Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán Městské části Praha-Libuš postup zpracování, výstupy, metody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán Městské části Praha-Libuš postup zpracování, výstupy, metody."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán Městské části Praha-Libuš postup zpracování, výstupy, metody

2 SPF Group, v.o.s.  konzultační společnost se sídlem v Ústí nad Labem a pobočkami v Praze a Ostravě  poradenské služby v oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a životního prostředí  produkty SPF Group pokrývají celý proces projektové přípravy:  dílčí analýzy  strategické a koncepční dokumenty  příprava projektových záměrů a žádostí  řízení projektů

3 Strategický plán  základní nástroj rozvoje určitého subjektu nebo území  metoda převzatá veřejným sektorem ze soukromých firem  zpracování strategického plánu je pouze začátek dlouhodobého procesu, který vyžaduje systematické řízení  řada možných přístupů a postupů – kreativní, nerutinní proces

4 Strategický, územní, komunitní plán  územní plán – povinný, pracuje s prostorem, převážně mapové výstupy  strategický a komunitní plán – nepovinný, pracuje s tématy ve vymezeném prostoru, převážně textové výstupy  komunitní plán – pracuje více se způsoby zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu, důsledně dbá na vyváženost sociálního, ekonomického a environmentálního rozvoje  strategický plán – pracuje s tématy rozvoje města, k nimž přiřazuje subjekty (garanty), maximální komplexnost přístupu, práce s finančními zdroji

5 Struktura strategického plánu  Analytická část  Návrhová část  Realizační část  Organizace:  řídicí skupina (komise)  garant ze strany městské části – komunikace přes něj, zprostředkovatel podkladů  pracovní skupiny (odborná diskuse a stanoviska k vybraným tematickým okruhům)  zpracovatelský tým (cca 2 lidé „jádro“, další 3-5 lidí dílčí specialisté)

6 Analytická část  Přibližná struktura:  Poloha, administrativní zařazení  Obyvatelstvo, jeho vývoj a struktura  Bydlení  Ekonomika, cestovní ruch, trh práce  Doprava  Technická infrastruktura  Životní prostředí  Analýza řízení města/městské části  Analýza projektových záměrů  SWOT  cílem není shromáždit všechny informace, ale vybrat z nich podstatné závěry pro zpracování návrhové části

7 Analytická část  práce s daty:  porovnání v čase  porovnání v prostoru  výstupy v podobě tabulek, grafů a map  snaha o konstrukci syntetických ukazatelů a indexů

8 Analytická část  Možnost řady informačních zdrojů a metod:  statistická data (ČSÚ, ročenky, místní statistiky)  průzkum obyvatelstva  průzkum podnikatelských subjektů  průzkum dalších organizací  dotazování u odborů úřadu městské části  stávající dokumenty (komunitní a územní plán, generely, sektorové analýzy…)  workshopy, veřejné diskuse…

9 Návrhová část  Logicky provázaný rámec nastiňující další rozvoj území  Hierarchické uspořádání:  rozvojová vize  hierarchie problémů (vize vs. analýza)  hierarchie priorit a opatření  strukturovaný popis opatření  Zřízení pracovních skupin k jednotlivým prioritám/tématům (zástupci zpracovatele, úřadu, politické reprezentace vč. opozice, obyvatel, podnikatelů…)

10 Realizační část  Návrh způsobu průběžné realizace strategického plánu  Proces strategického plánování zpracováním strategického plánu nekončí, ale začíná  Realizační část:  akční plán  rozdělení kompetencí a garantů jednotlivých aktivit  finanční plán a možnosti spolufinancování  návrh monitoringu  návrh aktualizace strategického plánu a projektového cyklu  návrh dlouhodobého zapojení veřejnosti

11 Rekapitulace zapojení veřejnosti  Komunikace obousměrná (interaktivní) vs. jednosměrná  Jednosměrná: informace na webu, vývěskách, místním periodiku, přednášky, vzdělávací programy…  Obousměrná:  Analytická část oprůzkum obyvatel oprůzkum dalších subjektů oworkshopy, veřejné diskuse apod.  Návrhová část opracovní skupiny oveřejná projednání  Realizační část oaktualizace SP odlouhodobé zapojení veřejnosti (pravidelné diskuse, dlouhodobé pracovní skupiny…) – toto je klíčovým cílem i nástrojem strategického plánování

12 Přibližný harmonogram zpracování  první průzkumy – říjen-prosinec 2008  analytická část – leden-únor 2009  návrhová část – březen-červen 2009  realizační část – červen-srpen 2009


Stáhnout ppt "Strategický plán Městské části Praha-Libuš postup zpracování, výstupy, metody."

Podobné prezentace


Reklamy Google