Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 2 Význam dokumentu  Základní koncepční dokument pro řízení aktivit v oblasti CR na území KHK  Specifikace rozvojových směrů CR pro území KHK  Platnost na období 2007 – 2013  Důležitý dokument pro budoucí finanční čerpání z evropských dotačních zdrojů  Nutná součinnost aktérů CR z veřejné i podnikatelské sféry (legitimita dokumentu)

3 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 3 Struktura prací  Program rozvoje CR KHK Analytická část – charakteristika území, analýza nabídky a poptávky, organizace CR, rajonizace, názorový průzkum, SWOT, shrnutí Návrhová část – vize, hlavní problémy, cíle-opatření- aktivity, nosné turistické produkty, finanční rámec Akční plán (2008-2010) – prioritní opatření a aktivity, systém implementace, nosné projekty Dokončení Programu – do 15.10.2007  Posouzení vlivu Programu na životní prostředí (SEA) Oznámení, vyhodnocení, veřejné projednání, zapracování závěrů Hodnocení SEA – do 14.3.2008

4 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 4 Analytická část  Charakteristika území z hlediska cestovního ruchu – vymezení území, potenciál pro CR  Analýza již zpracovaných dokumentů CR  Analýza nabídky a poptávky – cíle a atraktivity CR, základní a doprovodná turistická infrastruktura, dopravní turistická infrastruktura, investičních příležitosti v oblasti CR, skladba návštěvníků a jimi využívaných služeb  Současný systém řízení, organizace a marketingu cestovního ruchu – stav organizace CR, stav marketingu, propagace a prezentace  Rajonizace CR Královéhradeckého kraje – přehled a analýza řešeného území  Názorový průzkum mezi nejvýznamnějšími aktéry CR (zástupci veřejné, soukromé a neziskové sféry) Královéhradeckého kraje  SWOT analýza  Závěrečná syntéza a shrnutí analytické části

5 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 5 Návrhová část  Vize rozvoje cestovního ruchu území (období 2007-2013)  Stanovení hlavních problémů CR a návrhy jejich řešení  Definování cílů (priorit), opatření a rozvojových aktivit v oblasti CR s cílem zajištění jeho udržitelného růstu  Návrh nosných turistických produktů pro řešené území  Finanční rámec Programu CR KHK

6 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 6 Akční plán  Na nejbližší období (2008-2010); zavádění Programu do praxe  Výběr prioritních opatření a aktivit do AP a návrh jejich realizace  Organizační a materiální zabezpečení AP – implementace AP (návrhy garantů aktivit, harmonogramu, financování, monitoringu, aktualizace …)  Specifikace prioritních (nosných) projektů AP ve formě projektových fiší

7 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 7 Východiska dle dokumentů Provázanost PRCR KHK a následujících dokumentů:  Národní úroveň – NRP, NSRR, PRV, Koncepce státní politiky cestovního ruchu  Krajská úroveň – SR KHK, PR KHK, Koncepce rozvoje CR KHK, Prognóza územního a hospodářského rozvoje KHK  Organizace cestovního ruchu – Krkonoše, Český ráj, Podzvičinsko, Branka…  Operační programy – ROP NUTS II Severovýchod

8 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 8 Priority CR – Koncepce státní politiky CR v České republice na období 2007 - 2013  Budování a vytváření organizační struktury CR  Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů CR  Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb CR  Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů

9 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 9 Priority CR – SRK a PRK  Strategie rozvoje kraje Zvýšení podílu CR na ekonomické prosperitě regionu Rozvoj volnočasových aktivit a sportu Zvýšení využití potenciálu venkovských oblastí pro cestovní ruch prostřednictvím propagace a marketingu regionálního rozvoje Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury CR  Program rozvoje kraje – opatření A.3 Rozvoj CR Podpora rozvoje funkčního regionálního turistického informačního systému Marketing propagující region/aktivní propagace regionu Rozvoj nových produktů produktových balíků a rozvoj návazných aktivit Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, včetně památek, kulturních a turistických atraktivit Vytvoření nových a modernizace stávajících hotelových a gastronomických zařízení střední a vyšší kategorie Podpora vytvoření Fondu CR Realizace vzdělávacích a školících programů

10 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 10 Priority CR – úroveň turistických regionů  Podpora řízení a organizace cestovního ruchu  Modernizace a rozvoj základní a doprovodné turistické infrastruktury a služeb  Dostatečná a kvalitní dopravní infrastruktura pro podnikatele, obyvatele i návštěvníky regionu  Marketing území (prezentace, propagace, veletrhy, internet,informační a rezervační systémy…)  Budování a rozvíjení turistických produktů a programů  Spolupráce a partnerství se subjekty CR uvnitř i vně daného území  Diverzifikace a rozvoj podnikatelských příležitostí s důrazem na CR  Rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR

11 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 11 Priority CR – Regionální operační program  Prioritní osa 3: Cestovní ruch  Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury CR Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro CR Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR  Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálu v oblasti CR Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v CR Marketingová podpora cestovního ruchu Budování a rozvoj informačních systému CR Podpora produktů a programů CR

12 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 12 Bariéry rozvoje CR – expertní šetření  Názorový průzkum k výběru hlavních bariér rozvoje CR na území kraje Příprava průzkumu a pilotní ověření mezi členy řídící skupiny Výběr relevantních subjektů k terénnímu šetření a jeho zajištění (konkretizace způsobu zapojení zástupců organizací CR v kraji)  Zpracování výsledků šetření vyústí jako podklad pro konkretizaci východisek pro návrh prioritních směrů rozvoje CR na území KHK

13 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 13 Systém práce a harmonogram činnosti řídící skupiny  Poslání řídící skupiny Vytvořit efektivní platformu pro spolupráci relevantních subjektů pro koordinaci a iniciaci prací při vytváření a schvalování Programu rozvoje CR KHK  Hlavní aktivity Poskytnout odbornou součinnost při přípravě a projednávání výsledků dílčích pracovních etap, koordinovat celkové práce Schvalovat dílčí a závěrečné výsledky Spolupracovat při specifikaci dalšího postupu prací  Harmonogram činnosti červen – úvodní setkání, projednání a schválení obsahu a postupu prací, součinnost při expertní analýze hlavních bariér CR v KHK začátek září – projednání a schválení pracovního výstupu analytické části Programu, pracovní struktury návrhové části a návrhu akčního plánu začátek října – projednání a schválení kompletní návrhové části a pracovní verze akčního plánu  Součinnost v procesu zpracování dokumentu SEA (červenec 2007 – březen 2008)  Součinnost při závěrečném projednání a schvalování PR CR orgány kraje

14 Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 14 Děkujeme za pozornost! GaREP, spol. s r.o., Brno www.garep.cz garep@garep.cz RegioPartner, s.r.o., Praha www,regiopartner.cz lucie.bucinova@regiopartner.czucie.bucinova@regiopartner.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Úvodní setkání řídící skupiny – 28. června 2007– Hradec Králové 1 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU."

Podobné prezentace


Reklamy Google