Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová."— Transkript prezentace:

1 Fondy EU Programy Infoparty Praha – Ing.Nina Suškevičová

2 Národní Strategické Referenční Rámce
Každy členský stát musí definovat Národní Strategické Referenční Rámce a předložit je komisi do 5 měsíců od doby, kdy jsou publikovány Strategické směrnice společenství Co musí obsahovat ? Popis strategie členského státu Seznam operačních programů Orientační roční příděl z každého fondu podle programu

3 Regionální a Sektorové Operační programy
Prováděcí rámec: Obecné předpisy a předpisy související s financováním, rozhodování Strategické směrnice společenství Národní Strategický Referenční Rámec Lisabon Regionální a Sektorové Operační programy

4 Operační programy Definují prioritní osy a oblasti podpory Stanoví struktury managementu Obsahují finanční plán Prioritní osy rozvoje musí být založeny na jednom fondu Musí obsahovat maximální míru společného financování programu pro jednotlivé státy Obsahuje seznam hlavních projektů

5 Strategické obecné zásady Společenství
hl. priority Národní strategický referenční rámec strategické cíle řízení koordinace Operační programy tématické a regionální cíle Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Programová rovina Projektová rovina Projekty

6 Operační programy (26) Cíl konvergence
Tématické (8) Regionální ROP (7) OP Podnikání a Inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MOSV) OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Životní prostředí (MŽP) OP Doprava (MD) Integrovaný operační program (IOP) – (MMR) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost (Mag. Praha) OP Praha – Adaptabilita (Mag. Praha) ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Střední Čechy Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost hl.m. Praha (2) Cíl Evropská územní spolupráce všechny regiony (9) OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce ESPON 2013 INTERACT II

7 EU STRUKTURÁLNÍ FONDY Příležitosti 2007-2013 Co je potřeba vědět?

8 Základní Povinnosti Dokumenty Členské státy Evropská komise
Národní Strategický referenční rámec (NSRF) Koordinující Ministerstvo (Ministerstvo pro regionální rozvoj, Úřad vlády) Jednání komise Operační programy (OP) Řídíci autorita Oblast podpory (Opatření) Prostředník / Realizační subjekt Dohledy komise Projekty Navrhovatel projektu

9 Evropská komise: Strategie a kontrola
Úlohy: Definování rámců (předpisy, Strategické obecné zásady) Projednání programů s členskými státy Zajištění sladění řízení při implementace Provádění plateb Kontrola, audit, vyhodnocení Strategická úloha: zajistit dosažení Lisabonského plánu Generální ředitelství sídlící v Bruselu Generální ředitelství regionální politiky(Evropský fond regionálního rozvoje, Kohezní fond) Generální ředitelství zaměstnanosti a sociální věci (Evropský sociální fond)

10 Klíčoví hráči ve členských státech: Kdo co dělá?
Řídící autorita: Program « vlastnictví »: celkový management programu „Úzké“ vztahy s Komisí Prostředník / Realizační subjekt:: Spadá do pravomoci Řídící autority Stará se o finanční směrnice programu Vyhlašuje výzvy k předložení projektů Výběr projektů, Kontrola implementace projektů příjemci Kontrolní výbor: Složená ze zástupců Řídící autority Zapojuje se do závěrečného výběru projektů, po té co bylo provedeno jejich hodnocení

11 Jak probíhá výzva k předložení návrhů?
Navrhovatel projektu V Ý Z A K P Ř E D L O Ž N Í B Impelemtující subjekt Kontaktní místo během zpracování projektové nabídky Vyhodnocovací pracovní skupina vede 3 stupňové vyhodnocení Kontrolní výbor: Výběr projektů Předložení nabídek navrhovatelem projektu Prostředníkovi Řídící autorita: Konečné rozhodnutí t

12 Česká republika: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání 737, 1 MEUR Oblast podpory 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.2 Podpora vyššího technického vzdělávání Oblast podpory 2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání Příjemci • vysoké školy (všechny typy), • vyšší odborné školy, • instituce vědy a výzkumu, • vývojová a inovační centra, • ústřední orgány státní správy, • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, • kraje, • města a obce, • školy a školská zařízení • zdravotnická zařízení, • nestátní neziskové organizace, • profesní organizace zaměstnavatelů, • profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - příspěvek maximálně 85% Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13 Česká republika: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 3: Další vzdělávání 341,0 MEUR Příjemci • ústřední orgány státní správy, • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, • kraje, • školy a školská zařízení, • nestátní neziskové organizace, • zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, • města a obce, • občané s trvalým pobytem v ČR Další vzdělávání - příspěvek maximálně 85% Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14 Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1142,5 MEUR Oblast podpory 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro Ekologický výukový program Oblast podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech Cíl oblasti podpory Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu využitelných pro inovace v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu. Typ operace Individuální projekty popř. velké projekty. Forma podpory Dotace až do 100 % z veřejných zdrojů (85 % z komunitárních zdrojů a zbytek z národních zdrojů) podle pravidel Společenství. Příjemce veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Prostředník: CzechInvest

15 Česká republika : OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji 647,9 MEUR Oblast podpory 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a ve výzkumných institucích Oblast podpory 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o výzkumu a vývoji a jeho následcích pro inovaci Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 596,8 MEUR Prioritní osa 3 bude plně financována z veřejných prostředků a to z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. Příjemci: veřejné vysoké školy státní vysoké školy soukromé vysoké školy. Oblast podpory 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání Řídící autorita: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Prostředník: CzechInvest

16 Česká republika: Praha - Konkurenceschopnost OP
Prioritní osa 1: Dostupnost a prostředí 263,7 MEUR Oblast podpory 1.3 Rozvoj a dostupnost ICT (Informační a komunikační technologie) – e-Government Přístup k Informační a komunikační technologii, součinnost, ochrana před rizikem, výzkum, inovace, elektronický obsah Kategorie výdajů 11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) 14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.) 15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky Předpokládané rozsahem významné projekty Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty Územní zaměření podpory Region soudržnosti NUTS II Praha Příjemci Hlavní město Praha Podnikatelské subjekty Nestátní neziskové organizace Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Prostředník: Hlavní město Praha Czech: Prague – Competitiveness – Česká republika: Praha – konkurenceschopnost Priority – prioritní osa Opatření – oblast podpory ICT-access, interoperability, risk prevention, reseach, innovation, e-content - ?, součinnost, ochrana před rizikem, inovace, elektronický obsah Innovation and enterpreneurship - Inovace a podnikání Stakeholders – investoři Managing autority – řídící autorita Capital city Prague – Hlavní město Praha

17 Česká republika: Praha - Konkurenceschopnost OP
Prioritní osa 2: Inovace a podnikání 69,3 MEUR Oblast podpory 2.1 Vývoj inovačního prostředí a vztahů mezi výzkumnými ústavy, vývoje a praxí Vědecká centra, inkubátorů, inovačních center, center excelence Poradenská centra pro inovaci a převod technologie Investice do společností přímo propojených s vývojem a výzkumem: inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, stávající výzkumná a vývojová centra Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky Předpokládané rozsahem významné projekty Projekty této oblasti podpory s velkou pravděpodobností nepřekročí hranici 50 miliónů euro pro velké projekty Územní zaměření podpory Region soudržnosti NUTS II Praha Příjemci Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.) Podnikatelské subjekty Nestátní neziskové organizace Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.) Prostředník: Hlavní město Praha Czech: Prague – Competitiveness – Česká republika: Praha – konkurenceschopnost Priority – prioritní osa Opatření – oblast podpory ICT-access, interoperability, risk prevention, reseach, innovation, e-content - ?, součinnost, ochrana před rizikem, inovace, elektronický obsah Innovation and enterpreneurship - Inovace a podnikání Stakeholders – investoři Managing autority – řídící autorita Capital city Prague – Hlavní město Praha

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fondy EU Programy 2007-2013 Infoparty 1.6.2007 Praha – Ing.Nina Suškevičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google