Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Michal Oblouk

2 ÚSTAVA základní a nejvyšší zákon České republiky
upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení státní moci, základní práva a svobody občanů platí od funkce: právní – je základem právního státu, žádný zákon s ní nesmí být v rozporu politická – určuje základní pravidla fungování politického systému ve státě kulturní – soubory obecných kulturních hodnot, ke kterým se ústava hlásí

3 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
ÚSTAVA součástí je 113 článků rozdělených do tzv. hlav: PREAMBULE HLAVA I. – základní ustanovení HLAVA II. – moc zákonodárná HLAVA III. – moc výkonná HLAVA IV. – moc soudní HLAVA V. – Nejvyšší kontrolní úřad HLAVA VI. – Česká národní banka HLAVA VII. – územní samospráva HLAVA VIII. – přechodná a závěrečná ustanovení LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

4 PREAMBULE slavnostní prohlášení občanů ČR
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana lid je zdrojem veškeré státní moci každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství zaručuje se samospráva územních samosprávných celků území České republiky tvoří nedílný celek nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon - nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství hlavním městem České republiky je Praha státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna

6 HLAVA II., III., IV., VII. HLAVA II. – MOC ZÁKONODÁRNÁ, Parlament, jeho komory a členové, náhradní zákonodárství, zasedání komor, rozpuštění sněmovny a veřejnost schůzí, společná schůze, podmínky přijímání usnesení, zákonodárný proces, právo interpelace HLAVA III. – MOC VÝKONNÁ, prezident republiky, vláda, státní zastupitelství HLAVA IV. – MOC SOUDNÍ, Ústavní soud, soudy HLAVA VII. – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA, kraje, obce

7 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
nezávislý orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu byl zřízen po osamostatnění České republiky v roce 1993 sídlem NKÚ je Praha - od roku 2007 v budově Tokovo v Holešovicích mezi orgány NKÚ patří prezident, viceprezident, kolegium, senáty a Kárná komora Úřadu - v čele NKÚ stojí prezident, kterého spolu s viceprezidentem jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let členy NKÚ volí Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Úřadu, jsou voleni bez časového omezení – jejich funkce zaniká rezignací, dosažením věku 65 let, odvoláním Poslaneckou sněmovnou nebo právní mocí rozsudku

8 ČINNOST NKÚ kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti státní závěrečný účet ČR kontrola plnění státního rozpočtu státu kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů kontrola zadávání státních zakázek kontrola hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz ČNB

9 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi má postavení veřejnoprávního subjektu hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona, je politicky nezávislá nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada - jejími členy jsou guvernér, 2 viceguvernéři a další 4 členové bankovní rady členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let a odvoláni mohou být jen z důvodů stanovených zákonem, nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát guvernér předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji sídlo ústředí ČNB je v Praze, sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě

10 ÚKOLY ČNB pečuje o cenovou stabilitu
podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled stanovuje pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu, reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor, vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet

11 Nejvyšší kontrolní úřad
Česká národní banka

12 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
zde se objevují dodatečně přijaté ústavní zákony dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992

13 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
součást ústavního pořádku České republiky základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona Listina má 44 článků členěných do šesti hlav - hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení

14 ZDROJE


Stáhnout ppt "ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google