Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Priorita 1 Regionální podpora podnikání Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Priorita 2 Regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Priorita 1 Regionální podpora podnikání Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Priorita 2 Regionální."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Priorita 1 Regionální podpora podnikání Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální infrastruktury 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

2 Společný regionální operační program Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

3 Společný regionální operační program Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

4 Operační program průmysl a podnikání Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace) Opatření 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury Opatření 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání (školící střediska) Opatření 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb Program vytváření klastrů – KLASTRY Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod

5 Operační program průmysl a podnikání Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Program podpory začínajících podnikatelů – START Program podpory podniků v počátečním stadiu rozvoje – KREDIT Program rozvoje malých a středních podniků – ROZVOJ Program MARKETING Opatření 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (INOVACE) Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Program snižování energetické náročnosti – ÚSPORA ENERGIE Program využití obnovitelných zdrojů energie – OBNOVITELNÉ ZDROJE

6 Operační program rozvoj lidských zdrojů Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o práci Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

7 Operační program rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

8 Operační program rozvoj lidských zdrojů Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání

9 Operační program infrastruktura Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. Třídy Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

10 Operační program infrastruktura Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

11 Operační program infrastruktura Priorita 3 Zlepšování enviromentální infrastruktury Opatření 3.1 Obnova enviromentální funkcí území A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů B. Zásobování obcí pitnou vodou C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV

12 Operační program infrastruktura Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší A. Využívání šetrných technologií při spalování B. Snižování emisí těkavých organických látek C. Využívání obnovitelných zdrojů energie Opatření 3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

13 Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Priorita 1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků Podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům 1.1.2 Prohlubování diverzifikace zemědělských činností Opatření 1.2 Zlepšení zemědělských výrobků a jejich marketing

14 Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Opatření 1.3 Lesní hospodářství Podopatření 1.3.1 Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření 1.3.2 Investice do lesů 1.3.3 Sdružování majitelů lesa 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

15 Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Priorita 2 Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy 2.1.2 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny 2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělský vodních zdrojů 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) 2.1.5 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství Opatření 2.2 Odborné vzdělávání

16 Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Opatření 2.3 Rybářství Podopatření 2.3.1 Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb 2.3.2 Chov vodních živočichů- akvakultura 2.3.3 Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Priorita 1 Regionální podpora podnikání Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Priorita 2 Regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google