Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+"— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+
RNDr. Josef POSTRáNECKÝ

2 SRR 2014+ průmět regionální dimenze do odvětvových politik
základní, střednědobý dokument politiky regionálního rozvoje dle §5, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje cílem je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje průmět regionální dimenze do odvětvových politik Programové prohlášení vlády /schválené dne k dispozici analytická část; návrhová se dokončuje vazba na: na národní dokumenty (SUR, SHR, NSRR, PUR…) evropské dokumenty (EU 2020, TA 2020…) podklad pro přípravu nového programového období EU

3 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2007 – 2013
schválena (usnesení vlády ČR č. 560) přechodná podpora hospodářsky slabých regionů do roku 2008 ze dne (usnesení č. 829) Obsahuje zejména: Analýzu stavu regionálního rozvoje Charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů Strategické cíle reg. rozvoje ČR Vymezení státem podporovaných regionů Úkoly a doporučení pro resorty a kraje k řešení regionálních disparit Vyhodnocení SRR dvouletý interval výchozí pro novou SRR 2014+

4

5

6

7

8 Návrhová část SRR Obecně: 9 priorit v rámci 4 prioritních oblastí PO 1 regionální konkurenceschopnost, PO 2 územní soudržnost, PO 3 environmentální udržitelnost a PO 4 veřejná správa a spolupráce.

9 Typologie/kategorizace území
s ohledem na formulaci priorit a opatření a pro potřeby regionální politiky ČR Aglomerace a regionální centra Stabilizovaná území Periferní území

10

11

12 Struktura prioritní oblasti Regionální konkurenceschopnost
Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost 1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem P.1 Rozvoj regionálních center a jejich zázemí Růstový cíl P.2 Rozvoj infrastruktury podmiňující růst regionální konkurenceschopnosti 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí veřejného i soukromého charakteru 1.3 Optimalizace dopravních systémů regionálních center a jejich zázemí 1.4 Dobudování a zkvalitnění infrastruktury v regionálních centrech a jejich zázemí 1.5 Zlepšení souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce 2.2 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury s důrazem na páteřní komunikace 2.1 Podpora rekonstrukce a dostavby železnic s důrazem na železniční koridory a optimalizace železniční sítě 2.3 Dobudování a modernizace potřebné technické infrastruktury 2.4 Rozvoj infrastruktury pro podnikání a podpora rozvoje podnikání

13 Struktura prioritní oblasti Územní soudržnost
Prioritní oblast Územní soudržnost Vyrovnávací cíl P.3 Zkvalitnění sociálního prostředí měst 3.2 Vytvoření příznivého prostředí pro mimopracovní aktivity obyvatel 3.3 Podpora specifických typů bydlení (pro mladé rodiny, seniory, sociálně vyloučené osoby apod.) 3.4 Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva 5.3 Podpora využití lidského potenciálu periferních oblastí 3.5 Rozvoj a zlepšování využití potenciálu kulturních institucí v regionech 3.1 Zajištění dostatečné kvality a vybavenosti veřejných služeb P.4 Vyvážený socioekonomický rozvoj území mimo regionální centra 5.4 Dostupnost služeb a mobilita 5.5 Obnova a rozvoj specifických území 5.2 Rozvoj lokální ekonomiky 5.1 Podpora komplexních přístupů k rozvoji periferních území 4.3 Infrastruktura, dostupnost a obslužnost území 4.2 Dostupnost a kapacity sociální infrastruktury 4.1 Zlepšování podmínek pro rozvoj lidských zdrojů P.5 Stabilizace periferních území

14 Struktura prioritní oblasti Environmentální udržitelnost
Prioritní oblast Environmentální udržitelnost Preventivní cíl 7.1 Posílení koordinace, preventivního plánování a realizace zásahů do krajiny 7.4 Zkvalitňování integrovaných záchranných systémů 7.3 Omezení dopadů živelních pohrom a posílení preventivních opatření 7.2 Zvýšení ekologické stability krajiny a podpora udržitelného hospodaření v krajině 6.1 Zajištění rozvojových potřeb obcí a využití místního rozvojového potenciálu v souladu s konceptem udržitelného rozvoje 6.2 Revitalizace brownfields, starých ekologických zátěží a území po bývalé těžbě nerostných surovin 6.3 Ochrana zdrojů pitných vod, podpora zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod 6.4 Posílení využívání obnovitelných zdrojů energie 6.5 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu P.6 Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech a omezení negativních dopadů rozvoje regionů na životní prostředí P.7 Podpora preventivních a adaptačních opatření proti rizikům přírodního a antropogenního původu

15 Struktura prioritní oblasti Veřejná správa a spolupráce
Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce Institucionální cíl 8.1 Zkvalitňování činnosti veřejné správy 8.2 Systémová podpora regionálního rozvoje 9.1 Zkvalitnění plánovacích procesů krajské a obecní samosprávy 9.2 Rozvoj spolupráce při rozvoji území P.9 Podpora koncepčního rozvoje a spolupráce na regionální a místní úrovni P.8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 8.3 Informační a komunikační podpora fungování veřejné správy

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google