Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY"— Transkript prezentace:

1 PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY
Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Podstatné a nepodstatné změny
Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní Podstatné změny Nepodstatné změny

3 Podstatné a nepodstatné změny
Nepodstatné změny projektu změna, která neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (schválené monitorovací indikátory) může být provedena bez předchozího souhlasu poskytovatele příjemce o změnách informuje v nebližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede zdůvodnění

4 Podstatné a nepodstatné změny
Typy: Změna rozpočtu Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon) Změna sídla příjemce Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu Změna auditora Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu (přepracovaný harmonogram)

5 Podstatné a nepodstatné změny
Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (kopie smlouvy) Změna názvu projektu (výjimečně) Změna názvu subjektu (příjemce oznámí předem = úprava právního aktu) Změna ve statutu plátce DPH (ve vztahu k aktivitám projektu) Změna statutárního zástupce (oznámení do 5 pracovních dnů + podklady prokazující změnu = úprava právního aktu) Další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu

6 Podstatné a nepodstatné změny
2. Podstatné změny projektu Změny, které výrazně mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) Zakládají povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory Nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem a před provedením úpravy právního aktu Partner musí odsouhlasit tyto změny před podáním návrhů změn projektu Žádost o schválení podstatné změny projektu + zdůvodnění změny + další dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram) na KÚLK Žádost předložena poskytovateli nejpozději 60 PD před termínem ukončením projektu Příjemce nesmí tyto změny provést před odsouhlasením, nelze jej provést se zpětnou platností Změny nesmějí vést ke snížení počtu monitorovacích indikátorů, nelze navyšovat celkové způsobilé výdaje v rozpočtu

7 Podstatné a nepodstatné změny
Typy: Změna právní formy příjemce Změna příjemce projektu (pouze v odůvodněných případech) Změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné) Zapojení nového partnera do projektu (pouze ve výjimečných případech) Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu – bez nároků na navýšení finančních prostředků

8 Podstatné a nepodstatné změny
Změna bankovního účtu projektu – záměr změnit banku oznámit poskytovateli předem, do 5 PD od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny (návrh nové smlouvy s partnerem) Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu Podstatná změna rozpočtu Jakákoliv změna v případě pochybností

9 Podstatné a nepodstatné změny
ZMĚNY V ROZPOČTU Nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu Musí být nezbytné a efektivní Provedené změny příjemce oznamuje v nejbližší MZ Nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů Navýšení CZV není možné!!! Změny pouze s využitím cen a mezd v místě a čase obvyklých Nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy doporučením VK Vytvoření/zrušení stávající položky v případě, že znamená začátek nové KA/ukončení stávající KA není možné!!!

10 Podstatné a nepodstatné změny
Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu v právním aktu/dodatku Podle velikosti částky rozlišujeme: Nepodstatné změny rozpočtu Podstatné změny rozpočtu 1 Nepodstatné změny rozpočtu Příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny Typy: Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotl. kapitol Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány (kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % objemu této kapitoly)

11 Podstatné a nepodstatné změny
Kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % objemu této kapitoly a může se tak stát pouze na základě těchto změn: Změna pracovně právního vztahu (DPP – DPČ) Rozdělení schválených úvazků Vytvoření nové pozice Navýšení úvazku stávající pozice Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu

12 Podstatné a nepodstatné změny
2. Podstatné změny rozpočtu Povinnost předložit Žádost o podstatnou změnu + odůvodnění Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně – sankce Typy: Přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů z kapitoly, ze které jsou přesouvány Navýšení objemu kapitoly 1 o výše než 15 % Navýšení položek Křížového financování

13 PUBLICITA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

14 Publicita Proč publicita a informovanost? Čím se musíme řídit?
Povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování svého projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne (čl ): realizace informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů informovat účastníky projektu o pomoci ESF a státního rozpočtu ČR Prezentace svého projektu/úspěchu široké veřejnosti Čím se musíme řídit? bližší podrobnosti v kap. 11 Příručka pro příjemce OP VK Manuál vizuální identity OP VK ( (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy) Manuál vizuální identity ESF v ČR ( Zásady požití loga MŠMT

15 Publicita Volba propagačních nástrojů
Vhodné nástroje pro svůj projekt (adekvátnost rozpočtu a velikosti projektu) Žadatel vybírá už v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly – při nesplnění sankce (2 % z max. výše poskytnuté fin. podpory – ostatní povinnosti) Obsah dokumentů pro účely zajištění publicity plně v kompetenci příjemce O průběhu publicity informuje žadatel prostřednictvím MZ (záložka v MZ B7 Publicita projektu)

16 Publicita Nástroje propagačních aktivit
Internet (webové stránky projektu/příjemce) Publikace, školicí a informační materiály Tiskové zprávy, články, rozhovory v regionálních sdělovacích prostředích Tiskové konference (zahájení, v průběhu projektu, ukončení) Letáky a plakáty Propagační předměty

17 OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.“
Publicita „Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.“ Použít logolink (zejména loga EU, ESF a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu. Použít povinné sdělení: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ c) Umístění vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/školení. Umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace e) Na akci realizované v rámci OP VK uvést informaci o tom, že je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

18 Publicita Pravidla vizuální identity Evropský emblém: Vlajka EU
O finanční spoluúčasti ES, ESF a OP VK informuje příjemce zejména používáním závazných log v tomto pořadí: Evropský emblém: Vlajka EU Odkaz na EU: Evropská unie Odkaz na ESF: Logo ESF Odkaz na ŘO OP VK: Logo MŠMT Odkaz na program OP VK: Logo OP VK Odkaz na ZS/příjemce (nepovinné: Logo ZS / příjemce Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: Investice do rozvoje vzdělávání

19 Publicita Podrobný popis použití log – jednotlivé manuály + "Publicita v kostce"

20 Publicita

21 Publicita Chybné varianty log

22 Publicita Příklady nástrojů propagačních aktivit
Dokument - Pracovní smlouva Prezenční listina Leták – RCV Pozvánka - Program setkání Web - Síť tvořivých škol Libereckého kraje


Stáhnout ppt "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY"

Podobné prezentace


Reklamy Google