Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy pracovního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy pracovního práva"— Transkript prezentace:

1 Základy pracovního práva
Mgr. Petra Doudová

2 Téma dnešní přednášky skončení pracovního poměru
nároky z neplatného rozvázání PP

3 Skončení pracovního poměru

4 Skončení pracovního poměru
Úprava - § 48 – 73 ZP Pracovní poměr k o n č í : dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době uplynutím sjednané doby (u PP na dobu určitou) smrtí zaměstnance smrtí zaměstnavatele (s výjimkou případů pokračování v živnosti dle § 13 odst. 1 živnostenského zákona) - § 342 ZP u cizinců (popř.FO bez státní příslušnosti) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání

5 Skončení PP – pokračování
Dohoda o skončení PP (§ 49 ZP) dvoustranný právní úkon písemná forma – sankce neplatnosti obligatorní náležitosti: dohoda zmce a zmle na rozvázání PP sjednaný den skončení PP pov. uvést důvody rozvázání PP – požaduje-li to zmc 1 vyhotovení vydá zml zmci

6 Skončení PP – pokračování
Zrušení PP ve zkušební době (§ 66 ZP) jednostranný pr.úkon zmc i zml mohou zrušit PP ve zk.době z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu forma – písemná § 66 odst.2 – „Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit“ (vágní ustanovení – výchovná fce prac.práva) od (tj. od účinnosti zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) platí pro zmle zákaz zrušit PP v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zmce Pozn.: vhodné zkoumat, zda zkušební doba byla vůbec sjednána platně – viz § 35 ZP)

7 Skončení PP – pokračování
Skončení PP na dobu určitou (§ 65 ZP) nedojde-li dříve ke skončení PP jiným způsobem – končí uplynutím doby je-li doba trvání tohoto PP omezena na dobu konání určitých prací - pov.zmle upozornit zmce včas na skončení těchto prací – zpravidla min.3 dny předem § 65/2 ZP – fikce změny PP na dobu neurčitou – pokračuje-li zmc po uplynutí sjednané doby s vědomím zmle dále v konání prací

8 Výpověď (§ 50 – 54 ZP) jednostranný právní úkon – zmc i zml
písemná forma a povinnost doručit ji druhému účastníku – u obojího sankce neplatnosti ZMC – z jakéhokoli důvodu (nebo bez uvedení důvodu) ZML – jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ZP důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem (sankce neplatnosti) důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn PP končí uplynutím výpovědní doby musí být stejná pro zmce i zmle min. 2 měsíce začíná běžet 1.dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi v zásadě končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (výjimky § 53/2, § 54 pím.b) a § 63 ZP)

9 Výpověď daná zaměstnavatelem
D ů v o d y : organizační ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část D, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část , pro nadbytečnost- z důvodu organizačních změn (nutné rozhodnutí zmle nebo příslušného orgánu o této organizační změně), zdravotní nesmí-li zmc dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilosti konat dále dosavadní práci, v obou případech nutný lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává

10 Výpověď daná zmlem– pokračování
D ů v o d y : Nesplňování předpokladů/požadavků pro výkon práce nesplňuje-li zmc: předpoklady stanovené pr.předpisy pro výkon sjednané práce nebo požadavky pro řádný výkon této práce – podmínka: bez zavinění zaměstnavatele; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil Porušení povinností jsou-li u zmce dány důvody, pro které by s ním zml mohl okamžitě zrušit PP pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních přepisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi

11 Výpověď daná zmlem– pokračování
Zákaz výpovědi dané zmlem v ochranné době – blíže specifikováno v § 53 odst.1 ZP (nejčastější případy – po dobu, co je zmc uznán dočasně práce neschopnýchm; v době kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou) výpověď daná v ochranné době – neplatná zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zmci: pro organizační změny dle § 52 písm.a) a b) (existují výjimky u písm.b)) Z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit PP (nejde-li o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) Pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§ 52 písm.g) ZP) (nejde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnankyni či zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené) Prodloužení výpovědní doby: § 53/2 ZP – Byla-li zmci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; PP skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zmc sdělí zmli, že na prodloužení PP netrvá § 54 písm.b) ZP – byla-li zmci dána výpověď z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit PP, před nástupem mateřské (rodičovské dovolené – není-li mat.dovolená) tak, že by výpovědní doba uplynula v době čerpání této mateřské (rodičovské) dovolené, skončí výpovědní doba uplynutím mateřské (rodičovské) dovolené

12 Okamžité zrušení PP jednostranný právní úkon – měl by být využíván jen výjimečně písemná forma, vymezení důvodu o.zruš.PP tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a pov.doručit jej ve stanovené lhůtě druhému účastníku – vše pod sankcí neplatnosti důvod nesmí být dodatečně měněn Zaměstnavatelem – z důvodů: Byl-li zmc pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný TČ spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců Porušil-li zmc povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem - nelze s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní čerpajícími rodičovskou dovolenou Zaměstnancem – z důvodů: Podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zml mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy či jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti – zmci pak přísluší právo na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku

13 Skončení PP výpovědí a okamž.zruš.PP – společná ustanovení
Pro porušení povinnosti vyplývající z pr.předpisů vztahujících se k vykonávané prací nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit PP, může dát zml zmci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit PP pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi (okamž.zruš.PP) dozvěděl a pro porušení povinosti vyplývající z PP v cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl stane-li se v této lhůtě dané jednání předmětem šetřetí jiného orgánu, je možné dát výpověď nebo s ním okamžitě zrušit PP ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zml dozvěděl o výsledku tohoto šetření Zmc může okamžitě zrušit PP pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Obecně povinnost zmle předem projednat s odborovou organizací výpověď/okamž.zruš PP (nedodržení neznamená sankci neplatnosti - § 19/3 ZP) U odborových funkcionářů – zvláštní ochrana (§ 61 ZP) – pov.požádat odbor.org.o souhlas Hromadné propouštění - § ZP

14 Odstupné Náleží: ve výši min. trojnásobku průměrného výdělku
zmci, u něhož dochází k rozvázání PP výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů, zmci, který okamžitě zrušil PP dle § 56 ZP ve výši min. dvanáctinásobku průměrného výdělku zmci, u něhož dochází k rozvázání PP výpovědí nebo dohodou z důvodu, že zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice - pokud se zaměstnavatel u pracovního úrazu/nemoci z povolání zcela zprostí své odpovědnosti dle § 367/1 ZP – zmci odstupné nenáleží Vyplácí se: V nejbližším výplatním termínu po skončení PP, nedohodne-li se zmc se zmlem na výplatě odstupného v den skončení PP nebo později

15 Odvolání z místa ved.zmce nebo vzdání se tohoto místa
tím PP NEKONČÍ !!! – pouze výpovědním důvodem dle § 52 písm.c) (nárok na odstupné – jen pokud dochází v souvislosti s tímto ke zrušení vedoucího místa U vedoucích zmců, jejichž PP byl založen jmenováním (§33/4 ZP) – obecně u vedouchích zmců ve státní sféře - vždy U vedoucích zmců v podnikatelské sféře – jen je-li s vedoucím zmcem možnost odvolání sjednána za podmínky, že je současně dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát Vedoucí místa: místa v přímé řídící působnosti statutárního orgánu (je-li zmlem PO) nebo zaměstnavatele (je-li zmlem FO) místa v přímé řídící působnosti vedoucího zmce přímo podřízeného statutárnímu orgánu/zaměstnavateli za podmínky, že tomuto vedoucímu zmci je podřízen další vedoucí zaměstnanec

16 Nároky z neplatného rozvázání PP

17 Neplatné rozvázání PP Ze strany zaměstnavatele
Oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával => pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout zmci náhradu mzdy (ta náleží ve výši průměrného výdělku ode dne oznámení do doby, kdy mu zml umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení PP) Neučinil-li toto oznámení => platí (pokud se se zmlem nedohodne písemně jinak), že PP skončil dohodou, Byla-li dána neplatná výpověď -> uplynutím výpovědní doby, By-li PP neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl PP tímto zrušením skončit; v těchto případech má zmc právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši prům.výdělku za dobu výpovědní doby DŮLEŽITÉ – od zrušeno moderační právo soudu při rozhodování o náhradě mzdy z důvodu neplatného rozvázání PP ze strany ZMLE

18 Neplatné rozvázání PP Ze strany zaměstnance
Oznámil-li zml zmci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci => PP trvá i nadále; nevyhoví-li zmc výzvě zaměstnavatele, má zml právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce Netrvá-li zml na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval => platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak, že jeho PP skončil dohodou ke stejnému datu, jak tomu bylo u neplat.rozvázání PP ze strany zmle; v daném případě však zml nemůže vůči zmci uplatňovat náhradu škody

19 Neplatné rozvázání PP Neplatná dohoda o rozvázání PP
Při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy se postupuje obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem; zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nemůže Neplatné rozvázání PP Výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl PP skončit tímto rozvázáním – prekluzivní lhůta ! Spory o neplatné zrušení PP - příslušný OS dle bydliště/sídla žalovaného - projednává tříčlenný senát

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy pracovního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google