Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č. II.  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b, 2 b, 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č. II.  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b, 2 b, 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č. II.  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b, 2 b, 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 1 varianta 2 Sukcese je proces,... a)kterým přirozeně prochází všechny ekosystémy, b)kdy jsou menší zemědělské pozemky spojovány, c)kdy dochází k postupné záměně druhů na stanovišti. ÚSES představuje: a)soubor přírodě blízkých ekosystémů, b)soustavu ekologicky nestabilních ploch, c)dopravní systém – síť silnic a dálnic.

4 2.otázka varianta 1 varianta 2 Certifikát ISO 14 000 každý podnik... a) získá automaticky, když realizuje stavby pro ŽP, b) může získat na dobu určitou, chce-li prezentovat svůj pozitivní vztah vůči ŽP, c) získá na neomezenou dobu jedná-li podle platných zákonů a vyhlášek. K hlavním problémům silniční dopravy ve vztahu k ŽP patří :... a) poškození ozónové vrstvy v důsledku emisí freonů ze spalovacích motorů aut, b) velké množství emisí CO 2, NO X uvolňovaných do ovzduší motory, c) hluková zátěž prostředí.

5 3.otázka varianta 1 varianta 2 Mezi negativní vlivy pozemní dopravy patří především :... a) zvýšení biodiverzity prostředí, b) bariérový efekt v krajině, c) znečištění prostředí CO 2, NO X, hluková zátěž... Ochrana krajinného rázu se provádí,... a) abychom zvýšili ekologickou stabilitu antropogenní krajiny, b) aby byla zaručena prostupnost krajiny pro zvířata (návrh biokoridorů), c) za účelem zachování/zlepšení estetické a kulturní hodnoty území.

6 4.otázka varianta 1 varianta 2 Migrační biokoridory u liniových dopravních staveb a) budujeme jako podchody či nadchody přes komunikaci, b) umožňují migraci jedinců za potravou, rozmnožováním..., c) slouží pouze k migraci autotrofních organizmů. Dopravu, při které prostředek oblastí pouze projíždí – tedy nezačíná ani nekončí v ní, nazýváme dopravou... a) tranzitní, b) individuální, c) kombinovanou.

7 5.otázka varianta 1 varianta 2 ÚSES je... a)tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky, b)budován pro zvýšení estetické hodnoty krajiny, c)budován v krajině navrhován pro posílení její stability. Ekologická stability krajiny... a) vyjadřuje schopnost krajiny odolávat vnějším změnám, b) se dá posoudit na základě výpočtu stupně či koeficientu stability, c) je zjišťována při procesu posuzování krajinného rázu.

8 6.otázka varianta 1 varianta 2 Smyslem hodnocení krajinného rázu je :... a) eliminovat emise škodlivých látek z tranzitní dopravy, b) stanovit estetické hodnoty krajiny pro její následnou ochranu, c) vybrat potenciálně vhodné plochy pro začlenění ohrožených živočichů. Z pohledu životního prostředí se nepříznivý dopad silniční dopravy snažíme omezit : a) využitím dodatečných opatření (protihlukové stěny, migrační biokoridory), b) volbou trasy s minimálními dopady na okolí, c) volbou a podporou pro ŽP šetrnějších druhů dopravy.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č. II.  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b, 2 b, 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google