Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aktuality pro lékaře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aktuality pro lékaře"— Transkript prezentace:

1 Právní aktuality pro lékaře
JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK

2 Hlavní právní problémy lékařů
Co je lege artis a kdo to posoudí? Kriminalizace lékařů v Čechách Léčit nebo šetřit? Lege artis versus regulace Nerovnost vztahů poskytovatelů a ZP Zajištění ÚPS a zákoník práce Nejasná až rozporná pravidla – NOZ – ZZS Nová pravidla náhrady škody a nemateriální újmy – na kolik bych se měl pojistit?

3 Aktuální stav legislativy
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nález ÚS k přeregistracím, nadstandardům, zejména však k regulacím a úhradám péče Předpokládaná novela NOZ, sladění s ZoZS Novela zákona o veřejném zdrav. pojištění Nový zákon o soudních znalcích

4 Nový OZ a zdravotnictví
Nová úprava náhrady škody na zdraví, nemateriální újmy a odškodnění blízkých Nová úprava odškodnění pozůstalých Odškodněn má být každý, kdo úmrtí nebo vážnou újmu na zdraví cítí jako osobní neštěstí. Výše odškodnění diferencovaně. „Pravidla hry“ poskytovatel-pacient dle OZ

5 Náhrada škody a nemateriální újmy podle nového OZ
Škodou je jen jasně vypočítaná majetková újma – ušlý výdělek, zisk, výživné, léky… Nemateriální újma je bolestné, ZSU, zásah do rodinného života, obava o život a zdraví Při škodě způsobené povahou věci končí odpovědnost za výsledek, jen za vadu, vadnou údržbu, chybné použití

6 Hodnocení bolestného a ZSU
Metodika Nejvyššího soudu – doporučení Základem MKF dle WHO. Bolestné nadále bodově dle tabulky, hodnota 1% PMV. ZSU nově podle kvalifikátorů postižení 5% až 100%. Maximum 400 násobek PMV, lze zvýšit v odůvodněných případech. Další aspekty nemajetkové újmy

7 Pravidla hry, rozpory NOZ-ZZS
Zákon o zdravotních službách je v poměru speciality k novému občanskému zákoníku! Zástupný souhlas – pořadí příbuzných nebo osoba určená pacientem? Povinné varování! Péče o nezletilé – nová hranice 14 let Zadržení informací pacientovi Zdravotní a patologicko-anatomické pitvy

8 Aplikace definice lege artis
Náležitá odborná úroveň ZS – v souladu s pravidly vědy a uznávanými postupy, s ohledem na individualitu pacienta podle konkrétních podmínek a objektivních možností. K tomu nález Pl. ÚS 1/12. Svobodná volba uznávaného postupu. Lze volit i jiný postup – zdůvodnit ve ZD. Hodnocení ex ante, nikoli ex post!

9 Nový zákon o znalcích Příprava věcného záměru nového zákona o znalcích – člen komise MS na návrh ČLK Znalec vrcholný odborník, odvolatelný, kárně postižitelný, odpovědný za škodu Výběr znalců podle současných předpisů ve spolupráci s ČLK. Doporučení: primářská licence, diplom CŽV, doporučení OK VR

10 Problematika znalců Náležitá odbornost a zkušenost znalce
U ústavního posudku totéž pověřená komise Znalec nemůže psát posudek jen na základě dokumentace, musí znát vyjádření lékařů Správně položené otázky – 3 zásadní Při rozporu se v trestním řízení uplatní nález I. ÚS 429/03 a II. ÚS 299/06

11 Znalci a problémy v praxi
Chybně stanovená odbornost znalce, komise Znalec nemá zkušenost s tím co hodnotí Znalec nezná podmínky a možnosti ZZ Hodnocení z pohledu ex post, ne ex ante Nesprávně položené otázky znalci Nové znalecké odvětví pro hodnocení nemateriální újmy, školení, zkouška? Proč?

12 Nález Ústavního soudu - regulace
Pl. ÚS 19/2013, který zrušil úhradovou vyhlášku 2013 a nález I. ÚS 2785/08. Lege artis má přednost před regulacemi. Pokud lékař překročení limitů preskripce, objemu péče a vyžádané péče odůvodní, ZP je povinna tuto péči uhradit i když dohodnutý limit byl již vyčerpán!

13 Agresivní a problematický pacient
Netolerovat! Útok na zdravotníka hodnotit jako útok na úřední osobu – zatím návrh. Právo vyžádat si pomoc Policie ČR! Hlášení policii a blízké osobě útěk pacienta z lůžkového ZZ, je-li ohroženo jeho zdraví Opilého a intoxikovaného pacienta, který není ohrožen na životě, lze umístit na ZS (podle zákona č. 379/2005 Sb.)

14 Právo na sebeobranu Obrana nemusí být přiměřená! Nesmí být jen zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku Hrozící nebo trvající útok na tělesnou integritu lze odvrátit i zbraní. Ne ovšem útok na majetek. Lze zastřelit útočícího lupiče, ne však prchajícího zloděje. Útok, který hrozí či trvá lze odvracet, nelze jej však oplácet.

15 Doporučený postup u problému
Nejprve ujasnit medicínský a právní stav věci, konsultovat se znalcem či jiným odborníkem, právníkem, komorou… Do té doby se neukvapovat – nemluvit, nepsat, nepodepisovat (nebo se pak nedivit) Ujasnit strategii postupu a podle ní jednat Vše co řeknete nebo napíšete, může být použito proti Vám…

16 Mimosoudní vyřízení sporu
Připadá v úvahu tam, kde nárok a svou odpovědnost uznáváme a máme souhlas své pojišťovny – písemně. Jinak škodu nehradí! Písemnou dohodou schválenou pojišťovnou a právníkem řešící všechny nároky Je nesmyslné mimosoudně jednat, pokud poskytovatel svou odpovědnost neuznává

17 Postup při trestním řízení
Zajistit dokumentaci, připravit vysvětlení Není důležité co se hovoří, ale co se píše! V případě obvinění – stížnost a obhájce Pozor na znalecké posudky – odbornost znalců, zadané otázky, znalost podmínek Neuznávám-li odborné pochybení – možno žádat o posudek OK VR ČLK a přibrat soukromého znalce i ústav. Podpora právní kanceláře ČLK

18 DÍKY ZA POZORNOST ! ČLK, právní kancelář, Lékařská 2, Praha 5
Doporučená literatura: Univerzita medicínského práva, Grada 2013 Prudil, L.: Právo pro zdravotnické pracovníky, Linde 2014 Mach, J.: Lékař a právo, Grada 2010


Stáhnout ppt "Právní aktuality pro lékaře"

Podobné prezentace


Reklamy Google