Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář „Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář „Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj“"— Transkript prezentace:

1 Seminář „Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj“
Retenční schopnost krajiny a eroze na území Jihomoravského kraje Brno,

2

3 Ohrožení vodní erozí

4

5 Ohrožení větrnou erozí

6 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život Opatření 7.1: Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot Opatření 7.1: Posílení preventivních op proti vzniku živelních pohrom

7 Politika územního rozvoje ČR

8 Politika územního rozvoje ČR

9 Politika územního rozvoje Návrh na novou specifickou oblast „Jižní Morava“
Vymezení: Území obcí z ORP Znojmo, Pohořelice, Mikulov, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Veselí nad Moravou, Důvody vymezení: Potřeba řešit významná environmentální ohrožení degradace půdy v souvislosti s větrnou a vodní erozí a ohrožení sesuvy Potřeba naléhavě řešit vodní režim v krajině, Posílení retenční schopnosti krajiny vhodným hospodařením se zemědělskou a lesní půdou Potřeba využít pro další ekonomický rozvoj zemědělský potenciál území, specificky vinařství, ovocnářství a zelinářství Potřeba dlouhodobého zabezpečení obyvatelstva zásobováním pitnou vodou

10 Politika územního rozvoje Návrh na novou specifickou oblast „Jižní Morava“
Kritéria a podmínky pro rozhodování v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území přednostně sledovat: Využití území způsobem snižující negativní vliv větrné a vodní eroze a ohrožení sesuvy Realizaci protierozních opatření Udržení a zvýšení role dlouhodobě udržitelného zemědělství v ekonomice oblasti Rozvoj cestovního ruchu navázaného na dlouhodobě udržitelnou zemědělskou činnost Kvalitu a vydatnost zdrojů pitné vody v oblasti Úkoly pro územní plánování: V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: Vytvářet podmínky pro realizaci účinných protierozních opatření Vytvářet podmínky pro využívání zemědělské půdy způsobem omezujícím negativní vliv eroze a sesuvů Chránit zdroje pitné vody v oblasti a vytvářet podmínky pro vodohospodářská opatření zabezpečující zásobování obyvatelstva pitnou vodou Vytvářet podmínky pro stabilizaci vodního režimu v krajině

11 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Opatření 4
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu Navrhované aktivity Omezení negativních dopadů zemědělské výroby na kvalitu vody (správné hnojení a skladování hnojiv i ostatních produktů zemědělské výroby) Zvyšování retenční schopnosti krajiny (rybníčky, mokřady, zalesnění, suché poldry) Využití zemědělské půdy bez aktuálního využití pro stabilizaci krajiny (zalesnění, přírodě blízké ekosystémy, prvky ÚSES, významné krajinné prvky) Ochrana lokalit přirozené akumulace vod

12 Možnosti řešení: Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Dle návrhu Dohody o partnerství mezi hlavní úkoly CLLD na období 2014–2020 patří: Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizovat další efekty zlepšující biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.

13 Návrh OP Životní prostředí 2014-20
Priorita: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl 4.2: Posílit přirozené funkce krajiny Aktivita: Zpracování komplexních studií a projektů cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z povodí ve vazbě na protierozní ochranu, ochranu před povodněmi a adaptaci na změnu klimatu a realizace z nich vyplývajících přírodě blízkých opatření

14 Další možnosti Investiční priorita 6c z nařízení EU o ERDF „ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur“ Obsažena v návrhu programů přeshraniční spolupráce SR–ČR, Rakousko–ČR

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář „Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj“"

Podobné prezentace


Reklamy Google