Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

3 1. otázka varianta 3 varianta 4 Území s vysokou ekologickou stabilitou: a)jsou zpravidla využívána pro zemědělskou produkci, b)jsou často zastoupena v národních parcích a CHKO, c)se vyskytují na většině území České republiky. Z hlediska emisí oxidů dusíku a uhlíku je nejvýznamnějším zdrojem : a)letecká doprava, b)automobilová doprava, c)železniční doprava.

4 2. otázka varianta 3 varianta 4 Mezi hlavní nepříznivé vlivy vodní dopravy na ŽP řadíme: a)velkou hlukovou zátěž okolí vodních toků, b)úpravy koryt vodních toků - jejich napřimování, rozšiřování a změny poloměrů oblouků, c)vytváření migračních překážek v toku (např. plavební stupně). Určení SES (stupeň ekologické stability): a)vychází z významnosti krajinných složek pro daný ekosystém, b)vychází z celkové plochy biocenter a biokoridorů v krajině, c)vychází z četnosti esteticky hodnotných prvků v krajině.

5 3. otázka varianta 3 varianta 4 Matrice v krajině představují: a)nejméně spojitou krajinnou složku, b)spojené koridory, c)zpravidla nejrozsáhlejší krajinnou složku. Krajina se skládá: a)z plošných a liniových prvků, b)z krajinných složek přírodního nebo umělého původu, c)z matric, koridorů a plošek.

6 4. otázka varianta 3 varianta 4 Smyslem hodnocení krajinného rázu je: a)eliminovat emise škodlivých látek z tranzitní dopravy, b)stanovit estetické hodnoty krajiny pro následnou výstavbu, c)vybrat potenciálně vhodné prvky pro ÚSES. Mezi hlavní cíle ÚSES patří: a)udržování a rozvíjení souboru přírodě blízkých ekosystémů, b)podpora ekologicky stabilních ploch v krajině, c)vytváření dopravní sítě silnic a dálnic.

7 5. otázka varianta 3 varianta 4 K hlavním nepříznivým dopadům automobilové dopravy patří: a)znečišťování ovzduší oxidy dusíku a dalších škodlivých látek, b)znečišťování ovzduší oxidy síry, freony a dalšími ozon poškozujícími látkami c)hluková zátěž okolního prostředí. Jedním z vážných vlivů dopravy na ŽP je: a)vytváření migračních překážek v krajině, b)poškozování ozónové vrstvy, c)emitování skleníkových plynů (např. CO 2 ).

8 6. otázka varianta 3 varianta 4 ÚSES představuje: a)soubor přírodě blízkých ekosystémů, b)soustavu ekologicky méně stabilních ploch, c)dopravní systém – síť silnic a dálnic. Během sukcese dochází: a)k postupné záměně rostlin na stanovišti, b)ke snižování stability ekosystému, c)k přirozené přeměně lesních společenstev na zemědělskou půdu.

9 Konec …hurááá!!! 


Stáhnout ppt "Písemka č.2  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google