Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Poučení se z chyb nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových záměrů KÚ MSK Ostrava 8. 1. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Poučení se z chyb nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových záměrů KÚ MSK Ostrava 8. 1. 2009."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Poučení se z chyb nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových záměrů KÚ MSK Ostrava 8. 1. 2009

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ U MĚKKÝCH PROJEKTŮ JE PRIMÁRNÍ PODROBNÉ A VĚROHODNÉ ZOBRAZENÍ EKONOMICKÉ STRÁNKY PROJEKTU!! X U TVRDÝCH PROJEKTŮ JE KLADEN DŮRAZ NA REALIZAČNÍ ČÁST

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Program prezentace 1. část - analýza první výzvy 2. část – hodnocení formální a přijatelnosti 3. část – věcné hodnocení (externí individuální hodnotitelé) 4. část – výběrová komise 5. část – co by měla obsahovat kvalitní projektová žádost 6. část – kontakty, základní dokumentace

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. část prezentace analýza první výzvy

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. výzva – počty předložených x schválených GP Oblast podpory 1.1: Předloženo 181 žádostí (např. školy a školská zařízení 122, PO 18, NNO 12, VŠ 10) Nárokované finance v nich: 1.245.215,034,33 Kč Schváleno 47 (+ 11 v zásobníku) Schválené finance v nich: 183.068.106,25 Kč ( + 62.886.878,12 Kč) Oblast podpory 1.2: Předloženo 43 žádostí (např. školy a školská zařízení 27, NNO 9) Nárokované finance v nich: 197.078.355,51 Kč Schváleno 10 žádostí Schválené finance v nich: 29.589.217,49 Kč Oblast podpory 1.3: Předloženo 36 žádostí (např. školy a školská zařízení 16, NNO 9, VŠ 8) Nárokované finance v nich: 255.605.877,73 Kč Schváleno 9 žádostí Schválené finance v nich: 51.339.627,97 Kč

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Přehled GG Fáze hodnocení Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Oblast podpory 1.3 Celkem za PO 1 Počet předložených projektů1824336261 Počet registrovaných projektů1794336258 Počet projektů po přijatelnosti1081820146 Počet projektů pro výběrovou komisi 66111087 Počet projektů doporučených k financování 4710966 Počet projektů zařazených do zásobníku 1100 Počet projektů schválených k financování 47 + 1110966 + 11

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2. část prezentace formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti nejčastější chyby, které se vyskytly při posuzování projektů

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybovost – formální hodnocení Kritérium Oblast podpory 1.1 (v %) Oblast podpory 1.2 (v %) Oblast podpory 1.3 (v %) Žádost byla finalizována v IS Benefit7000 Žádost byla dodána 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD 02,630 Žádost byla dodána 1x v listinné podobě000 Všechny povinné přílohy byly doloženy na ve formátu *.pdf na CD 19,5544,7441,67 Všechny povinné přílohy byly dodány v listinné podobě 3,9110,5319,44 Počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedených v Seznamu příloh 6,707,892,78 Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem, v případě relevantnosti partnery 8,3810,535,56

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Kritérium č. 1: Finalizace Žádosti v IS Benefit7 Je nutné, aby listinná verze žádosti: byla finalizována v IS Benefit7 (nikoliv pracovní verze) unikátní klíč uvedený v listinné verzi Žádosti odpovídal poslední finalizaci v IS Benefit7

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Záhlaví: Zápatí: PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (VK-IP) – PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT !!!

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Záhlaví: Zápatí: FINÁLNÍ VERZE ŽÁDOSTI (VK-IP)

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Kritérium č. 2: Dodání Žádosti 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči CD-ROM a Kritérium č. 4: Dodání všech povinných příloh specifikovaných ve výzvě 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči CD-ROM Upozornění: i v případě, že má např. příloha více stran - bude v elektronické podobě figurovat pouze 1 soubor (tzn. že je potřeba jednotlivé strany „scanovat“ za sebou do jednoho souboru) je nutné dodržet „shodnost“ dokumentů předložených v listinné podobě s elektronickou podobou dokumentů

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně: Správně:

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Kritérium č. 3: Dodání Žádosti 1 x v listinné podobě (originále) a její zabezpečení proti neoprávněné manipulaci a Kritérium č. 5: Dodání všech povinných příloh specifikovaných ve výzvě 1 x v listinné podobě (originále) a jejich zabezpečení proti neoprávněné manipulaci Upozornění: ŽÁDOST: - nutné pevně svázat do 1 dokumentu tak, jak je vygenerovaná pro tisk z IS Benefit 7 PŘÍLOHY: -povinné i nepovinné přílohy je nutné pevně svázat do 1 dokumentu v pořadí stanoveném výzvou - titulní listy jsou umístěny před každou přílohou, v případě nerelevantnosti se dokládá pouze titulní list, tzn. pořadí příloh je vždy dodrženo

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ukázka:

17 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Kritérium č. 6: Počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedenému na Seznamu příloh Chybně:Správně:

18 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FORMÁLNÍ HODNOCENÍ Kritérium č. 7: Listinná verze Žádosti a Seznam příloh musí být podepsány statutárním zástupcem žadatele a v případě relevantnosti i partnery projektu Podpis Žádosti: žadatel a partneři spolu

19 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpis Příloh: přílohy týkající se partnerů podepisují partneři přílohy žadatele a seznam příloh podepisuje žadatel Poznámka: V případě, že statutární zástupce žadatele/partnera bude zplnomocňovat k podpisu jinou osobu, je nutné doložit úředně ověřené zplnomocnění a toto doložit jako nepovinnou přílohu k projektové žádosti * podpis

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

21 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybovost – přijatelnost Kritérium Oblast podpory 1.1 (v %) Oblast podpory 1.2 (v %) Oblast podpory 1.3 (v %) Žadatel splňuje definici pro Příjemce3,352,630 Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje 02,630 Navrhované klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými aktivitami 27,3736,8426,32 Cílové skupiny jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami 12,8557,8913,16 Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě 1,682,630 Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje ve stanovené struktuře a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy 11,7323,6821,05 Podpora z OP VK na křížové financování je v souladu s pravidly stanovenými výzvou 000

22 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 1: Žadatel splňuje definici pro Příjemce podpory stanovené pro danou výzvu Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou (např. škola, právnická osoba) a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak. Např: založení za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti v hlavní činnosti (doloženo stanovami, zřizovacími listinami, výpisem OR, apod.), nebo je vzdělávání zapsáno ve vedlejší činnosti (např. OKEČ č. M 80) u některých subjektů je požadováno, aby byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání Žádosti

23 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně:

24 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 2: Žadatel má sídlo na území ČR Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, když žadatel má sídlo na území ČR

25 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 3: Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera stanovené pro danou výzvu Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, partner splňuje podmínky pro oprávněnost partnera stanovené pro danou výzvu a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak. Např: právnická osoba, sídlo partnera na území ČR, partner nesmí být v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) bezdlužnost vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám Upozornění: nesmí se jednat o skrytého dodavatele, partner se musí společně s žadatelem podílet na přípravě, realizaci, koordinaci či administrativním zajištění projektu. Partner by se měl podílet i na „udržitelnosti“ projektu.

26 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 4: Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen (pouze u grantových projektů) Splnění kritéria: U projektů v Prioritní ose 1 je kritérium splněno v případě, že grantový projekt má dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu daného kraje. Chybně: V projektu uvedeno: „…vytvořený nový vzdělávací modul bude v rámci realizace projektu ověřován nejen v Moravskoslezském kraji, ale také na cílových skupinách v dalších krajích ČR se záměrem mít kvalitní metodiku využitelnou pro velké množství speciálních škol“. Upozornění: Je možné podpořit pouze projekty, u nichž je zřejmý dopad na výzvou stanovené cílové skupiny v Moravskoslezském kraji. Realizaci projektu je možné uskutečňovat i mimo MSK, ale zapojena může být pouze cílová skupina pocházející s Moravskoslezského kraje.

27 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 5: Klíčové aktivity jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, že: navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy žadatel identifikoval podporované aktivity ve webové žádosti Benefit7 navržené klíčové aktivity projektu představují alespoň 70 % způsobilých výdajů projektu. Upozornění: Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu, jako např. řízení projektu, monitoring projektu, povinná publicita projektu. Tyto aktivity jsou rozpracovány v záložce Popis projektu v poli Vnitřní postupy řízení a organizace.

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně:

29 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně:

30 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Správně:

31 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 6: Cílové skupiny jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny uváděné v projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy. Chybně:

32 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně: - obsah podporované aktivity - špatné cílové skupiny (např. maminky s dětmi do 3 let)

33 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 7: Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, když doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě. Chybně: př: v 1. kole výzvy bylo stanoveno, že projekty musí být ukončeny do 31. října 2011

34 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Správně:

35 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 8: Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, kdy požadovaná výše finanční podpory je ve stanoveném rozmezí minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy.

36 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 9: Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, že rozpočet je plánován výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy. Chybně:

37 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Chybně: chybně zařazená položka, přesunem by došlo k překročení limitu na kapitolu č. 3

38 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Upozornění: položky je třeba řádně specifikovat, NIKOLIV POUZE TAKTO:

39 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Správně:

40 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 10: Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Splnění kritéria: Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě.

41 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Kritérium č. 11: Podpora z OP VK na křížové financování je v souladu s pravidly stanovenými výzvou Kritérium bylo zrušeno, posuzování využívání křížového financování je zahrnuto v kritériu č. 9 „Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje ve stanovené struktuře a respektuje finanční limity v rámci dané výzvy“

42 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3. část prezentace věcné hodnocení nejčastější důvody, které vedly externí hodnotitele ke snižování bodů

43 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Hodnotící tabulka – individuální hodnotitelé -1. zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b.) -Zdůvodnění záměru, vazba na danou oblast podpory (10 b.) -Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu (8 b.) -2. cílová skupina (10 b.) -Vymezení a přiměřenost cílové skupiny (5 b.) -Způsob zapojení cílových skupin (5 b.) -3. popis realizace projektu (18 b.) -Klíčové aktivity a stadia realizace projektu (9 b.) -Připravenost na možná rizika a jejich řešení (2 b.) -Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů (2 b.) -Publicita (2 b.) -Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK (3 b.) -4. finanční řízení (20 b.) -Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu (8 b.) -Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami (8 b.) -Nastavení vnitřního kontrolního systému (4 b.)

44 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Hodnotící tabulka – individuální hodnotitelé -5. výsledky a výstupy (15 b.) -Kvalifikace výsledků a výstupů (5 b.) -Způsob zajištění plánovaných výsledků aktivit projektu (5 b.) -Monitorování projektu (5 b.) -6. horizontální témata (4 b.) -Aktivity podporující rovné příležitosti (2 b.) -Aktivity podporující udržitelný rozvoj (2 b.) -7. specifické požadavky (15 b.) -Zaměření aktivit projektu na zlepšování podmínek pro integraci žáků (4 b.) -Zaměření aktivit projektu na poradenství a prevenci sociálně patologických jevů (4 b.) -Vytvoření nového/inovovaného produktu s komponentou ICT (3 b.) -Zaměření aktivit projektu na zapojení rodičů dětí a žáků se sociálním znevýhodněním (3 b.) -Návaznost projektu na schválený projekt jiného OP (1 b.)

45 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 1: zdůvodnění potřebnosti realizace projektu -Neprovedena analýza potřeb cílové skupiny -Neprokázána vazba na zlepšení uplatnění na trhu práce -Potřebnost pouze opřena o různá prohlášení a obecné koncepční materiály, nerelevantní dokumenty -Nedostatečné zdůvodnění potřeb cílové skupiny – není uvedeno, jaké konkrétní vzdělávání bude cílové skupině nabízeno, jaké konkrétní potřeby cílové skupiny bude projekt řešit – „bude vytvořeno 10 nových vzdělávacích produktů“… -Chybí konkrétnost aktivit a systémovost

46 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 2: cílová skupina -Neřešeno oslovení CS, motivace -Není uvedeno, o žáky kterých ročníků se jedná -Není uvedeno, jak budou cílové skupiny informovány o průběhu projektu, o aktivitách -Vzhledem k obsahu projektu a plánovaným výdajům nízký počet podpořených osob – „projektem za 4 mil. Kč budou podpořeni všichni žáci třetích a čtvrtých ročníků SŠ“…v MI uveden počet 25..

47 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 3: popis realizace projektu -Nekonkretizovány výstupy klíčových aktivit, není jasné, co je myšleno pod pojmem „prezentace“, „pracovní list“, „zahraniční stáž“, není zřejmý rozsah jednotlivých vzdělávacích modulů, počet kurzů, těžko identifikovatelné, kdo se kurzů zúčastní, chybí přesný časový plán -Není jasné, kteří členové realizačního týmu se budou na jednotlivých aktivitách projektu podílet -Nepromyšlená opatření pro eliminaci možných rizik, neuvedení tak důležitého rizika, jako je nezájem CS -Neošetřena udržitelnost projektu, zakázané komerční nabízení, zakázané financování navazujícím projektem

48 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 4: finanční řízení -Předimenzovaný rozpočet v rámci osobních nákladů, přehnané množství pozic, „manažer pro publicitu, 50 h měsíčně, publicita v rozsahu letáku a triček“… -Nepoměr nákladů k výstupům -Nákup nadbytečného množství notebooků, webových kamer, plazmových televizí, nákup zařízení za ceny vyšší, než běžné -Neprovázanost položek rozpočtu s aktivitami, rozpočet nelze adekvátně posoudit -Projekt se jeví jako pouhé zajištění vybavení technikou a zlepšení mzdových poměrů

49 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 5: výsledky a výstupy -Uváděné nové inovované produkty s komponentou ICT a ŽP nejsou specifikovány, není zřejmé, zda žadatel bude skutečně tvořit inovovaný produkt dle pravidel (např. „vytvoření webové stránky“ není nový inovovaný produkt s komponentou ICT apod.) -V oblasti monitorování projektu chybí detailnější způsob práce se zpětnou vazbou, jejím prováděním, vyhodnocováním a následně zapracování zjištěných výsledků. -Žadatel neuvádí všechny indikátory stanovené výzvou -Nesouhlasí hodnota uváděná v obsahu projektu s hodnotou uváděnou v monitorovacích indikátorech

50 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 6: horizontální témata -Žadatel neřeší, jak budou e-learningové materiály využívat žáci, kteří nemají z domu přístup k PC -Projekt má dopad na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti, bylo by však žádoucí podrobnější zdůvodnění -Horizontální témata jsou respektována, nelze však souhlasit s tvrzením žadatele, že jsou pozitivní – z projektu toto nevyplývá

51 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nejčastější důvody snižování bodů Část 7: specifické požadavky -Aktivity projektu nelze specifikovat jako podporující odborné vzdělávání, které požaduje trh -Žadatel sice uvádí, že vytváří produkty s komponentou ICT, avšak z popisu je zřejmé, že se jedná o pouhé využívání ICT -Partnerství vytvářeno není, i když se o něm žadatel zmiňuje -Projekt nenavazuje na jiný projekt

52 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4. část prezentace výběrová komise důvody, na základě kterých výběrová komise navrhla úpravy projektů či nedoporučila projekt k financování

53 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová komise 1. Krácení rozpočtů -Nadhodnocené sazby osobních nákladů, které neodpovídají mzdám v místě, čase a oboru obvyklým -Příliš vysoké ceny za nákup zařízení, nijak nedoloženo, že se jedná o speciální typ (např. speciální tiskárna, mikroskop) -Neprokázaná potřebnost položky rozpočtu (např. 15 ks plazmových televizí pro výuku angličtiny na ZŠ) -Neodůvodněná a nekonkretizovaná zahraniční stáž

54 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová komise 2. Úpravy monitorovacích indikátorů -Nedostatečný poměr celkových výdajů k úspěšně podpořeným osobám – nutno navýšit indikátor na určitou hranici (např. v projektu uvedeno, že bude osloveno 500 škol a úspěšně podpořených osob je 30…) -Neuvedeny všechny indikátory stanovené jako povinné výzvou

55 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová komise 3. Úprava udržitelnosti -Nabízení kurzů za úplatu po skončení projektu -Zafinancování udržitelnosti dalším navazujícím projektem -Plánováno pouze využívání nakoupeného zařízení

56 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová komise 4. Vyřazení projektu -Žadatel hodlá zajišťovat jazykové vzdělávání bez vlastního podílu na realizaci daných aktivit, pouze nákup běžně dostupných knih, úhrada běžných kurzů anglického jazyka, úhrada jazykového kurzu nabízeného cestovní kanceláří -Projekt svým charakterem výrazně odporuje principu partnerství a porušuje podmínky stanovené OP VK pro zapojení partnera. Role partnera je špatně definována, neboť partner je v projektu zastupitelný – dodává službu. Upřednostnit partnera na základě jeho služeb výrazně odporuje podmínce o nutnosti vyhlásit výběrové řízení

57 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5. část prezentace co by měla obsahovat kvalitní projektová žádost

58 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co by měla obsahovat kvalitní projektová žádost? -prokázána potřebnost realizace projektu -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění -jasně definovaná udržitelnost projektu -rozpočet je přiměřený cílům projektu -způsob a metody zapojení CS jsou přesně vymezeny -výstupy stanoveny jasně a konkrétně -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude pro CS žadatel realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat

59 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6. část prezentace Kontakty, dokumentace

60 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Webové stránky, infomail Kontaktní e-mail: opvk@kr-moravskoslezsky.cz Webové stránky: www.nuts2moravskoslezsko.cz, odkaz OP VKwww.nuts2moravskoslezsko.cz www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz Evropská uniewww.kr-moravskoslezsky.cz Aktuální informace, obecné informace o GG, dokumentace ke stažení, kontakty, informace k výzvám Kontaktní místo: Kancelář E217

61 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Webové stránky

62 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Webové stránky

63 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2. výzva – leden 2009 Oblast podpory 1.1: Plánovaná alokace: 260 mil. Kč Oblast podpory 1.2: Plánovaná alokace: 130 mil. Kč Oblast podpory 1.3: Plánovaná alokace: 150 mil. Kč Největší finanční alokace, téměř dvojnásobná oproti prvním výzvám!

64 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kontaktní osoby oddělení strukturálních fondů Vedoucí oddělení Ing. Kateřina Kučová E-mail: katerina.kucova@kr-moravskoslezsky.cz Tel: 595 622 937 Oblast podpory 1.1 Bc. Andrea Šimoníková, projektový manažer pro globální granty E-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.czandrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz Tel.: 595 622 932 Oblast podpory 1.2 a 1.3 Mgr. Nazim Afana, projektový manažer pro globální granty E-mail: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cznazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz Tel.: 595 622 755 Finance Ing. Marcela Honková, finanční manažer pro globální granty E-mail: marcela.honkova@kr-moravskoslezsky.czmarcela.honkova@kr-moravskoslezsky.cz Tel.: 595 622 761 Publicita, kontaktní osoba Ing. Pavlína Volná, projektový manažer pro technickou pomoc E-mail: pavlina.volna@kr-moravskoslezsky.czpavlina.volna@kr-moravskoslezsky.cz Tel.: 595 622 756

65 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Děkujeme Vám za pozornost a přejeme mnoho úspěchů s projekty


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Poučení se z chyb nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových záměrů KÚ MSK Ostrava 8. 1. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google