Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Projekty úspor Prezentace pro účastníky konference: Bezpečnost dodávek v energetice Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Projekty úspor Prezentace pro účastníky konference: Bezpečnost dodávek v energetice Ing."— Transkript prezentace:

1 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Projekty úspor Prezentace pro účastníky konference: Bezpečnost dodávek v energetice Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra - ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

2 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Proč podporovat projekty úspor? Úspory energie:  mají v podmínkách ČR dosud velký potenciál  jsou nákladově efektivním a inovativním řešením v oblasti hospodaření s energií  jejich realizace zvyšuje efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu na ostatní projekty v oblasti energetiky (např. podpora CZT apod.)

3 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Aktivity MŽP v oblasti úspor Reflektují úsilí EU o snížení energetické náročnosti a o snížení závislosti na energetických zdrojích z jiných částí světa  Zelená kniha o energetické účinnosti – méně znamená více (COM(2005)265)  Akční plán pro energetickou účinnost (COM(2006)265)

4 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Zelená kniha & Akční plán Předpoklad - zvýšení energetické efektivnosti snížení spotřeby primární energie na území EU o 390 Mt oe snížení emisí CO 2 o 780 Mt Prioritní oblasti z hlediska potenciálu úspor:  Energetická náročnost produktů, budov a energetických služeb  Zlepšení v oblasti přeměny energie  Úspory v dopravě

5 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Podpora projektů úspor v ČR  Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009 (Národní program)  Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Státní program)  Operační program Životní prostředí (OPŽP)

6 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Státní program  nástroj k naplňování cílů Národního programu  zpracováván a předkládán každoročně MPO ve spolupráci s MŽP Hlavní priority:  iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních ekologických dopadů při spotřebě i přeměně paliv a energie Odpovědnost za zajištění cílů:  všechny resorty v rámci příslušné části Státního programu  MŽP – část B: podpora OZE prostřednictvím SFŽP  MPO – program EFEKT k ovlivnění úspor energie a využití OZE

7 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Státní program – část B - MŽP Podpora:  environmentálně šetrné způsoby vytápění a ohřevu TUV pro byty a rodinné domy  environmentálně šetrné způsoby zásobování energií v obcích a částech obcí  environmentálně šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody ve školství, zdravotnictví apod.  vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly  kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu  environmentálně šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních Podmínka:  objekty musí minimálně splňovat v současné době platné standardy tepelné ochrany budov!!!

8 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Operační program životní prostředí  prováděcí dokument schvalovaný na úrovni ČR  Obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu  Rozpracovává prioritní osy do oblastí podpory Odpovědnost za přípravu:  SFŽP ve spolupráci s MŽP

9 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Cíle OPŽP v oblasti hospodaření s energií Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie:  zvýšení kapacity pro výrobu tepla a elektřiny z OZE  zvýšení využití odpadního tepla a úspor energie  snížení spotřeby energie na vytápění  náhrada spalování fosilních paliv a snížení znečištění životního prostředí

10 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Podpora z OPŽP v oblasti hospodaření s energií Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie: 3.1výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 3.2realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.3environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

11 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Podporované aktivity v rámci oblasti podpory 3.2  zateplovací systémy budov  řešení výplní otvorů (výměna oken atd.)  zrušení tepelných mostů  měření a regulace  zvýšení účinnosti energetických systémů budov  instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie

12 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Zajištění podpory priority 3 Forma podpory:  nevratná finanční pomoc Realizace:  MŽP, zprostředkující subjekt SFŽP Vazba na jiné prioritní osy:  Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – podpora opatření zaměřených na úspory energie u bytových a rodinných domů a dále tam, kde budou úspory energie řešeny současně s rekonstrukcí zdroje tepla neobnovitelného charakteru (OZE méně než 50 %) Vazba na jiné programy EU:  OP Podnikání a inovace (MPO, příjemci podnikatelská sféra)

13 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Výše podpory pro oblast podpory 3.2  u projektů generujících příjmy stanovena na základě finanční analýzy (popř. finančně-ekonomické analýzy)  v relevantních případech může být stanovena v závislosti na charakteru projektu z hlediska veřejné podpory Zdroj prostředků a podmínky financování:  Fond soudržnosti  maximální hranice celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty – 85%  minimální způsobilé výdaje na realizované projekty jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč (při kombinací oblastí podpory 3.1 a 3.2 – 1 mil. Kč)  finanční účast příjemce na spolufinancování – min. 10 %  národní spolufinancování: SFŽP – max. 4 %, SR – max. 1 %

14 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Rozdělení finanční alokace pro prioritu 3 3.1 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 437,431 mil. EUR 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 215,351 mil. EUR 3.3 environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby 20,189 mil. EUR CELKEM – 672,971 mil. EUR

15 Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 www.opinfrastruktura.cz Děkuji za pozornost Ing. Rut Bízková  267 122 564 e-mail: Rut_Bizkova@env.cz


Stáhnout ppt "Konference Bezpečnost dodávek v energetice 31.5.2007 – 1.6.2007 Projekty úspor Prezentace pro účastníky konference: Bezpečnost dodávek v energetice Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google