Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústava ČR Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústava ČR Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Ústava ČR Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ON/3-2/15 Název DUM Ústava ČR Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce. Seznamuje se základní problematikou týkající se Ústavy ČR a jejího členění. Uvádí žáky do obecné problematiky práva. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Ústava, preambule, právní předpis, právní řád, ústavní zákon, dělba státní moci, parlament, senát, rigidní ústava, flexibilní ústava, nepsaná ústava Datum

3 Ústava ČR Náplň učiva Právní řád Historie vzniku Typy ústav
Struktura Ústavy ČR

4 Co rozumíme pod pojmem právní řád?
Soubor právních předpisů ve státě Závazný charakter pro všechny Má stupňovité uspořádání, složitý, nepřehledný, obsáhlý Charakteristické jsou časté změny Ústava ústavní zákony jsou rozvedeny v zákonech a zákonných opatřeních Ústava tedy tvoří vrchol právního řádu. Je nejvyšším zákonem České republiky, má nejvyšší právní sílu. Spolu s ústavními zákony tvoří základní pramen ústavního práva.

5 Historie vzniku Snahy o prosazení právní normy s nejvyšší právní silou ve státě - ústava Historie vzniku Ústavy je spojena s pojmem konstitucionalismus V 19. stol. vznikají konstituční monarchie Vysvětli pojem konstituční monarchie Moc panovníka je omezena ústavou. I. ústava v habsburské monarchii – Dubnová ústava (Ústavní listina rakouského císařství) pochází z Nynější Ústava České republiky nabyla účinnosti 1.ledna Byla symbolicky vyhlášena jako první právní předpis samostatného českého státu. Ústava zakotvuje jen nejdůležitější základy společenského a státního zřízení.

6 Typy ústav Rigidní ústava
změna ústavy je obtížnější než u jiných právních norem. Nejčastěji je pro odsouhlasení její změny potřeba větší množství hlasů členů zákonodárného sboru – 3/5 hlasů v obou komorách – parlament + senát – kvalifikované kvórum Flexibilní ústava Její změna je možná prostým přijetím zákona. Nepsaná ústava Je vytvářena jinými formami práva – precedenty, historické dokumenty – typickým příkladem je Velká Británie.

7 Struktura Ústavy ČR Preambule 8 hlav Hlava 1 - Základní ustanovení
Hlava 2 – Moc zákonodárná Hlava 3 – Moc výkonná Hlava 4 – Moc soudní Hlava 5 – Nejvyšší kontrolní úřad Hlava 6 – Česká národní banka Hlava 7 – Územní samospráva Hlava 8 – Přechodná a závěrečná ustanovení

8 Preambule Po přečtení následujícího textu preambule Ústavy ČR stručně shrňte její obsah „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. „[1]

9 Základní ustanovení V této části je zmiňována charakteristika České republiky a zásady demokratického státu. Vysvětli následující obsah. Svrchovaný, samostatný a demokraticky založený stát hlásící se k právům a svobodám člověka. Nedotknutelnost lidské důstojnosti a svobody všech občanů v právním státě jsou základním principem ústavy. Občan může činit to, co není zákonem zakázáno. Občan nesmí být nucen činit to, co mu zákon neukládá. Území republiky a jeho hranice mohou být měněny pouze ústavními zákony. Hlavním městem ČR je Praha. Základní ustanovení pojednávají také o státních symbolech naší republiky. Zdrojem veškeré státní moci je lid. Tuto moc uplatňuje prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Existuje varianta přímé moci – referendum.

10 Státní symboly České republiky
Obr. 3 Státní barvy Obr. 4 Státní vlajka Obr. 1 Velký státní znak Obr. 2 Malý státní znak Obr. 7 Státní hymna Obr. 5 Vlajka prezidenta republiky Obr. 6 Státní pečeť

11 Hlava 2 – Moc zákonodárná
Zákonodárná moc náleží parlamentu Parlament Poslanecká sněmovna Senát 200 poslanců volených senátorů volených systémem poměrného většinovým systémem zastoupení na 4 roky na dobu 6 let

12 Hlava 3 – Moc výkonná Moc výkonná je označována jako exekutiva.
Orgány výkonné moci tvoří: Prezident republiky Vláda Ministerstva a jiné správní úřady

13 Hlava 4 – Moc soudní Soudní moc je v naší republice vykonávána nezávislými soudy. Soustava soudů Ústavní soud okresní soudy Soustava obecných soudů krajské soudy Nejvyšší soud vrchní soudy Nejvyšší správní soud

14 Hlava 5 – Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a státními finančními prostředky. Odpovědnost NKÚ: kontrola plnění státního rozpočtu kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů kontrola zadávání státních zakázek dohled nad souladem kontrolovaných činností s právními předpisy V čele stojí prezident a viceprezident, kteří jsou jmenování prezidentem.

15 Hlava 6 – Česká národní banka
Hlavní povinnosti tzv. centrální banky: regulace množství a oběhu peněz v ekonomice, zajištění ekonomické rovnováhy mezi úsporami a poskytovanými úvěry, tisk bankovek a ražba mincí = je bankou emisní (monopol), vydávání a stahování peněz z oběhu, určuje kurz domácí měny ve vztahu k ostatním měnám, provádí bankovní dohled nad obchodními bankami atd.

16 Hlava 7 – Územní samospráva
Jedinými subjekty územní samosprávy jsou obce a kraje. Obec – základní územní samosprávný celek. Kraj – vyšší územní samosprávný celek. Vytvořit nebo zrušit územně samosprávný celek lze pouze ústavním zákonem. Obce i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvem. Územní samosprávné celky mohou mít vlastní majetek, se kterým hospodaří podle vlastního rozpočtu. Kolik krajů je v České republice? Pokus se jednotlivé kraje vyjmenovat.

17 Kraje – vyšší územní samosprávné ceky
Obr. 8

18 Hlava 8 – Přechodná a závěrečná ustanovení
Články v této části upravují otázku prvních voleb do Senátu, přeměnu České národní rady na Poslaneckou sněmovnu, zrušení vojenských soudů, soustavu předpisů označovanou souhrnně jako „ústavní pořádek“

19 Kontrolní otázky Jakou úlohu sehrává ústava v systému právního řádu?
Jaké typy ústav znáš? Ze kterého roku pochází současná Ústava České republiky? Z čeho se skládá Ústava České republiky? Jaký je obsah preambule Ústavy ČR? Vyjmenuj státní symboly ČR. Popiš soustavu soudů v ČR. Kdo vykonává moc výkonnou? Kdo vykonává moc zákonodárnou? Jaká je úloha NKÚ? Popiš základní úkoly ČNB. Vysvětli pojem samosprávný územní celek.

20 Seznam obrázků: Obr. 1: Jiří Louda, [vid ], dostupné z: Obr. 2: Jiří Louda, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Ragimiri, [vid ], dostupné z: Obr. 4: special commission, [vid ], dostupné z: Obr. 5: anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 6 :Czech official, [vid ], dostupné z: Obr. 7 : F. Škroup, [vid ], dostupné z: Obr. 8 : Ulamm, [vid ], dostupné z:

21 Seznam použité literatury:
[1], Zlámal, J. a kol., „Právo“, Nakladatelství Computer Media, s.r.o., Kralice na Hané ISBN [2] Tomancová, J. a kol., „Základy práva nejen pro školy“, Nakladatelství Albert, Boskovice ISBN


Stáhnout ppt "Ústava ČR Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google