), s mladistvými a osobami se změněnou pracovní schopností se zkušební dobou – většinou trvá 3 měsíce vedlejší – přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru souběžný – vyplácí se odstupné

6 ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
sjednaný obsah v pracovní smlouvě lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se jak zaměstnanec i zaměstnavatel změnu je nutné dohodnout písemně zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jinou práci, pokud: zaměstnanec ztratí na základě lékařského posudku ze zdravotních důvodů způsobilost konat dosavadní práci, je-li to na základě lékařského posudku v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi, je-li to pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu nebo koná-li těhotná žena, kojící matka nebo matka do devíti měsíců po porodu práci, kterou nesmí konat zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci na základě dohody, nebo i bez jeho souhlasu, jestliže: pracovník nemá dlouhodobě dobré pracovní výsledky a byl k nápravě v posledním roce písemně vyzván, nebo nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce anebo závažně nebo opakovaně poruší pracovní kázeň, zaměstnanec je trestně stíhán za trestný čin, spáchaný v souvislosti s vykonávanou prací, pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon práce, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo jedná-li se o odvrácení živelné pohromy nebo hrozící nehody či zmírnění jejich následků

7 PRACOVNÍ DOBA pracovní dobu určuje a rozvrhuje do jednotlivých pracovních směn zaměstnavatel, její týdenní délka ale nesmí obecně přesáhnout 40 hodin týdně a při rovnoměrném rozvržení pracovních směn jedna směna 9 hodin, při nerovnoměrném 12 hodin v pracovní době je zaměstnanec povinen být na svém pracovišti zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech nejméně v délce 30 minut, mladistvým po čtyřech a půl hodinách, poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a neposkytují se na začátku a na konci pracovní doby délka pracovní doby zaměstnanců mladších 16 let činí 30 hodin týdně, jedna směna max. 6 hodin práce přesčas – max. 8 hodin týdně noční práce – mezi 22. a 6. hodinou

8 DOVOLENÁ zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku základní výměra dovolené činí čtyři týdny dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených stanoveného s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku a případné naturální požitky

9 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
zánik nebo změna pracovního poměru musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákoníku práce - ten pro české občany definuje celkem pět způsobů, jak může být pracovní poměr ukončen: 1) dohodou - jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na rozvázání pracovního poměru, potom tento pracovní poměr končí dohodnutým dnem, musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny důvody rozvázání, jestliže to požaduje zaměstnanec 2) výpovědí 3) okamžitým zrušením - okamžitě, tzn. ke dni zrušení, může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr jen tehdy, když zaměstnanec: je odsouzen za úmyslný trestný čin na dobu delší než jeden rok (půl roku, když jej spáchal v souvislosti s pracovním poměrem) nebo zvlášť hrubě poruší pracovní kázeň, zaměstnanec pak pouze tehdy, když: nedostane mzdu či plat do patnácti dnů od data splatnosti nebo na základě lékařského posudku nemůže vykonávat jeho zdraví ohrožující práci a zaměstnavatel mu neumožní přejít na jinou práci 4) zrušením ve zkušební době 5) uplynutím doby, byl-li sjednán na dobu určitou

10 VÝPOVĚĎ jeden ze způsobů zrušení pracovního poměru, který může využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná po podání výpovědi pracovní poměr ale stále ještě platí, a to po dobu výpovědní doby - činí nejméně dva měsíce zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu zaměstnavatel může dát výpověď jen ze zákonem uznaných důvodů zaměstnavatel může dát výpověď pouze mimo tzv. ochrannou dobu, což je doba: úmyslně nezaviněné a dočasné pracovní neschopnosti, vojenského cvičení, výkonu veřejné funkce (např. uvolněný obecní nebo krajský zastupitel, poslanec, senátor), těhotenství a mateřské nebo rodičovské dovolené zákon uznává pouze tyto důvody, pro které může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď: ruší-li se zaměstnavatel či jeho část, nebo mění-li sídlo, stane-li se zaměstnanec nadbytečným (např. při snižování stavů), stane-li se zaměstnanec dlouhodobě pracovně nezpůsobilým vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zaměstnanec nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce, zaměstnanec nemá dlouhodobě dobré pracovní výsledky a byl k nápravě v posledním roce písemně vyzván nebo zaměstnanec závažně nebo opakovaně poruší pracovní kázeň, či ji porušuje méně závažně, ale soustavně a byl v posledním půlroce písemně upozorněn na možnost výpovědi

11 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Pracovn%C3%AD_pom%C4%9Br
n%C3%AD_pr%C3%A1vo) x


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google