Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9. Celostátní konference „Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013“ 7. prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9. Celostátní konference „Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013“ 7. prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9. Celostátní konference „Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013“ 7. prosince 2006

2 Operační program Životní prostředí •vychází z programů Evropské unie: •ISPA 2000 – 2004 (130 mil. €) •Fond Soudržnosti 2004 – 2006 (472 mil. €) •Strukturální fondy – OP Infrastruktura (142 mil. €)

3 Časový harmonogram 1.8.3.2006 první zasedání PS OP ŽP sestavené na základě principu partnerství 2.Návrh OP ŽP – verze 10.5. 2006 3.Schválení OP ŽP na MŽP – 4.5. 2006 4.Ex - ante evaluace zpracovatel: společnost Ernst & Young Závěrečná zpráva k OP ŽP (verze k 21.4. 2006) Závěrečná zpráva k OP ŽP (verze k 20.6. 2006) 5.SEA hodnocení zpracovatel: Česká zemědělská univerzita (RNDr. Martiš) 15.9.2006 – souhlasné stanovisko MŽP 6. Návrh OP ŽP (verze ke dni 15.11.2006) – schválen Vládou České republiky

4 V mezinárodním měřítku operační program vychází především ze •Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie •6. Akčního programu ES pro životní prostředí •Lisabonské strategie •Tématických strategií EU •Strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost (Community Strategic Guidelines – COM (2005) 0299, Brussels 05 – 07 - 2005)

5 Na základě dopisu pana ministra Mgr. Petra Gandaloviče ze dne 9.10. 2006 byl podíl OP ŽP na celkovém rozpočtu snížen z 20% na 19%. V souladu s rozhodnutím pana ministra pro místní rozvoj bylo do OP Doprava převedeno ¾% alokace na opatření snižující emise a prašnost a ¼% do ROP na investice do oblasti ekologické dopravy.

6 Návrh rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,74%2 003,31 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 11,90% 584,67 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti 2,61% 128,46 Prioritní osa 9 Technická pomoc financovaná z ERDF 0,3% 14,75

7 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní •Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod •Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV u aglomerací nad 2000 EO, snížení difuzního znečištění a monitorování stavu vod •Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody •Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody •Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vod •Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní •Výstavba lokálních ochranných hrází, mobilních stěn, suchých poldrů, retenčních nádrží •Opatření pro zvýšení retence povodí, zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí

8 Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí •Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší •Snížení energetické spotřeby, snížení tepelných ztrát v rozvodech •Oblast podpory 2.2 Omezování emisí •Snížení emisí na zdrojích LCP •Opatření na zdrojích vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek

9 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie •Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny •Výtopny, elektrárny, teplárny s využitím OZE, kogenerace •Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla •Oblast podpory 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

10 Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží •Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady •Systémy odděleného sběru odpadů, recyklace, budování sběrných dvorů a skladů •Budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady •Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží •Sanace vážně kontaminovaných lokalit, zpracování analýz rizik u vybraných lokalit

11 Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik •Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění •Výzkum a vývoj BAT, infrastruktrura pro program REACH

12 Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny •Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 •Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity •Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur •Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny •Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny •Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

13 Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu •Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací •Rekonstrukce stávajících center •Podpora technického vybavení center a poraden

14 Prioritní osa 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti •Oblast podpory 8.1 Technická pomoc při přípravě, implementaci, monitorování a kontrole operací OP ŽP •Oblast podpory 8.2 Ostatní výdaje technické pomoci OP ŽP

15 Prioritní osa 9 – Technická pomoc financovaná z ERDF • •Oblast podpory 9.1 Technická pomoc při přípravě, implementaci, monitorování a kontrole operací OP ŽP • •Oblast podpory 9.2 Ostatní výdaje technické pomoci OP ŽP

16 Prováděcí dokument •Bude zpracován prováděcí dokument, jenž bude pro každé opatření specifikovat: •Finanční prostředky na oblasti podpory v letech 2007 - 2013 •Příjemce podpory •Veřejnou podporu (stanovení výše podpory) •Uznatelné náklady •Indikátory

17 Implementace programu •Řídícím orgánem bylo určeno MŽP •Zprostředkujícím subjektem bude SFŽP – přijímání žádostí o podporu z OP ŽP •Směrnice pro předkládání žádostí bude vycházet ze směrnice pro předkládání žádostí do OP Infrastruktura a Fondu soudržnosti

18 Financování •Předpokládaná výše podpory z prostředků OP ŽP – až 85% •Předpokládané spolufinancování z prostředků SFŽP – 4% •Předpokládané spolufinancování ze státního rozpočtu – 1% •Vlastní zdroje žadatele – 10%

19 Připravenost resortu •V OP Infrastruktura jsou po 3.výzvě v zásobníku projektů projekty za cca 111,559 mil. € •V rámci FS projekty za cca 400 mil. € (velké projekty nad 10 mil. €)

20 Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Oliva adresa: Ministerstvo životního prostředí odboru fondů EU Vršovická 65, 100 10 Praha 10 telefon:+420 267 122 530 fax: +420 267 126 530 e - mail: tomas_oliva@env.cz www.env.cz


Stáhnout ppt "NÁVRH OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9. Celostátní konference „Finance pro města a obce z evropských fondů v letech 2007 - 2013“ 7. prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google